Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli

Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli

ISBN: 978-83-7850-049-0
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem

Publikacja BEZPŁATNA w wersji e-book!

Niniejsza książka na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli opisuje, jak spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy.

Wersja książki
Ilość

Publikacja BEZPŁATNA. Dostępna w wersji elektronicznej e-book. Format pdf.

"Kompetencją nauczyciela jest zapewnić naszym uczniom: po pierwsze, szacunek i tolerancję dla innych, po drugie:
godność i szacunek dla siebie" (D.G. Duncan)


Publikacja omawia badania zrealizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na losowej próbie ponad 1200 nauczycieli szkół publicznych z całego kraju. W książce przedstawiono wyniki aktualnej diagnozy stanu pozytywnych (salutogennych) i negatywnych (stresorów) czynników środowiska pracy nauczycieli. Dane uzupełniono o analizę jakości relacji nauczyciel – uczeń, także w zakresie przemocy w tym wymiarze. Omówiono również konsekwencje oddziaływania warunków pracy na nauczycieli, w tym poziom wypalenia zawodowego. Publikacja zawiera także propozycje praktycznych rozwiązań w kwestii redukcji ujemnego wpływu środowiska pracy nauczyciela na jego dobrostan.

Niniejsza książka na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli opisuje, jak spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń.

Ponieważ z założenia prezentowana publikacja ma mieć wymiar praktyczny, czytelnika zainteresowanego metodologią zrealizowanych badań odsyłamy do aneksu, gdzie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące schematu badawczego, doboru próby i zastosowanych narzędzi.

[…] Pragniemy, aby głównymi odbiorcami książki były osoby zajmujące się planowaniem i organizacją pracy nauczycieli na różnych poziomach – od systemowego po zarządzanie konkretną placówką oświatową. Staraliśmy się zatem uzyskać kompromis – przedstawiamy rzetelne dane naukowe jednak w przystępnej formie, świadomie rezygnując z niektórych dyskusji teoretycznych czy bardziej skomplikowanych metod analizy uzyskanych wyników. […]

[…] Struktura książki obejmuje rozdziały wprowadzające do zagadnień stresorów i czynników salutogennych w środowisku pracy oraz rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu nauczyciela w środowisku pracy. W kolejnych rozdziałach omówiono wpływ warunków pracy na nauczyciela, uwzględniając zarówno negatywne (np. poziom wypalenia zawodowego), jak i pozytywne (np. chęć ponownego wyboru zawodu) konsekwencje. Następnie dokładnie scharakteryzowano poszczególne stresory psychospołeczne w środowisku pracy. Każdy z rozdziałów dotyczących tego tematu zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne i odniesienie do wcześniejszych badań. Przedstawiono w nich także wybrane wyniki naszych badań i zaproponowano rozwiązania praktyczne mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania określonego stresora w środowisku pracy, jego eliminację bądź redukcję. Podjęto także problematykę przemocy w relacji nauczyciel – uczeń i jej powiązania ze stanem psychospołecznych warunków pracy nauczyciela. Następnie, zachowując podobną strukturę, omówiono salutogenne elementy środowiska pracy. W rozwiązaniach praktycznych skoncentrowano się na tym, jak wspierać pozytywne aspekty środowiska pracy nauczycieli.

Osobny rozdział poświęcono fizycznym warunkom pracy nauczycieli, które także, chociaż w ograniczonym zakresie, były diagnozowane w naszych badaniach prezentowanych w niniejszej publikacji. Książkę zamykają rozważania ukazujące, jak działania na rzecz dobrostanu nauczycieli mogą być realizowane w formie dobrze zaplanowanego, ustrukturyzowanego programu promocji zdrowia. […]

Jacek Pyżalski i Dorota Merecz

454 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-049-0

Pyżalski Jacek

Jacek PyżalskiAutor, współautor i redaktor licznych publikacji z zakresu pedagogiki i promocji zdrowia. Publikacje w języku polskim i angielskim (ponad 130), w m. in. Książek: Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie (2007); Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (2011), „Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli (2010). Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: dyscypliny w klasie szkolnej i radzenia sobie nauczycieli/pedagogów z agresją w szkole; stres i wypalenie zawodowe nauczycieli; trudne zachowania uczniów; promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Współautor uznanego narzędzia do pomiaru stresu zawodowego nauczycieli: Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (znajduje się w bazie Promempol).

Autor, współwykonawca, wykonawca, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD, We can). Przeszkolił 5000 nauczycieli i innych profesjonalistów w zakresie radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów (także we współpracy z instytucjami takimi jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli).

Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Międzynarodowym Komitecie zarządzającym akcją COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. – jest to konsorcjum naukowe zajmujące się przeciwdziałaniem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Za pracę dydaktyczną nagrodzony przez Rektora UŁ (nagroda II stopnia, 2005) oraz nagrodą zespołową Światowej Organizacji Zdrowia za badania w zakresie promocji Zdrowia prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (2009).

 

Książki w Impulsie:

Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. - "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

 

Film o najnowszej książce
O cyberbullyingu /część 1
O cyberbullyingu /część 2
Macmillan
Przemoc rówieśnicza
Projekt ROBUSD /1
Projekt ROBUSD /2

Merecz Dorota

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Pyżalski Jacek, Merecz Dorota

ISBN druk

 

ISBN e-book

978-83-7850-049-0

Objętość

156 stron

Wydanie

I, 2010

Format

PDF

Oprawa 

Wstęp

 

Jacek Pyżalski

Podstawowe informacje dotyczące metodologii przeprowadzonych badań

 

Dorota Merecz

Psychospołeczne cechy pracy: stresory i czynniki pozytywne

 

Jacek Pyżalski

Skutki oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli

 

Jacek Pyżalski

Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli?

 

Jacek Pyżalski

Stresory w środowisku pracy nauczyciela

 

Agnieszka Mościcka, Marcin Drabek

Mobbing w środowisku pracy nauczyciela

 

Dorota Merecz

Jestem mobbowany... ale czy na pewno? O podobieństwach i różnicach między mobbingiem a innymi zjawiskami

 

Jacek Pyżalski

Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy)

 

Zbigniew Jóźwiak

Fizyczne warunki pracy nauczycieli

 

Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska

Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło