• Obniżka
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej

Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej

ISBN: 978-83-7587-899-8
48,00 zł
35,00 zł Oszczędzasz: 13,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części.

Ilość

Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części. W części pierwszej analizie poddano specyfikę zmiany społecznej, scharakteryzowano funkcjonowanie społeczeństwa i człowieka w czasach późnej nowoczesności, omówiono edukacyjny wymiar przemian demokratycznych. Podkreślono znaczenie technologii informacyjnych w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy. Dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zwrócono uwagę na edukacyjne problemy współczesności, zagrożenia zdrowotne i ekologiczne oraz wyzwania etyczne czasu przemian społecznych. Na ich tle ukazano zadania edukacji wobec zmiany społecznej. W części drugiej scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Wyeksponowano istotne zadanie nauczyciela w czasach zmiany społecznej: doradztwo społeczne i zawodowe. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły. Zaproponowano także kierunki zmian w kształceniu nauczycieli dla potrzeb zmieniającej się szkoły i społeczeństwa.

Analiza wymienionych zjawisk wskazuje na związek dyscyplin pedagogicznych z innymi naukami, których postęp powinien być uwzględniany w badaniach empirycznych i dociekaniach teoretycznych w obrębie pedagogiki. Rozważania te mogą okazać się przydatne dla wszystkich, którzy stają przed trudnymi problemami i wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, a szczególnie dla nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, polityków oświatowych, rodziców i innych osób zainteresowanych problemami funkcjonowania rodzimej edukacji i szkoły.

W Polsce trwa ożywiona debata edukacyjna. Dołączam do niej refleksje zawarte w niniejszej książce. Jeżeli w jakiś sposób ożywią tę debatę i skierują myślenie o edukacji – w kontekście zmian współczesnego świata i egzystencji człowieka – w dobrym kierunku, trud włożony w jej napisanie nie będzie daremny...

Autorka

94 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Szempruch Jolanta

Jolanta Szempruch – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji w Instytucie Edukacji Szkolnej) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członek Zespołu Pedeutologii i Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania nauczyciela i szkoły w kontekście przemian społecznych i edukacyjnych. Autorka wielu prac z dziedziny pedeutologii, dydaktyki i pedagogiki wczesnoszkolnej. Należą do nich m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Wyd. WSP, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Fosze, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Mісто НВ, Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, WSEI, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, WSEI, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Impuls, Kraków 2010.

Ponadto jest redaktorem wielu publikacji książkowych, m.in.: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Adaptacja zawodowa nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2009; Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2010; Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki (współredakcja), Libron, Kielce 2011; W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi (współredakcja), Innovatio Press Wyd. WSEI w Lublinie, Lublin – Kraków 2011; Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Oblicza wychowania (współredakcja), Libron, Kielce 2011.

Wprowadzenie     

Część pierwsza

Zmiana społeczna a edukacja 

1. Specyfika zmiany społecznej    

2. Społeczeństwo i człowiek w czasach „płynnej nowoczesności”    

3. Edukacyjny wymiar przemian demokratycznych    

4. Technologie informacyjne a kształtowanie się społeczeństwa wiedzy    

5. Funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym    

6. Funkcjonowanie człowieka w wymiarze ekonomicznym   

7. Zagrożenia zdrowotne i ekologiczne problemami edukacyjnymi współczesności   

8. Wyzwania etyczne okresu przemian społecznych   

9. Zadania edukacji wobec zmiany społecznej   

Część druga

Nauczyciel w nowych realiach społecznych i edukacyjnych   

1. Nauczyciel w kształtowaniu kapitału społecznego   

2. Funkcje i role współczesnego nauczyciela   

3. Kompetencje nauczyciela   

4. Podmiotowość nauczyciela w szkole   

5. Partnerstwo edukacyjne w szkole   

6. Nauczyciel jako doradca społeczny i zawodowy         

7. Kwestie moralne nauczyciela 

8. Szkoła otwarta, samorządna i innowacyjna   

9. Kształcenie nauczycieli w kontekście zmian i prognoz społeczno-kulturowych   

Konstatacje i wnioski dla teorii i praktyki edukacyjnej   

Bibliografia   

fragment

Dzisiejszą recenzję pozwolę sobie otworzyć obiegowym stwierdzeniem: „ Na szkole, leczeniu i polityce zna się każdy Polak.” A w związku z tym ocieramy się często o wyeksploatowane poglądy, uproszczenia, truizmy. Na tym tle interesująco prezentuje się pozycja autorstwa Jolanty Szempruch pt. „Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej”. W tej analizie realiów edukacyjnych urzeka sposób prowadzenia wywodu. Autorka obiektywnie, z dystansem pozbawionym ciążenia w kierunku narzekania na kondycję instytucji i kadry pedagogicznej prezentuje dokonujące się zmiany.

A przez szkołę przetacza się ich wiele i w sposób nieskończony. W dwóch rozdziałach Jolanta Szempruch omawia problem wpływu zmian społecznych na obraz edukacji oraz charakteryzuje funkcje, role, kompetencje nauczyciela zmuszonego do odnalezienia się w tym nowym świecie. W porównaniu z innymi publikacjami traktującymi o podobnej tematyce, książka „Nauczyciel w warunkach…” uwodzi przejrzystością wywodu. Autorka z niezwykłą umiejętnością łączy wątki, wyraźnie widać doświadczenie naukowe piszącej. Erudycja, przywoływanie nowej literatury przedmiotu, aktualnych badań czyni z omawianego tytułu opracowanie na miarę czasu. Z racji na klarowność omawianych zagadnień publikacja nadaje się zarówno dla odbiorcy praktykującego w zawodzie jak i osób przygotowujących się dopiero do jego wykonywania. Poszczególne podrozdziały charakteryzuje dyscyplina słowa, a więc nie nużą swą rozwlekłością i brakiem konkretności. No i w końcu język. Autorka nie sili się na wypełnianie treści słowami zawiłymi, modnymi w nauce czy obcymi tylko po to, aby podnieść prestiż publikacji. „Nauczyciel w warunkach zmiany…” wymusza na czytelniku (nauczycielu) refleksję dotyczącą jego miejsca w procesie edukacyjnym i może niejednej osobie uzmysłowi, że stagnacja w tym zawodzie to początek marazmu dydaktycznego.

Katarzyna Bocheńska-Włostowska

źródło: http://www.pitwin.edu.pl/centrum-edukacyjne/recenzje-ksiek/1613-jolanta-szempruch-nauczyciel-w-warunkach-zmiany-spoecznej-i-edukacyjnej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło