Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

ISBN: 978-83-7587-047-3
45,71 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.

Ilość

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.

Debata nad paradygmatami współczesnej dydaktyki stwarza, jak się wydaje, szansę otwarcia przestrzeni dla krytycznej dyskusji w obszarze teorii kształcenia, wyjścia z wciąż trwałej w Polsce pułapki nawykowych praktyk edukacyjnych i nawykowego o nich myślenia.

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Dorota Klus-Stańska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki − poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?

DYSKURSYWNOŚĆ DYDAKTYKI I JEJ UWIKŁANIE W ŹRÓDŁA TEORETYCZNE, IDEOLOGICZNE I POLITYCZNE

Joanna Rutkowiak

Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia

Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne

Stanisław Dylak

Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny

Astrid Męczkowska-Christiansen

Teoretyzacje relacji między kształceniem a wychowaniem w kontekście rozważań nad ideologicznością dydaktyki

Dorota Klus-Stańska

Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita

Maria Jakowicka

Otwartość systemu edukacji jako jeden z obszarów zmian w kontekście europejskim

Jarosław Michalski

Społeczne uwarunkowania współczesnej dydaktyki religii

Amadeusz Krause

Iluzja dydaktycznej sprawczości – profesjonalizacja niekompetencji

Lucyna Kopciewicz

Wytwarzanie (nie)równości płci w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Pytanie o dydaktykę „rodzajowo-inkluzywną”

Marzenna Nowicka

Socjalizacja ukryta w procesie dydaktycznym − między wsparciem a hamowaniem rozwoju tożsamości ucznia

Z inspiracji koncepcją Jürgena Habermasa

Piotr Zamojski

Ideologiczne wymiary procesu kształcenia a zakres problemowy dydaktyki

Jolanta Kruk

Rekonstrukcja zasady poglądowości jako element zmiany paradygmatycznej w dydaktyce

Wojciech Siegień

O monologu Profesora, który został Pisarzem

Potrzeba paradygmatycznego skupienia na związkach działania i sensu w pedagogice

Agnieszka Nowak-Łojewska

Uwagi o edukacji w perspektywie obiektywizmu, konstruktywizmu i rekonstrukcjonizmu

Ewa Dębska

Interakcyjne wymiary kształcenia

Monika Wiśniewska-Kin

Metafory dziecięce jako inspiracja dla zmiany myślenia o nauczaniu

Joanna Garbula-Orzechowska

Perspektywa konstruktywistyczna w dydaktyce

Ryta Suska-Wrobel

Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości dydaktyki biologii

Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Inny w edukacji – transmisyjne i interpretacyjne podejście do uczenia (się) w kontekście pytań o edukację osób niepełnosprawnych

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Dyskursywność autonomii edukacyjnej

Małgorzata Kowalik-Olubińska

Multikulturowy kontekst dydaktyki

Anna Sajdak

Ideologiczny spór o tożsamość dydaktyki

Aldona Zakrzewska

Jan Ámos Komeński – ponadczasowość jego idei pedagogicznych

UCZEŃ – WIEDZA – SZKOŁA W POSZUKIWANIU PARADYGMATU

Małgorzata Żytko

Metodyczne stereotypy w edukacji elementarnej w świetle badań osiągnięć językowych i matematycznych 9-latków

Ewa Zalewska

Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno-analitycznym

Janina Uszyńska-Jarmoc

O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

O konstruowaniu wiedzy przez uczniów

Konstruowanie wiedzy – rozważania teoretyczne

Iwona Kopaczyńska

Imperatyw refleksyjności ucznia. Poszukiwanie teoretycznych ram opisu

Maria Groenwald

Nieoczekiwany wynik egzaminu – dlaczego zaskoczył?

Anna Wasilewska

O dydaktykę literatury z perspektywy odbiorcy

Teresa Sadoń-Osowiecka

Kierunki na widnokręgu dydaktyki geografii

W którą stronę zmierza szkolna geografia?

Mirosław Dąbrowski

Błędy uczniów jako źródło refleksji nauczyciela – na podstawie badań umiejętności matematycznych polskich trzecioklasistów

Alina Kalinowska

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna w kontekście znaczeń nadawanych przez nauczycieli i kandydatów na nauczycieli

Iwona Majcher

Czy studentom – przyszłym nauczycielom potrzebna jest teoria pedagogiczna?

Beata Adrjan

Zreformowana polska szkoła z klimatem z przeszłości? Patologia w stylu retro

Małgorzata Sławińska

Działania na rzecz przygotowania dzieci do nauki szkolnej w oddziałach przedszkolnych 6-latków – sukcesy i zaniedbania

Urszula Szuścik

Sztuka i jej wartość w dydaktyce

Maria Kreft

Edukacja drogą radiową w Zambii jako strategia wyjścia z wykluczenia

Joanna Gruchała

Wizyta w przedszkolu Reggio Emilia w Danii

DOROSŁY W PROCESACH EDUKACYJNYCH - PROFESJA, ROZWÓJ, RYNEK PRACY

Bogdan Gębski

Świadomość dydaktyczna nauczycieli akademickich – refleksje o socjologicznych seminariach licencjackich i magisterskich

Lucyna Hurło

Innowacyjność w pracy zawodowej współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji

Alicja Jurgiel

Nakaz uczenia się przez całe życie – mantra współczesnych andragogów

Joanna Ostrouch

Płciowo definiowane determinanty korzyści z wykształcenia w aspekcie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy

Hanna Kędzierska

Kulturowe wzory biografii profesji nauczycielskiej

Krzysztof Gąsecki

Zmiany w gospodarce i życiu społecznym a wyzwania wobec szkoły i edukacji zawodowej

Majka Łojko

Kapitał intelektualny i kompetencje pracownicze wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Joanna Nowak, Urszula Sokal

Wyzwania dydaktyczne stawiane nauczycielom akademickim

Anna Kuciejczyk

Wieczne wakacje czy pole bitwy? Refleksje z badania pilotażowego dotyczącego relacji studentów i nauczycieli akademickich

Anetta Roszak-Cyrson

Edukacja dorosłych – konieczność czy wolny wybór?

Elżbieta Wołodźko

Wielowymiarowość autonomii nauczyciela akademickiego

Henryk Prus

Zmiany w szkolnictwie zawodowym wobec wymagań rynku pracy

Próba oceny z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Tomasz Nowakowski

Nowe technologie informacyjne w edukacji – pytania o miejsce nauczyciela

Iwona Cymerman

Dialog edukacyjny – między szansą a pozorem

O rozmowach ze studentami

Alicja Walenda

Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu nauczycielowi − wybrane zagadnienia

Monika Maciejewska

Nowe tendencje w organizacji studiów doktoranckich – zwrot ku potrzebom rynku pracy

Autorzy

fragment

Recenzja wydawnicza książki „Paradygmaty współczesnej dydaktyki" pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2009.

Coś niedobrego stało się z polską dydaktyką w okresie odzyskania przez środowiska akademickie w 1990 r. pełnej suwerenności, skoro trzeba było czekać prawie dwadzieścia lat na podjęcie tematu, który dla tej kluczowej dyscypliny wiedzy pedagogicznej jest fundamentalny. […]

Przedłożona do oceny praca stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy wartościowej, nowatorskiej, choć spóźnionej, a przy tym wciąż oczekiwanej i potrzebnej. […]

Mamy tu do czynienia ze swoistym wglądem w stan współczesnej wiedzy z dydaktyki oraz w jej obszar badań naukowych, jakie są prowadzone w naszym kraju, ale, co najważniejsze, także w najważniejsze dla tej dyscypliny pedagogicznej przesłanki meta- i teoretyczne. Właśnie dlatego należy tę publikację jak najszybciej wydać, by mogli z niej korzystać nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z teoretycznych podstaw kształcenia, studenci pedagogiki i specjalności nauczycielskich, jak i kreatywni nauczyciele, poszukujący inspiracji w teorii dla własnej praktyki edukacyjnej. Niniejsza rozprawa jest także swoistego rodzaju diagnozą stanu rozwoju współczesnej dydaktyki w Polsce i w tym sensie może być ważnym źródłem wiedzy o polach problemowych wciąż jeszcze zaniedbanych, niechcianych czy niedostrzeganych.

Tu najlepiej widać, jak bardzo jeszcze dydaktycy polscy nie odrobili lekcji i nie zapoznali się z najnowszą literaturą z podstaw dydaktyki, jaka nieustannie ukazuje się w wysoko rozwiniętych krajach Europy i w USA. Wyraźnie zaniedbane są badania porównawcze, syntetyczne, ale i nie uwzględnia się w polskiej myśli z zakresu teorii kształcenia najnowszych trendów, jakie wymusza dynamika globalizacji, nowych technologii komunikacyjnych i zanikającej funkcji jedynie pełnomocnych szkół w kształceniu dzieci i młodzieży. Nie dostrzega się też przesunięcia socjalizacyjnego i edukacyjnego w sferę wirtualną i doświadczeń wielokulturowych, które stały się możliwe nie tylko dzięki najnowszym technologiom, ale i możliwości szybkiego przemieszczania się ludzi z własnego kraju do obcego, z jednego kontynentu na inny. 

Z wielkim zatem wyczuciem redaktorki tego niezwykle obszernego tomu dobrały wiodący temat i podporządkowały mu całą strukturę narracji oraz prezentowanych wyników badań czy projektów edukacyjnych. Więcej pisze się tu o szkole, o kontekstach społecznych, ekonomicznych czy politycznych edukacji w tej instytucji niż o samych paradygmatach. Zarówno dydaktycy, jak i dydaktycy szczegółowi odnajdą w tej pracy wiele cennych teorii i wniosków z praktyki szkolnej czy prowadzonych badań w sferze kształcenia. Nareszcie pojawi się na naszym rynku kompleksowa analiza stanu współczesnej dydaktyki w Polsce.

Popieram zatem wydanie tej książki i z niecierpliwością oczekuję jej ukazania się w naszym kraju.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło