• Obniżka
Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Podtytuł: Część II
ISBN: 978-83-7850-028-5
48,00 zł
40,00 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zamieszczone w książce teksty wskazują na rozległe obszary wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej dewiantów oraz kierunków działań opiekuńczych...

Wersja książki
Ilość

Książka powstała w gronie specjalistów podejmujących m.in. problemy resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych i ma na celu przybliżenie sytuacji społecznej osób zmarginalizowanych i wykluczonych, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji i umiejętności, ani wiary oraz zwyczajnej zaradności potrzebnych w podejmowaniu codziennych zadań życiowych, co dodatkowo pogłębia się przez stygmatyzujące reakcje społeczeństwa, a także ukazanie trudności słabo jeszcze rozwiniętej pod tym względem działalności wspierającej i wzmacniającej.(…)

Zasadne jest analizowanie tego problemu i opracowywanie określonych rozwiązań oraz wdrażanie ich w konkretnych społecznościach lokalnych, w codziennej praktyce profilaktyczno-resocjalizacyjnej i socjalnej. Zamieszczone w książce teksty wskazują na rozległe obszary wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej dewiantów oraz kierunków działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, jakie powinny być podejmowane w programach reintegracji społecznej byłych przestępców.

Profesorowi dr. hab. Lesławowi Pytce,
wielkiemu humaniście, mędrcowi,
współtwórcy Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej,
poecie, wspaniałemu człowiekowi

Z okazji 4o-lecia pracy naukowej

Uczniowie i Przyjaciele

Polecamy również:

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna Część I Anna Kieszkowska (red. nauk.)

Część II
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-028-5

Kieszkowska Anna

Notka biograficzna w przygotowaniu.

 

Ambrozik Wiesław

Ambrozik Wiesławprofesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor, redaktor oraz współredaktor publikacji książkowych, a także autor licznych artykułów z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno-przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej oraz zachowań dewiacyjnych młodzieży i osób dorosłych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu systemu profilaktyki społecznej, resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców oraz dysfunkcjonalności systemu resocjalizacji i kryzysie koncepcji i idei społecznej readaptacji.

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w latach 2002–2008, wieloletni członek Senatu UAM, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012–2015, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN od 2011 r. i wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego w ramach KNP PAN, wiceprzewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości RP od 2010 r., członek rad naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych i wydawnictw ciągłych, takich jak: „Studia Edukacyjne”, „Pedagogika Społeczna”, „Resocjalizacja Polska”, „Probacja”, „Policja 997”, seria Resocjalizacja (PWN).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kieszkowska Anna, Ambrozik Wiesław

ISBN druk

978-83-7850-028-5

ISBN e-book


Objętość

328 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Charyzmatyczna osobowość pedagoga (refleksje)      

Wprowadzenie  

Rozdział I

W stronę zintegrowanego społeczeństwa

Andrzej Bałandynowicz

Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji    

Henryk Machel

Dewiacyjna tożsamość grupowa skazanych a ich readaptacja i reintegracja społeczna     

Irena Pospiszyl

Identyfikacja z grupą jako sposób rozwiązywania problemów własnej tożsamości     

Ewa Wysocka

Resocjalizacja z perspektywy psychologii pozytywnej – założenia teoretyczne w kontekście zadań pedagogiki resocjalizacyjnej (przekształcania tożsamości dewiacyjnej)     

Kazimierz Pospiszyl

Terapia grupowa – popularność metody jako znak czasu     

Rozdział II

Kryzys tożsamości dzieci i nieletnich – formy przezwyciężania

Irena Mudrecka

Świadomość odpowiedzialności w kontekście tożsamości indywidualnej młodzieży skonfliktowanej z prawem       

Maciej Bernasiewicz

Społeczność korekcyjna dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie jako forma reintegracji społecznej     

Małgorzata Michel

Gra w wykluczenie społeczne w świecie płynnej nowoczesności     

Łukasz Szwejka

Odrzucenie rówieśnicze – przesłanki dla praktyki pedagogicznej na terenie szkoły  

Karina Dzierżanowska

Wrażliwość na odrzucenie a pozycja i status socjometryczny w grupie rówieśniczej dzieci wywodzących się z rodzin emigrantów zarobkowych     

Anna Wojno

Towarzyscy odizolowani – tożsamość uwikłanych w cyberprzestrzeń     

Joanna Sztuka, Justyna Kusztal

Reintegracyjny wymiar programów wsparcia rówieśniczego na tle współczesnych tendencji w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu i przestępczości młodzieży    

Monika Wojtkowiak, Katarzyna Potaczała-Perz

Mediacja jako forma wspomagania umiejętności społecznych oraz rozwiązywania problemów jednostki i grupy     

Rozdział III

Interakcje społeczne i warunki integracji

Sylwia Badora, Elena Karpuszenko

Tożsamość przestępczyń. Raport z badań     

Monika Marczak

Uwięziona jednostka czy uwięziona rodzina? O funkcjonowaniu rodzin osób przebywających w warunkach izolacji więziennej    

Robert Opora, Agnieszka Głogowska

Potrzeby seksualne kobiet w kontekście izolacji więziennej – dewiacja czy alternatywa  

Sławomir Przybyliński

„Czy ja wyglądam na zabójcę?”– czyli skazani „niebezpieczni” o sobie i swoim życiu  

Anna Kieszkowska

Wolność, wybór, odpowiedzialność i zobowiązanie przed sobą i grupą w warunkach probacji     

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała

Sankcje pośrednie w amerykańskim i angielskim systemie kar – szanse i zagrożenia    

Eliza Mazur

Szanse i bariery readaptacji społecznej    

Sonia Dierzyńska

Działalność reintegracyjna Drug Court w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Reintegracja społeczna dewiantów

Funkcjonowanie w społeczeństwie oznacza dopasowanie się do pewnych reguł zachowania, do norm powszechnie akceptowalnych. Jednak świadomości grupowej towarzyszy nieodłączne postrzeganie otoczenia przez pryzmat jednostki, nas samych i tę odrębność również chcemy zaznaczyć. Codzienność oznacza bowiem współistnienie tożsamości społecznej i indywidualnej oraz nieustanne poddawanie siebie i innych próbom, ale też przyjęcie postaw ugodowych, zawieranie kompromisów.

Charakter naszych relacji z otoczeniem uzależniony jest zarówno od naszych cech osobowych, jak i od rodzaju grupy oraz jej członków, a komunikacja zakłada istnienie sprzężenia zwrotnego czyli odpowiedzi na wysyłane przez nas informacje. Współistnienie zakłada również wpływ, jaki inni wywierają na naszą świadomość, nasze postawy i zachowania, a także to, w jaki sposób my oddziałujemy na innych. Przemiany te są szczególnie widoczne w XXI wieku, bowiem przed współczesnym, tzw. ponowoczesnym społeczeństwem, stoją nowe wyzwania. Coraz częściej przemiany te pociągają za sobą również dezintegrację osobowości, czyli istnienie jednostek wykluczonych społecznie, przekraczających normy powszechnie obowiązujące, w tym normy prawne. Co więcej: problem ten będzie ulegał pogłębieniu.

O jednostkach obarczonych piętnem dewianta, o osobach odznaczających się niskimi kompetencjami społecznymi i kwalifikacjami zawodowymi, a także o działaniach na rzecz reintegracji i reorganizacji grup wobec problemów związanych z readaptacją możemy przeczytać w publikacji Oficyny Wydawniczej Impuls Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Książka pod redakcją naukową Wiesława Ambrozika i Anny Kieszkowskiej to druga część opracowania adresowanego nie tylko do osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją, do terapeutów uzależnień, pedagogów i psychologów, ale również do osób, które zetknęły się z problemami wykluczenia społecznego.

Na zawartość książki składają się teksty specjalistów, którzy zajmują się m.in. kwestiami dewiacyjnej tożsamości grupowej skazanych, identyfikacji z grupą, resocjalizacji, popularności terapii grupowej, świadomości odpowiedzialności u młodzieży skonfliktowanej z prawem, tożsamości uwikłanych w cyberprzestrzeń czy potrzeb seksualnych w kontekście izolacji więziennej. Wszystkie one poruszają istotne dla rozwoju społeczeństw kwestie, w tym problemy wynikające ze społecznego niedopasowania, wykluczenia oraz trudności readaptacji. Jest to pozycja niezmiernie ważna, a także pomocna zarówno w zrozumieniu skali zjawiska marginalizacji jednostek, jak i w organizowaniu form pomocy. Uświadamia także czytelnikowi, że niezależnie od jego podejścia do osób wykluczonych, nie można ich nie zauważać, bowiem jednostki takie będą stanowiły coraz liczniejszą grupę. Publikacja Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna nie tylko otwiera nam oczy na istniejący stan rzeczy, ale i uwrażliwia, dając nadzieję na nowe rozwiązania systemowe, a nawet, na zmianę postawy społecznej.

źródło: www.granice.pl


W świecie ponowoczesności zmienia się tożsamość jednostki, która poddana wtórnej socjalizacji, żyje w warunkach, w których jest zmuszana do przyjmowania odmiennych, a nierzadko nawet sprzecznych ze sobą obrazów siebie, związanych z pełnionymi rolami. Poza światem wirtualnym podobnie działa świat izolacji i ,,świat wykluczenia społecznego”.

Problem tożsamości jest o tyle ważny, że stanowi warunek egzystencji jednostki i uczestników życia społecznego, silnie ingeruje w działania i motywacje społeczne, co wynika w dużej mierze z transformacji ustrojowej, przemian społecznych w kraju i zmiany pozycji roli społecznej jednostki w grupie, a także z określonych więzi społecznych z tymi zbiorowościami. W obliczu wielu pokus i zagrożeń współczesnego świata, ciągle rodzi się obawa o to – kim jestem, ale także o to – czy wybór określonego celu prowadzi do wolności czy już izolacji. Udział w życiu społecznym, adaptacja do warunków środowiska otwartego są niezbędnymi warunkami życia i rozwoju każdego człowieka, a w szczególności osób resocjalizowanych.

Zamieszczone w książce teksty wskazują czytelnikowi rozległe obszary wiedzy teoretycznej, niezbędne do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej i konieczności sformułowania określonego kierunku działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych w ramach reintegracji społeczeństwa.

Prof. zw. dr hab. Bronisław Urban

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło