• Obniżka
Sens i nonsens roszczeniowości skazanych. Pedagogiczne i prawne aspekty funkcjonowania instytucji skargowości w realiach polskic

Sens i nonsens roszczeniowości skazanych

ISBN: 978-83-8095-995-8
74,29 zł
50,29 zł Oszczędzasz: 24,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 54,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Pedagogiczne i prawne aspekty funkcjonowania instytucji skargowości w realiach polskich więzień

Niniejsza książka bezpośrednio dotyczy skargowości osób pozbawionych wolności. Materiał badawczy zebrany został w wyniku analizy dokumentację: skargi skazanych, opinie i decyzje w ich zakresie oraz akta osobopoznawcze autorów tychże pism...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book.

Książka dra Mariusza Snopka to pozycja nietuzinkowa i nietypowa pod względem podjętej problematyki. Autor zilustrował jedno z najpoważniejszych zjawisk współczesnego więziennictwa, tj. skargowość osób inkarcerowanych. Poznanie tego zagadnienia jest niezbędne do zrozumienia i nakreślenia obrazu holistycznie pojętego systemu penitencjarnego w Polsce, a także mechanizmów rządzących specyficznym, wyizolowanym miejscem […]. Autor koncentruje się na treściach emanujących troską o lepsze jutro, między innymi na zmniejszeniu sporego problemu występującego w rodzimym więziennictwie, tj. lawiny skarg, które z pewnością dezorganizują codzienną pracę resocjalizacyjną z pensjonariuszami zakładów karnych […]. Efektem jest prezentacja pedagogicznych i prawnych procedur redukujących zjawisko skargowości skazanych.

Skargowość występująca za „wielkim murem” jest na tyle istotna, że nie może zostać zignorowana i usunięta z dyskursu społecznego. Dlatego też, monografia powinna zainteresować wiele osób bezpośrednio i pośrednio powiązanych ze sferą penitencjarną i całościowo postrzeganym procesem resocjalizacji […].

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM


Pisma o charakterze skargowym stanowią swoistą walkę z niesprawiedliwością, jak również z poczuciem niesprawiedliwości. Jej założeniem jest próba egzekwowania prawa wszystkich obywateli. W niniejszym opracowaniu przedstawiam zjawisko skargowości w wymiarze instytucjonalnym. Dlatego książka bezpośrednio dotyczy skargowości osób pozbawionych wolności. Materiał badawczy zebrany został w wyniku analizy dokumentację: skargi skazanych, opinie i decyzje w ich zakresie oraz akta osobopoznawcze (część „B”) autorów tychże pism. Badania realizowane były przez okres siedmiu miesięcy.

W książce autor przedłoży prawa osób pozbawionych wolności w sposób dostosowany do potrzeb niniejszej pracy. Przedstawił również mechanizmy mające znaczenie w kształtowaniu się roszczeń, jak również różne formy opozycyjności względem służby więziennej – mowa bowiem o osobach pozbawionych wolności, umieszczonych w zakładach karnych. Zdefiniowane zostanie samo pojęcie skargi, jak również rozbudowany zostanie jej prawny aspekt. Dokonana klasyfikacja oraz zaprezentowane dane statystyczne dopełnią teoretyczny wymiar pracy.

Pedagogiczny charakter pracy skupia się na skazanych oraz – co jest konieczne – ich skargowej „twórczości”. Autor postarał się określić najczęstszy przedmiot skarg oraz ich strukturę, gdyż każde pismo zawiera kilka charakterystycznych komponentów. Ważne wydają się przyczyny skargowości oraz ich psychospołeczne podłoże, czyli charakterystykę osób roszczeniowych. W dalszej części zaprezentowane oraz poddane analizie zostały wybrane pisma o charakterze skargowym. Ich podział wynika z opisanej uprzednio specyfiki i zawierać będzie między innymi część poświęconą skargom emocjonalnym, instrumentalnym oraz zawierającym treści irracjonalne.

Cały ostatni rozdział zawiera egzemplifikacje dla praktyki penitencjarnej. Pierwsza część to całościowe podsumowanie badań oraz weryfikacja hipotez roboczych. Dwa kolejne rozdziały prezentuje wnioski z badań w formie rozważań nad dualistycznym postrzeganiem skargowości. Podjęte badania zmierzały do opracowania strategii pracy służąca eliminacji pism bez merytorycznej wartości (nonsensownych), a wyartykułowanie i skupienie penitencjarnej uwagi na skargach niosących zmiany (sensownych). Dlatego też, dwie ostatnie części pracy zawierają opisy działań – pedagogicznych i prawnych – zmierzających do minimalizacji zjawiska tworzenia skarg o charakterze instrumentalnym.

Przedłożona praca nie ma na celu podważania humanitarnego traktowania jednostek w zakresie prawa do składania skarg. Zwraca jedynie uwagę na sposób wykorzystania tego przez osoby pozbawione wolności. Dlatego też zamysłem nie jest jakikolwiek zakaz w zakresie tworzenia takich pism, a jedynie wypracowanie mechanizmów pracy ze skazanymi, mając na uwadze ich potrzeby determinujące nadmierną i bezzasadną skargowość. Założeniem było zwrócenie uwagi na instytucję skargową, bez której więzienie nie ma racji bytu, a z którą – obecnie – wiąże się wiele problemów obnażających instrumentalizm osób pozbawionych wolności. Jest to więc, w kontekście resocjalizacji, niewychowawcze i nie służy założonemu celowi jej działania. Korekta wymiaru prawnego i opracowanie strategii pracy penitencjarnej w konsekwencji mogłoby przyczynić się do kształtowania prospołecznej postawy u więźniów – co uchodzi za nadrzędny cel wykonywania kary pozbawienia wolności.

298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-995-8

Dr Mariusz Snopek

Mariusz SnopekAdiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułem magistra pedagogiki społecznej. W marcu 2013 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Opolskiego otrzymał stopień doktora nauk społecznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania (zdobienia i piętnowania) ciała w środowisku wolnościowym oraz izolowanym.


Monografie autorskie

● Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6), Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1) oraz Toruń 2018 (ISBN 978-83-8019-846-3)

● Snopek M., Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018 (ISBN 978-83-8095-570-7)

Snopek M., Sens i nonsens roszczeniowości skazanych. Pedagogiczne i prawne aspekty funkcjonowania instytucji skargowości w realiach polskich więzień, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020 (ISBN 978-83-8095-863-0)


Monografie redagowane/współredagowane

● Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).

● Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).

● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (ISBN 978-83-7395-667-3).

● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej. Stan i potrzeby. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018 (ISBN 978-83-7395-795-4).

Snopek M. (red.), Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (ISBN 978-83-7395-838-8).

źródło: http://inp.wns.uni.opole.pl/dr-snopek-mariusz/

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Mariusz Snopek

ISBN druk

978-83-8095-863-0

ISBN e-book

978-83-8095-995-8

Objętość

238 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Myśl wprowadzająca


Rozdział 1. Przesłanki więziennej roszczeniowości

1.1. Prawa osób pozbawionych wolności
1.2. Mechanizmy implikujące roszczenia
1.3. Formy kryminalnej walki z systemem penitencjarnym
1.4. Pojęcie skargi w ujęciu definicyjnym

Rozdział 2. Skarga w polskim systemie prawnym

2.1. Pisma o charakterze skargowym w kodyfikacji prawno-penitencjarnej
2.2. Procedura sprawozdawcza w polskich więzieniach
2.3. Klasyfikacja skarg w środowisku penitencjarnym
2.4. Aktualne dane statystyczne dotyczące skargowości

Rozdział 3. Eksploracyjny wymiar skargowości – synteza wyników badań

3.1. Metodologiczna strategia badań własnych
3.2. Charakterystyka badanych pism oraz sporządzanych sprawozdań
3.3. Najczęstszy przedmiot skargi
3.4. Struktura pism o charakterze skargowym
3.5. Skazani „skargowcy” – specyfika osób roszczeniowych
3.6. Przyczyny skargowości – psychospołeczne determinanty więziennej „twórczości”

Rozdział 4. Analiza wybranych pism o charakterze skargowym

4.1. Wielowymiarowość pism skargowych
4.2. Emocjonalny wymiar skargowości
4.3. Instrumentalny charakter pism
4.4. Skargi wskazujące kierunki zmiany
4.5. Pisma rozstrzygające niejasne konflikty
4.6. Irracjonalność skarg

Rozdział 5. Wytyczne dla praktyki penitencjarnej

5.1. Podsumowanie przeprowadzonych badań
5.2. Sens skargowości – lekceważone wartości pisma
5.3. Nonsens skargowości – stosowane strategie pracy
5.4. Model teoretyczny pracy ze skazanymi – aspekt wychowawczy skargowości
5.5. Proponowane zmiany o charakterze prawnym

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel

fragment

Książka dra Mariusza Snopka to pozycja nietuzinkowa i nietypowa pod względem podjętej problematyki. Autor zilustrował jedno z najpoważniejszych zjawisk współczesnego więziennictwa, tj. skargowość osób inkarcerowanych. Poznanie tego zagadnienia jest niezbędne do zrozumienia i nakreślenia obrazu holistycznie pojętego systemu penitencjarnego w Polsce, a także mechanizmów rządzących specyficznym, wyizolowanym miejscem […]. Autor koncentruje się na treściach emanujących troską o lepsze jutro, między innymi na zmniejszeniu sporego problemu występującego w rodzimym więziennictwie, tj. lawiny skarg, które z pewnością dezorganizują codzienną pracę resocjalizacyjną z pensjonariuszami zakładów karnych […]. Efektem jest prezentacja pedagogicznych i prawnych procedur redukujących zjawisko skargowości skazanych.

Skargowość występująca za „wielkim murem” jest na tyle istotna, że nie może zostać zignorowana i usunięta z dyskursu społecznego. Dlatego też, monografia powinna zainteresować wiele osób bezpośrednio i pośrednio powiązanych ze sferą penitencjarną i całościowo postrzeganym procesem resocjalizacji […].

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło