• Obniżka
Proces readaptacji społecznej 
sprawców przestępstw

Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw

ISBN: 978-83-8095-773-2
64,76 zł
56,76 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Od zakładu karnego do życia na wolności

Publikacja jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy teoretyczno-empirycznej. Składają się na nią treści będące przedmiotem własnej pracy doktorskiej, zaktualizowane o nową literaturę przedmiotu oraz bieżące przepisy i procedury prawne, a także analiza wyników badań przeprowadzonych wśród byłych ­skazanych po ośmiu latach od opuszczenia przez nich zakładu karnego i poczynione na tej podstawie dodatkowe uogólnienia i wnioski...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka przedstawia rzetelny obraz pewnego wycinka rzeczywistości społecznej związanego z readaptacją społeczną osób opuszczających zakłady karne. Jego uzyskanie było możliwe dzięki wieloaspektowemu poznaniu tego zjawiska. Analizowano przebieg readaptacji byłych skazanych w środowisku otwartym oraz uwarunkowania skuteczności tego procesu w okresach prekryminalnym i penitencjarnym, indywidualne właściwości osobowościowe skazanych, ich sytuację życiową oraz podejmowane przez nich formy aktywności po opuszczeniu zakładu karnego. Uwzględniono ponadto stopień otwartości społeczeństwa na przyjęcie do swojej wspólnoty byłych skazanych oraz możliwości readaptacji społecznej, jakie oferują im powołane do tego instytucje. 

Na strukturę publikacji składają się: wstęp, pięć rozdziałów oraz podsumowanie w postaci uogólnień i wniosków z badań. W rozdziale pierwszym przedstawiono readaptację jako element wybranych modeli resocjalizacyjnych. Zwrócono się w kierunku nurtów w penitencjarystyce i resocjalizacji: retrybutywnego, resocjalizacyjnego i sprawiedliwości naprawczej. Przedstawiono także zagadnienie sankcji alternatywnych oraz model ekologiczny i kwestię kształtowania odporności psychicznej. Rozdział drugi zawiera szczegółowy opis roli i znaczenia instytucji więzienia w procesie readaptacji społecznej skazanych. Przedmiot analiz stanowią najważniejsze zagadnienia: przygotowanie do readaptacji społecznej w więzieniu, przygotowanie do opuszczenia zakładu karnego, zwolnienie skazanego z zakładu karnego oraz efektywność systemu resocjalizacji zakładowej. Rozdział trzeci poświęcony został problematyce pomocy społecznej i pomocy postpenitencjarnej jako wsparciu społecznej readaptacji. Tu przedstawiono istotę i znaczenie pomocy społecznej i pomocy postpenitencjarnej, jak również opisano pracę socjalną oraz kuratelę dla dorosłych jako ważne punkty na mapie pomocy w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie jednostek opuszczających zakłady karne. Rozdział czwarty to metodologiczne podstawy badań procesu readaptacji społecznej. Zawarto w nim problematykę badań z uwzględnieniem jej walorów poznawczych dla teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki pedagogicznej oraz opisy zmiennych i wskaźników, triangulacji metod, technik i narzędzi badawczych. Ponadto omówiono dobór próby badawczej, organizację, teren i czas realizacji badań empirycznych oraz procedurę opracowania danych. Rozdział piąty stanowi natomiast analizę własnych empirycznych, podłużnych badań katamnestycznych nad procesem readaptacji społecznej sprawców przestępstw w warunkach więziennych oraz w środowisku otwartym. Uwzględnia on następujące obszary analizy: cechy osobowościowe a readaptacja społeczna, pochodzenie i objawy behawioralne, proces readaptacji społecznej po zwolnieniu z zakładu karnego.

Publikacja jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy teoretyczno-empirycznej. Składają się na nią treści będące przedmiotem własnej pracy doktorskiej, zaktualizowane o nową literaturę przedmiotu oraz bieżące przepisy i procedury prawne, a także analiza wyników badań przeprowadzonych wśród byłych ­skazanych po ośmiu latach od opuszczenia przez nich zakładu karnego i poczynione na tej podstawie dodatkowe uogólnienia i wnioski badawcze.


Opinie recenzentów:

Badań na temat readaptacji społecznej byłych więźniów, poza suchymi i niepokojącymi statystykami, spotyka się w literaturze przedmiotu stosunkowo niewiele. Nabierają one przy tym w naszych warunkach szczególnego znaczenia, ponieważ w dalszym ciągu jako społeczeństwo pozostajemy w procesie zmiany społecznej, co nie pozostaje bez wpływu na kształt i funkcjonowanie rodzimego systemu resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych oraz na jego skuteczność. Śledzenie bowiem pomyślnego bądź niepomyślnego powrotu eks-dewiantów do akceptowanego uczestnictwa społecznego przynosi ważne dane, które mogą być przydatne dla wielu służb społecznych w doskonaleniu ich funkcji profilaktycznych, opiekuńczych, kontrolnych czy resocjalizacyjnych.

Książka Edyty Pindel bez wątpienia takich danych empirycznych dostarcza, do tego zgromadzonych za pomocą poprawnie dobranych narzędzi badawczych i poddanych rzetelnej analizie. Publikacja ma przejrzystą i czytelną strukturę oraz napisana została komunikatywnym językiem. Będzie służyć zarówno praktykom działającym w rozmaitych obszarach kontroli społecznej, wymiaru sprawiedliwości, systemu profilaktyki i resocjalizacji oraz pomocy społecznej, jak i studentom nauk społecznych, wiążącym swoją przyszłość zawodową z systemem profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika


Edyta Pindel opracowała zagadnienie readaptacji społecznej sprawców przestępstw – temat o dużej wadze praktycznej w dziedzinie racjonalnie uprawianej polityki społecznej oraz dużej wadze poznawczej w pedagogice resocjalizacyjnej. Rozwinęła go na podstawie nie tylko analizy treści literatury przedmiotu, lecz także – co bardzo ważne – empirycznych badań longitudinalnych dotyczących społecznej readaptacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki

220 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-773-2

Edyta Pindel

Edyta Pindeldoktor, pedagog resocjalizacji, ekonomista; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat jako pracownik naukowo-badawczo-dydaktyczny związana z uniwersyteckimi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Pracuje także dla administracji państwowej, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, jak również z jednostkami penitencjarnymi i ośrodkami wychowawczymi. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie obszary, jak: więziennictwo, metodyka i systemy pracy resocjalizacyjnej (z uwzględnieniem perspektywy porównawczej, w tym międzynarodowej), przestępczość i jej profilaktyka, readaptacja społeczna i destygmatyzacja, poradnictwo, diagnoza i terapia jednostek zaburzonych (szczególnie niedostosowanych społecznie oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych), a także szeroko rozumiana pomoc rodzinie i człowiekowi w kryzysie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Edyta Pindel

ISBN druk

978-83-8095-773-2

ISBN e-book

978-83-8095-773-2

Objętość

402 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp      

Rozdział 1
Readaptacja społeczna jako element wybranych modeli resocjalizacyjnych   

1.1. Nurty w penitencjarystyce i resocjalizacji    
1.1.1. Nurt retrybutywny      
1.1.2. Nurt resocjalizacyjny       
1.1.3. Nurt sprawiedliwości naprawczej      
1.2. Sankcje alternatywne       
1.3. Model ekologiczny      

Rozdział 2
W kierunku readaptacji społecznej skazanych
Rola i znaczenie instytucji więzienia    

2.1. Przygotowanie do readaptacji społecznej  w więzieniu      
2.2. Przygotowanie do opuszczenia zakładu karnego  
2.3. Zwolnienie skazanego z zakładu karnego   
2.4. Efektywność systemu resocjalizacji zakładowej    

Rozdział 3
Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie readaptacji społecznej      

3.1. Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna – istota i znaczenie    
3.2. Praca socjalna    
3.3. Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie    


Rozdział 4 
Metodologia badań własnych procesu readaptacji społecznej   

4.1. Problematyka badań    
4.2. Zmienne i wskaźniki      
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.4. Dobór próby badawczej      
4.5. Organizacja, teren i czas realizacji badań empirycznych      
4.6. Procedura opracowania danych      

Rozdział 5 
Proces readaptacji społecznej w warunkach więziennych oraz w środowisku otwartym sprawców przestępstw
Analiza wyników badań    

5.1. Cechy osobowościowe a readaptacja społeczna   
5.1.1. Poczucie sensu życia    
5.1.2. Poczucie kontroli      
5.1.3. Niedostosowanie społeczne   
5.2. Pochodzenie i objawy behawioralne    
5.2.1. Środowisko wychowawcze skazanych   
5.2.2. Rodzaje przestępczości i kariera przestępcza      
5.2.3. Przebieg procesu odbywania kary więziennej      
5.3. Proces readaptacji społecznej po zwolnieniu z zakładu karnego  
5.3.1. Status społeczny      
5.3.2. Warunki materialne     
5.3.3. Funkcjonowanie w rodzinie      
5.3.4. Więzi społeczne i układy towarzyskie   
5.3.5. Praca zawodowa      
5.3.6. Aktywność własna      
5.3.7. Pomoc instytucjonalna      


Uogólnienia i wnioski z badań      
Aneksy    
Bibliografia      
Spis tabel i wykresów

Badań na temat readaptacji społecznej byłych więźniów, poza suchymi i niepokojącymi statystykami, spotyka się w literaturze przedmiotu stosunkowo niewiele. Nabierają one przy tym w naszych warunkach szczególnego znaczenia, ponieważ w dalszym ciągu jako społeczeństwo pozostajemy w procesie zmiany społecznej, co nie pozostaje bez wpływu na kształt i funkcjonowanie rodzimego systemu resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych oraz na jego skuteczność. Śledzenie bowiem pomyślnego bądź niepomyślnego powrotu eks-dewiantów do akceptowanego uczestnictwa społecznego przynosi ważne dane, które mogą być przydatne dla wielu służb społecznych w doskonaleniu ich funkcji profilaktycznych, opiekuńczych, kontrolnych czy resocjalizacyjnych.

Książka Edyty Pindel bez wątpienia takich danych empirycznych dostarcza, do tego zgromadzonych za pomocą poprawnie dobranych narzędzi badawczych i poddanych rzetelnej analizie. Publikacja ma przejrzystą i czytelną strukturę oraz napisana została komunikatywnym językiem. Będzie służyć zarówno praktykom działającym w rozmaitych obszarach kontroli społecznej, wymiaru sprawiedliwości, systemu profilaktyki i resocjalizacji oraz pomocy społecznej, jak i studentom nauk społecznych, wiążącym swoją przyszłość zawodową z systemem profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława AmbrozikaEdyta Pindel opracowała zagadnienie readaptacji społecznej sprawców przestępstw – temat o dużej wadze praktycznej w dziedzinie racjonalnie uprawianej polityki społecznej oraz dużej wadze poznawczej w pedagogice resocjalizacyjnej. Rozwinęła go na podstawie nie tylko analizy treści literatury przedmiotu, lecz także – co bardzo ważne – empirycznych badań longitudinalnych dotyczących społecznej readaptacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło