Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

ISBN: 978-83-8095-100-6
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka stanowi interesujące kompendium wiedzy na temat oddziaływań penitencjarnych. Anetta Jaworska dokonała wnikliwego opracowania zagadnień wiążących się z resocjalizacją penitencjarną oraz zaprezentowała wyniki badań własnych.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Łączy elementy teorii z praktyką oraz wzbogaca literaturę z zakresu pedagogiki penitencjarnej. Podejmuje ważny temat psychospołecznego funkcjonowania osób pozbawionych wolności, które można modyfikować w toku świadomie zaplanowanych oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem aktywności zawodowej, fizycznej i artystycznej. Istotnym walorem opracowania jest przejrzyste zaprezentowanie rzetelnych wyników badań własnych, mających na celu określenie efektywności prowadzonych działań penitencjarnych.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Książka stanowi interesujące kompendium wiedzy na temat oddziaływań penitencjarnych. Anetta Jaworska dokonała wnikliwego opracowania zagadnień wiążących się z resocjalizacją penitencjarną oraz zaprezentowała wyniki badań własnych. Celem badań uczyniła lepsze dopasowanie pomiędzy działaniami interwencyjnymi, otoczeniem społecznym a poddanym tym wpływom człowiekiem, co wyraźnie i konsekwentnie wybrzmiewa w całej publikacji. Opracowanie jest obszerne, wyczerpujące, z licznymi odwołaniami do aktualnych źródeł polskich i zagranicznych – zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autorki, która w sposób profesjonalny odnosi się do podjętej problematyki, a także swobodnie porusza się wokół zagadnień przynależnych do dorobku innych dyscyplin naukowych […].

Z recenzji dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS


Oddane w ręce Czytelnika opracowanie z konieczności dotyczy jedynie fragmentu prawdy o oddziaływaniach na sprawców przestępstw, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Do najważniejszych perspektyw teoretycznych, na których oparto podstawy tej książki, należą: teoria wsparcia społecznego oraz teoria zasobów. Teoria zasobów (Hobfoll 2006) dotyczy warunków charakteryzujących naturę człowieka oraz kulturę grupy, do której on należy, a ich optymalny poziom umożliwia jednostce radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Człowiek, dysponując paletą szczególnych uwarunkowań wewnętrznych – do których w pierwszej kolejności należą: adekwatne poczucie własnej wartości, poczucie koherencji oraz realistyczny poziom optymizmu – jest w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym okolicznościom życia, a przy odpowiednim poziomie wsparcia zewnętrznego – na trwałe wprowadzać w swoje życie prorozwojowe zmiany. Teoria wsparcia społecznego ma natomiast dostarczyć wyjaśnienia tych czynników, które warunkują udany powrót do społeczności po odbyciu wyroku pozbawienia wolności. Formalne i nieformalne sieci wsparcia (Marchi, Koskinen 2015) (rodzina, przyjaciele, współpracownicy, pracodawcy, organizacje, stowarzyszenia i związki religijne) stają się w tym wypadku moderatorem uzyskiwania istotnych i pożądanych przemian resocjalizacyjnych. Jednym z elementów wsparcia są omawiane w książce oddziaływania penitencjarne opierające się na aktywności zawodowej, sportowej i artystycznej. Potencjał tkwiący w tego rodzaju aktywnościach jest w oczywisty sposób uzależniony od znacznie gęstszej sieci powiązań – przede wszystkim takich jak: stosunki społeczne (głównie relacje z osobami bliskimi), edukacja, rynek pracy – oraz od wielu czynników osobowościowych (systemu poznawczego i motywacyjnego, poczucia skuteczności i stabilności emocjonalnej), samooceny oraz czynników z zakresu aktualnego dobrostanu psychicznego (między innymi poczucia koherencji, a w tym – sensu życia i poziomu realnego optymizmu).

Badania przedstawione w ostatnich rozdziałach książki mają charakter wyłącznie ilościowy. Za przyjęciem czysto nomotetycznej perspektywy badawczej przemówiła konieczność całkowitego zobiektywizowania dokonywanych pomiarów, co zmierzało do ustalenia prawd ogólnych, mogących służyć nie tylko teorii, lecz także praktyce penitencjarnej. Zaprezentowane w końcowej części książki badania mają na celu wykazanie związku pomiędzy wybranymi zasobami osobistymi i społecznymi a podmiotowymi efektami resocjalizacji skazanych, którzy zostali poddani wybranym oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Zakładano, że posiadane przez osadzonych zasoby – w postaci spójnej i bezpiecznej samooceny, poczucia koherencji oraz otrzymywanego wsparcia społecznego – mogą stanowić ważny czynnik zwiększający skuteczność wybranych oddziaływań penitencjarnych: przez pracę, sport i aktywność artystyczną. Paradoks kary pozbawienia wolności polega bowiem między innymi na tym, że wciąż większą wagę przykłada się do uzyskania posłuszeństwa skazanych podczas odbywanego przez nich wyroku niż do kształtowania u nich postawy twórczej, uczenia ich samodzielnego dokonywania wyborów oraz podejmowania własnych, świadomych decyzji, opartych na adekwatnej samoocenie, poczuciu koherencji i wsparciu społecznym otrzymywanym przede wszystkim poza formalnymi sposobami oddziaływań.

192 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-100-6

Jaworska Anetta

Aneta Jaworskadr n. hum. w zakresie pedagogiki. Autorka czterech monografii naukowych oraz redaktorka i współredaktorka siedmiu prac zbiorowych. Jest także autorką kilkudziesięciu rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów obejmujących tematykę resocjalizacji i dziedzin z nią powiązanych. Poza pracą dydaktyczną pełniła funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i pełnomocnika rektora ds. studentów niepełnosprawnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i wiceprezesem Terenowego Koła PTP przy zakładzie karnym w Czarnem.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jaworska Anetta

ISBN druk

978-83-7850-963-9

ISBN serii

978-83-8095-100-6

Objętość

358 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Rozdział I

Teoria i prakseologia oddziaływań penitencjarnych       

Teorie sprawnego działania w warunkach penitencjarnych       16 Aksjologia i teleologia oddziaływań penitencjarnych  

Tworzenie tożsamości społecznej i osobowej jako cel oddziaływań penitencjarnych – nowa jakość czy złudzenie?    

Planowanie i projektowanie działań resocjalizacyjnych w instytucjach penitencjarnych 

Diagnoza jako element projektowania oddziaływań penitencjarnych      

Społeczno-prawne i infrastrukturalne warunki oddziaływań penitencjarnych    

Rozdział II

Efektywność oddziaływań w warunkach penitencjarnych    

Historyczne konteksty badań nad efektywnością oddziaływań w warunkach penitencjarnych    

Ogólne warunki efektywności oddziaływań penitencjarnych  

Źródła niezadowalającej skuteczności oddziaływań penitencjarnych    

Zewnętrzne wskaźniki efektywnej resocjalizacji      

Niepowrotność do przestępstwa jako rezultat postępowania ze sprawcami przestępstw     

Optymalizacja funkcjonowania społecznego jako moderator niepowrotności do przestępstwa (skutek resocjalizacji czy punkt zwrotny w trajektorii życia?)  

Wewnętrzne wskaźniki efektywnej resocjalizacji  

Postawy i możliwość zmiany postaw     

Autoteliczne i normatywne postawy wobec pracy        

Prospołeczne i altruistyczne postawy wobec innych       

Wina i ekspiacja jako uczuciowo-oceniające postawy wobec własnej przestępczości    

Postawy wobec własnej przyszłości w kontekście stawianych celów i aspiracji       

Rozdział III

Resocjalizacyjna wartość wybranych oddziaływań penitencjarnych – konteksty teoretyczne i empiryczne     

Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych         

Historyczne konteksty pracy skazanych przebywających w izolacji penalnej       

Prawne konteksty pracy skazanych przebywających w izolacji penalnej       

Praca jako wartość resocjalizacyjna      

Zatrudnienie skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych    

Programy aktywizacji zawodowej w jednostkach penitencjarnych     

Zatrudnienie skazanych po odbytym wyroku       

Kultura fizyczna i sport jako obszar oddziaływań penitencjarnych       

Historyczne konteksty wychowania przez sport  

Prawne podstawy oddziaływań penitencjarnych wykorzystujących kulturę fizyczną i sport     

Psychologiczne korzyści płynące z aktywności fizycznej i sportowej    

Kultura fizyczna i sport jako wartość resocjalizacyjna  

Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu w polskich jednostkach penitencjarnych – analiza krytyczna    

Aktywność artystyczna skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych      

Psychologiczne konteksty aktywności twórczej człowieka  

Wychowanie i resocjalizacja przez sztukę    

Aktywność artystyczna skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych       

Rozdział IV

Psychospołeczna wartość zasobów osobistych i społecznych  

Samoocena jawna i niejawna jako zasób osobisty  

Samoocena osób odbywających karę pozbawienia wolności    

Rola samooceny w poznawczo-emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu człowieka         

Samoocena a postawy wobec pracy    

Samoocena a postawy prospołeczne        

Samoocena a zachowania przestępcze       

Samoocena a realizowanie celów życiowych    

Poczucie koherencji jako zasób osobisty        

Poczucie koherencji a zachowania przestępcze       

Optymizm jako zasób osobisty w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności        

Sens życia jako zasób osobisty w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności  

Poczucie umiejscowienia kontroli jako zasób osobisty w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności     

Kapitał społeczny jako zasób zewnętrzny       

Wsparcie społeczne jako podstawa kapitału społecznego w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności  

Wsparcie rodziny jako zasób zewnętrzny w sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności     

Społeczeństwo jako podstawa kapitału społecznego w sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności       

Rozdział V

Metody i procedury badań     

Strategia badawcza      

Problemy badawcze i hipotezy  

Operacjonalizacja zmiennych i narzędzia pomiaru       

Osoby badane i procedura badań      

Rozdział VI

Samoocena jako zasób osobisty a podmiotowe wskaźniki readaptacji skazanych poddanych wybranym oddziaływaniom penitencjarnym – badania własne  

Aktywizacja zawodowa skazanych oraz samoocena jawna i niejawna a podmiotowe wskaźniki readaptacji skazanych       

Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi 

Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy wobec pracy – analiza badań własnych     

Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy wobec innych – analiza badań własnych  

Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy wobec dokonanego przestępstwa – analiza badań własnych  

Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a konstruowanie celów życiowych – analiza badań własnych      

Dyskusja wyników oraz wnioski    

Oddziaływania penitencjarne z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz samoocena jawna i niejawna a podmiotowe wskaźniki resocjalizacji skazanych 

Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi      

Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec pracy – analiza badań własnych 

Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec innych – analiza badań własnych 

Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec dokonanego przestępstwa – analiza badań własnych

Długość udziału w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu i samoocena skazanych a konstruowanie celów życiowych – analiza badań własnych 

Dyskusja wyników oraz wnioski    

Oddziaływania penitencjarne z zakresu aktywności twórczej oraz samoocena jawna i niejawna a podmiotowe wskaźniki resocjalizacji skazanych  

Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi  

Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej i samoocena skazanych a ich postawy wobec pracy – analiza badań własnych  

Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej i samoocena skazanych a ich postawy wobec innych – analiza badań własnych     

Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej i samoocena skazanych a ich postawy wobec popełnionego przestępstwa – analiza badań własnych       

Długość udziału w programach z zakresu aktywności artystycznej i samoocena skazanych a konstruowanie celów życiowych – analiza badań własnych     

Dyskusja wyników oraz wnioski     

Rozdział VII

Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory podmiotowych efektów resocjalizacji skazanych poddanych wybranym oddziaływaniom penitencjarnym 

Procedury badań      288 Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi    

Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych opartych na pracy 

Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory normatywnych postaw wobec pracy

Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory autotelicznych postaw wobec pracy 

Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory postaw prospołecznych     

Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory zdolności osadzonych do konstruowania pozytywnych celów życiowych  

Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory potrzeby ekspiacji    

Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych opartych na kulturze fizycznej i sporcie

Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu, poczucie koherencji oraz poziom wsparcia społecznego jako moderatory postaw prospołecznych  

Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu, poczucie koherencji oraz poziom wsparcia społecznego jako moderatory zdolności osadzonych do konstruowania pozytywnych celów życiowych    

Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych opartych na aktywności artystycznej   

Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu aktywności artystycznej oraz poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory postaw prospołecznych  

Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu aktywności artystycznej, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory zdolności osadzonych do konstruowania pozytywnych celów życiowych  

Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu aktywności artystycznej, poczucie koherencji i poziom wsparcia społecznego jako moderatory potrzeby ekspiacji     307

Dyskusja wyników oraz wnioski

Podsumowanie i wskazania praktyczne  

Zakończenie    

Bibliografia      

Załączniki      

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Łączy elementy teorii z praktyką oraz wzbogaca literaturę z zakresu pedagogiki penitencjarnej. Podejmuje ważny temat psychospołecznego funkcjonowania osób pozbawionych wolności, które można modyfikować w toku świadomie zaplanowanych oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem aktywności zawodowej, fizycznej i artystycznej. Istotnym walorem opracowania jest przejrzyste zaprezentowanie rzetelnych wyników badań własnych, mających na celu określenie efektywności prowadzonych działań penitencjarnych.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Książka stanowi interesujące kompendium wiedzy na temat oddziaływań penitencjarnych. Anetta Jaworska dokonała wnikliwego opracowania zagadnień wiążących się z resocjalizacją penitencjarną oraz zaprezentowała wyniki badań własnych. Celem badań uczyniła lepsze dopasowanie pomiędzy działaniami interwencyjnymi, otoczeniem społecznym a poddanym tym wpływom człowiekiem, co wyraźnie i konsekwentnie wybrzmiewa w całej publikacji. Opracowanie jest obszerne, wyczerpujące, z licznymi odwołaniami do aktualnych źródeł polskich i zagranicznych – zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autorki, która w sposób profesjonalny odnosi się do podjętej problematyki, a także swobodnie porusza się wokół zagadnień przynależnych do dorobku innych dyscyplin naukowych […].

Z recenzji dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło