Skauci w polu

Skauci w polu

Podtytuł: Podręcznik dla harcerzy
ISBN: 978-83-8095-269-0
22,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1917 r. "Skauci w polu".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1917 r. "Skauci w polu".

Harcerze. Napisaliśmy tę książeczkę dla was, zamykając w niej niejedno z naszych doświadczeń. Nazwaliśmy ją podręcznikiem, nie chcemy jednak, byście się z niej ślepo uczyli.

Zarówno, jak „Vade mecum Skauta“, lub „Kalendarzyk Skauta“, niech i ta „Bibljoteczka“ służy wam w polu, czy w izbie, w mieście, czy na wsi, ale niech służy jako podstawa do ćwiczeń praktycznych. Każde zdanie powinno być przerobione i sprawdzone praktycznie. Szarże dostają nowy materjał do gawęd; pamiętać jednak trzeba, że jest to tylko materjał dla pogłębienia i rozszerzenia pracy harcerskiej, materjał, który sami rozszerzyć możecie, podając swe osobiste, ciekawe przykłady i uwagi, materjał który jest tylko podstawą i ogólną wytyczną do koniecznych ćwiczeń praktycznych.

W książeczce tej znajdziecie wiele rzeczy zawartych w regulaminach wojskowych służby polowej przystosowanych do celów harcerskich. Uderza was, zapewne, zupełny brak paragrafów. Myśmy jednak trzymali się tego układu, chcąc podkreślić, że przedmiot „Skauci w polu“ nie może być traktowany ściśle regulaminowo, że przerabiać go trzeba praktycznie, teorją przeplatać praktykę, dążyć zaś należy przy omawianiu ich do formy raczej zwięzłej i zajmującej gawędy; przy ćwiczeniach, do wyrobienia samodzielności i szybkiej orjentacji w polu, energji zaś i dokładności w zorganizowaniu polowych ćwiczeń harcerskich.

Przedmiot „Skauci w polu“ obejmuje o wiele więcej, niż to, co przedstawiliśmy wam w pierwszym tomiku; — nie mówiliśmy tu ani o życiu obozowym, ani o ćwiczeniach zmysłów, ani o pracach pionierskich i t. d. O tym nie zapominajcie i my też nie zapomnimy, starając się przedstawić powyższe w następnych książeczkach lub w piśmie harcerskim.

Zastrzeżenia i uwagi, które tu uczyniliśmy, zastosować wypadnie i do innych tomików „Bibljoteczki harcerskiej“, traktujących o podobnych przedmiotach. Jeśli macie więcej uwag i spostrzeżeń, podzielcie się z nami.

Czuwaj!

Podręcznik dla harcerzy
194 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Rudnicki Stanisław

pseudonim Ster, Staszek. Urodził się 5 października 1896 roku w Warszawie jako syn Wojciecha i Marii z Openheimów, zmarł 27 lutego 1962 roku w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Harcmistrz, prawnik, sędzia, działacz społeczny, taternik i narciarz.

Od 1906 – był uczniem gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie; w szkole należał do Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich i tajnej organizacji „Przyszłość” („Pet”)

Jesień 1911 – założył przy gimnazjum drużynę skautową im. Jana Zamojskiego (późniejsza 2. WDH im. Tadeusza Rejtana)

1911–1912 – należał do głównych organizatorów i członków władz centralnych tajnego skautingu w Królestwie Kongresowym

1912 – wszedł w skład tzw. plutonu instruktorskiego i wziął udział w pierwszym na terenie zaboru rosyjskiego kursie dla drużynowych w Strachowie koło Urli

1913–1914 – był członkiem Warszawskiej Rady Drużynowych

Od 1913 – współpracował z prasą harcerską

1914 – w pierwszych dniach wojny kierował dyżurami oraz służbą łączności i wywiadowczą skautów na rzecz organizującego się rządu narodowego i komendy tworzącej się POW

1914–1916 – był członkiem Naczelnej Komendy Skautowej

1916–1917 – pełnił funkcję hufcowego I Hufca w Warszawie i został Przewodniczącym Rady Hufcowych w Warszawie

1917 – pojechał do Gdańska, gdzie zorganizował przy Towarzystwie Filaretów pierwszą drużynę skautową Marzec

1917 – zainicjował ze Zdzisławem Zalewskim wydawanie „Harcerza” i „Harcmistrza”; pełnił czasowo funkcję sekretarza redakcji

1917–1918 – był członkiem Komendy Naczelnej ZHP

Jesień 1918 – wstąpił do wojska, kierował akcją harcerzy warszawskich w rozbrajaniu wojsk niemieckich na terenie Kongresówki, po czym walczył na froncie przydzielony do I Pułku Piechoty Legionów

1918–1919 – został kierownikiem Wydziału Wydawniczego i zastępcą kierownika Wydziału Wojskowego Naczelnego Inspektoratu Harcerstwa Polskiego

8 maja 1919 – składał raport Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu przed defiladą drużyn I i II Okręgu Stołecznego w parku Łazienkowskim

8–10 czerwca 1919 – kierował stuosobową drużyną reprezentacyjną z Warszawy na I Zlocie Drużyn Wielkopolskich w Wierzenicy

Czerwiec 1919 – został członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictwa Dzielnicowego na byłą Kongresówkę i Litwę

Luty 1920 – oddelegowano go do akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku; pełnił funkcję kierownika Wydziału Plebiscytowego utworzonego przez Naczelnictwo ZHP

1920 – podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził kompanią w grupie wileńskiej majora Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego na froncie północnym

1921 – w stopniu podporucznika przeszedł do rezerwy

1921–1923 – był członkiem Wydziału Zagranicznego Naczelnictwa ZHP

1922–1924 – odbywał praktykę w dziale prawnym i konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych

1925 – ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i podjął pracę w polskim konsulacie w Lille; po powrocie do kraju pracował w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych

1927–1931 – odbył aplikację w sądzie i został przydzielony do Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego 1932 – reprezentował Naczelnictwo ZHP na zlocie w Norwegii

1932–1939 – był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej Głównej Kwatery Harcerzy; należał do Stałej Delegacji Zrzeszeń Prawniczych i Polskiej Komisji Współpracy Międzynarodowego Prawa

1939 – brał udział w kampanii wrześniowej; po bitwie pod Maciejowicami dostał się do niewoli niemieckiej; był internowany w oficerskim obozie jenieckim w Linzu, a następnie w Woldenbergu

Marzec 1945 – po powrocie z niewoli podjął pracę jako sędzia w Sądzie Okręgowym we Włocławku

1952–1953 – prowadził na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ćwiczenia z postępowania karnego; brał udział w życiu społecznym i kulturalnym Włocławka; był długoletnim prezesem Koła Zrzeszenia Prawników Polskich we Włocławku

1957–1961 – należał do Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego „Wigry” przy Głównej Kwaterze Harcerstwa

1959 – był członkiem Komisji Historycznej NRH

Autor wielu artykułów w pismach: „Drogi”, „Naród i Państwo”, „Przełom”, „Głos Sądownictwa”, „Sprawy Narodowościowe”, „Kurier Poranny”, a także pism francuskich i jugosłowiańskich oraz książek: Kalendarz skauta na rok 1917. Rok I, Wyd. Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, skł. gł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1916; Coś wam powiem, Wyd. Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, skł. gł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1911; [wspólnie z Kazimierzem Betleyem], Skauci w polu. Podręcznik dla harcerzy, „Związek Harcerstwa Polskiego. Biblioteczka Harcerska”, 1, nakładem księgarni J. Lisowskiej – S. Betley, Warszawa – Płock 1917; [wspólnie z Tadeuszem Skotnickim], Skauci w obozie „Związek Harcerstwa Polskiego. Biblioteczka Harcerska”, 2, nakładem księgarni J. Lisowskiej, Warszawa 1917; Kalendarz harcerza-skauta na rok 1918. Rok II, Wyd. Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, skł. gł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1917. Odznaczony: Medalem Niepodległości, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, Złotą Odznaką PTTK, jugosłowiańskim Orderem Świętego Sawy.

Błażejewski W., Postaci z dziejów. 35 biogramów działaczy i instruktorów harcerskich, „Prace Zespołu Historycznego Głównej Kwatery ZHP”, nr 12, Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1984, s. 40–41.

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Barbara HUP B. Gąsiorowska, Kraków 2006, s. 180.

Wojtycza J. (red.), Harcerski słownik biograficzny, t. 3, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2012, s. 180–181.

Betley Kazimierz

Ś. p. Kazimierz Betley.

Wydarła nam wojna z szeregów jednostki wartościowe, najbardziej wartościowe… I nietylko dlatego tak mówić możemy, że zwykliśmy dobrze mówić o tych co odeszli, ale, że było tak w rzeczywistości, że właśnie owe grono tych najlepszych dziś inną, wyższą pełni służbę. Tak jakby ziemia nie dla nich była, jakby się źle w ziemskiej czuli służbie — tak szedł jeden za drugim, ten szereg twórców prawdziwych Polski, w służbę wyższą.

Niewątpliwie bowiem ich właśnie można postawić w pierwszym szeregu Jej twórców, z ich „trudu i znoju powstała by żyć“, oddali się Jej cali za życia i Jej w ofierze życie swe złożyli...

Szereg długi zaczyna się gdzieś od sierpniowej wyprawy strzeleckiej, od pierwszych dni „czynu polskiego“, od bezimiennego „harcerza-legionisty“, co przez Moskali schwytany na wywiadzie pierwszy bodaj z Polaków o Polskę Niepodległą walczących, życie swe złożył za Jej sprawę.

A potem Pększyc Grudziński i cała grupa najlepszych bodaj małopolskich druhów, Szletyński i pierwsze dotkliwe straty Harcerstwa w Kongresówce, a dalej Boguski, Gutowski, Rewoliński, Wolski, Betley i tylu innych. A i tych kilka nazwisk wystarczy wspomnieć, by stwierdzić, że ci co odeszli „na wieczną wartę“ z najlepszych byli i że jako świetlane typy, wzory do naśladowania wśród nas pozostać powinni...

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1917 rok

Autor

Rudnicki Stanisław, Betley Kazimierz

ISBN druk

978-83-8095-269-0

ISBN e-book

Objętość

108 stron

Wydanie

I, 2018

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Rozdział I. Marsze 

1. Marsze podróżne 

2. Marsze ubezpieczone 

Rozdział II. Patrolowanie 

1. Skaut i patrol 

2. Rozkaz i instrukcje dla patrolu wywiadowczego 

3. Marsz patrolu wywiadowczego 

4. Spotkanie z nieprzyjacielem 

5. Przesyłanie doniesień i służba łączności 

Rozdział III. Spoczynki i postoje  

1. Miejsca postojów 

2. Ubezpieczenie postoju (forpoczty) 

Zamknięcie 

ROZDZIAŁ I

Marsze Ogólnie

Marsze skautowe dzielą się na podróżne i ubezpieczone. Gdy w pierwszych chodzi nam o przebycie pewnej drogi w danym czasie, ale z zachowaniem sił uczestników i według nich naginamy czas, formacje, tempo marszu i t. p., w drugich mamy jeszcze jeden czynnik — możność zetknięcia się z nieprzyjacielem, musimy się więc ubezpieczyć, do ubezpieczenia stosować swój pochód, a stąd posuwać się nieraz o wiele wolniej. Nieraz na ćwiczeniach, czy to w celu zaskoczenia, czy obejścia nieprzyjaciela, stosujemy tempo szybkie, marsz odbywamy forsownie, z dużym nakładem sił, — decydują tu względy natury taktycznej.

Należy zwrócić uwagę, że i marsze podróżne w pewnych okresach wycieczki mogą być częściowo przeprowadzone forsownie, np. w razie opóźnienia, dla osiągnięcia celu przed zmrokiem i t. p. Można podzielić marsze jeszcze inaczej: na podróżne i bojowe. Bojowym marszem będzie każdy, w którym zachodzi możność zetknięcia się z nieprzyjacielem. Ten podział podają podręczniki wojskowe, gdyż w większych skupieniach zawsze idą straże, nie tylko dla ubezpieczenia, ale i torowania drogi, naprawiania mostów, zawiadamiania mieszkańców, by przyszykowali wodę i żywność dla idącego z tyłu wojska (straż przednia), lub zabierania maruderów (straż tylna). Mamy tu do czynienia z ubezpieczeniem nie przed wrogiem, lecz przed innemi czynnikami.

Rozpatrzymy najpierw marsze podróżne. Wszelkie przepisy, podane dla nich, stosują się, w granicach możliwości, również do marszów ubezpieczonych.

Kazimierz Betley i Stanisław Rudnicki – „Skauci w polu. Podręcznik dla harcerzy” – recenzja i ocena Anny Szczykutowicz

Czym się różni marsz podróżny od marszu ubezpieczonego? Co zrobić, gdy spotka się na drodze nieprzyjaciela? Jakie miejsce postoju najlepiej zorganizować: biwak, kwaterę czy może obóz?

recenzja

źródło: https://histmag.org/Kazimierz-Betley-i-Stanislaw-Rudnicki-Skauci-w-polu.-Podrecznik-dla-harcerzy-recenzja-i-ocena-Anny-Szczykutowicz-17269

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło