Aksjologiczny wymiar paidei w rozważaniach Sebastiana Petrycego z Pilzna

Aksjologiczny wymiar paidei w rozważaniach Sebastiana Petrycego z Pilzna

ISBN: 978-83-8095-888-3
32,38 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[...] książkę Agnieszki Michalkiewicz-Gorol cechuje bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu, co świadczy o erudycji autorki i wysokim poziomie kompetencji poznawczych w zakresie filozofii epoki renesansu...

Ilość

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

[…] monografia jest interesującym studium historyczno-filozoficznym na temat aktualności myśli pedagogicznej Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554–1626). […] Studiujący pedagogikę mogą się spotkać z syntetycznym omówieniem poglądów tego arystotelika, który przecież nie napisał żadnego osobnego dzieła o kształceniu czy wychowaniu. […] Niniejsza książka ma znaczenie dla współczesnej pedagogiki ogólnej i komparatystyki myśli pedagogicznej. Pozwala bowiem współczesnych aretologom pedagogicznym zobaczyć i porównać, w jakiej mierze filozoficzno-pedagogiczna koncepcja Sebastiana Petrycego jest ponadczasowa oraz czy wzbudza potrzebę powrotu do stawiania nauczycielom i wychowawcom pytań pierwszych. […] Autorka uświadamia w swojej rekonstrukcji, jak historia kołem się toczy, a także w pewnej mierze, pośrednio obnaża słabości i nieskuteczność edukacji, która przez wieki nie była i nie jest w stanie dokonać „moralnej przemiany społeczeństw i obywateli” w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Możemy dzięki tej publikacji rozpoznać odwieczny dylemat, w jakim stopniu każde kolejne pokolenie jest nieskuteczne w sferze wychowania społeczno-moralnego pomimo posiadanej przecież świadomości uwarunkowań procesów, które powinny być coraz lepiej wzmacniane. […] książkę Agnieszki Michalkiewicz-Gorol cechuje bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu, co świadczy o erudycji autorki i wysokim poziomie kompetencji poznawczych w zakresie filozofii epoki renesansu.
_______________________________

W niniejszej książce została uwzględniona znakomita większość funkcjonujących w literaturze z zakresu myśli pedagogicznej, historii filozofii, literatury i medycyny opracowań dotyczących życia i twórczości Sebastiana Petrycego z Pilzna.

Monografia stanowi poszerzoną oraz uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej i składa się z trzech rozdziałów. 

Pierwszy rozdział koncentruje się na dorobku pedagogicznym Sebastiana Petrycego z Pilzna. Antyczne i średniowieczne tło są punktem wyjścia do szczegółowego opisu warsztatu naukowego wspomnianego pedagoga. Podkreślono cały katalog jego naukowych zainteresowań i doświadczeń, który wpłynął na formułę oraz treść rozstrzygnięć w dziedzinie pedagogiki. Wskazanie wielości sposobów ujęcia przez Petrycego problematyki wychowawczej pozwala na pełniejszy i głębszy wgląd w jego koncepcję pedagogiczno-filozoficzną. Analizie poddano również konkretne zagadnienia aksjologiczne służące wychowaniu człowieka i obywatela. Istotna jest tutaj próba dowiedzenia, że pilźnianin w swojej teorii wychowania wyznaczył ramy, które z uwagi na humanistyczny uniwersalizm mogą posłużyć za impuls do budowy współczesnego systemu pedagogiki.

Rozdział drugi został poświęcony porządkowi aretologicznemu wypracowanemu przez Petrycego. Zawiera analizę przyjętego przez niego systemu wartości, w tym arete w jego rozumieniu wychowania. Na pierwszy plan wysuwa się przekonanie Petrycego, że w pojęcie arete wpisany jest aspekt demokratyzacji życia społecznego. Istotny przedmiot rozważań tego rozdziału stanowi także zagadnienie paidei – jej klasyczny kształt, recepcja w epoce renesansu i główne założenia jej nowej koncepcji, współcześnie będącej ważnym wątkiem w debacie dotyczącej rozwoju pedagogiki.

Rozdział trzeci skupia się na recepcji dorobku pedagogicznego Petrycego na przestrzeni czterech stuleci, a zwłaszcza na próbie ustalenia, na ile renesansowa pedagogika aksjologiczna wypracowana przez omawianego arystotelika może stanowić oparcie dla współczesnej pedagogiki. Wnikliwej analizie poddano tutaj problem wychowania w cnotach z uwzględnieniem katalogu cnót przygotowanego przez Petrycego. Kluczowym elementem tej części publikacji jest odniesienie poczynionych przez pilźnianina rozstrzygnięć z zakresu aretologii do współczesnej filozofii moralnej (etyki cnót) i wybranych współczesnych systemów wychowani

88 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje jako adiunkt w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz w I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Do zainteresowań badawczych należą między innymi zjawiska kultury współczesnej, w których obecny jest pierwiastek tradycji antyku czy średniowiecza, nawiązanie do społecznych, filozoficznych i pedagogicznych rozstrzygnięć minionych epok. Pisze artykuły i szkice dotyczące głównie historii wychowania. Publikowała między innymi w „Kontekstach Kultury” i „Studia z Filozofii Polskiej”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

ISBN druk

978-83-8095-888-3

ISBN e-book

 

Objętość

216 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp        

1. Sebastiana Petrycego poglądy pedagogiczne       

1.1. Pedagogika w perspektywie szesnastowiecznej wiedzy medycznej      
1.2. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym       
1.3. Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym       
1.4. Wychowanie kobiet    

2. Filozofia moralna i wychowanie   

2.1. Kształcenie dobrego obywatela       
2.2. Petrycego problematyka cnoty       
2.2.1. Cnoty moralno-polityczne      
2.2.2. Cnoty moralno-społeczne    
2.2.3. Cnoty polityczne      
2.2.4. Cnoty estetyczno-towarzyskie    
2.2.5. Cnoty etyczno-osobiste      
2.3. Kształcenie charakteru fundamentem wychowania   
2.3.1. Formowanie charakteru szlachcica   
2.3.2. Rola przykładu w formowaniu charakteru  

3. Uniwersalność koncepcji wychowania człowieka i obywatela w rozważaniach Sebastiana Petrycego    

3.1. Recepcja koncepcji pedagogicznej Sebastiana Petrycego    
3.2. Pedagogika aretologiczna Sebastiana Petrycego a wybrane systemy wychowania    
3.3. Wychowanie w cnotach    

Zakończenie   

Bibliografia

fragment

W XXI wieku uwarunkowania społeczno-kulturowe i powszechny relatywizm etyczny domagają się nadania właściwej rangi cnotom moralnym w życiu człowieka. Powrót do historycznych źródeł myśli pedagogicznej w poszukiwaniu modelu wychowania jest działaniem ze wszech miar pożądanym. Na szczególne uznanie zasługuje umiejętność implementacji przez autorkę monografii zagadnień filozoficzno-etycznych na grunt pedagogiki oraz interpretacji renesansowych idei Sebastiana Petrycego z Pilzna we współczesnym kontekście kulturowym. Podjęcie przez Agnieszkę Michalkiewicz-Gorol problematyki wychowania do wartości i ukazanie jego znaczenia w odniesieniu do zmienności świata, dynamizmu przemian kulturowych znajduje głębokie uzasadnienie w trwającym obecnie dyskursie naukowym. Odpowiada pilnym potrzebom poszukiwania takiej koncepcji wychowania, której realizacja pozwoliłaby na przywrócenie wartościom humanistycznym i etycznym właściwej im rangi oraz prowadziła do kierowania się w życiu cnotami.

Z recenzji dr hab. Ewy Kochanowskiej, prof. ATH[…] monografia jest interesującym studium historyczno-filozoficznym na temat aktualności myśli pedagogicznej Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554–1626). […] Studiujący pedagogikę mogą się spotkać z syntetycznym omówieniem poglądów tego arystotelika, który przecież nie napisał żadnego osobnego dzieła o kształceniu czy wychowaniu. […] Niniejsza książka ma znaczenie dla współczesnej pedagogiki ogólnej i komparatystyki myśli pedagogicznej. Pozwala bowiem współczesnych aretologom pedagogicznym zobaczyć i porównać, w jakiej mierze filozoficzno-pedagogiczna koncepcja Sebastiana Petrycego jest ponadczasowa oraz czy wzbudza potrzebę powrotu do stawiania nauczycielom i wychowawcom pytań pierwszych. […] Autorka uświadamia w swojej rekonstrukcji, jak historia kołem się toczy, a także w pewnej mierze, pośrednio obnaża słabości i nieskuteczność edukacji, która przez wieki nie była i nie jest w stanie dokonać „moralnej przemiany społeczeństw i obywateli” w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Możemy dzięki tej publikacji rozpoznać odwieczny dylemat, w jakim stopniu każde kolejne pokolenie jest nieskuteczne w sferze wychowania społeczno-moralnego pomimo posiadanej przecież świadomości uwarunkowań procesów, które powinny być coraz lepiej wzmacniane. […] książkę Agnieszki Michalkiewicz-Gorol cechuje bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu, co świadczy o erudycji autorki i wysokim poziomie kompetencji poznawczych w zakresie filozofii epoki renesansu.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło