• Obniżka
Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym.

Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym

Podtytuł: Wybór tekstów
ISBN: 978-83-7587-312-2
38,10 zł
19,05 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi – humaniście oraz badaczowi dziedzin pedagogiczno-społecznych i prawnych – poglądów wielu autorów zawartych w różnych publikacjach. Starano się przedstawić ważne zjawiska z zakresu pedagogiki, prawa i nauk społecznych z wielu punktów widzenia.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym jest kontynuacją pracy pod tytułem Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży stanowiącej wybór tekstów z XVI– XX wieku. W obu publikacjach obowiązują takie same zasady doboru oraz opracowania materiałów. Dotyczą one zagadnień profilaktyki społecznej, postępowania z przestępcami (głównie w okresie nieletniości) oraz warunków życia rodzin. W okresach wcześniejszych piśmiennictwo z tego zakresu było skromniejsze – mimo niejednokrotnie interesujących i znaczących publikacji. Dwudziestolecie międzywojenne z uwagi na bogactwo opracowań stanowiących podwaliny ustawodawstwa oraz wiedzy w tej dziedzinie po II wojnie światowej, a także w wieku XXI zasługuje na odrębne potraktowanie. We wszystkich zamieszczonych tekstach zachowano oryginalną pisownię. Wierność oryginałowi ma tę przewagę nad uwspółcześnianiem zapisu, że pozwala odbiorcy na samodzielne odczytanie zawartych w publikacji poglądów, bez przekłamań i interpretacji narzuconej przez innych. Poza tym słownictwo, składnia itp. wciąż ulegają zmianom, a tekst początkowo współcześnie brzmiący po pewnym czasie się przedawnia i wtedy może zamazywać pierwotne znaczenia.

Duża część przedrukowanych w niniejszym opracowaniu tekstów pochodzi z dwóch ważnych publikacji okresu międzywojnia. Z zakresu więziennictwa jest to Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928 z roku 1929, zamykająca pierwszą połowę dwudziestolecia, a z zakresu wychowania – Encyklopedia wychowania z lat 1933–1939.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi – humaniście oraz badaczowi dziedzin pedagogiczno-społecznych i prawnych – poglądów wielu autorów zawartych w różnych publikacjach. Starano się przedstawić ważne zjawiska z zakresu pedagogiki, prawa i nauk społecznych z wielu punktów widzenia.

Dostęp do oryginałów zamieszczonych tutaj tekstów jest współcześnie trudny, książki są zniszczone, zachowało się niewiele egzemplarzy z uwagi na kilkadziesiąt lat, jakie upłynęły od ich wydania, zniszczenia wojenne, przeprowadzki itp. Poza tym umieszczenie w jednym opracowaniu tekstów odwołujących się do dziedziny wychowania, ale również do nauk społecznych i kryminologii, przyczyn przestępczości, opieki nad dziećmi zaniedbanymi, rodziną zagrożoną i postępowaniem z przestępcami ułatwi odbiorcy studiowanie tych zagadnień, a także może być pomocne przy dalszych, indywidualnych poszukiwaniach.

Układ chronologiczny tekstów stanowi jednocześnie swego rodzaju egzemplifikację rozwoju języka na przestrzeni lat – zapisu tekstu, ortografii, słownictwa, składni, a także sposobu argumentacji. Jak pisał ksiądz Jan Twardowski, niejednokrotnie cenne prace zostały „spalone z Wilczą w czas powstania”. Aby ocalić te, które zdziesiątkowane jeszcze pozostały, opracowano niniejszy wybór tekstów.

Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane opracowania. Wiele interesujących tekstów pominięto (np. Heleny Radlińskiej, Floriana Znanieckiego i in.), gdyż z uwagi na wydania po II wojnie światowej są bardziej znane czytelnikowi, dotyczą problemów społecznych itp.

Wybór tekstów
197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-312-2

Raś Danuta

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach pracowała przez kilka lat z młodzieżą niedostosowaną społecznie i przestępczą w zakładzie poprawczym dla dziewcząt oraz w zakładzie dla chłopców, a następnie podjęła pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Pracuje na tej uczelni do tej pory, jest współorganizatorem studiów podyplomowych z Zakresu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Interesuje się szeroko pojętą humanistyką, resocjalizacją i jej historią, profilaktyką społeczną, problemami praw człowieka. Ukończyła także podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Raś Danuta

ISBN druk

978-83-7587-312-2

ISBN serii

978-83-7587-312-2

Objętość

290 strony

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I (1919–1929)

Juliusz Makarewicz

Zbrodnia i kara (1922)

Marceli Dąbrowski

Z za krat i bram więziennych. Djalogi z życia więźniów (1924)

Adam S. Ettinger

Zbrodniarz w świetle antropologji i psychologji (1924)

Zygmunt Bugajski, Edward Neymark

Aktualne zagadnienia i projekty reformy więziennictwa (1925)

Aleksander Mogilnicki

Dziecko i przestępstwo (1925)

Wacław Zaleski

Prostytucja powojenna w Warszawie (1927)

Bronisław Wróblewski

Prawo karne a moralność. Szkoła humanistyczna prawa karnego (1927)

Bronisław Wróblewski

Zarys polityki karnej (1928)

Sprawozdanie z działalności Patronatu w Warszawie (Tow. opieki nad więźniami) i jego Oddziałów na Prowincji za rok 1928/9

Józef Czesław Babicki

Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.

Cz. 1. Założenia teoretyczne (1929)

Lucjan Jaxa-Maleszewski

Rozwój więziennictwa polskiego (1929)

Henryk Wapniarski

Regulamin życia więziennego (1929)

Sergiusz Rajowski

Personel więzienny i jego wyszkolenie (1929)

Edward Neymark

Zakłady wychowawczo-poprawcze dla nieletnich (1929)

Część II (1930–1939)

Stanisław Batawia

Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych (1931)

Leon Wernic

Eugenika jako nauka i jej granice (1933)

Kazimierz Jeżewski

Słuszność zasady: oddaj, coś winien (1933)

Stanisław Batawia

Kwestjonariusz biologiczno-kryminalny. Zarys projektu (1933)

Leon Rabinowicz

Podstawy nauki o więziennictwie (1933)

Jerzy Szpakowski

Z psychologii przeżyć więziennych (1933)

Bogdan Nawroczyński

Encyklopedja wychowania. Przedmowa (1933) Jakób Frostig

Psychopatologja dzieci i młodzieży (1933) Wojciech Gottlieb Środowisko społeczne dzieci i młodzieży (1933)

Bogdan Suchodolski

Wychowanie moralno-społeczne (1934) Juliusz Makarewicz Kodeks karny z komentarzem (1935)

Tadeusz Krychowski

Polski system penitencjarny (1936)

Leon Radzinowicz

Zagadnienie kar dyscyplinarnych w nowoczesnym ustroju więziennym (1936)

Anna Jankowska

Warunki życia rodzin dzieci upośledzonych umysłowo w Warszawie (1936–1937)

Stanisław Batawia

Niepoprawni przestępcy w świetle 150 wyroków z art. 84 k.k. (1937)

Jerzy Władysław Śliwowski

Badania kryminalno-biologiczne w Polsce (1937) Maria Grzegorzewska Szkolnictwo specjalne (1937–1939)

Mieczysław Kreutz

Osobowość nauczyciela-wychowawcy (1937–1939) Józef Włodarski Karność w wychowaniu (1937–1939)

Józef Czesław Babicki, Wanda Woytowicz-Grabińska

Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą (1937–1939) Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa (1939)

Podsumowanie

Bibliografia

[ …] Przedłożony do recenzji wydawniczej wybór tekstów dokonany przez Danutę Ras jest szczególnie istotny, jak również aktualny w dobie prowadzenia dyskursów o przestępczości, resocjalizacji, szukania rozwiązań nastawionych na głębokie, jakościowe zmiany w edukacji prospołecznej dzieci i młodzieży i znajduje pełne uzasadnienie w aktualnej problematyce społecznej… […]

Intencją redaktorki jest prezentowanie dorobku polskiej resocjalizacji (z okresu dwudziestolecia międzywojennego) w wymiarze aksjologiczno-teleologicznym, teoretycznym i praktycznym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej. W recenzowanej pracy udało się zgromadzić materiały obejmujące szerokie spektrum zjawisk związanych z przestępczością i wychowaniem z ich rozmaitymi aspektami. Redaktorka analizowanej pracy, poprzez dobór określonych tekstów - jak się wydaje - stawia przed sobą i Czytelnikiem pytania dotyczące przede wszystkim tych elementów polskiej resocjalizacji a funkcjonujących w świadomości społecznej, które w istotnym stopniu decydują o tym, na ile działania resocjalizacyjne tworzą korzystne warunki przystosowania się do obowiązujących standardów społecznych. Stąd też zasadne stało się zaprezentowanie treści obejmujących m.in. podstawy nauk o więziennictwie, wyszkolenia personelu więziennego, obrazu zbrodniarzy, prostytutek, przestępców, jak również określenie niektórych czynników podmiotowych i środowiskowych różnicujących ten obraz.

Oceniając tekst publikacji „Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybór tekstów", jako interesujący poznawczo, szczególnie w jej warstwie edukacyjnej, chciałbym się jednak ustosunkować do kilku członów pracy i podzielić drobnymi uwagami i propozycjami.

Przekazana do recenzji publikacja - jak pisze we wstępie redaktorka - ma na celu przybliżenie współczesnemu Czytelnikowi - badaczowi dziedzin pedagogiczno-społecznych i prawnych - poglądów różnych autorów zawartych w wielu publikacjach. W tym miejscu należy stwierdzić, że zgromadzony obszerny materiał, który poddany został starannemu przyporządkowaniu w układzie spisu treści, podkreśla troskę redaktorki o rzetelną informację faktograficzną oraz stronę interpretacyjną prezentowanych tekstów (co niewątpliwie pozwoli Czytelnikowi na wyprowadzenie szeregu interesujących wniosków o charakterze teoretycznym, praktycznym, historyczno - porównawczym).

Przedłożony do recenzji wydawniczej wybór tekstów składa się ze wstępu oraz dwóch części. Każda z części (w obu znajduje się trzydzieści pięć tekstów, w tym jeden ustawy) została podzielony na szereg bardziej szczegółowych problemów kolejno opisywanych i analizowanych. Zaproponowana przez redaktorkę publikacji struktura treściowa pracy nadaje jej cechy logicznej i konstruktywnej całości. Układ treści książki pozwala Czytelnikowi szybko zorientować się w obszarze dobranych i zaprezentowanych przez redaktorkę zagadnień […]

Podkreślając walory poznawcze przygotowywanej publikacji - wyboru tekstów, jej wartość edukacyjną, uznaję, że kwalifikuje się do druku. Jednocześnie mam przekonanie, iż wywoła ona duże zainteresowanie Czytelników w sytuacji ogromnego deficytu tego typu literatury na polskim rynku. Będzie to bez wątpienia pierwsza taka zwarta publikacja w polskim piśmiennictwie naukowym.

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski Uniwersytet Zielonogórski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło