Człowiek - technologia - media. Konteksty kulturowe i psychologiczne

Człowiek - technologia - media. Konteksty kulturowe i psychologiczne

ISBN: 978-83-7850-782-6
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka, zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej...

Publikacja dostępna w wersji papierowej (ostatnie egzemplarze!) oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Sytuacja cywilizacyjna, w jakiej się znaleźliśmy, stwarza wiele szans zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, ale przynosi także szereg zagrożeń. (…) Okazało się bowiem, że technologie rozwijają się w tempie przewyższającym nasze możliwości adaptacyjne czy poznawcze. Nie jest jeszcze pewne, czy uda nam się je przezwyciężyć, chociaż naukowcy pracują w swoich laboratoriach nad tym, aby nowe technologie udoskonalały naszą codzienną egzystencję.

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka, zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Ich autorami są głównie psycholodzy, kulturoznawcy oraz pedagodzy, dzięki czemu otrzymujemy interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na omawianą problematykę.

Autorom artykułów zgromadzonych w tomie udało się ukazać niektóre z kluczowych związków człowieka z technologią i mediami. Mamy nadzieję, że problematyka ta stanie się źródłem inspiracji dla kolejnych debat i konferencji poświęconych tym zagadnieniom, właśnie w takim interdyscyplinarnym ujęciu, które daje szansę wielostronnego i wielokontekstowego ujęcia tematu. A właśnie tego wymagają nasze czasy, cywilizacja medialna, w której funkcjonujemy i jaką nadal współkreujemy.

18 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-782-6

Ogonowska Agnieszka

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – absolwentka psychologii (Wydział Filozoficzny UJ; specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) i filmoznawstwa (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ); Kierownik: Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Ośrodka Badań nad Mediami UP oraz Zespołu Badań ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej w ramach Ośrodka Badań nad Mediami; ekspert komisji sejmowej ds. przeciwdziałania przemocy w mediach (Komisja Stała/Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – IV kadencja Sejmu RP); współpracownik Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Prowadzi zajęcia naukowe i warsztaty, głównie dla pracowników sektora oświaty z zakresu: edukacji medialnej, komunikacji społecznej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz uzależnień behawioralnych w obszarze mediów. Organizatorka kilkudziesięciu konferencji, kongresów oraz sympozjów naukowych i szkoleniowych poświęconych: nowym mediom, psychologii mediów i komunikowania, uzależnieniom od nowych technologii, wpływowi wysokich technologii na rozwój dzieci i młodzieży, edukacji medialnej. Obecnie prowadzi badania nad neuropsychologicznymi i socjokulturowymi uwarunkowaniami uzależnień behawioralnych. Autorka 10 monografii naukowych poświęconych tym kwestiom, m.in.: Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów (2015), Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci (2014), Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość (2013), Przemoc ikoniczna: zarys wykładu (2004). Pisze również artykuły dla: „Remedium”, „Świata Problemów”, „Niebieskiej Linii”. Jest założycielką i redaktorką merytoryczną dwóch serii wydawniczych: „Psychologia Stosowana” oraz „Kultura i Społeczeństwo” w Wydawnictwie Edukacyjnym w Krakowie. Pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Studia de Cultura”.Ptaszek Grzegorz

doktor, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor monografii Talk show. Szczerość na ekranie? (Warszawa 2007), współredaktor trzech tomów zbiorowych poświęconych różnym aspektom mediów [m.in. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka (Warszawa 2009); Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia (Warszawa 2011)] oraz autor licznych artykułów na ten temat. Interesuje się geneologią medialną i lingwistyczną, odbiorem tekstów medialnych, edukacją medialną oraz zachowaniami komunikacyjno-językowymi w sytuacjach społecznych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

E-mail: gptaszek@gmail.com

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz

ISBN druk

978-83-7850-782-6

ISBN e-book

978-83-7850-729-1

Objętość

206 stron

Wydanie

II, 2015

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek)    

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym 

Andrzej Rygałło

Czy szkoła może być cyfrowa?   

Anna Ślósarz

Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość 

Joanna Juszczyk-Rygałło

Nowe media a kształt wczesnej edukacji 

Agnieszka Ogonowska

Siecioholizm: opis zjawiska oraz jego uwarunkowania psychologiczne, socjokulturowe i technologiczne   

Grzegorz Ptaszek

Medialna wielozadaniowość (media multitasking) w świetle badań psychologicznych 

Grzegorz Zyzik

„Wzmocniona? Rzeczywistość”. Ludzkie praktyki i doświadczenia w hybrydalnej rzeczywistości   

Małgorzata Ciesielska, Remigiusz Szczepanowski

Afektywny wymiar typografii   

Magdalena Musiela

Usługi wybranych bibliotek akademickich wykorzystujących technologie IT oraz nowe narzędzia komunikacji jako formy zdobywania wiedzy i przetwarzania informacji 

Mariusz Makowski

Ewolucja roli specjalisty w mediach Od paternalistycznego eksperta w TV do komunikatywnego everymana w sieci 

Magdalena Stoch

Kampanie społeczne w obronie praw zwierząt – typologia, kontekst medialny i teoretyczny 

Patrycja Włodek

Człowiek XXI wieku i doświadczenie rzeczywistości odbite w kinie Puzzle films jako metafora współczesnego świata 

Bogusław Skowronek

Kulturowe aspekty odbioru filmu 

Noty o autorach 

Wstęp

Związek człowieka z technologią rozpoczął się już na początku rozwoju istot humanoidalnych. Wtedy to technologia funkcjonowała pod postacią różnych prymitywnych narzędzi, które służyły fizycznej obróbce świata dostępnego zmysłom, uwalniając naszych przodków od posługiwania się wyłącznie kończynami. Narzędzia nie tylko rozszerzały stopniowo nasze możliwości manualne i motoryczne, ale także wtórnie wpływały na budowę i działanie mózgu oraz zmiany anatomiczne zachodzące w samym ciele (m.in. pionizacja, kciuk przeciwstawny). Ten wczesny okres funkcjonowania praprzodków człowieka w środowisku określającym ich codzienną egzystencję to jeszcze faza, w której panowali oni całkowicie nad wymyśloną przez siebie technologią.

Z czasem potrzebom stricte adaptacyjnym zaczęła towarzyszyć potrzeba innowacyjności i kreatywności, tak znana współczesnemu człowiekowi. Rozwój technologii, w tym różnych mediów służących komunikacji społecznej, powoli wymykał się spod kontroli istot ludzkich, co dało początek samonapędzającym się układom inteligentnym, często o charakterze hybrydalnym (człowiek-maszyna), w których człowiek – między innymi za sprawą własnej emocjonalności i uczuciowości – pełnił rolę najsłabszego ogniwa. Połączenie pierwiastka biologicznego i technologicznego, zanim stało się realnością, było przewodnim tematem wielu tekstów literackich i filmowych z gatunku science fiction. Współcześnie, choćby w odniesieniu do możliwości, jakie oferują: inżynieria genetyczna, transplantologia czy chirurgia plastyczna, coraz wyraźniej artykułuje się sądy na temat cyborgizacji człowieka oraz dynamicznego rozwoju tzw. społeczeństwa postbiologicznego. Zapowiedź tej tendencji odnajdujemy nie tylko w tekstach literackich i filmowych, ale także w wielu przedsięwzięciach artystycznych związanych ze sztuką ciała (body art).

Współcześnie w wielu przypadkach to technologia dominuje nad człowiekiem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tymi rozwiązaniami, które bazują na idei sztucznej inteligencji czy „maszyny uczącej się”. Problem determinizmu technologicznego dotyczy mediów elektronicznych i tzw. nowych mediów, które są wszechobecne – właściwie we wszystkich obszarach naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Ułatwiając nam komunikację, zmieniają nasz sposób postrzegania czasu i przestrzeni, nakładają własną logikę na relacje międzyludzkie, określają podstawowe strategie porozumiewania się czy wyrażania uczuć. Uczestniczą w procesach uczenia się – zarówno w szerokim psychologicznym znaczeniu tego słowa, jak i w ujęciu wąskim, na przykład w rożnych formach e-learningu – i modelują je. Dostępne rozwiązania technologiczne (zwłaszcza te oparte na interaktywności, cyfrowości i konwergencji) wpływają także (na skalę dotychczas nieobserwowalną w historii ludzkości) na tradycyjne media (film, telewizję, radio, teatr, literaturę i książkę), a pośrednio również na nas – konsumentów i twórców kultury Web 2.0.

Sytuacja cywilizacyjna, w jakiej się znaleźliśmy, stwarza wiele szans zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, ale przynosi także szereg zagrożeń. Przykładem tych ostatnich są choćby uzależnienia od nowych technologii, które w dużej mierze wynikają z braku ewolucyjnego przystosowania się człowieka do nowej sytuacji socjokulturowej. Okazało się bowiem, że technologie rozwijają się w tempie przewyższającym nasze możliwości adaptacyjne czy poznawcze. Nie jest jeszcze pewne, czy uda nam się je przezwyciężyć, chociaż naukowcy pracują w swoich laboratoriach nad tym, aby nowe technologie udoskonalały naszą codzienną egzystencję.

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania istot ludzkich – zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Ich autorami są głównie psycholodzy, kulturoznawcy oraz pedagodzy, dzięki czemu otrzymujemy interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na omawianą problematykę.

Tom otwiera artykuł Jagody Cieszyńskiej-Rożek o wpływie wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Autorka, przywołując badania prowadzone przez neuropsychologów oraz odwołując się do badań własnych, stwierdza, że zbyt wczesny kontakt z mediami ekranowymi (laptop, tablet) powoduje u dzieci między innymi zaburzenia koncentracji oraz kłopoty w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Kolejne trzy teksty poświęcone są wykorzystaniu nowych technologii w kształceniu formalnym (edukacji szkolnej oraz dydaktyce uniwersyteckiej) oraz ich wpływie na relacje między wszystkimi uczestnikami tego procesu. Andrzej Rygałło zastanawia się, czy współczesna szkoła – tworzona przez „cyfrowych imigrantów” – może być cyfrowa, Anna Slósarz analizuje zachowania uczestników kursów e-learningowych, a Joanna Juszczyk-Rygałło opisuje, jak wygląda wczesna edukacja w warunkach stosowania nowych mediów.

Tekst Agnieszki Ogonowskiej dotyczy z kolei zjawiska siecioholizmu (a więc zagrożeń związanych z wykorzystaniem mediów) oraz jego uwarunkowań psychologicznych, socjokulturowych i technologicznych. Scharakteryzowane przez badaczkę najczęstsze formy tzw. problemowego użytkowania Internetu (e-hazard, uzależnienie od wirtualnych gier, uzależnienie od komputera czy przeciążenie informacyjne) dotychczas nie znalazły się (poza uzależnieniem od wirtualnych gier – Internet Gaming Disorder – DSM V) w obowiązujących klasyfikacjach zaburzeń psychicznych.

Grzegorz Ptaszek natomiast poświęca swoją pracę zjawisku medialnej wielozadaniowości (media multitasking), polegającemu na jednoczesnym korzystaniu z różnych mediów podczas wykonywania wielu zadań w tym samym czasie. Prowadzone od lat trzydziestych XX wieku przez psychologów poznawczych badania nad funkcjami uwagi oraz pamięcią (zwłaszcza badania Alana Allporta oraz Daniela Kahnemana) jednoznacznie określają warunki, w jakich człowiek może wykonywać kilka zadań jednocześnie. Technologia napotyka w tym miejscu opór naszego systemu poznawczego, który niezbyt dobrze radzi sobie z tego typu wyzwaniami.

Grzegorz Zyzik pisze w swoim artykule o równie ciekawym zjawisku, jakim jest rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), która w swoim założeniu zmierza do tego, aby być udoskonaleniem naszej codziennej egzystencji. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości rozszerzona rzeczywistość może się stać nieodzowna w życiu codziennym. Już dzisiaj jest wykorzystywana na przykład w celach terapeutycznych, głównie do leczenia fobii.

Kolejny artykuł – autorstwa Małgorzaty Ciesielskiej oraz Remigiusza Szczepanowskiego – poświęcony jest relacji pomiędzy typografią a oceną emocjonalną tekstu. Cechy wizualne pisma mogą wpływać nie tylko na odbiór tekstu, lecz także na jego ocenę. W kontekście wpływu technologii na człowieka zjawisko to jest o tyle ważne, że pozwala na przykład twórcom stron internetowych manipulować typografią w celu uzyskania określonych efektów.

Tekst Magdaleny Musieli dotyczy wybranych form i źródeł zdobywania wiedzy oraz rodzajów przekazu informacji, którymi posługuje się współczesne społeczeństwo. Autorka omawia różne zależności między przemianami odnoszącymi się do sposobów zdobywania wiedzy a technikami przekazywania komunikatów i zachodzących relacji społecznych w tym środowisku.

Ostatnie cztery teksty opisują pewne przemiany, jakie zaszły w telewizji i kinie pod wpływem zmian technologiczno-kulturowych, na poziomie zarówno dyskursywnym, jak i odbioru. Artykuł Mariusza Makowskiego poświęcony jest roli eksperta i jej przeobrażeniom związanym z funkcjonowaniem w przestrzeni medialnej. Magdalena Stoch charakteryzuje wybrane kampanie społeczne w obronie praw zwierząt, z uwzględnieniem ich problematyki i dostosowanych do niej form ekspresji medialnej. Patrycja Włodek poświęca swoją pracę filmom zagadkom (puzzle films), będącym w dużym stopniu dziełem nowych mediów oraz wykorzystującym sposób prezentowania fabuły znany z gier komputerowych. Z kolei zamykający tom artykuł Bogusława Skowronka, również poświęcony filmowi, koncentruje się na nowych praktykach odbioru tego produktu kulturowego. Autor w swoim tekście zastanawia się, czym jest dzisiaj film w kontekście różnych nowomedialnych i cyfrowych obrazów.

Autorom artykułów zgromadzonych w tomie udało się ukazać niektóre z kluczowych związków człowieka z technologią i mediami. Mamy nadzieję, że problematyka ta stanie się źródłem inspiracji dla kolejnych debat i konferencji poświęconych tym zagadnieniom, właśnie w takim interdyscyplinarnym ujęciu, które daje szansę wielostronnego i wielokontekstowego ujęcia tematu. A właśnie tego wymagają nasze czasy, cywilizacja medialna, w której funkcjonujemy i jaką nadal współkreujemy.

Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek

 

Czy najnowsze technologie słusznie postrzega się jako całe spectrum zagrożeń? A może tkwią w nich walory, z których umiejętne czerpanie otwiera przed człowiekiem szereg możliwości? Kwestie te poddano pod dyskusję w najnowszej publikacji Wydawnictwa Impuls.

Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne jest zbiorem artykułów ukazujących status quo czasów, w jakich żyjemy; czasów, w których nieodłącznym towarzyszem człowieka są najnowsze technologie. Ich obecność w niemalże wszystkich dziedzinach życia już od najmłodszych lat programuje nasze zachowania. Stwarza to pole do analizy dla medioznawców i psychologów, którzy w najnowszych trendach i naszych reakcjach na nie poszukują odpowiedzi na wiele pytań nurtujących współczesną naukę.

Książka ta jest kompendium wiedzy o współczesnym człowieku tkwiącym w szponach zdobyczy cywilizacji, to obraz wpływu, jaki mają technologie na edukację i kulturę. To pozycja obowiązkowa zarówno dla osób zawodowo lub naukowo zajmujących się zagadnieniem, jak i obywateli globalnego świata, którzy chcą żyć ze świadomością specyfiki znanych im dobrze czasów.

Dominika Makowska
źródło: http://www.kulturatka.pl/2015/09/07/czlowiek-technologia-media-konteksty-kulturowe-i-psychologiczne/Człowiek w cyfrowym świecie

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że cywilizacja informacyjna staje się zjawiskiem globalnym, które napędza program transformacji systemowej. Siłą sprawczą nowej cywilizacji staje się wiedza i szybka wymiana informacji za sprawą nowinek technologicznych. Z samej sieci Internet korzysta już ponad ćwierć miliarda użytkowników, a liczba stron WWW dawno przekroczyła miliard. Niemal w każdym domu jest komputer, czasami nawet kilka, a dzieci nie rozstają się ze swoimi telefonami komórkowymi. Niezależnie od tego, jakie jest nasze zdanie na temat postępu cywilizacyjnego, stał się on faktem. Zatem musi się zmienić rola szkół i innych instytucji, które powinny przygotować młodzież do życia w tej nowej rzeczywistości i do udziału w jej rozwoju. Nowa sytuacja, w jakiej wszyscy się znajdujemy, stwarza wiele szans edukacyjnych i rozwojowych, wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami, między innymi z uzależnieniem.

O nowym świecie technologii, o wpływie postępu na człowieka i czyhających na niego niebezpieczeństwach możemy przeczytać w opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycji Człowiek. Technologia. Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne. Książka pod redakcją naukową Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka to zbiór artykułów poświęconych relacji człowieka z mediami oraz ukazujących wpływ technologii na różne aspekty funkcjonowania człowieka, niezależnie od wieku. Autorzy zajęli się problemem, patrząc nań z różnych punktów widzenia – przez pryzmat kultury, psychologii, edukacji, dzięki czemu możliwe stało się jego interdyscyplinarne ujęcie. Niniejsza publikacja jest szczególnie cenna dla psychologów i pedagogów, ale zaciekawi również osoby zajmujące się badaniami socjologicznymi, bibliotekarzy, studentów. Tak naprawdę jest to publikacja dla wszystkich - wszak wszyscy jesteśmy elementem nowej, technologicznej rzeczywistości.

Zbiór otwiera artykuł Jagody Cieszyńskiej-Rożek, poświęcony wpływowi technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Autorka przytacza poglądy neurobiologów dotyczące pokolenia dzieci urodzonych w epoce wysokich technologii, które to pokolenie odmiennie kształtuje swoje relacje ze światem, ludźmi i językiem. Zamieszcza również wyniki badań własnych, pokazujące związek pomiędzy zaburzeniami koncentracji a problemami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Kolejne teksty, Andrzeja Rygałło, Anny Ślósarz i Joanny Juszczyk-Rygałło dotyczą tematu wykorzystania nowych technologii w edukacji. Omówiono w nich cechy cyfrowej szkoły, interpersonalne oraz grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość oraz wpływ Internetu na edukację. Agnieszka Ogonowska pisze następnie o nowych formach uzależnień medialnych (na przykładzie siecioholizmu) oraz o formach działań terapeutycznych i edukacyjnych.

W kolejnym, niezwykle interesującym artykule Grzegorz Ptaszek omawia zagadnienie multitaskingu we współczesnym, medialnym świecie. Pisze o zachowaniach polegających na jednoczesnym korzystaniu z mediów podczas wykonywania innych zadań, przytacza badania psychologiczne, określające warunki, w jakich człowiek może wykonywać jednocześnie wiele zadań oraz pokazujące wpływ, jaki media multitasking ma na procesy uwagi, pamięć, funkcjonowanie kontroli poznawczej oraz inteligencję multisensoryczną.

Grzegorz Zyzik stara w swoim artykule odpowiedzieć na pytanie o istotę wzrostu popularności rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality), zastanawia się nad przyszłymi możliwościami zastosowania tej technologii oraz jej wpływem na kondycję współczesnego społeczeństwa. Kolejny tekst, autorstwa Małgorzaty Ciesielskiej i Remigiusza Szczepanowskiego, poświęcony jest zależności pomiędzy typografią a oceną emocjonalną tekstu. Znajdziemy tu przesłanki pozwalające twierdzić, iż krój pisma jest specyficznym bodźcem percepcyjnym, który może wzbudzać w człowieku subiektywne uczucie przyjemności.

Z artykułu Magdaleny Musieli dowiemy się wiele na temat nowych usług wybranych bibliotek akademickich, uwzględniających wpływ mediów i nowych technologii na rzeczywistość. Autorka przedstawia wybrane formy i źródła zdobywania wiedzy, uwzględnia również rodzaje przekazu informacji, którymi posługuje się współczesne społeczeństwo. Z kolei Mariusz Makowski omawia ewolucję roli specjalisty w mediach. O wybranych kampaniach społecznych w obronie praw zwierząt, z uwzględnieniem ich problematyki i różnych form ekspresji medialnej przeczytamy z kolei w artykule Magdaleny Stoch.

Dwa ostatnie artykuły związane są z kinematografią – pierwszy z nich, autorstwa Patrycji Włodek, dotyczy tzw. puzzle films, oddających doświadczenia ludzi żyjących w wieku technologii elektronicznej, na styku rzeczywistości wirtualnych oraz realnej. Drugi artykuł, Bogusława Skowronka, omawia natomiast zmieniające się praktyki odbioru filmu we współczesnej sytuacji kulturowej.

Wszystkie te artykuły, choć o różnorodnej tematyce, mają punkt wspólny – nowe media. Tym samym zyskujemy wieloaspektowe ujęcie tego zagadnienia oraz relacji człowieka z technologią w cyfrowym świecie XXI wieku. Publikacja Człowiek. Technologia. Media jest tym samym przyczynkiem do dyskusji na temat rzeczywistego wpływu nowinek technologicznych na nasze życie, a także materiałem pozwalającym na wysnucie własnych wniosków. I choć zebrane w publikacji artykuły nie wyczerpują tematu, to wpisują się doskonale we współczesne nurty badawcze i stanowią namacalny dowód na zmiany społeczno-kulturowe.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,czlowiek--technologia--media,12470„Opracowany przez dwoje wybitnych medioznawców psychologów zbiór tekstów <<Człowiek – Technologia – Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne>> może się przyczynić – nie sam naturalnie, lecz w towarzystwie innych publikacji – do zapełnienia przynajmniej dwóch luk w polskim piśmiennictwie medioznawczym. Chodzi po pierwsze o relatywny niedostatek publikacji opisujących – w sposób systemowy, kompetentny i oparty na wiarygodnych źródłach – psychologiczne aspekty użytkowania nowych, interaktywnych technologii komunikacyjnych oraz tak zwanych nowych mediów. (…) Druga luka, którą wypełnia omawiana publikacja, dotyczy materiałów analizujących nowe doświadczenia medialne z punktu widzenia ich technologicznego charakteru”.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło