• Obniżka
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 1

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia TOM 1

Podtytuł: Zagrożenia i wyzwania
ISBN: 83-7308-416-9

76,19 zł
31,19 zł Oszczędzasz: 45,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Co sprzyja współcześnie rozwojowi człowieka będącego w różnych etapach stawania się, a co też stanowi zagrożenie dla jego trwania?

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Co sprzyja współcześnie rozwojowi człowieka będącego w różnych etapach stawania się, a co też stanowi zagrożenie dla jego trwania? Refleksja nad współczesnością skłania do przekonania, że człowiek chyba nie w pełni panuje nad wytworami cywilizacji, którą tak mozolnie tworzył. Książka prezentuje zagadnienia z perspektywy interdyscyplinarnej, koncentrując się na różnych aspektach naszego życia (perspektywa filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, zdrowotna, biologiczna), problematyce rodzinnej, edukacyjnej, rozwoju młodego pokolenia, zagrożeniach patologią oraz aspektach komunikacji interpersonalnej.

Nie jest to praca syntetyzująca wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań, ale pokazująca jak szeroka jest perspektywa dyskusji w obszarze związanym z jakością życia człowieka będącego w różnych fazach rozwoju, a zarazem uwikłanego w trudny do ogarnięcia kontekst biologiczny, historyczny, kulturowy, ekonomiczny oraz społeczno-psychologiczny.

Adresatami publikacji może być szerokie grono Czytelników, ale przede wszystkim nauczyciele akademiccy różnych specjalności humanistycznych oraz studenci. Książką powinien zainteresować się także świat polityki.


W ramach serii Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia tomy:

1. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 1

2. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 2

3. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 3

4. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Zagrożenia i wyzwania

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Plopa Mieczysław

Plopa MieczysławProfesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju człowieka, psychologii stresu, psychologii sportu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plopa Mieczysław

ISBN druk

83-7308-416-9

ISBN e-book

Objętość

588

Wydanie

I, 2005

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

WPROWADZENIE
INTRODUCTION


Część I
ZAGROŻENIA I WYZWANIA W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNEJ

Part I
THREATS AND CHALLENGES IN THE LIFE OF CONTEMPORARY MAN FROM THE INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

M. Plopa, W. Plopa
Stres – poznanie – kultura – ekonomia: z perspektywy Teorii Zachowania Zasobów S. Hobfolla
Stress – Cognition – Culture – Economy: A Perspective of the S. Hobfoll’s Theory 

J. A. Pielkowa
Pedagogika społeczna wobec zagrożeń współczesności
Social Pedagogy and Current Threats

K. Kalka
Mądrość podstawą światopoglądu w funkcjonowaniu człowieka wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wisdom as a Basis for the Outlook in Individual Functioning in the Face of Contemporary Threats and Challenges

A. W. Janke
Pedagogiczny sens wspomagania człowieka w całożyciowym kształtowaniu się jako jednostka ludzka
Pedagogical Sense of Assisting a Person in a Whole Life’s Development as a Human Being 

M. Kłusak
Człowiek wobec polityki
Man in Relation to Politics 

A. Lenartowicz-Podbielska
Pęknięcia dyskursu etycznego: L. Kołakowski, Z. Bauman, R. Rorty
Splits in an Ethical Discourse: L. Kołakowski, Z. Bauman, R. Rorty 

K. Piasecki
Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego
The Perception of Genetic Engineering as a Threat to Civilization 

M. Torczyńska-Jarecka
Postawy wobec prawa w kontekście procesów transformacji kulturowej nowoczesnego społeczeństwa
The Attitudes to Law in Context of Cultural Transformation in Modern Society 

P. Szczukiewicz
Współczesne kierunki psychoterapii wobec problemów ludzkiej egzystencji na progu XXI wieku
Contemporary Directions in Psychotherapy Towards Problems of Human Existence at the Beginning of XXI Century 

A. Rynio
Wychowanie ludzkich pragnień i aspiracji warunkiem pełnego rozwoju osobowego
Education of Human Wishes and Aspiration as a Condition of Personal Development 

M. Lipowski
„Ruch dla każdego” – o motywach zachowań prozdrowotnych
„The Movement for Everyone” – about the Motives of Pro-Health Behaviours 

R. Makarowski
Między jasnowidzem a metodologią nauk psychologicznych
Between the Clairvoyance and the Methodology of Psychological Sciences 

A. Nowakowska
Człowiek w obliczu zagrożenia – psychologiczne determinanty pełnienia służby na misji stabilizacyjnej w PKW IRAK
Man in the Face of Danger – The Psychological Determinants of Being on Duty in the Polish Military Contingent on the Stabilization Mission in Iraq 


Część II
WSPÓŁCZESNA RODZINA Z PERSPEKTYWY ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ

Part II
CONTEMPORARY FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF THREATS AND CHALLENGES

J. Rostowski, T. Rostowska
Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro – w perspektywie psychologicznej
Marriage – Yesterday, Today and Tomorrow – in Psychological Perspective 

W. Bryniewicz
Przeobrażenia we współczesnej polskiej rodzinie
Transformations in Contemporary Polish Family 

U. Sokal
Więź uczuciowa dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach pełnych
The Relationship between Grown-up Children and Parents in Full Families

D. Borecka-Biernat
Rodzinne i emocjonalne uwarunkowania występowania agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
Family and Emotional Conditions for Appearances of Aggressive Strategies for Coping in Difficult Social Situations in Young People 

U. Kazubowska
Proces diagnozowania psychopedagogicznego rodzin własnych wychowanków domów dziecka – stan aktualny i tendencje rozwojowe
The Process of Psychopedagogical Diagnosis of Orphanage Foster-Children Families – Current State and Evolutionary Tendency 


Część III
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ZAGROŻENIA I WYZWANIA

Part III
PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION: THREATS AND CHALLENGES

M. Tyburska
Zadania dyrektora placówki edukacyjnej w dobie przemian strukturalnych, programowych i systemowych polskiej oświaty
The Duties of Headmaster at the Era of Structure, System and Programme Changes in Polish Educational System 

I. Kijowska
Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne
Professional Burnout of Teachers and their Social Competences

K. Lachewicz
Edukacja nauczycieli wobec problemu bezrobocia
The Teachers Education Oper the Problem of Unemployment 

E. Szatan
Szanse i zagrożenia edukacji muzycznej dziecka a kształcenie studentów pedagogiki w zakresie wybranych form wychowania muzycznego
Opportunities and Threats of a Child’s Education in Music in Relation to Pedagogy Student’s Training in Particular Forms of Music Education 

E. Szubertowska
Wychowanie przez kontakt z muzyką – refleksje pedagogiczne
Education through Contact with Music – Pedagogical Thoughts

B. Bonna
Muzyka w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
Music in the Process of Broad Development of Children and Young People 

I. Sorokosz
Dysleksja w kontekście radzenia sobie ze stresem szkolnym
Dyslexia and Research on Coping with School Stress 


Część IV
MŁODZIEŻ W ŚWIECIE ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ

Part IV
ADOLESCENTS IN THE WORLD OF THREATS AND CHALLENGES

H. Jaklewicz
Młodzież wobec zagrożeń świata współczesnego
Adolescents in the Face of the Contemporary Dangers 

W. Radziwiłłowicz, G. Chojnacka-Szawłowska, M. Liczmańska, Z. Chodorowski, M. Salamon, W. Waldman, J. Sein Anand
Poczucie sensu życia i jego psychospołeczne uwarunkowania wśród młodzieży dokonującej próby samobójczej
The Sense of Life and its Psychosocial Conditions in Adolescent Suicide Attempters 

A. B. Gerasimowa
Some Aspects of Developing Student’s Creativity of Thinking 

B. Hoffmann
Młodzież w procesie przemian społeczno-kulturowych
Youth in the Process of Social and Cultural Transformations 

A. Gandecka
Młodzież w świecie ekonomii. Proces socjalizacji ekonomicznej
The Young in the World of Economics. The Process of Being Socialized in Terms of Economics 

T. Jaworska
Światopogląd u kresu moratorium: maturzyści toruńscy 1997
The Outlook at the End of a Moratorium: High-school Graduates in Toruń 1997 

E. Martynowicz
Treść i struktura zmartwień młodzieży w relacji do poziomu lęku, preferowanych typów wartości oraz oceny jakości własnego życia
Content and Structure of Adolescent’s Worries in Relation to the Level of Anxiety, Types of Values Prefered and the Assesement of Quality of One’s Life

P. P. Kwiatkowski
Internet jako nowe narzędzie zaspokajania potrzeb przez adolescentów
The Internet as a New Device of Fulfilling the Needs by Adolescents 


Część V
ZAGROŻENIA PATOLOGIĄ – PREWENCJA, WSPOMAGANIE ROZWOJU

Part V
THREATS POSED BY PATHOLOGY – PREVENTION AND SUPPORTING OF THE DEVELOPMENT

A. Bałandynowicz
Model postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli klinicznej
A  Model of Rehabilitation Action with Regard to Convicts in the Conditions of Clinical Tutelage 

H. Pielka
Alkoholizowanie się dzieci jako zagrożenie rozwoju człowieka
Alcohol Among Children as a Threat to Human Growth 

A. Borowski
Problemy patologii społecznej a funkcjonowanie instytucji totalnych w Polsce
Problems of Social Pathology in Relation to Functioning of Totalitarian Institutions in Poland 

A. Orzeł
Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie na przykładzie działalności Niebieskiej Linii w Nowej Soli
Help for Victims of Family Violence on the Basis of Blue Line in Nowa Sól 

M. Tomaszewska
Idea klubu abstynenta – proponowane rozwiązania i działalność profilaktyczna w zakresie problemu alkoholowego na przykładzie Klubu Abstynentów „Krokus” w Zielonej Górze
The Aim of Teetotal Club: Suggested Solutions and Preventive Activity in Terms of Alcohol Abuse – The Teetotal Club „Krokus” in Zielona Góra 


Część VI
Z PROBLEMATYKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Part VI
FROM THE SUBJECT MATTER OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 

K. Jodzio
Formy pomocy neuropsychologicznej osobom z problemami językowymi: współczesność i perspektywy
Forms of Neuropsychological Intervention for Individuals with Language Disturbances: The Present Time and Perspectives

M. Kaźmierczak
Empatia jako czynnik podnoszący jakość komunikacji interpersonalnej
Empathy as a Factor Improving Interpersonal Communication 

A. Chybicka, U. Sumeradzka, M. Skorek
O behawioralnym komponencie postawy wobec płci
Attitudes Towards Sex and Gender Behavioural Attitude Component 

A. Walencik-Topiłko
Komunikacja językowa – norma, patologia, możliwości stymulacji

Language Communication – Standard, Pathology, Stimulation Measures 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło