PODSTAWY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

ISBN: 978-83-8294-150-0
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka niniejsza koresponduje z publikacją W. Okonia „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.” W zasadzie powinna być na półce każdego studenta pedagogiki oraz nauczyciela. Praktykowanie tego zawodu nie zwalnia bowiem od powrotu do ujęć teoretycznych i uporządkowanego myślenia na temat nauczania i uczenia się. [...]

Wersja książki
Ilość

Podstawy kształcenia ogólnego stanowią zmienione wydanie Dydaktyki kształcenia ogólnego (I wydanie – 2001, II – 2007) a następnie Podstaw dydaktyki ( II wydanie 2011). Zmianie uległ nie tylko tytuł, ale w pewnym stopniu i treść poprzez wyeksponowanie elementów procesu kształcenia w szkolnictwie ogólnokształcącym. W książce wykorzystano literaturę, która ukazała się w XXI wieku. Umożliwiło to unowocześnienie niektórych treści zgodnie ze współczesnymi tendencjami wskazań terforetycznych.

Książka ujmuje podstawowe umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w analizowanym typie szkół. Autor ma nadzieję, iż lektura okaże się przydatna dla kandydatów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego i doskonalących się młodych nauczycieli. Coraz liczniejsza literatura z zakresu dydaktyki wciąż jest wydawana w niewielkich nakładach, szczególnie w wydawnictwach uczelnianych. Nie zawsze jest znana i dostępna studentom.

Do napisania tej książki Autora upoważnia doświadczenie nauczycielskie wynikające z kilkudziesięcioletniej pracy naukowo-dydaktycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym i wyższym, a także własne przemyślenia teoretyczne zawarte w wielu publikacjach. Niniejszą książkę kieruję przede wszystkim do studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, a także do czynnych nauczycieli, pragnących doskonalić lekcję poprzez aktywizowanie uczniów, unowocześnienie i optymalizację procesu nauczania – uczenia się.

Autor wykorzystał w publikacji bogaty dorobek naukowy i poglądy znanych i cenionych dydaktyków, a jednocześnie profesorów wyższych uczelni, m.in. Kazimierza Denka, Czesława Kupisiewicza, Tadeusza Lewowickiego, Krzysztofa Kruszewskiego, Stanisława Palki, Józefa Półturzyckiego, Mariana Śnieżyńskiego, Władysława Zaczyńskiego i najbardziej cenionego Wincentego Okonia, twórcy teorii kształcenia wielostronnego. „Ich prace tworzą dzisiaj nowy kształt polskiej teorii kształcenia” (J. Półturzycki, 2002, s. 13). Propozycje i poglądy czołowych dydaktyków zostały uzupełnione przemyśleniami, eksponując takie elementy, jakie są bezpośrednio przydatne w pracy nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących. W książce zwrócono uwagę na zagadnienia, które pomogą nauczycielowi w kierowaniu procesem uczenia się zgodnie z postulatami nowoczesnej dydaktyki.

Rozdziały podporządkowane są strukturze wiedzy dydaktycznej. Końcowa Bibliografia jest dość obszerna, zawiera bowiem literaturę najnowszą i tę z drugiej połowy XX wieku, często uznawaną już za klasykę, ale posiadającą nieprzemijające wartości. Ponieważ wciąż mam na uwadze fakt, iż znacznie zwiększyła się liczba wydawnictw naukowych, głównie przy uczelniach niepaństwowych, które często wydają w niewielkich nakładach, odsyłam Czytelnika pragnącego pogłębiać problematykę do książek wymienionych w Bibliografii.

Autor

291 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-150-0

Franciszek Bereźnicki

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawową tematykę badań i publikacji stanowi dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej i historia dydaktyki. W trakcie 38-letniej pracy w szkolnictwie wyższym opublikował 145 prac, w tym 22 autorskie publikacje zwarte, 15 współredaktorskich, pozostałe to artykuły naukowe. Jego aktywność naukowa obejmowała zorganizowanie 6 konferencji naukowych międzynarodowych i 10 krajowych. Laureat wielu nagród rektorskich i odznaczeń państwowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Franciszek Bereźnicki

ISBN druk

978-83-7587-537-9

ISBN e-book

978-83-8294-150-0

Objętość

290 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wstęp


I. Kształcenie ogólne i samokształcenie

1. Pojęcie i zadania kształcenia ogólnego

2. Proces kształcenia ogólnego

3. Nauczanie w edukacji szkolnej

4. Proces uczenia się szkolnego

4.1. Pojęcie uczenia się
4.2. Czynniki uczenia się
4.3. Umiejętność uczenia się
4.4. Formy uczenia się

5. Nauczanie a uczenie się

6. Integracja nauczania z wychowaniem

7. Wdrażanie do samokształcenia


II. Cele kształcenia ogólnego a wartości

1. Wartości źródłem celów kształcenia ogólnego

2. Cele kształcenia ogólnego

2.1. Pojęcie i funkcje celów kształcenia
2.2. Taksonomia celów kształcenia ogólnego
2.3. Konkretyzacja celów kształcenia ogólnego


III. Treści kształcenia ogólnego

1. Pojęcie programu kształcenia

2. Rodzaje programów kształcenia

3. Pojęcie treści kształcenia

4. Kryteria doboru treści kształcenia

5. Teorie doboru treści kształcenia ogólnego

6. Kanon kształcenia ogólnego

7. Podręczniki szkolne


IV. Realizacja procesu kształcenia

1. Podstawy psychologiczne procesu kształcenia

2. Przebieg procesu kształcenia

2.1. Uświadamianie uczniom celów i zadań kształcenia
2.2. Poznawanie nowych faktów
2.3. Nabywanie pojęć
2.4. Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy
2.5. Przechodzenie od teorii do praktyki
2.6. Wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych
2.7. Sprawdzanie i ocena osiągnięć


V. Proces kształcenia wielostronnego

1. Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne

2. Teoria kształcenia wielostronnego


VI. Zasady kształcenia ogólnego

1. Pojęcie i klasyfikacja zasad kształcenia

2. Charakterystyka zasad kształcenia

2.1. Zasada świadomej aktywności uczniów
2.2. Zasada poglądowości
2.3. Zasada przystępności
2.4. Zasady systematyczności i systemowości
2.5. Zasada łączenia teorii z praktyką
2.6. Zasada trwałości wiedzy i umiejętności
2.7. Zasada indywidualizacji i zespołowości
2.8. Pozostałe zasady

3. Realizacja zasad w procesie kształcenia


VII. Metody kształcenia ogólnego

1. Pojęcie metody kształcenia

2. Klasyfikacja metod nauczania

3. Charakterystyka metod nauczania

3.1. Metody podające
3.2. Metody problemowe
3.3. Metody eksponujące
3.4. Metody praktyczne
3.5. Metody utrwalania materiału
3.6. Kryteria doboru metod nauczania

4. Metody uczenia się

4.1. Metody recepcyjne (uczenie się przez przyswajanie)
4.2. Metody heurystyczne (uczenie się przez odkrywanie i badanie)
4.3. Metody ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie)
4.4. Metody ćwiczebne (uczenie się przez działanie)


VIII. Organizacyjne formy kształcenia ogólnego

1. Formy kształcenia

2. System klasowo-lekcyjny

3. Lekcja jako podstawowa forma nauczania i uczenia się

4. Struktura i typy lekcji

5. Rodzaje toków lekcyjnych

5.1. Tok lekcji podającej
5.2. Tok lekcji tak zwanej problemowej
5.3. Tok lekcji ćwiczeniowej
5.4. Tok lekcji eksponującej

6. Nauka domowa uczniów

6.1. Pojęcie i funkcje nauki domowej
6.2. Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie
6.3. Sposoby zadawania nauki do domu
6.4. Przeciążenie nauką domową
6.5. Organizacja nauki domowej
6.6. Sprawdzanie i ocena nauki domowej

7. Zajęcia pozalekcyjne

7.1. Zadania zajęć pozalekcyjnych
7.2. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
7.3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych

8. Wycieczki szkolne

9. Organizacja pracy uczniów na lekcji

9.1. Praca indywidualna
9.2. Praca zbiorowa
9.3. Praca grupowa


IX. Środki kształcenia ogólnego

1. Pojęcie i funkcje środków kształcenia

2. Podział środków kształcenia (dydaktycznych)

2.1. Środki wzrokowe
2.2. Środki słuchowe
2.3. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne)

3. Rola komputera i internetu w kształceniu

4. Stosowanie środków kształcenia


X. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej

1. Pojęcia organizacji i planowania

2. Planowanie pracy dydaktycznej przez nauczyciela

2.1. Roczny plan pracy
2.2. Okresowy plan pracy
2.3. Codzienny plan pracy (konspekt zajęć)

3. Przygotowanie nauczyciela do lekcji

4. Kontrola wykonania planu


XI. Sprawdzanie i pomiar w procesie kształcenia ogólnego

1. Pojęcie, cele i funkcje sprawdzania

2. Formy sprawdzania

3. Metody sprawdzania

4. Formy i metody samokontroli

5. Testy dydaktyczne

6. Ilościowe i jakościowe badania efektów kształcenia


XII. Ocenianie w procesie kształcenia


fragment

Kształcenie wymaga od nauczyciela talentu, dobrego warsztatu i uaktualniania wiedzy. Z zakresu dydaktyki ogólnej na półkach księgarskich znajdziemy kilka kanonowych dzieł. W. Okoń, Cz. Kupisiewicz oraz J. Półturzycki i F. Bereźnicki to nazwiska autorów znanych publikacji ze wskazanego zakresu.

W niniejszej recenzji zaprezentuję książkę profesora zwyczajnego F. Bereźnickiego. Podstawową tematykę jego badań i publikacji stanowi dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej i historia dydaktyki. Podstawy kształcenia ogólnego stanowią zmienione wydanie Dydaktyki kształcenia ogólnego (I wydanie – 2001, II – 2007) a następnie Podstaw dydaktyki ( III wydanie 2011).

W trzynastu rozdziałach „Podstaw kształcenia ogólnego” autor w niezwykle przejrzysty, logiczny i zrozumiały sposób wyłuszcza zasady dobrego procesu kształcenia ogólnego. W poszczególnych częściach przechodzi od wyjaśnienia pojęć kształcenia ogólnego, celów kształcenia, treści kształcenia po ocenianie, kształcenie wielostronne a ostatni rozdział poświęca kształceniu uczniów opóźnionych i uczniów zdolnych.

Z publikacji prof. F. Bereźnickiego wyraźnie przebija doświadczenie dydaktyczne. Publikację czyta się szybko, albowiem autor zadbał o warstwę językową, czyniąc ją dostępną nawet dla laika. To niezwykła umiejętność mówić o rzeczach naukowych w sposób prosty i nienużący.

Książka niniejsza koresponduje z publikacją W. Okonia „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.” W zasadzie powinna być na półce każdego studenta pedagogiki oraz nauczyciela. Praktykowanie tego zawodu nie zwalnia bowiem od powrotu do ujęć teoretycznych i uporządkowanego myślenia na temat nauczania i uczenia się.

Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło