Pełnić służbę całym życiem?

Pełnić służbę całym życiem?

ISBN: 978-83-8095-690-2
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim

Celem pracy jest zbadanie idei i wartości, jakie niesie ze sobą ruch harcerski, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy harcerstwo w obecnym swoim kształcie może spełniać w społeczeństwie rolę środowiska wychowawczego, a jeżeli nie tą – to jaką.

Wersja książki
Ilość

Niniejsza książka składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono genezę oraz dzieje ruchu harcerskiego w Polsce do czasów współczesnych. W drugim analizie poddano metodę harcerską. Rozdział trzeci zawiera opis współczesnych relacji organizacji harcerskich z państwem, społeczeństwem obywatelskim oraz prezentuje ich obecną sytuację formalno-prawną. Tu także skrótowo opisano poszczególne aktualnie działające organizacje harcerskie. W kolejnym rozdziale czytelnik może się zapoznać z obrazem pokolenia współczesnej młodzieży polskiej, jaki wyłania się z różnorodnych badań nad tą kategorią społeczną. Piąty rozdział charakteryzuje metodologię badań własnych. W następnych rozdziałach przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród instruktorów harcerskich, harcerek i harcerzy różnych organizacji oraz młodzieży niezrzeszonej ze szkół gimnazjalnych i licealnych. W szóstym rozdziale zaprezentowano analizę stosowania w działaniu praktycznym idei i wartości ruchu harcerskiego z punktu widzenia instruktorów i harcerzy, a także odbiór tych idei i wartości przez młodzież. W kolejnym zaś poruszono problem programu harcerskiego. Ostatni rozdział przedstawia wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród instruktorów, które składają się na wizję ruchu harcerskiego dziś i w przyszłości.

Celem pracy jest zbadanie idei i wartości, jakie niesie ze sobą ruch harcerski, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy harcerstwo w obecnym swoim kształcie może spełniać w społeczeństwie rolę środowiska wychowawczego, a jeżeli nie tą – to jaką.

Odpowiedź na pytanie o rolę harcerstwa, o jego miejsce we współczesnym świecie, zadania, jakie powinno spełniać, może dać teoretyczne podstawy do pracy programowej w organizacjach harcerskich.

193 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-690-2

Palamer-Kabacińska Ewa

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Palamer-Kabacińska Ewa

ISBN druk

978-83-7850-551-8

ISBN e-book

978-83-8095-690-2

Objętość

382 stron

Wydanie

I, 2014

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp – harcerstwo jako środowisko wychowawcze

Rozdział I

Ciągłość i trwałość harcerstwa

1. Geneza i początki polskiego harcerstwa

2. Dzieje ruchu harcerskiego a potrzeby młodzieży i warunki funkcjonowania w państwie

Rozdział II

Metoda harcerska – jedna niezmienna czy wiele metod?

1. Metoda harcerska w pedagogice

2. Zmiany w podejściu do metody harcerskiej

3. Metoda harcerska jako specyficzna metoda wychowawcza – analiza elementów składowych

4. Metoda harcerska – współczesna droga do sukcesu wychowawczego?

Rozdział III

Ruch harcerski w III Rzeczypospolitej Polskiej a społeczeństwo obywatelskie

1. Społeczeństwo obywatelskie

2. Współczesna sytuacja formalnoprawna organizacji młodzieżowych

3. Znaczenie społeczne organizacji młodzieżowych

4. Organizacje pozarządowe w Polsce – dane liczbowe

5. Harcerstwo w nowej rzeczywistości

Rozdział IV

Młodzież w pluralistycznej rzeczywistości – samotnicy w grupie?

1. Młodzież jako kategoria społeczna

2. Młodzież jako pokolenie – definicje

3. Młodzież jako grupa

4. Kultura młodzieżowa

5. Obraz społeczeństwa pluralistycznego

6. Współczesne pokolenie młodzieży

7. Współczesna młodzież – altruiści, egoiści, samotnicy czy potrzebujący wspólnoty?

8. Stosunek młodzieży do organizacji, stowarzyszeń, działań grupowych

Rozdział V

Założenia metodologiczne badań

1. Cel i problematyka badań

2. Techniki zbierania danych, narzędzia badawcze i procedury badań

3. Charakterystyka próby

Rozdział VI

Idee i wartości we współczesnym ruchu harcerskim – założenia i praktyka

1. Wartości w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim – stałe czy zmienne?

2. Prawo Harcerskie w życiu codziennym

3. Najważniejsze – przykład własny instruktora

4. Harcerstwo a społeczeństwo obywatelskie

5. Czy wartości, do jakich wychowuje harcerstwo, odpowiadają potrzebom młodzieży?

6. Młodzież stereotypowa czy różnorodna?

7. Harcerze nieznani

Rozdział VII

Skuteczne uczenie przez działanie? Program organizacji harcerskich w praktyce

1. Metoda jako podstawa programu harcerskiego

2. „Metoda? Nie pamiętam, bo kurs był dawno”

3. Metoda – duch pozostał ten sam

4. Program harcerski i jego rola w metodzie harcerskiej

5. Praktyka harcerska – działalność drużyn

Rozdział VIII

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość harcerstwa

1. Trwałość harcerstwa

2. Historia najnowsza harcerstwa – jak transformacja wpłynęła na ruch harcerski

3. Elitarność czy egalitarność – problemy z liczebnością organizacji

4. Przyszłość ruchu harcerskiego w Polsce – razem czy osobno?

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów

Spis tabel

Spis wykresów

Harcerstwo – ruch o wieloletnich tradycjach – nie uniknęło chaosu spowodowanego transformacją. Obecnie boryka się z wieloma problemami – spadkiem liczebności, wielością organizacji i w konsekwencji walką o pierwszeństwo, sporami ideowymi – przede wszystkim zaś ze sporem o miejsce wiary w ruchu harcerskim; spadkiem atrakcyjności i brakiem zainteresowania harcerstwem ze strony młodzieży. Wymienione problemy do dziś pozostają bez odpowiedzi, które z kolei mogłyby się przyczynić do skutecznego działania. Jednocześnie stanowią wyzwanie dla członków ruchu harcerskiego i realną szansę na realizację postulatu samorozwoju. Wielu instruktorów próbuje poszukiwać rozwiązań, przekonywać do swoich idei – brakuje jednak jednolitego frontu, porozumienia oraz wyciągania z analizy sytuacji wniosków do pracy. Problemy współczesnego harcerstwa mają kilka źródeł. Jedno z nich to sytuacja Polski – ruch harcerski nie jest tworem żyjącym poza społeczeństwem i polityką. Postulat organizacji apolitycznej nie oznacza izolowania się od politycznej sytuacji w kraju. Drugą sprawą jest zmiana sytuacji formalno-prawnej i finansowej organizacji harcerskich – z funkcji organizacji państwowej, działającej pod protektoratem Ministerstwa Edukacji, zostały gwałtownie przeniesione do roli organizacji pozarządowych, które same muszą się troszczyć o swoje utrzymanie. Powstanie demokracji umożliwiło oficjalne zaistnienie wielu organizacjom harcerskim, co niesie za sobą ryzyko konfliktów.

Przeobrażenia społeczne przyniosły też zmiany w postawach odbiorców organizacji harcerskich – młodzieży. Ruch harcerski przestał być atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, a oferowany system wartości nie trafia do umysłów współczesnej młodzieży (czy raczej jego przekaz – a nie treść – nie znajdują zrozumienia). Zmienił się odbiorca ruchu harcerskiego – współczesna młodzież jest bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, wyznającą różne systemy wartości, często zagubioną w różnorodności proponowanej przez współczesny świat, podświadomie szukającą jasnego wyznacznika w życiu, określonej drogi i ideałów. Funkcjonuje wiele grup preferujących odmienne postawy wobec różnych aspektów życia – rodziny, pracy, życia obywatelskiego. W szybkim tempie zmieniają się pokolenia młodych ludzi, kreowane przez zmieniające się warunki ­społeczno-kulturowe, rozwój technologii, wydarzenia w kraju i na świecie. Młodzież jako kategoria społeczna jest podstawą analiz i badań prowadzonych przez socjologów i pedagogów, którzy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest polska młodzież, jaki styl życia preferuje, jakie są jej postawy wobec zachodzących zmian. W takiej sytuacji ruch harcerski staje wobec jeszcze jednego problemu – kto ma być podmiotem działań harcerstwa? Czy młodzież jako całość, czy też wybrane jej grupy? Jest to pytanie o elitarność harcerstwa, które stanowi przedmiot ciągłych dyskusji w tym środowisku.

Harcerstwo powinno odpowiedzieć sobie na pytania o jego rolę we współczesnej Polsce oraz cele, jakie powinno postawić przed sobą jako środowisko wychowawcze.

Kryzys organizacji harcerskich w ostatnich latach staje się tematem konferencji. Propozycje nowych rozwiązań są także prezentowane przez instruktorów na łamach pism harcerskich. Do grupy nielicznych opracowań szukających odpowiedzi na pytanie o kształt współczesnego harcerstwa należy praca Andrzeja Glassa, pt. Harcerstwo dziś i jutro, ukazująca bardzo konkretny ideowy kształt nowego harcerstwa. Zawarty w publikacji model ruchu harcerskiego ogranicza jego odbiorców do bardzo wąskiej grupy osób głęboko wierzących i żyjących w zgodzie z wiarą chrześcijańską. Próbą prezentacji ruchu harcerskiego jako systemu wychowawczego szerszemu gronu, nie tylko instruktorom, jest opracowanie Józefa Sowy i Zdzisława Niedzielskiego Metoda pracy harcerskiej w zarysie. Dotychczas harcerstwo było przedmiotem licznych monografii koncentrujących się na analizie działania jednego środowiska – drużyny lub organizacji. Liczną grupę stanowią opracowania historyczne skupiające się na działalności harcerstwa na całym terenie Polski lub w wybranym regionie. Stosunkowo niewiele jest publikacji badających harcerstwo jako środowisko wychowawcze, większość pochodzi z okresu sprzed 1989 r.

Brakuje opracowań, które traktowałyby ruch harcerski jako całość, uwzględniając różnorodność organizacji funkcjonujących w jego ramach, i odpowiadały na pytanie o miejsce ruchu harcerskiego we współczesnym świecie.

Ewa Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014, ss. 381

Książka autorstwa Ewy Palamer-Kabacińskaiej pod tytułem „Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim” to ważne dzieło poświęcone dzisiaj niesłusznie zapominanemu aspektowi socjalizacji wtórnej. Autorka skoncentrowała się na ukazaniu znaczenia ruchu harcerskiego dla funkcjonowania we współczesnym – tworzącym się – społeczeństwie obywatelskim. Pokazała tym samym, że jego jakość nie jest czymś danym raz na zawsze, ale wymaga podejmowania starań przez różne podmioty polityczne i społeczne. Uwrażliwiła swych czytelników na to, że niektóre z nich nie mogą być marginalizowane, jeśli chcemy, aby życie wśród ludzi dawało nam satysfakcję.

W książce znalazł się bardzo potrzebny wstęp poświęcony harcerstwu jako środowisku wychowawczemu. Potrzebny, albowiem odsłaniający inny aspekt tego typu działalności poza tym najczęściej zauważalnym i docenianym, mianowicie ludycznym. Wyrazy uznania należą się autorce za tak czytelny, jasny w swych założeniach i sensie przekazu tekst. Niewątpliwie daje on do myślenia o przesłankach obecnej kondycji tożsamości młodzieży.

Po bardzo dobrym wprowadzeniu znajdują się rozdziały dotyczące historii ruchu harcerskiego. Poza tym, że przypominają o aspektach, których nie można zapomnieć, zawierają w sobie wiele ciekawostek. Ewa Palamer-Kabacińska podjęła refleksję nad metodą harcerską w pedagogice. Zestawiła ze sobą różne perspektywy zastanawiając się nad tym czy powinna ona być jedna i niezmienna czy oznaczać pluralizm metod. Odpowiedziała przy tym na pytania frapujące wielu pedagogów zainteresowanych odniesieniem sukcesu wychowawczego. Warte podkreślenia jest, że poza rysem historycznym, na łamach książki znalazły się także omówienia praktyki funkcjonowania ruchu harcerskiego. Wiernie oddają one jego sens oraz właściwości.

Warto nadmienić, iż o genezie, początkach, dziejach i obecnej sytuacji polskiego harcerstwa czyta się z zapartym tchem. Zostały one bowiem napisane wręcz doskonale pod względem warsztatowym oraz z niewątpliwą wiedzą na temat przedmiotu rozważań. Nie można nie zauważyć, iż wyprowadzone wnioski odznacza dojrzałość badawcza i wrażliwość niezbędna dobremu pedagogowi. Dzięki temu jest to jedna z nielicznych monografii łączących w sobie zalety pracy naukowej z książką skierowaną do ludzi poszukujących w fachowej literaturze rozwiązania trapiących ich problemów. Do tej publikacji bez wątpienia sięgną właśnie czytelnicy zainteresowani kształtowaniem tożsamości młodzieży w trudnej, błyskawicznie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości. Zajrzą ci, których zastanawia samotność w tłumie, znamionująca nie tylko młodszych i najstarszych ludzi. Wreszcie skorzysta z niej każdy, kogo interesuje doskonalenie pełnionych przez siebie ról społecznych.

Po monografię przygotowaną przez Ewę Palamer-Kabacińską, zatytułowaną „Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim” warto sięgnąć, by przekonać się o alternatywności dzisiejszego podejścia do kształtowania środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży. Daje one spojrzenie na harcerstwo w Polsce na przestrzeni lat. Świetnie ukazuje zmiany, jakie dokonały się w jego obrębie oraz odsłania zaskakujący kierunek tych zmian. To gruntownie przemyślana i dojrzała diagnoza ruchu harcerskiego w Polsce. Warto zastanowić się nad wyzwaniami wynikającymi z badań własnych autorki, które przedstawiła na kartach monografii. Umożliwi to bowiem odczytanie pewnych tendencji społecznych, które nieuchronnie determinują nasz byt w społeczeństwie.

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12164/ewa-palamer-kabacinska-pelnic-sluzbe-calym-zyciem-ruch-harce

Pełnić służbę całym służbę całym życiem. Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych. Wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim Ewy Palmer-Kabacińskiej to przykład całościowej analizy ruchu harcerskiego od czasów powstania czyli od końca XIX wieku aż do czasów nam współczesnych.

Praca ta obejmuje swym zasięgiem analizę wszystkich zagadnień dotyczących ruchu harcerskiego. Zagadnienia te badane są na szerokim tle kontekstów historycznego i współczesnego. Prezentowane są w tej pracy badania profesorów miedzy innymi Anny przecławskiej i Ewy Zaręby Świty badanie socjologiczne prezentujące stań badań prowadzonych nad zróżnicowaną grupą jaką jest polska młodzież. Badania te pozwalają na to, by ruch harcerski jego zadania historyczne i współczesne ujrzeć i z badać nieco głębiej . I w szerszym wymiarze.

Rozdział I pracy Ewy Palamer-Kabacińskiej przedstawia rys historyczny ruchu harcerskiego. Od jego formalnego zawiązania się w roku 1918 poprzez burzliwe czasy II wojny światowej, gdzie harcerstwo zorganizowane w Szare Szeregi zapisało chyba najbardziej chlubną swoją kartę walcząc w obronie polskiej niepodległości z okupantem hitlerowskim, a także uczestnicząc we wszystkich niemalże akcjach bojowych niepodległościowego podziemia. Poprzez czasy PRL, gdzie harcerze wykorzystywani byli jako element propagandy, a idee ruchu harcerskiego próbowano powiązać z ideologią Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aż po czasy nam współczesne, gdzie ruch harcerski boryka się z wieloma problemami związanymi z przemianami jakie nastąpiły po roku 1989.

Rok 1989 wymusił niejako zmiany w samym ruchu harcerskim, przede wszystkim Związek Harcerstwa Polskiego stracił niejako monopol na wychowanie obywatelskie młodzieży, a z samej organizacji wyłoniły się jeszcze trzy inne nie mniej znaczące o charakterze pluralistycznym - bardziej lub mniej lewicowym lub prawicowym, jak Skauci Europy o profilu chrześcijańskim czy tak jak "Zawiszacy", o profilu ściśle katolickim.

Rozdział II zawiera rozważania na temat pracy wychowawczej, analizę metod pracy harcerskie w zróżnicowanym i zagubionym środowisku młodzieży polskiej. Autorka zastanawia się także nad metodami dotarcia do współczesnej młodzieży żyjącej w społeczeństwie zróżnicowanym pod względem ekonomicznym. Czy idee jakie leżały u podstaw ruchu harcerskiego i metody pracy wychowawczej mogą być jeszcze atrakcyjne dla młodzieży żyjącej dzisiaj?

To bardzo ważne i jakże aktualne pytanie stawia autorka niniejszej pracy za co należą jej się szczere słowa uznania.

Kolejne rozdziały, to bardzo drobiazgowa analiza sytuacji ruchu harcerskiego w dobie budowy przez Polaków społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział ten prezentuje też badania nad polską młodzieżą przeprowadzone przez wielu znanych polskich profesorów z różnych dziedzin nauki, a także prezentacja ruchu harcerskiego i jego działań na tle tych badań i wywiadów przeprowadzonych przez Autorkę z wieloma instruktorami harcerstwa mającymi bogaty i długoletni staż w organizacji. Sprawia to, że książka ta stanowi dla wielu ludzi wywodzących się ze środowiska skautowskiego doskonały punkt wyjścia do dalszych badań nad historią i współczesnością ruchu harcerskiego. Dodatkowym wzbogaceniem książki są tabele.

Ewa Palamer-Kabacińska w swej pracy kreśli też wizje przyszłości ruchu harcerskiego. Już dzisiaj zastanawia się nad przyszłymi metodami pracy, nad metodami wychowawczymi dostosowanymi do wymogów współczesnego świata. Stawia jakże ważne pytanie, co zrobić, by zachować ciągłość ruchu harcerskiego jednocześnie stale pracując nad tym, by w sposób atrakcyjny przyciągać do niego dzieci i młodzież i stale stawiać tej młodzieży atrakcyjne wymagania dostosowując formy i metody pracy wychowawczej z nimi do wymogów dnia dzisiejszego.

„Pełnić służbę całym życiem", to doskonały podręcznik do pracy z harcerzami w drużynach harcerskich, a także praca pomocna w pracy dla instruktorów harcerskich. Powinien zdaniem recenzenta tej pracy wisieć w każdej harcówce obok harcerskiego przyrzeczenia.

Może stanowić i oby tak było, doskonały element pracy wychowawczej z harcerkami i harcerzami. Z pewnością jest to pierwsza współcześnie wydana praca prezentująca dorobek ruchu harcerskiego, od czasów jego zawiązania się do czasów współczesnych w sposób kompleksowy za co Autorce należą się szczere podziękowania i wyrazy uznania.

Mnie nie pozostaje nic innego jak zachęcić państwa do tego byście mogli pełnić swym całym życiem służbę bez względu na to co robicie. A punktem wyjścia do tej służby w życiu ze wszystkimi jej konsekwencjami niech będzie lektura tej książki do czego gorąco zachęcam. Książkę jak najbardziej polecam i to nie tylko harcerskiej braci.

Marcin Antoniak
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=20679

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło