• Obniżka
Młodzież akademicka a kariera zawodowa

Młodzież akademicka a kariera zawodowa

ISBN: 978-83-7850-542-6
47,62 zł
37,62 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza publikacja jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej.

Ilość

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy rynkowe. […] Pojęcie kariery przekształca się z wertykalnego na horyzontalne, obejmując swoim społecznym potencjałem i zobowiązaniem zarazem całą populację osób dorosłych wchodzących na rynek pracy. Jak pisze Autorka: „»Ruchoma perspektywa« młodzieży akademickiej w karierze oznacza rozwój jej kariery na drodze osobistego zaangażowania”. Odsłona różnych znaczeń tego fenomenu wprowadza czytelnika w świat wiedzy o istocie kariery w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Niniejsza publikacja jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej. Bogactwo wykorzystanych źródeł wiedzy z nauk społecznych sprawia, że opracowanie ma w części teoretycznej charakter znaczących badań metateoretycznych, syntetyzujących dotychczasową wiedzę. W żadnej z dotychczasowych rozpraw na ten temat nie znajdziemy tak bogatych zasobów analityczno-syntetycznych wiedzy o interesującej badaczkę kategorii pojęciowej, jaką stała się dla niej kariera. Agnieszka Cybal-Michalska dokonała bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnie zorientowanej kwerendy literatury, co istotnie wzbogaca naszą wiedzę o powyższym fenomenie.

Szczególną wartość poznawczą mają wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wśród młodzieży akademickiej, gdyż dowodzą one nie tylko znakomitego warsztatu metodologicznego, lecz także sztuki prezentowania danych w sposób klarowny, wzbogacony również o schematy. Niezwykle trafnie odnosi je też do badań innych autorów, dzięki czemu zyskujemy dodatkową perspektywę porównawczą wiedzy o naszej młodzieży. Swobodnie przemieszcza się między wiedzą filozoficzną, socjologiczną a psychologiczną i pedagogiczną, nadając swoim analizom i interpretacjom nowy styl ich uprzystępnienia innym. [...] Rozprawa jest niezwykle bogata, wartościowa poznawczo, a to dlatego, że Autorka nie szukała ucieczki od analizy bogactwa danych, ale znakomicie wykorzystała metody analiz statystycznych, by wydobyć jak najwięcej wiedzy o młodzieży akademickiej i jej świadomości oraz aspiracjach (pro-)zawodowych.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

93 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Cybal-Michalska Agnieszka

dr hab., prof. UAM; jest prodziekanem ds. planowania i sprawozdawczości naukowej, studiów podyplomowych i promocji oraz kierownikiem Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się wokół socjopedagogicznych problemów młodzieży, co znajduje odzwierciedlenie w jej aktywności naukowo-badawczej. Podsumowaniem dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych autorki są monografie: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), jak również niniejsza praca – Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013). Ponadto jest współredaktorką książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (Poznań – Leszno 2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012).

Agnieszka Cybal-Michalska jest także autorką licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę partycypacji młodzieży w nieustannie konstruowanej rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata „bezgranicznych” karier. Bliskie są jej również zagadnienia dotyczące europejskiego wymiaru edukacji oraz ewolucji edukacji w warunkach globalnych.

Autorka swoje doświadczenia naukowo-badawcze pogłębiała podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh.

Paulina Wierzba

mgr pedagogiki i socjologii, doktorantka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje dysertację doktorską zatytułowaną Kapitał kulturowy a uczestnictwo młodzieży w kulturze wysokiej i popularnej. Perspektywa socjopedagogiczna pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbyszka Melosika. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian współczesnej kultury i społeczeństwa, przede wszystkim w kontekście społecznego konstruowania tożsamości młodzieży.

Autorka artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury i edukacji oraz pedagogicznej książki dla dzieci Co jedzą ludzie? (Poznań 2010).

Wprowadzenie          

Część I

Kariera zawodowa – konteksty i wymiary teoretyczne

Rozdział 1

Kariera w perspektywie teoretycznej – wprowadzenie do dyskusji         

1.1. Kariera – wybrane ustalenia definicyjne         

1.2. Teorie kariery i ich klasyfikacja        

1.3. Wzory karier        

Rozdział 2

Rozumienie kariery zawodowej – wybrane orientacje teoretyczne         

2.1. Kariera jako „własność zawodu” i roli zawodowej – perspektywa funkcjonalno-strukturalna         

2.2. Dualistyczne ujmowanie kariery w interakcjonizmie symbolicznym         

2.3. Dynamika relacji podmiot – struktura w ujmowaniu kariery – rekonstrukcja teorii A. Giddensa       

2.4. Od teorii cechy i czynnika do teorii konstrukcji kariery – charakterystyka wybranych stanowisk teoretycznych         

Rozdział 3

Kariera w perspektywie biografii zawodowej jednostki      

3.1. Kariera jako „własność jednostki” – rozważania teoretyczne     

3.2. Planowanie kariery i zarządzanie karierą    

3.3. Subiektywny sens kariery  

Rozdział 4

„Dojrzewanie” młodzieży do kariery     

4.1. Rozwój kariery zawodowej człowieka i jego uwarunkowania    

4.2. Kapitał kariery – akumulacja i integralność kompetencji oraz ich znaczenie dla kariery     

4.3. Tranzycja z edukacji na rynek pracy w kontekście przejścia od młodzieńczości do dorosłości     

Część II

Młodzież akademicka a świat „karier bez granic” – poglądy i opinie na temat kariery badanej młodzieży akademickiej

Rozdział 5

Młodzież na drodze do kariery – wyniki badań empirycznych     

5.1. Metodologiczne podstawy badań oraz społeczno-demograficzna charakterystyka badanej populacji     

5.2. (Auto)identyfikacje młodzieży akademickiej w czasie podwójnej tranzycji: z okresu młodzieńczości do dorosłości oraz z edukacji na rynek pracy     

5.3. Orientacje prorozwojowe i proaktywne młodzieży akademickiej warunkujące jej orientacje zachowaniowe w karierze    

5.4. Młodzieży akademickiej wyobrażenia o karierze oraz interpretacje przez nią wybranych aspektów kariery    

Nota kończąca: proaktywność w karierze jako strategia (auto)edukacji – w świecie wielości możliwości     

Aneks     

Bibliografia    

Wykaz tabel, wykresów, schematów i zestawień    

fragment

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy rynkowe. […] Pojęcie kariery przekształca się z wertykalnego na horyzontalne, obejmując swoim społecznym potencjałem i zobowiązaniem zarazem całą populację osób dorosłych wchodzących na rynek pracy. Jak pisze Autorka: „»Ruchoma perspektywa« młodzieży akademickiej w karierze oznacza rozwój jej kariery na drodze osobistego zaangażowania”. Odsłona różnych znaczeń tego fenomenu wprowadza czytelnika w świat wiedzy o istocie kariery w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Niniejsza publikacja jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej. Bogactwo wykorzystanych źródeł wiedzy z nauk społecznych sprawia, że opracowanie ma w części teoretycznej charakter znaczących badań metateoretycznych, syntetyzujących dotychczasową wiedzę. W żadnej z dotychczasowych rozpraw na ten temat nie znajdziemy tak bogatych zasobów analityczno-syntetycznych wiedzy o interesującej badaczkę kategorii pojęciowej, jaką stała się dla niej kariera. Agnieszka Cybal-Michalska dokonała bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnie zorientowanej kwerendy literatury, co istotnie wzbogaca naszą wiedzę o powyższym fenomenie.

Szczególną wartość poznawczą mają wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wśród młodzieży akademickiej, gdyż dowodzą one nie tylko znakomitego warsztatu metodologicznego, lecz także sztuki prezentowania danych w sposób klarowny, wzbogacony również o schematy. Niezwykle trafnie odnosi je też do badań innych autorów, dzięki czemu zyskujemy dodatkową perspektywę porównawczą wiedzy o naszej młodzieży. Swobodnie przemieszcza się między wiedzą filozoficzną, socjologiczną a psychologiczną i pedagogiczną, nadając swoim analizom i interpretacjom nowy styl ich uprzystępnienia innym. [...] Rozprawa jest niezwykle bogata, wartościowa poznawczo, a to dlatego, że Autorka nie szukała ucieczki od analizy bogactwa danych, ale znakomicie wykorzystała metody analiz statystycznych, by wydobyć jak najwięcej wiedzy o młodzieży akademickiej i jej świadomości oraz aspiracjach (pro-)zawodowych.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło