• Obniżka
Makaton – system wspomagania komunikacji gestem i obrazem

Makaton – system wspomagania komunikacji gestem i obrazem

ISBN: 978-83-8095-919-4
74,29 zł
56,29 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji. [...].

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu dziesięcioleci plasuje się na ważnych pozycjach wśród zainteresowań teoretyków oraz praktyków związanych z obszarem edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się. 

[...] Niniejsze opracowanie to bardzo szczegółowa, obszerna relacja z badań własnych wykorzystujących bogaty repertuar metod badań naukowych, przede wszystkim studia nad rodzimą i obcą literaturą przedmiotu oraz eksperyment pedagogiczny.

W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji.

Z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK


Niniejsza publikacja jest próbą opisania – w miarę możliwości wszechstronną – procesu badawczego opracowania polskiej wersji Makatonu jako jednego ze sposobów usprawniających porozumiewanie się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ukazania jej wartości w oddziaływaniu edukacyjno-terapeutycznym osób z CCNs. Ze względu na złożoność tego procesu jego realizacja została podzielona na etapy opisane w kolejnych rozdziałach książki.

W rozdziale pierwszym, dotyczącym zagadnień w perspektywie historycznej, przedstawiono treści opisujące rozwój usług AAC w świetle uwarunkowań naukowych, technologicznych i społecznych na podstawie literatury przedmiotu. Pokazano interdyscyplinarny charakter komunikacji alternatywnej, jej motywy oraz potrzeby, z których ta dziedzina wyrosła, a także jej wartość jako podejścia interwencyjnego w terapii osób z CCNs. Na tle kształtującej się interwencji AAC zaprezentowano również koncepcję brytyjskiej metody Makaton oraz zarys początków komunikacji alternatywnej w Polsce. Celem tego historycznego przeglądu jest pełniejsze zrozumienie zasadności opracowania polskiej wersji Makatonu.

Rozdział drugi poświęcono omówieniu procesu badawczego metody Makaton wraz z etapami jej tworzenia oraz doboru słownictwa, znaków manualnych i adaptacji znaków graficznych zgodnie ze specyfiką języka polskiego i uwarunkowaniami socjo-kulturowymi.

W rozdziale trzecim przedstawiono opis empirycznego opracowania polskiego słownictwa podstawowego i znaków manualnych z grupą badawczą specjalistów i rodziców dzieci z CCNs. Zaprezentowano również treści dotyczące użytkowników metody oraz opisano miejsce Makatonu wśród języków i systemów migowych w Polsce.

Rozdział czwarty prezentuje badawczą weryfikację (ilościową i jakościową) słownictwa podstawowego Makatonu – wersję słownikową, opis i organizację badań, w tym szkoleń dla specjalistów i nauczycieli, oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych.

W rozdziale piątym umieszczono opis eksperymentalnego sprawdzenia (z grupą badawczą dzieci z zespołem Downa, z podziałem na grupę kontrolną i eksperymentalną) skuteczności polskiej wersji Makaton (znaków manualnych i słownictwa podstawowego) jako narzędzia wspomagającego porozumiewanie się dzieci w zależności od rodzaju komunikatu, wieku i płci. Wyniki analiz ilościowych i ich interpretację wzbogacono analizami jakościowymi. W rozdziale przedstawiono również zarys programu szkoleniowego przeprowadzonego z rodzicami i specjalistami w zakresie posługiwania się Makatonem w codzienności.

Rozdział szósty poświęcono dyskusji i omówieniu wyników obu kilkuletnich badań – dotyczących opracowania polskiej wersji Makatonu i eksperymentalnego sprawdzenia jej skuteczności oraz ukazania ich implikacji dla teorii i praktyki rehabilitacyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z CCNs. Na zakończenie przedstawiono zarys zmian, które zaszły w obszarze komunikacji AAC, jak również wyzwania, które nadal przed nią stoją.

294 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-35-7

Kaczmarek Beata Bogusława

Kaczmarek Beata Bogusławadoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny i logopeda. Autorka polskiej wersji metody Makaton oraz założycielka Programu Rozwoju Komunikacji Makaton w Polsce. Specjalista certyfikowany w Wielkiej Brytanii w dziedzinie komunikacji AAC, m.in. z wykorzystaniem systemu komunikacyjnego PECS (Picture Exchange Communication System), a także międzynarodowy instruktor metody Makaton. Dyplomowany terapeuta neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i brytyjskich programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. Portage Service oraz Hanen Program).

Autorka publikacji poświęconych edukacji i rehabilitacji osób z zespołem Downa oraz artykułów na temat wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, jak również materiałów dydaktycznych dotyczących znaków manualnych i graficznych metody Makaton.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kaczmarek Beata Bogusława

ISBN druk

978-83-8095-919-4

ISBN e-book

978-83-66990-35-7

Objętość

340 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp       

1. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w ujęciu historycznym       

1.1. Uwarunkowania naukowe, technologiczne i społeczne    
1.2. Terminologia komunikacji wspomagającej i taksonomia AAC      
1.3. Komunikacja totalna a AAC    
1.4. Rys historyczny AAC w Polsce      
1.5. Źródło badań dla brytyjskiej wersji Makatonu      

2. Polska wersja metody Makaton      

2.1. Badania naukowe – polska wersja metody Makaton (empiryczna struktura i opracowanie polskiego systemu)       
2.1.1. Procedura badań adaptacyjnych   
2.1.2. Polska wersja eksperymentalna słownictwa podstawowego Makatonu – struktura   
2.1.2.1. Słownictwo podstawowe (SP) Makatonu       

3. Badania jakościowe i ilościowe znaków manualnych i graficznych Makatonu    

3.1. Opracowanie i weryfikacja znaków manualnych polskiej wersji eksperymentalnej    
3.1.1. Analiza znaków migowych PJM 
3.1.2. Źródło pochodzenia znaków manualnych w wersji eksperymentalnej SP Makatonu      
3.2. Opracowanie i adaptacja znaków graficznych polskiej wersji eksperymentalnej   
3.2.1. Tworzenie i adaptacja polskich znaków graficznych   
3.2.2. Nieporozumienia językowe – błędy w stosowaniu znaków graficznych  
3.2.3. Poziom gramatyczny symboli graficznych  
3.3. Użytkownicy metody Makaton    
3.4. Miejsce Makatonu wśród komunikacyjnych systemów migowych 

4. Badania adaptacyjne Polskiej Wersji Eksperymentalnej Słownictwa Podstawowego Makatonu – weryfikacja  

4.1. Problemy badawcze   
4.1.1. Organizacja i przebieg badań (osoby badane, teren badań i zastosowane techniki)      
4.2. Poziom trudności znaków manualnych odnoszących się do słów związanych ze specyfiką kultury narodowej    
Podsumowanie   

5. Weryfikacja skuteczności opracowanej metody Makaton   

5.1. Cel i problematyka badań      
5.2. Problemy i hipotezy badawcze   
5.3. Zmienne i ich operacjonalizacja      
5.4. Metoda i organizacja badań eksperymentalnych   
5.4.1. Wiek   
5.4.2. Rozwój mowy i języka – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80)    
5.4.3. Status słuchu   
5.4.4. Niepełnosprawność intelektualna (F70–F72)  
5.5. Osoby badane, teren badań, zastosowane techniki i narzędzia   
5.6. Przebieg badań i interpretacja wyników badań dotyczących skuteczności opracowanej metody Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zespołem Downa    
5.6.1. Poziom umiejętności posługiwania się przez dzieci z zespołem Downa poszczególnymi typami komunikatów
Wyniki pomiaru początkowego    
5.6.2. Wpływ metody Makaton na poziom umiejętności posługiwania się przez dzieci z zespołem Downa poszczególnymi typami komunikatów      
5.6.3. Wpływ metody Makaton na poziom umiejętności posługiwania się poszczególnymi typami komunikatów a wiek dzieci z zespołem Downa

6. Dyskusja nad wynikami badań    

6.1. Synteza wyników badań   
6.2. Znaczenie przeprowadzonych badań dla teorii i praktyki rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  
6.3. Zmiany i wyzwania na przyszłość dla interwencji AAC   


Zakończenie       

Bibliografia      

Załączniki

fragment

Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu dziesięcioleci plasuje się na ważnych pozycjach wśród zainteresowań teoretyków oraz praktyków związanych z obszarem edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się. 

Mimo zgromadzonych na dzisiaj doświadczeń wiele kwestii odnoszących się do komunikacji alternatywnej i wspomagającej nadal wymaga uściślenia, reinterpretacji czy pełniejszego poznania na bazie umiejętnego łączenia praktyki i naukowej eksploracji. To wszystko sprawia, że brakuje także odpowiednich publikacji, które przekonująco, a jednocześnie stosunkowo prosto i precyzyjnie naświetlałyby ten poważny problem naukowo-praktyczny oraz dylemat osobisty ludzi doznających trudności w porozumiewaniu się i jednocześnie oczekujących na właściwą pomoc otoczenia w tym względzie, ludzi, którzy do takiej pomocy mają prawo, bez względu na zakres i rodzaj tych trudności.

Niniejsze opracowanie to bardzo szczegółowa, obszerna relacja z badań własnych wykorzystujących bogaty repertuar metod badań naukowych, przede wszystkim studia nad rodzimą i obcą literaturą przedmiotu oraz eksperyment pedagogiczny.

W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji.

Z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło