• Obniżka
Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

ISBN: 978-83-8095-892-0
55,24 zł
37,24 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 50,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczych to bardzo ważny problem, który dotychczas podejmowany był głównie w obszarze przepisów i rozporządzeń traktujących o procesie usamodzielniania młodzieży przebywającej w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym [...]

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsza praca powstała w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie oddziaływania wychowawcze podejmować, aby lepiej przygotowywać młodzież niedostosowaną społecznie do samodzielnego radzenia sobie po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej?

Książka składa się z dwóch części, pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej). W rozdziale pierwszym na podstawie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej przeprowadzono analizę cech strukturalnych pojęć samodzielność i usamodzielnianie, co stanowiło podstawę do sformułowania autorskich definicji obu pojęć. Celem dalszej części rozdziału było ukazanie znaczenia pedagogiczno-psychologicznych aspektów rozwoju samodzielności i podejmowanych przez wychowawców w procesie wychowania czynności usamodzielniających. W rozdziale tym ukazano również znaczenie samodzielności jako jednego z ważniejszych celów resocjalizacji, od którego w dużej mierze zależy prawidłowy przebieg readaptacji i reintegracji społecznej po opuszczeniu przez nieletnich młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W organizowaniu tego rodzaju oddziaływań kluczową rolę odgrywają diagnozowanie, motywowanie oraz organizowanie sytuacji usamodzielniających opierających się na założeniach koncepcji twórczej resocjalizacji.

W rozdziale drugim dokonano analizy osobowych i instytucjonalnych uwarunkowań efektywności czynności usamodzielniających, które podejmowane są przez kadrę pedagogiczną pracującą w tego typu placówkach. Dużą rolę w tym względzie odgrywają kompetencje zawodowe oraz postawy wychowawcze wobec samodzielności przejawianej przez wychowanków. Z analiz obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych dokumentów 16 losowo wybranych placówek resocjalizacyjnych wynika, że efektywność tego rodzaju oddziaływań zależy w dużej mierze od uwarunkowań organizacyjno-infrastrukturalnych występujących w określonej placówce. Obejmują one dostępność do bazy materialnej, statut wyznaczający obowiązujące rozwiązania formalno-organizacyjne, zakres rzeczywistej samorządności wychowanków, jakość prowadzonego poradnictwa zawodowego, edukacji seksualnej i przygotowania do roli matki/ojca, a także stopień i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, zasady tworzenia indywidualnego programu usamodzielniania oraz współpracy z rodzinami nieletnich. Całość podsumowana została sformułowanymi na podstawie dokonanego przeglądu literatury zaleceniami dla praktyki resocjalizacyjnej. 

Rozdział trzeci zawiera założenia metodologiczne. Ze względu na przyjęte cele w badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety audytoryjnej. Skonstruowano również trzy autorskie kwestionariusze w postaci narzędzi SAM NLT, USAM NLT oraz USAM WYCH. Badania zostały przeprowadzone w 12 losowo wybranych placówkach typu MOW. Ogółem przebadanych zostało 530 wychowanków i 150 wychowawców, natomiast do analizy statystycznej ostatecznie zakwalifikowano 491 ankiet od wychowanków i 120 od wychowawców. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań w rozdziale czwartym dokonano opisu parametrów samodzielności wychowanków MOW. W następnym rozdziale omówiono atrybuty czynności usamodzielniających podejmowanych przez wychowawców, z kolei w rozdziale szóstym przeanalizowano związki pomiędzy wykazywaną samodzielnością młodzieży niedostosowanej społecznie a czynnościami usamodzielniającymi. Całość pracy wieńczy zwięzłe podsumowanie najważniejszych wniosków z przeprowadzonych badań. W aneksie znajdują się formularze skonstruowanych kwestionariuszy ankiety.

Praca może z powodzeniem służyć zarówno studentom pedagogiki, jak i pracy socjalnej. Jej zawartość z pewnością zainteresuje pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, zwłaszcza pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz osoby zatrudnione w różnych organizacjach społecznych, urzędników samorządowych itp. Uważam, że monografia prezentuje bardzo dużą wartość poznawczą i stanowi istotny wkład w rozwój pedagogicznej myśli naukowej.

216 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-892-0

Monika Zięciak

Monika Zięciakdoktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, koordynatorka grupy usamodzielniania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (2019), najlepszy młody naukowiec US (2019). Liderka międzynarodowych projektów młodzieżowych. Autorka publikacji dotyczących różnych aspektów resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Monika Zięciak

ISBN druk

978-83-8095-892-0

ISBN e-book

978-83-8095-892-0

Objętość

326 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp        

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ

Rozdział 1. Samodzielność i usamodzielnianie w resocjalizacji nieletnich      

1.1. Samodzielność i usamodzielnianie, cechy i elementy strukturalne zjawiska      
1.1.1. Pedagogiczno-psychologiczne ujęcie samodzielności      
1.1.2. Cechy strukturalne samodzielności    
1.1.3. Pojęcie i atrybuty usamodzielniania   
1.2. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty samodzielności i usamodzielniania   
1.2.1. Osiągnięcie samodzielności jednym z celów wychowania    
1.2.2. Samodzielność jako zadanie rozwojowe w cyklu życia człowieka    
1.2.3. Usamodzielnianie jako ważna czynność procesu wychowania    
1.2.4. Rozwijanie samodzielności w kontekście postaw i stylów wychowania      
1.2.5. Samodzielność jako wyraz podmiotowości i emancypacji wychowanka  
1.3. Znaczenie samodzielności i usamodzielniania w resocjalizacji nieletnich    
1.3.1. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do podejmowania samodzielnych działań wychowanków MOW      
1.3.2. Diagnozowanie jako istotna czynność w usamodzielnianiu wychowanków  
1.3.3. Usamodzielnianie wychowanków z wykorzystaniem metod twórczej resocjalizacji  

Rozdział 2. Osobowe i społeczne uwarunkowania czynności usamodzielniających podejmowanych przez wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

2.1. Znaczenie postaw i kompetencji zawodowych w organizowaniu czynności usamodzielniających wychowanków   
2.1.1. Kompetencje zawodowe wychowawców w usamodzielnianiu wychowanków MOW  
2.1.2. Postawy wychowawców wobec samodzielności wychowanków MOW  
2.2. Prawno-instytucjonalne uwarunkowania usamodzielniania nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych   
2.2.1. Infrastruktura i organizacja pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  
2.2.2. Znaczenie IPU w organizowaniu oddziaływań usamodzielniających   
2.2.3. Rozwijanie samodzielności wychowanków w ramach funkcjonowania samorządu w placówce resocjalizacyjnej    
2.2.4. Znaczenie poradnictwa zawodowego w przygotowaniu nieletnich do samodzielności życiowej  
2.2.5. Edukacja seksualna i przygotowanie do roli ojca/matki w kontekście oddziaływań usamodzielniających wychowanków MOW 
2.2.6. Współpraca młodzieżowych ośrodków wychowawczych ze środowiskiem lokalnym 
2.2.7. Znaczenie współpracy z rodziną w usamodzielnianiu wychowanków 

CZĘŚĆ DRUGA. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I PREZENTACJA REZULTATÓW BADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań własnych 

3.1. Przedmiot i cel badań      
3.2. Problemy i hipotezy badawcze   
3.3. Charakterystyka zmiennych i wskaźników występujących w badaniu   
3.4. Zastosowane metoda, technika i narzędzia badawcze 
3.5. Zastosowane miary i metody analizy statystycznej   
3.6. Teren, organizacja badań oraz charakterystyka grupy badawczej  

Rozdział 4. Samodzielność nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

4.1. Samodzielność w rozumieniu wychowanków MOW    
4.2. Zakres samodzielności deklarowany przez wychowanków przebywających w MOW   
4.3. Stopień i rodzaj samodzielnej aktywności przejawianej przez wychowanków MOW    
4.3.1. Samodzielne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb przez wychowanków    
4.3.2. Samodzielność w planowaniu własnych celów i zadań    
4.3.3. Samodzielne podejmowanie różnych działań przez wychowanków      
4.3.4. Refleksja wychowanków nad przejawami samodzielnej aktywności  
4.3.5. Poziom motywacji i odpowiedzialności w przejawianiu przez wychowanków samodzielnej aktywności   
4.4. Interpretacja i dyskusja nad wynikami dotyczącymi samodzielności wychowanków MOW  

Rozdział 5. Czynności usamodzielniające w opinii wychowanków i wychowawców MOW    

5.1. Zakres swobody pozostawiany wychowankom przez wychowawców w opinii porównywanych grup badanych 
5.2. Poziom i rodzaj wsparcia udzielanego nieletnim przez wychowawców w ocenie porównywanych grup respondentów 
5.3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym podejmowana w celu usamodzielniania wychowanków w opinii badanych respondentów   
5.4. Czynności diagnostyczne podejmowane przez wychowawców w usamodzielnianiu wychowanków MOW  
5.5. Motywowanie wychowanków do rozwijania w sobie samodzielności w opinii obu badanych grup respondentów  
5.6. Interpretacja i dyskusja nad wynikami dotyczącymi czynności usamodzielniających podejmowanych przez wychowawców w MOW-ach  

Rozdział 6. Zależności pomiędzy samodzielnością wychowanków a czynnościami usamodzielniającymi podejmowanymi przez wychowawców w MOW-ach   

6.1. Zakres swobody pozostawianej przez wychowawców a parametry samodzielności wychowanków MOW   
6.2. Poziom wsparcia udzielanego przez wychowawców a parametry samodzielności wychowanków MOW   
6.3. Natężenie współpracy z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym a samodzielność wychowanków MOW   
6.4. Motywowanie przez wychowawców a parametry samodzielności wychowanków MOW  
6.4.1. Organizowanie przez wychowawców zajęć usamodzielniających a samodzielność wychowanków MOW    
6.4.2. Rozmowy motywujące przeprowadzane przez wychowawców a samodzielność wychowanków MOW   
6.5. Interpretacja i dyskusja nad wynikami dotyczącymi związków samodzielności wychowanków z podejmowanymi przez wychowawców czynnościami usamodzielniającymi   

Zakończenie  

Bibliografia      

Aneks   
Zastosowane narzędzia badawcze 
SAM NLT    
USAM NLT      
USAM WYCH    

Spis tabel i wykresów

fragment

Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczych to bardzo ważny problem, który dotychczas podejmowany był głównie w obszarze przepisów i rozporządzeń traktujących o procesie usamodzielniania młodzieży przebywającej w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym. Zauważa się, że za pojawiającymi się dokumentami podkreślającymi i regulującymi prawnie proces usamodzielniania wychowanków jako jeden z głównych celów pracy placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, nie nadążają teoretyczne i praktyczne opracowania wspierające wychowawców w osiągnięciu tego celu. […] wybór tematyki monografii jest aktualny i poznawczo bardzo ważny. […] Na gruncie pedagogiki jest to nowatorski temat. Podjęta w monografii problematyka w obszarze procesu usamodzielniania została zaprezentowana w ujęciu interdyscyplinarnym. Choć rozpatrywane kwestie można odnieść głównie do pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej, to jednak dodatkowo Autorka wykorzystała także wiedzę z obszaru psychologii.

Recenzowana praca może z powodzeniem służyć zarówno studentom pedagogiki, jak i pracy socjalnej. Jej zawartość z pewnością zainteresuje pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, zwłaszcza pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz osoby zatrudnione w różnych organizacjach społecznych, urzędników samorządowych itp. Uważam, że monografia prezentuje bardzo dużą wartość poznawczą i stanowi istotny wkład w rozwój pedagogicznej myśli naukowej.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło