Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej

Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej

ISBN: 978-83-7587-408-2
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej (Z. Nowacki, 2008).

Ilość

Niniejsze opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej (Z. Nowacki, 2008).

Natomiast charakterystykę społeczności więziennej opracowano, posiłkując się przede wszystkim ustaleniami w literaturze przedmiotu. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2006 na terenie sześciu jednostek penitencjarnych. Celem podjętych badań była próba określenia warunków, w których mechanizmy ulegania wpływowi społecznemu mogą zmienić kształt procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej.

A zatem przedmiotem badań ustanowiono zjawisko wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Zaletą tej pracy jest objęcie badaniami pewnej liczby tymczasowo aresztowanych, co w obecnych warunkach przysparza wielu problemów. Opracowanie lokuje się w nurcie prac empirycznych, których na przestrzeni ostatnich lat nie publikowano zbyt wiele. Zaletą książki jest uwzględnienie reprezentatywnej próby 883 mężczyzn przebywających w izolacji więziennej.

Autor wyraża nadzieję, że uzyskany rezultat badawczy przyczyni się do wzbogacenia wiedzy z zakresu wpływu społecznego wśród osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Być może będzie stanowić asumpt do rozważań nad oddziaływaniem wychowawczym (wpływem społecznym).

8 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Nowacki Zbigniew

Nowacki Zbigniewdoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, specjalność pedagogika resocjalizacyjno-penitencjarna. Doktorat uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozprawa doktorska obejmowała problematykę wywierania wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Autor publikacji poświęconych przede wszystkim zachowaniom osób uwięzionych, np.: Autoagresja w warunkach izolacji więziennej – nie tylko funkcjonalne aspekty zachowania (2012), Wielowymiarowe znaczenie pracy duszpasterskiej na rzecz osób pozbawionych wolności (2012), Przygotowanie nauczycieli do wywierania wpływu na podmioty procesu kształcenia (2013), Wpływ społeczny – możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych (2013), Czas izolacji więziennej a podatność skazanych na manipulacje skoncentrowane na deprecjacji innych oraz odwołujące się do konformizmu (2014), System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach karnych (2015), Skłonność skazanych do ingracjacji (2017). Obecnie zajmuje się badaniem poczucia zagrożenia osadzonych w celi przejściowej zakładu karnego i aresztu śledczego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

www.nowacki.edu.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Nowacki Zbigniew

ISBN druk

978-83-7587-408-2

ISBN serii

Objętość

164 strony

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część pierwsza

Problematyka badań własnych

Rozdział 1

Zjawisko wpływu społecznego

Rozdział 2

Wybrane pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej

Rozdział 3

Charakterystyka społeczności więziennej mężczyzn w jej podstawowych wymiarach. Przejawy wpływu społecznego

3.1. Skazani młodociani

3.2. Skazani dorośli przebywający pierwszy raz w izolacji więziennej nieuczestniczący w podkulturze grypserskiej

3.3. Skazani dorośli przebywający pierwszy raz w izolacji więziennej uczestniczący w podkulturze grypserskiej

3.4. Skazani dorośli przebywający kolejny raz w izolacji więziennej nieuczestniczący w podkulturze grypserskiej

3.5. Skazani dorośli przebywający kolejny raz w izolacji więziennej uczestniczący w podkulturze grypserskiej

Rozdział 4

Zagadnienia badawcze

4.1. Badania pilotażowe

4.2. Przedmiot badań, problemy, hipotezy

Część druga

Charakterystyka metodologiczna

Rozdział 5

Zdefiniowanie zmiennych i wskaźników zmiennych

Rozdział 6

Metody, techniki oraz narzędzia badawcze

Rozdział 7

Organizacja badań

Część trzecia

Wyniki bada

Rozdział 8

Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej

8.1. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych młodocianych nieuczestniczących w podkulturze grypserskiej

8.2. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych przebywających pierwszy raz w izolacji więziennej

8.3. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych przebywających kolejny raz w izolacji więziennej

8.3.1. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych nieuczestniczących w podkulturze grypserskiej przebywających kolejny raz w izolacji więziennej

8.3.2. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych uczestniczących w podkulturze grypserskiej przebywających kolejny raz w izolacji więziennej

Rozdział 9

Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych wobec grup własnej oraz obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej

9.1. Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych młodocianych

9.2. Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych dorosłych przebywających pierwszy raz w izolacji więziennej

9.3. Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych dorosłych przebywających kolejny raz w izolacji więziennej

Rozdział 10

Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na uczestnictwo w programowanym oddziaływaniu

10.1. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych młodocianych

10.2. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych przebywających pierwszy raz w izolacji więziennej

10.3. Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych dorosłych przebywających kolejny raz w izolacji więziennej

Rozdział 11

Omówienie wyników

Rozdział 12

Wnioski

Załączniki

Załącznik I. Kwestionariusz Ankiety Wpływu Społecznego

Załącznik II. Kwestionariusz Wywiadu Wpływu Społecznego

Załącznik III. Raport z Przeglądu Akt Osobowych

Załącznik IV. Klucz do interpretacji puli Kwestionariusza Wpływu Społecznego

Bibliografia

Pracę polecamy pedagogom teoretykom i praktykom, wychowawcom zwłaszcza specjalizującym się w problematyce resocjalizacji i profilaktyki społecznej, psychologom społecznym, którzy interesują się zjawiskiem wpływu społecznego w różnych warunkach, studentom resocjalizacji...

Problematyka wywierania wpływu społecznego doczekała się w psychologii interesujących opracowań zwłaszcza w pracach takich autorów jak: R.B.Cialdini (1994), W.G.Stephan i C.W.Stephan (1999), B.K.Barnes (2005).

Zagadnienie oddziaływania ludzi i grup społecznych na innych poddawano analizom empirycznym i teoretycznym. Zjawisko nakłaniania innych do zmiany swojego postępowania opisano jednak przede wszystkim w warunkach „typowych” dla życia zbiorowości oraz jednostek pokazując jego przejawy w polityce, w edukacji czy marketingu. W literaturze opisano wiele przejawów wpływu społecznego, które okazują się korzystne, ale także takich, które uznać należy za niekorzystne, a może nawet niebezpieczne dla jednostki.

We współczesnym świecie nadużywanie wywierania wpływu na zachowania, postawy i emocje innych nieraz przybiera postać zjawiska hiperuległości. Zjawisko wywierania wpływu jest aktualne dla praktyki społecznej, życia społecznego, funkcjonowania różnych grup społecznych i środowisk. Znajomość prawidłowości wywierania skutecznej presji na innych może być wykorzystane dla uzyskiwania celów egoistycznych. Poznanie tego zjawiska w izolacji więziennej warunkuje kontrolę dynamiki grupowej i może przyczynić się do zwiększenia skuteczności oddziaływań podejmowanych w ramach programów wychowawczych w systemie penitencjarnym.

Zbigniew Nowacki podejmuje próbę spojrzenia na społeczność zakładu penitencjarnego jako grupę społeczną, w której dokonuje się wpływ społeczny nie tylko ten zaprojektowany jako oddziaływania wychowawcze – planowana resocjalizacja, ale także ten, który może być niepożądany – utrudniający, a może uniemożliwiający skuteczność resocjalizacji. Ze względu na ciągłe poszukiwania właściwych metod i form skutecznej resocjalizacji taka perspektywa wydaje się obiecująca.

Autor prezentowanej pracy udowadnia, stosując naukowy warsztat i przejrzystą metodologię, że zjawisko wpływu społecznego nie tylko występuje w typowych warunkach życia społecznego, ale także w warunkach szczególnych - izolacji więziennej. Przyjęto założenie, iż przejawy wpływu społecznego występują w społeczności więziennej, że można je opisać oraz wykazać istnienie prawidłowości w warunkach zakładu zamkniętego. Dobitnie wyrażone hipotezy badawcze, dotyczące ulegania wpływowi społecznemu zależnie od czasu podlegania jego potencjalnemu działaniu oraz weryfikacja tezy, głoszącej, że przedstawiciele podkultury więziennej nie tak samo i nie w tym samym stopniu wywierają wpływ na innych i że nie w takim samym stopniu temu wpływowi ulegają wymagała przeprowadzenia badań osób reprezentujących różne podgrupy. Osoby badane to mężczyźni – skazani oraz tymczasowo aresztowani. Ważne okazało się zróżnicowanie ze względu na: wiek - młodociani/dorośli, pierwszy/kolejny pobyt, uczestniczący/nieuczestniczący w podkulturze grypserskiej, grupa własna/grupa obca.

Szeroko zakrojone badania w kilku zakładach penitencjarnych, dbałość o reprezentatywność próby badawczej, zastosowanie starannie przygotowanych metod i narzędzi badawczych, także oryginalnych, pozwoliły na zgromadzenie informacji o występowaniu zjawiska, jego skali i złożoności oraz ukazanie zróżnicowania pomiędzy wyłonionymi podgrupami. Dokonane analizy (także statystyczne) stały się podstawą do interesujących interpretacji i wnikliwych wniosków końcowych.

Praca zawiera trafny opis i rzetelną analizę zjawiska z uwzględnieniem specyfiki środowiska zakładu zamkniętego, społeczności więziennej. Okazuje się, że zasady wpływu: wzajemności, społecznego dowodu słuszności, autorytetu, zaangażowania i konsekwencji, lubienia, niedostępności występują w badanej próbie oraz, że ich przejawy wykazują zróżnicowanie zależnie od mierzonych zmiennych. Autor nie ogranicza się do skonstatowania zjawiska, lecz poddaje je interpretacji i konfrontuje z badaniami innych autorów. Zatem, stwierdzić można, iż ustalenia, opisy i analizy znajdują potwierdzenie w źródłach zewnętrznych.

Recenzowana praca zawiera krytyczną prezentację literatury przedmiotu, relację z starannie przygotowanych metodologicznie i zrealizowanych badań empirycznych. Szczególnie cenne jest jednak to, że Autor przedstawia liczne wnioski – sugestie, rady, wskazówki do zastosowania w praktyce więziennictwa. Wyniki badań przekłada na konkretne sytuacje takie jak np. relacje z wychowawcą. Autor wykazuje, że zjawisko wpływu społecznego, stosowane i akceptowane reguły w środowisku zakładu zamkniętego odgrywają rolę znaczącą zarówno dla dynamiki grupowej jak i zachowań, myśli, postaw, emocji osadzonych/aresztowanych i jako ważne powinny być uwzględniane w organizowaniu warunków przebywania w izolacji. Oznacza to, że w relacjach ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi nie jest wystarczające uwzględnianie występowania tego zjawiska. Konieczne wydaje się określenie jego charakteru, konkretnych reguł – zasad, jakie stosują przedstawiciele różnych podgrup, aby zwiększyć skuteczność programowych oddziaływań wychowawczych.

Propozycje Autora nie są konkurencyjne dla innych rozwiązań, jak np. propozycji twórczej resocjalizacji (M.Konopczyński, 2006). Są naszym zdaniem komplementarne i wzbogacają repertuar możliwych do stosowania i wykorzystywania ”narzędzi” praktycznych, tym cenniejszych, że zweryfikowanych naukowo, niezapożyczonych sztucznie z innych warunków, ale zidentyfikowanych w więziennictwie. Zjawiska z obszaru psychologii społecznej opisywane są w pracy adekwatną do przedmiotu terminologią. Poza tym język jest zwięzły, oszczędny, precyzyjny. Pozwala to czytelnikowi śledzić dokonywane porównania, wyjaśnienia i interpretacje. Od strony metodologicznej praca odpowiada przyjętym standardom naukowym.

Od strony praktyki społecznej ma ogromny walor przez wskazanie na konkretne możliwości zastosowania zaproponowanych rozwiązań.

Pracę polecamy pedagogom teoretykom i praktykom, wychowawcom zwłaszcza specjalizującym się w problematyce resocjalizacji i profilaktyki społecznej, psychologom społecznym, którzy interesują się zjawiskiem wpływu społecznego w różnych warunkach, studentom resocjalizacji. Znajomość życia w izolacji więziennej - zwłaszcza tego „drugiego” tajemniczego i niedostępnego, nieuchwytnego z pewnością pozwoli zwiększyć skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i będzie inspiracją do tworzenia nowych propozycji z tego zakresu.

Doktor nauk humanistycznych Henryka Długosz-Biłous
Doktor nauk psychologicznych Paweł Biłous

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło