Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

ISBN: 978-83-8095-288-1

47,62 zł

Wyświetl historię cen produktu

Ta publikacja, jak zapewnia nas autor, jest książką o miłości, bliskich relacjach intymnych partnerskich i małżeńskich. Opowiada także o rodzicielstwie. [...]

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Badania pozwoliły zauważyć, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo dla wszystkich badanych par stanowiło wartość – różnie przeżywaną, w rozmaity sposób postrzeganą, odmiennie realizowaną. Pozwoliły również na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pragnień, ograniczeń, frustracji, radości i marzeń.

Partnerstwo i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych jest drogą skomplikowaną, niejednoznaczną, ale też pełną pięknych uczuć, nadziei, miłości, odkrywania w sobie najlepszych cech. Życie w diadzie, tak trudne do stworzenia, stało się mimo wszystko udziałem kilkudziesięciu osób, o których napisałem tę książkę, i chcę im podziękować za możliwość udziału przez krótką chwilę w ich codzienności.

Z recenzji:

Seksualność osób niepełnosprawnych to temat, który jeszcze do niedawna był tematem tabu. I tak naprawdę, mimo iż od czasu do czasu wypływa on na szkoleniach czy też w mediach, wciąż pozostaje poza sferą poznania. Ani rodzice dzieci, i to nie tylko dzieci z „głębszą” niepełnosprawnością intelektualną, ani nauczyciele, wychowawcy czy terapeuci nie zauważają, albo starają się nie zauważać procesu dorastania i dojrzewania, w tym dojrzewania płciowego. Rodzące się potrzeby seksualne są z góry tłumione w zarodku, albo przez stanowczy zakaz dotyczący mówienia o „tych sprawach”, albo też przez obniżające popęd leki. Tymczasem temat ten wciąż stanowi problem, którego nie rozwiąże chowanie głowy w piasek. I mimo różnicy w podejściu odnośnie kwestii zakładania rodziny przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, stosunków seksualnych pomiędzy nimi, czy posiadania dzieci, praktyka pokazuje, że trzeba o seksualności mówić. Co więcej, trzeba edukować, w jaki sposób mówić.

Jako osoba pracująca z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, sama wielokrotnie miałam dylemat w jaki sposób przekazywać pewne treści i jak zareagować na rodzące się poczucie bliskości pomiędzy osobami poddanymi terapii. Dlatego też poszukiwałam lektury, która naprowadziłaby mnie na właściwe tory, która traktowałaby holistycznie kwestię seksualności oraz rozwiała moje wątpliwości. Dlatego też sięgnęłam po opracowanie Remigiusza Kijaka, doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki, który zajmuje się m.in. studiami nad seksualnością osób niepełnosprawnych. Jego książka pt. „Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”, może nie rozwiązała wszystkich moich problemów i nie dała gotowych odpowiedzi, ale z pewnością pozwoliła wysnuć własne wnioski i stała się impulsem do kontynuacji naukowych poszukiwań i zgłębiania tematu.

Przedmiotem analiz autora, stała się osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym – wszelkie dane zamieszczone w książce dotyczą osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub pograniczem stopnia umiarkowanego i znacznego. Publikacja składa się z dwóch części, teoretycznej oraz badawczej. W części pierwszej poruszone zostały zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie, wchodzenia przez nich w związki oraz budowania relacji. Znajdziemy tu m.in. przedstawienie koncepcji teoretycznych opisujących dorosłość i role społeczne, jakie pełnią osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a także teorie socjokulturowe, które wyjaśniają dobieranie się ludzi w pary. Szczególnie interesujący jest rozdział poświęcony związkom partnerskim / małżeńskim, a także rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Część badawcza książki zawiera prezentację wyników uzyskanych z analizy badań przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku w wybranych miastach i wsiach na terenie Polski. Założonym celem prowadzonych przez Kijaka badań było poznanie życia partnerskiego lub / i małżeńskiego oraz rodzicielskiego osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, które przyczyniły się do usamodzielnienia i ustabilizowania oraz satysfakcji życiowej osób badanych, jako partnerów, małżonków lub rodziców. Ten cel pozwolił na sformułowanie trzech zasadniczych problemów badawczych, zaś wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły uzyskać wgląd w życie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i odpowiedzieć na pytania o czynniki, które decydują o tym, że niektóre osoby niepełnosprawne intelektualne tworzą związki partnerskie i prowadzą stosunkowo niezależne życie, o codzienność życia tych osób w związku oraz plany rodzicielskie badanych par.

Książka, choć przedstawia w naukowy sposób problem zakładania rodziny i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, z pewnością będzie zrozumiała i przydatna również dla osób, które interesują się bardziej praktyczną stroną zagadnienia. Rozważane przez autora kwestie są bowiem nie tylko aktualne, ale w coraz większym stopniu będą angażowały wszystkie osoby uczestniczące zarówno w procesie dorastania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak i towarzyszące im w kolejnych etapach życia.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/01/remigiusz-kijak-dorosli-z-gebsza.html

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2023-06-17

dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partner

tak chciałam powiedzieć że ta książka
jest tak fajna i wartościowa a także
odważna w tym temacie o takich
sprawach miłosnych i pięknych rozważaniach
na ten temat jest mi bardzo bliska w tym co robisz
i piszesz fajne teksty poruszające & fantastyczne tak uwielbiam te teksty są dla mnie bardzo ważne i potrzebne w tym temacie w takich sprawach o miłości, bliskości, pragnień, cielesności, intymności i seksualności to jest takie ważne w tym co piszesz
tak jest prawdą o to że trzeba o tym rozmawiać na ten temat to jest godne są dla wszystkich osób niepełnosprawnością intelektualną tak jak ja

Napisz recenzje

Kijak J. Remigiusz

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Były pracownik Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie samodzielny pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej funkcjonującego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek kilku Towarzystw Naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. krakowski, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W obszarze jego zainteresowań badawczych leżą współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność - doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Wyd. II Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017. Na swoim koncie posiada publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. Redaktor kliku polskich czasopism i dwóch zagranicznych. Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych”.

Kontakt:

https://www.niepelnosprawnoscirehabilitacja.com/ poczta@remigiuszkijak.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kijak J. Remigiusz

ISBN druk

978-83-8095-288-1

ISBN e-book

 

Objętość

316 stron

Wydanie

II, 2017

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka ze skrzydełkami

Fragment

Autor w środowisku naukowym pedagogów specjalnych znany jest z publikacji poruszających kontrowersyjne, „niewygodne” tematy tabu. Tak było w przypadku seksualności osób z niepełnosprawnością, tak jest i teraz, gdy na warsztat wziął zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. Remigiusz Kijak, badając interesujące go zagadnienie, przeprowadził siedemdziesiąt jeden wywiadów z heteroseksualnymi parami osób, z których przynajmniej jedna ujawnia niepełnosprawność intelektualną […]. Celem pracy było poznanie poprzez narrację realiów życia partnerskiego, rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Autor dokonał analizy doświadczeń, uwarunkowań, subiektywnych przeżyć, ale również społecznego wsparcia/braku wsparcia jako warunku możliwości usamodzielnienia się, stabilizacji i satysfakcji/braku satysfakcji życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała w ten sposób książka niezwykła. Warto również zaznaczyć, że monografia porusza w części empirycznej problemy dotąd niemal nieobecne: „zakotwiczenie” w związku, stabilizacji życia w parze, potomstwa, planów życiowych pozostających w związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia. Na uznanie zasługują kompetencje metodologiczne Autora, dotyczące sposobu realizacji badań, prezentacji wyników, ich interpretacji w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej, zasad etycznych. Otrzymujemy publikację, która jest nie tylko nowatorska w zakresie tematyki, ale również bardzo ważna społecznie. Oby stała się rysą na skale konserwatyzmu i ksenofobii myślenia o dorosłości i związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Iwony Chrzanowskiej


Temat podjęty przez Remigiusza Kijaka jest wyjątkowo trudny ze względu na jego uwikłania w najróżniejsze konteksty życia społecznego […]. Autor wykazał swoimi wcześniejszymi opracowaniami, które również odnosiły się do życia intymnego osób niepełnosprawnych, że potrafi radzić sobie dobrze z różnorodnością kontekstów społecznych, w jakich tkwi jego problematyka badawcza. Za pomocą pojęcia „reprezentacja” trafnie przedstawia istotę podjętego zagadnienia badawczego. Słusznie zaznacza, że tradycyjna reprezentacja społeczna funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową zawiera białe plamy. Jedną z nich jest dorosłość tych osób, traktowana jako przedłużone dzieciństwo. Warto podkreślić detektywistyczną wręcz solidność w poszukiwaniu literatury dotyczącej par osób niepełnosprawnych. Imponujące jest również to, że Autor potrafił wziąć pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego i funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu medycznego, poprzez kontekst prawny, aż do kontekstu pedagogicznego. […] książkę Remigiusza Kijaka uznaję za dzieło wartościowe i bardzo potrzebne dla doskonalenia pomocy udzielanej dorosłym osobom z głębszą niepełnosprawnością umysłową.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Stanisława Kowalika


Ta publikacja, jak zapewnia nas autor, jest książką o miłości, bliskich relacjach intymnych partnerskich i małżeńskich. Opowiada także o rodzicielstwie. Badania prowadzono przez kilka miesięcy na przełomie 2014/2015 roku na terenie Polski. Publikacja składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z dorosłością osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Zawiera treści dotyczące związków i budowania relacji partnerskich. Znajdziecie tu także informacje o doniesieniach empirycznych na temat partnerstwa, rodzicielstwa i małżeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dalej znajdują się między innymi prezentacje wyników uzyskanych z analizy badań.

Nie będę wam streszczać tej książki ani poszczególnych rozdziałów, gdyż mija się to z celem. Jeśli chcecie przekonać się, co ma do powiedzenia Remigiusz Kijak, sami przeczytajcie tę książkę. sięgając po nią, nie wiedziałam kompletnie, czego mogę się spodziewać. Nieco obawiałam się tego, że zostanę zarzucona naukowymi stwierdzeniami, z których niewiele zrozumiem. Na szczęście autor analizuje przykłady z życia wzięte i stara się dopasować język publikacji do takiego stopnia, by wszyscy mogli zrozumieć, co ma nam do powiedzenia. Plusem publikacji jest to, że sporą część zajmują rekonstrukcje biografii osób badanych i odniesienie ich do uwarunkowań społecznych i podmiotowych.

Tak jak już wspomniałam, na początku znajduje się teoria dotycząca poruszanych w publikacji zagadnień. Nawet ja, osoba, która jest niemalże kompletnie zielona w tych kwestiach, nie miałam problemu ze zrozumieniem przeprowadzonych przez naukowców badań. Wszystko zostało podane w jasny i dość zrozumiały sposób. Zainteresowało mnie to i dość szybko uporałam się z teorią, by móc przejść do części analitycznej, którą czytało się nieco lepiej.

Nie mam prawa oceniać tej publikacji w kategorii dobra/zła, ciekawa/nudna. W taki sposób nie powinno się mówić o książkach naukowych. Czy autor dochodzi do odkrywczych tez? Tego nie mogę powiedzieć, ponieważ nie mam wykształcenia kierunkowego, więc siłą rzeczy nie posiadam kompetencji, by wypowiadać się w tej kwestii. Publikacja pokazała mi jednak, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo jest przez niepełnosprawnych intelektualnie ludzi postrzegany zupełnie inaczej i do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Tak, wiem, Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłam.

Publikacja otwiera oczy na wiele kwestii, na które pewnie nie zwróciłabym uwagi, gdybym nie sięgnęła po tę książkę. Nigdy nawet nie zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób niepełnosprawni intelektualnie ludzie podchodzili do kwestii na przykład rodzicielstwa. Nie, nie uważałam, że są gorszymi rodzicami i trzeba im odbierać dzieci, ale teraz mogłam się przyjrzeć tym relacjom. Publikacja jest przepełniona emocjami. Głównie tymi pozytywnymi (a przynajmniej ja tak to odebrałam). Sporo tu nadziei, miłości, radości. Oczywiście ci ludzie wiedzą, że mają pewne ograniczenia, co prowadzi czasem do frustracji, ale naprawdę ich podziwiam.

Nie wiem, czy zwykłych czytelników, którzy tak jak ja, nie mają kierunkowego wykształcenia i nie siedzą w tych zagadnieniach, będzie interesowała ta publikacja. Myślę, że bardziej przypadnie do gustu pedagogom, którzy na co dzień stykają się z takimi ludźmi i z nimi pracują. Mój egzemplarz trafił w ręce teściowej, która właśnie jest taką osobą i mam nadzieję, że znajdzie tu dla siebie coś, o czym wcześniej nie wiedziała. Podziwiam ogrom pracy, jaki Remigiusz Kijak włożył w tę publikację. Widać, że była dla niego ważna i moim zdaniem doskonale przygotował ją dla innych.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/22510.html


Z wielkim zainteresowaniem przeczytam książkę autorstwa Pana Remigiusza Kijaka, ponieważ zagłębił w niej tematykę, która na ogół sprawia wielkie poruszenie wśród społeczeństwa, a mianowicie niepełnosprawność intelektualną ludzi w książce pt. 'Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice'.

Otóż muszę podkreślić na samym wstępie, że autor bardzo profesjonalnie podjął się rozpatrzeniu tego tematu oraz co jest, bardzo ważne dobranie odpowiedniej literatury, która jest mi znana z innych gałęzi dziedzin pedagogiki. Dzięki temu, że podkreślił znaczenie roli wiedzy o zdobytych materiałach służących mu na bieżąco, które dotyczą tak zwanych doświadczeń codziennych. Na przykładzie wiedzy o dziejach jednostki, opowiadanie o jej życiu spowodowało to zakres przydatny do konstrukcji zarysu wiedzy o osobie niepełnosprawnej. Pomocny tutaj był Panu Remigiuszowi Kijakowi wywiad biograficzno-narracyjny, który posłużył mu w celu do wykorzystania na podstawie badań empirycznych. Istotne było dla niego przygotowanie kwestionariuszy wywiadu rozumiejącego, który pozwoliłby mu na swobodne opisy linii tematycznych biografii. Ważne dla niego było przeprowadzenie badań, które prowadzone, były w województwach: małopolskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Miejsca, które miały znaczenie dla autora podczas prowadzenia badań to; dom opieki społecznej, dom rodzinny, warsztat terapii zajęciowej, środowisko otwarte- samodzielne mieszkanie, mieszkanie chronione.

Moją szczególną uwagę zwróciłam na tabelki, które są przez autora opracowane w sposób przejrzysty. W drugim rozdziale Czytelnik dokładnie zapozna się ze strukturą zachowań wiążących.

Autor trafnie i delikatnie analizuje temat głębokiej niepełnosprawności wśród grupy społeczeństwa ludzi dorosłych, co pozwoliło mu w adekwatny sposób ocenić problematykę badawczą w rozdziale czwartym. Wiedza metodologiczna autora stanowi tutaj szeroki zakres kluczowy, dzięki któremu wypowiedzi ankieterów są pełne osobistych ocen, co pozwoliło

Czytelnikowi przyjrzeć się z bliska problematyce ludzi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Jak widać, autor lubi indywidualność jednostki, ponieważ może inaczej spojrzeć na problem związany z głęboką niepełnosprawnością wśród badanej grupy społeczeństwa.

Nie można zapomnieć o słowie miłość, które pojawiło się wśród badanych osób około 759 razy. Miało ono wiele znaczeń dla badanej grupy wiekowej. Pan Remigiusz zaznaczył znaczenie następujących słów: rodzina, posiadanie własnego potomstwa, szacunek, dobra materialne, bliskość fizyczna. Dla autora jest, równie ważna analiza sematyczna o cechach partnera ma istotne znaczenie, gdyż na podstawie ich wypowiedzi opracował w kategorie nazwane przez niego: partner wyobrażony: 'marzyłam', 'myślałam o takim chłopaku', ' mój ideał' oraz partner rzeczywisty, który ma odniesienie do partnera właściwego.

Napisane opisane są przez Pana Remigiusza Kijaka przykłady par osób mieszkających samodzielnie tzw. pary środowiskowe. Osobiste uwagi autora stanowią tutaj dodatkowy element: dokonane komentarze pod rozdziałami oraz opracowanie tabel jako własnego źródła informacji. Wiadomo jest, że nie każda osoba niepełnosprawna lubi opowiadać o swoim życiu oraz poruszać kwestię tematyki swojego życia zawartego w doświadczeniu seksualnym.

To książka, która została napisana przez autora z pomysłem, językiem zrozumiałym, zawiera 8 ciekawie skonstruowanych rozdziałów, a przy tym spowoduje, ze wielu z odbiorców zmieni horyzonty myślenia na temat niepełnosprawności głębokiej. Oficynie Wydawniczej 'Impuls' dziękuje za egzemplarz książki.

Pan Remigiusz Kijak to przykład pisarza, który podjął się napisania o zagadnieniu trudnym, ale w naszym społeczeństwie ważnym do akceptacji. Wiele zagadnień dzięki tej książce przybliży tematykę tabu Czytelnikowi oraz zwiększy zakres dotyczący wiedzy o głębokiej niepełnosprawności wśród dorosłych.

Polecam przeczytać każdemu Czytelnikowi tę książkę, która stanowi przykład publikacji, która wielu wskaże pozytywną drogę do celu, by być otwartym dla ludzi o głębokiej niepełnosprawności.

źródło: Anna Sz.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło