• Obniżka
Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli

Podtytuł: Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-7850-904-2
45,71 zł
32,71 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych. [...]

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych. [...]

Mając na uwadze ułatwienie studentom pedagogiki i kierunków nauczycielskich nabycia niezbędnych kompetencji ułatwiających start zawodowy, niniejsza publikacja ujmuje podstawową wiedzę dydaktyczną i najważniejsze umiejętności w pracy nauczyciela.

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli stanowi zmienione i rozszerzone wydanie Zarysu dydaktyki szkolnej (F. Bereźnicki). Zmianie poddano tytuł oraz samą treść, poszerzając ją o wybrane i poprawione zagadnienia zawarte w publikacji Podstawy kształcenia ogólnego (F. Bereźnicki).

W niniejszej książce zawarto wiedzę, która wynika z Autora kilkudziesięcioletniej pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie ogólnokształcącym i wyższym, a także z własnych przemyśleń teoretycznych przedstawionych w wielu publikacjach dydaktycznych. Wykorzystał tu bogaty dorobek naukowy i poglądy znanych i cenionych dydaktyków, a jednocześnie profesorów uniwersyteckich, m.in. K. Denka, C. Kupisiewicza, T. Lewowickiego, K. Kruszewskiego, S. Palki, J. Półturzyckiego, M. Śnieżyńskiego, W. Zaczyńskiego i najbardziej cenionego W. Okonia, twórcy teorii kształcenia wielostronnego, a także wielu innych. „Ich prace tworzą dzisiaj nowy kształt polskiej teorii kształcenia”.

Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków. W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania i oceniania uczniów. Ważnym zagadnieniem jest także samodzielne uczenie się uczniów, dlatego wyeksponowałem problematykę metod uczenia się, które są podstawą ich aktywności poznawczej i samokształceniowej.

Poznanie teoretycznej, a częściowo praktycznej strony procesu kształcenia wchodzi w skład przygotowania studentów do zawodu nauczycielskiego. Jest to jednak przygotowanie tylko częściowe, jego uzupełnienie stanowią praktyka i ciągłe doskonalenie teoretyczne.

Rozdziały w książce są podporządkowane strukturze wiedzy dydaktycznej. Pracę kończy dość obszerna bibliografia o charakterze dydaktycznym, łącząca się z kształceniem i edukacją szkolną. Wykaz literatury pozwoli na poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej w toku studiów i pracy nauczycielskiej.

Podręcznik akademicki
186 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-904-2

Franciszek Bereźnicki

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawową tematykę badań i publikacji stanowi dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej i historia dydaktyki. W trakcie 38-letniej pracy w szkolnictwie wyższym opublikował 145 prac, w tym 22 autorskie publikacje zwarte, 15 współredaktorskich, pozostałe to artykuły naukowe. Jego aktywność naukowa obejmowała zorganizowanie 6 konferencji naukowych międzynarodowych i 10 krajowych. Laureat wielu nagród rektorskich i odznaczeń państwowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Franciszek Bereźnicki

ISBN druk

978-83-78095-445-8

ISBN e-book

978-83-7850-904-2

Objętość

284 stron

Wydanie

II, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie 

I. Przedmiot i zadania dydaktyki szkolnej 

1. Pojęcie dydaktyki szkolnej    

2. Przedmiot i funkcje dydaktyki szkolnej  

3. Podstawowe pojęcia dydaktyczne     

3.1. Kształcenie     

3.2. Uczenie się szkolne    

3.3. Nauczanie szkolne     

4. Integracja nauczania – uczenia się z wychowaniem  

5. Metody i techniki badań dydaktycznych    

II. Cele nauczania – uczenia się szkolnego  

1. Wartości a cele nauczania – uczenia się    

2. Cele nauczania – uczenia się    

3. Taksonomia celów nauczania – uczenia się     

4. Operacjonalizacja celów nauczania – uczenia się    

III. Programy i treści nauczania – uczenia się szkolnego  

1. Programy nauczania – uczenia się  

2. Treści nauczania – uczenia się, pojęcie i kryteria ich doboru  

3. Teorie doboru treści nauczania – uczenia się  

4. Podręczniki szkolne     

IV. Proces nauczania – uczenia się     

1. Podstawy filozoficzne i psychologiczne procesu nauczania – uczenia się     

2. Pojęcie procesu nauczania – uczenia się    

3. Realizacja procesu nauczania – uczenia się szkolnego  

4. Teoria nauczania – uczenia się wielostronnego    

5. Samokształcenie w procesie nauczania – uczenia się   

V. Zasady nauczania – uczenia się  

1. Pojęcie i klasyfikacja zasad nauczania – uczenia się  

2. Przegląd zasad kształcenia (nauczania – uczenia się)     

VI. Metody nauczania i uczenia się szkolnego  

1. Pojęcie metody nauczania i uczenia się     

2. Podział metod nauczania    

3. Przegląd metod nauczania     

3.1. Metody podające  

 3.2. Metody problemowe 

3.3. Metody eksponujące  

 3.4. Metody praktyczne     

3.5. Metody utrwalania materiału    

3.6. Kryteria doboru metod nauczania    

4. Metody uczenia się     

4.1. Metody recepcyjne (uczenie się przez przyswajanie)     

4.2. Metody heurystyczne (uczenie się przez odkrywanie i badanie)     

4.3. Metody ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie)     

4.4. Metody ćwiczebne (uczenie się przez działanie)    

VII. Formy organizacyjne nauczania – uczenia się szkolnego  

1. Formy organizacyjne nauczania i uczenia się     

2. Istota systemu klasowo-lekcyjnego  

3. Lekcja jako podstawowa forma nauczania i uczenia się  

4. Struktura lekcji    

5. Rodzaje i typy lekcji     

5.1. Rodzaj lekcji podającej     

5.2. Rodzaj lekcji problemowej    

5.3. Rodzaj lekcji ćwiczeniowej     

5.4. Rodzaj lekcji eksponującej     

6. Organizacja domowej nauki uczniów  

7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych  

8. Wycieczki szkolne     

9. Formy organizacyjne uczenia się     

VIII. Środki dydaktyczne w procesie nauczania – uczenia się szkolnego     

1. Pojęcie i funkcje środków dydaktycznych     

2. Klasyfikacja środków dydaktycznych     

2.1. Środki słowne     

2.2. Proste i techniczne środki wzrokowe     

2.3. Techniczne środki słuchowe     

2.4. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne)     

3. Komputer i Internet w nauczaniu – uczeniu się    

4. Wykorzystanie środków dydaktycznych  

IX. Planowanie pracy dydaktycznej  

1. Pojęcie planowania pracy dydaktycznej     

2. Rodzaje planów pracy nauczyciela     

3. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne nauczyciela do lekcji    

4. Kontrola wykonania planów dydaktycznych  

X. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów    

1. Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych uczniów    

1.1. Pojęcie, cele i funkcje sprawdzania  

1.2. Formy sprawdzania     

1.3. Metody sprawdzania    

1.4. Formy i metody samokontroli     

1.5. Testy osiągnięć szkolnych     

1.6. Ilościowe i jakościowe badania efektów kształcenia    

2. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów  

2.1. Pojęcie oceniania szkolnego    

2.2. Przedmiot i kryteria oceny szkolnej  

2.3. Formy i metody oceniania szkolnego    

2.4. Sprawdzanie i ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne  

XI. Praca z uczniem zdolnym i opóźnionym w nauce szkolnej    

1. Uczeń zdolny i jego cechy     

2. Formy pracy z uczniami zdolnymi     

3. Niepowodzenia w nauce szkolnej i ich rodzaje  

4. Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej  

5. Praca z uczniem opóźnionym w nauce szkolnej     

Bibliografia  

Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych.

Centralnym elementem w procesie szkolnego kształcenia, a zarazem podstawową formą działalności nauczyciela w pracy z uczniami jest lekcja. Na lekcjach o zróżnicowanej strukturze, na różnych jej rodzajach i typach, nauczyciel realizuje najważniejsze zadania dydaktyczne i wychowawcze. Poprzez nauczanie organizuje uczenie się uczniów i kieruje nim z wykorzystaniem nowych, aktywizujących metod, podręczników i środków dydaktycznych. Istotną sprawą jest respektowanie zasady podmiotowości ucznia i jego wielostronnej aktywności w procesie uczenia się. Dlatego ważnym zagadnieniem jest samodzielne uczenie się, którego podstawą są znajomość i opanowanie przez uczniów metod uczenia się. Istotnym elementem w realizacji procesu kształcenia jest kontrola (sprawdzanie) o charakterze wstępnym, bieżącym i końcowym oraz związana z nią ocena, która nie zawsze musi jej towarzyszyć.

XI. Praca z uczniem zdolnym i opóźnionym w nauce szkolnej

W klasie szkolnej większość stanowią uczniowie o przeciętnych zdolnościach umysłowych i poznawczych. Do ich poziomu intelektualnego i możliwości są dostosowane programy, wymagania nauczycieli, tempo pracy na lekcji itp. Stawia to uczniów zdolnych, jak również mniej zdolnych w gorszej dla ich rozwoju intelektualnego sytuacji, gdyż nie przydziela się im zadań na miarę ich zdolności i możliwości intelektualnych. Odbija się to niekorzystnie na postępach w nauce i przyczynia do występowania niepowodzeń w nauce, które dotyczą zarówno uczniów niezdolnych, jak i uczniów zdolnych. Zdarza się, że uczniowie zdolni zbyt słabo stymulowani popadają w konflikt ze szkołą, często przestają się uczyć i sprawiają trudności wychowawcze.

Polska szkoła od dłuższego czasu przeżywa poważny kryzys. Wynika on między innymi z upadku autorytetu nauczyciela. Obecnie ludzie, którzy wybrali taki zawód są raczej wyszydzani i nierozumiani, nie mogą oczekiwać ani wdzięczności uczniów ani dobrych zarobków. Niestety, takie podejście do tego, dawniej bardzo szanowanego, fachu doprowadza nieraz do skrajnych sytuacji. Dziś nauczyciel ma mały wpływ na ucznia oraz niewiele środków, którymi mógłby dziecko nakłonić do współpracy.

Stawianie negatywnych ocen i uwag może skończyć się wizytą niezadowolonych rodziców, uważających swoje dziecko za idealne. Jedno niewłaściwe słowo bądź gest mogą doprowadzić do oskarżenia o znęcanie się nad dzieckiem. Zbytnie pobłażanie natomiast sprawi, iż uczniowie poczują się bezkarni. Mimo tak skomplikowanej sytuacji nauczycieli w kraju nie brakuje. Jest ich nawet za dużo, przez co wśród belfrów panuje bezrobocie. Z pewnością niejeden ze studentów wybrał taki zawód z braku lepszych możliwości. Są jednak tacy, dla których nauczanie stanowi powołanie. Zarówno dla jednych jak i drugich przyjdzie moment na studiach, gdy będą musieli udać się na praktykę pedagogiczną i po raz pierwszy stanąć twarzą w twarz z trzydziestogłowym smokiem. Nieodzowna będzie pomoc w przetrwaniu tej trudnej sytuacji. Wiem to z własnego doświadczenia.

Pomocną dłoń wyciąga do studentów Franciszek Bereźnicki prezentując nieco zmienione i rozszerzone wydanie „Zarysu dydaktyki szkolnej” pod nowym tytułem „Dydaktyki szkolnej dla kandydatów na nauczycieli”.

Autor podszedł do tematu bardzo poważnie. W jego podręczniku kandydat na nauczyciela znajdzie wszystkie podstawowe informacje na temat przyszłej pracy. Podane zostały w sposób przystępny, z wyodrębnieniem najważniejszych kwestii, tak więc szybkie odnalezienie potrzebnej wiedzy oraz przyswojenie jej nie powinno stanowić problemu. Bereźnicki wychodzi od bardzo istotnych, wręcz encyklopedycznych kwestii, przede wszystkim definiuje pojęcie dydaktyki i niejednokrotnie zahacza o historię zawodu nauczyciela. Zainteresowani znajdą w podręczniku między innymi tematy dotyczące celów, procesu i zasad kształcenia.

Znaczącym wkładem Bereźnickiego w budującą się świadomość przyszłego pedagoga jest próba uświadomienia mu, że dydaktyka składa się nie tylko z nauczania, ale też z uczenia się. Dlatego próbuje ukuć termin łączący oba aspekty nauki i wprowadza pojęcie kształcenia. Ogromną wagę przykłada do roli ucznia w szkole, bez którego proces kształcenia nie może odbywać się prawidłowo, i od którego obecnie wymaga się dużego wkładu własnego w edukację. Dzieje się tak głównie ze względu na wymogi świata zewnętrznego, potrzebę posiadania wszechstronnych umiejętności i przeładowanie programu szkolnego, o czym Bereźnicki nie zapomina.

Druga część książki dotyczy już nieco bardziej praktycznych kwestii, przede wszystkim metod nauczania, rodzajów lekcji, środków dydaktycznych. Bereźnicki porusza również kwestię planowania pracy dydaktycznej, omawia problem sprawdzania i oceniania uczniów, co często dla przyszłych nauczycieli okazuje się jednym z najtrudniejszych zadań podczas praktyk. Ostatni rozdział poświęcony jest pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem, który ma trudności w nauce. Z praktyki wiem, że współczesna szkoła kładzie ogromny nacisk na odpowiednie kształcenie takich dzieci, starając się wychodzić naprzeciw coraz wyższym wymogom rodziców i społeczeństwa. Dobrze, że autor i o tym nie zapomina.

Podręcznik będzie dużo bardziej przydatną pomocą naukową dla osób, które dopiero wkraczają w nauczycielski świat. Bereźnicki prezentuje wiedzę teoretyczną, którą studenci po praktykach powinni już znać. Ale także dla nich dobrym pomysłem byłoby zaopatrzenie się w egzemplarz ‘Dydaktyki…”, aby zawsze mieć dostęp do solidnych wiadomości. Nie wystarczy jednak zapoznać się z podręcznikiem Bereźnickiego i w razie potrzeby sięgać do niego w celu przypomnienia ważnych kwestii. Ta książka powinna być jedynie wstępem do doskonalenia się przyszłego nauczyciela. Bereźnicki stawia na naukowy wywód, poparty cytatami innych dydaktyków. Nie ma w podręczniku bardziej praktycznych informacji, przykładowych scenariuszy lekcji, czego być może będą szukać praktykanci. Ale można, a nawet trzeba znaleźć je w innych publikacjach. Tutaj pomocna może okazać się bogata bibliografia, rozciągnięta na kilka stron. Zachęcałabym każdego studenta do korzystania z niej w celu dalszego kształcenia. Dla, zazwyczaj przerażonych tym, co ich czeka, studentów i przyszłych nauczycieli, którzy nie wiedzą od czego rozpocząć zdobywanie wiedzy ten podręcznik jest doskonałą propozycją.

źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=24708&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=570beb7789

Praca Franciszka Bereźnickiego, pt. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, jako podręcznik akademicki ma w sobie walory poznawcze, utylitarne i aplikacyjne. W swej treści oraz sposobach ich prezentacji w całym podręcznikowym materiale mogą być one spożytkowane dla dobra polskiej szkoły, zwłaszcza w sferze doskonalenia procesu kształcenia nauczycieli w kontekście wdrażanych ram kwalifikacyjnych. Dlatego rekomenduję niniejszy podręcznik do opublikowania oraz upowszechnienia w środowiskach akademickich kształcących nauczycieli dla polskiej oświaty.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Kazimierza Wenty

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło