• Obniżka
Szkoła wyższa w toku zmian. Tom 1

Szkoła wyższa w toku zmian. Tom 1

Podtytuł: Diagnozy i konstatacje
ISBN: 978-83-7587-856-1
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontekst dalszych rozważań. Po prezentacji ważniejszych psychologicznych i lingwistycznych aspektów pojęcia „zmiana” następuje omówienie cech współczesnej zmiany społecznej i – co jest ważne ze względu na tematykę tomu – zmiany edukacyjnej.

Ilość

Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontekst dalszych rozważań. Po prezentacji ważniejszych psychologicznych i lingwistycznych aspektów pojęcia „zmiana” następuje omówienie cech współczesnej zmiany społecznej i – co jest ważne ze względu na tematykę tomu – zmiany edukacyjnej.

Druga część dotyczy problematyki trwałości i zmiany w szkolnictwie wyższym. Znajdują się tu: opracowania na temat relacji między aktualnymi zmianami w szkole wyższej a jakością kształcenia, rozważania poświęcone kształceniu pedagogów w kontekście zmian i reform w szkolnictwie wyższym, refleksje na temat elementów trwałych w szkole wyższej oraz dokonujących się zmian tożsamości uniwersytetu. Dopełniają je wypowiedzi o zrównoważonym rozwoju na uniwersytecie oraz zmianie sposobu myślenia o uczeniu się dorosłych. W trzeciej części zawarte są wybrane oceny współczesnych problemów i zjawisk w szkolnictwie wyższym.

Pierwsza z nich ujmuje problematykę wspólnoty akademickiej i tożsamości studenta w kontekście wpływów różnych ideologii. Kolejne opracowania dotyczą „grzechów głównych” kształcenia nauczycieli i relacji między ich kształceniem a zatrudnieniem. W jednym z opracowań podjęto też zagadnienia funkcjonowania studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Książkę zamyka część poznawcza, w której autorzy przedstawiają egzemplifikację zagraniczne zmian zachodzących w szkołach wyższych.

Szerzej zaprezentowane są doświadczenia związane z wprowadzeniem tych zmian w Republice Czeskiej, w krajach nordyckich i Anglii. Niniejsza książka nie wyczerpuje – co jest oczywiste – problematyki przebiegu zmian na uczelniach wyższych, w tym także tych, które zostały zainicjowane przez wprowadzenie nowych ustaleń legislacyjnych. Przybliżają jednak refleksje, odczucia i aktualne problemy, które nurtują nauczycieli akademickich.

Diagnozy i konstatacje
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kostkiewicz Janina

Kostkiewicz JaninaDoktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej w Instytucie Pedagogiki UJ, członek Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN. Główne zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze: aksjologicznych i antropologicznych podstaw pedagogiki szkoły wyższej, pedagogiki ogólnej i pedagogiki chrześcijańskiej.

Autorka wielu publikacji, ważniejsze z nich to: Sytuacja szkolna początkujących licealistów, Rzeszów 1992; Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera, wyd. I, Rzeszów 1998; Warstwa duchowa w teoriach pedagogicznych XX wieku – W. Flitner, S. Hessen, S. Kunowski”, w: „W trosce o integralne wychowanie”, M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, (red.) Lublin 2003; Duchowość jako wartość i obszar wspierania rozwoju człowieka dorosłego, w: „Aksjologia edukacji dorosłych”, J. Kostkiewicz (red.), Lublin 2004, Miejsce aksjologii w filozofii wychowania Karola Kotłowskiego, w: „Idee pedagogiki filozoficznej”, S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Łódź 2003; Pytania o fundamenty zreformowanej szkoły, w: „Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty”, A. Sajdak (red.), Kraków 2005; Edukacja aksjologiczna dorosłych – zaniechania i potrzeby, „Chowanna” 2005, t.2(25); Filozofia człowieka – filozofia edukacji – rozwój moralny studenta, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2005, nr 26 – 27; Aksjologiczne podstawy w katolickich koncepcjach pedagogicznych, „Edukacja Otwarta”, Płock 2006, nr 1–2 (21–22); Wspólnota jako kategoria pedagogiki chrześcijańskiej, w: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) „Edukacja – moralność - sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP”, Lublin 2007; Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych, w: „Aksjologia w kształceniu pedagogów”, J. Kostkiewicz (red.), Kraków 2008.

Redaktorka i współautorka takich książek jak: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wybór tekstów, Stalowa Wola 1996, 1997, 1999, 2000; Szkice o kształtowaniu osobowości, Rzeszów 1997; Aksjologia edukacji dorosłych, Lublin 2004; Uniwersytet i wartości, Kraków 2007; Aksjologia w kształceniu pedagogów, Kraków 2008.

 

Szymański J. Mirosław

Mirosław Szymańskiprofesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjo­logii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzu­pełnione, 2012). Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna". Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica". Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

 


Agnieszka Domagała-Kręcioch

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kostkiewicz Janina, Szymański Mirosław, Domagała-Kręcioch Agnieszka

ISBN druk

978-83-7587-856-1

ISBN e-book

Objętość

316 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

Współczesne konteksty zmian

Ewa Zawisza-Masłyk

Psychologiczne i lingwistyczne aspekty pojęcia „zmiana” 

Mirosław J. Szymański

Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna   

Trwałość i zmiana w szkole wyższej

Maria Flis

Szkoła wyższa w toku zmiany a wewnętrzny system jakości kształcenia 

Mirosław J. Szymański

Kształcenie pedagogiczne w obliczu zmian 

Bogusław Śliwerski

Pedagogika jako kierunek kształcenia w kontekście zmian i reform w szkolnictwie wyższym 

Stanisław Palka

Trwałe i zmienne składniki w procesie kształcenia w szkole wyższej (głos w dyskusji) 

Beata Gola

Zrównoważony rozwój na uniwersytecie 

Agnieszka Domagała-Kręcioch

W stronę zmiany sposobu myślenia o uczeniu się dorosłych w świecie „płynnej nowoczesności” 

Aktualne diagnozy

Janina Kostkiewicz

Wspólnota akademicka i tożsamość studenta w kontekście zjawisk, ofert i skutków oddziaływania dominujących ideologii 

Ryszard Bera

Podmiotowe uwarunkowania tranzycji młodych pedagogów z systemu edukacji na rynek pracy

Maria Kocór

„Grzechy główne” kształcenia nauczycieli w opinii studentów pedagogiki i jej praktyków 

Agnieszka Domagała-Kręcioch

Pozaformalna aktywność edukacyjna studentów 

Joanna Konaszewska

Retrospektywna ocena jakości edukacji akademickiej absolwentów studiów pedagogicznych

Katarzyna Bartosik

Szacowanie przez absolwentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowania merytorycznego i metodycznego do realizacji przedmiotów przyrodniczych na różnych szczeblach szkolnictwa

Katarzyna Kutek-Sładek

Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia krakowskie 

Szkoła wyższa za granicą

Jiří Prokop

Obecny stan i perspektywy szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej 

Kazimierz Musiał

Modele działania instytucji akademickich w postindustrialnym porządku społecznym krajów nordyckich

Tomasz Gmerek

Szkolnictwo wyższe i procesy odtwarzania struktury społecznej w Anglii 

Informacje o autorach 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło