• Obniżka
Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji

Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji

ISBN: 978-83-7850-595-2
33,33 zł
28,33 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza pozycja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków pedagogicznych. Ze względu na jej wymiar praktyczny – ciekawe propozycje ćwiczeń, gier i zabaw korekcyjno-kompensacyjnych zawartych w konspektach i scenariuszach zajęć – może być...

Wersja książki
Ilość

Niniejsza publikacja powstała z myślą o wciąż aktualnej potrzebie propagowania wiedzy z dziedziny logopedii oraz w celu wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi, którzy są odpowiedzialni za edukację swoich podopiecznych; myślą przewodnią jest tu idea wczesnej diagnozy i pracy korekcyjno-kompensacyjnej podejmowanej wobec dzieci, u których zaobserwowano pierwsze symptomy nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego. Bez względu na dalszy rozwój ewentualnej dysleksji, podjęcie interwencji terapeutycznej jest jedynym słusznym krokiem. Nie należy się obawiać etykietowania dziecka. Konsekwencje „przeoczenia” problemu wysoce niekorzystnie rzutują na karierę szkolną.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na teoretycznych aspektach podejmowanej tematyki, a otwiera ją tekst Aleksandry Maciarz, będący wprowadzeniem w zjawisko ryzyka dysleksji – Autorka wskazuje dylematy związane z pojęciem dysleksji i ich implikacje dla praktyki oświatowej. Zagadnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji zajęła się w swojej pracy Agnieszka Nowicka, analizując proces postępowania diagnostycznego, natomiast Jolanta Lipińska-Lokś systematyzuje wiedzę na temat zasad i specyfiki pracy terapeutycznej z dziećmi. Artykuł Urszuli Konkol stanowi za to przypomnienie zadań, jakie ma do wypełnienia placówka przedszkolna wobec podopiecznych, przejawiających trudności rozwojowe. Druga część książki ma charakter praktyczny: tworzy ją zbiór tekstów poświęconych wybranym metodom pracy terapeutycznej z dziećmi z ryzyka dysleksji. W pierwszym z nich Aneta Rudzińska-Rogoża, poprzez analizę indywidualnego przypadku, pokazuje możliwości zastosowania teorii integracji sensorycznej A. Jean Ayres w diagnozie i terapii dzieci z ryzyka dysleksji. Opis trudnych doświadczeń szkolnych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się otrzymujemy w pracy Edyty Ćwikły, analizującej problem z perspektywy terapeuty, podczas gdy tekst Urszuli Konkol prezentuje przykład optymalnej realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju dzieci w jednym z zielonogórskich przedszkoli. Akcentując znaczenie ruchu w edukacji dziecka, Ewa Skorupka dzieli się propozycjami zajęć stymulujących motorykę dużą i małą; podobne rozwiązania wskazuje Aleksandra Matusiak, bazując na przeświadczeniu o terapeutycznej sile muzyki i proponując Czytelnikowi niezwykle interesujące scenariusze zajęć muzykoterapeutycznych. Dwa wieńczące publikację teksty – Urszuli Kochanowskiej i Leokadii Wiatrowskiej – przedstawia założenia teoretyczne oraz wybrane rozwiązania praktyczne dwóch znakomitych, ale wciąż zbyt mało rozpoznanych metod: glottodydaktyki przedszkolnej i szkolnej oraz polisensorycznej metody nauki czytania i pisania.

Niniejsza pozycja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków pedagogicznych. Ze względu na jej wymiar praktyczny – ciekawe propozycje ćwiczeń, gier i zabaw korekcyjno-kompensacyjnych zawartych w konspektach i scenariuszach zajęć – może być również pomocą dla rodziców, którzy chcą się aktywnie włączyć w oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne wobec własnych pociech.

91 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-595-2

Rudzińska-Rogoży Aneta

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Rudzińska-Rogoży Aneta

ISBN druk

978-83-7850-595-2

ISBN e-book

978-83-7850-616-4

Objętość

144 stron

Wydanie

II, 2014

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp  


1. Wprowadzenie w problematykę ryzyka dysleksji u dzieci

Aleksandra Maciarz
Dylematy ryzyka dysleksji 

Agnieszka Nowicka
Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci     

Urszula Konkol
Rola przedszkola w procesie wspomagania rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji        

Jolanta Lipińska-Lokś
Zasady i specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym         


2. Profilaktyka i terapia w codzienności edukacyjnej dziecka z ryzyka dysleksji

Aneta Rudzińska-Rogoża
Zastosowanie teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dziecka z ryzyka dysleksji      

Edyta Ćwikła
Moja praca z dzieckiem dyslektycznym – doświadczenia terapeuty           

Urszula Konkol
Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze        

Ewa Skorupka
Od motoryki małej do motoryki dużej – znaczenie ćwiczeń ruchowych z perspektywy teoretycznej i praktycznej        

Aleksandra Matusiak
Muzykoterapia jako istotne narzędzie wspierania rozwoju dziecka  

Urszula Kochanowska
Glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      

Leokadia Wiatrowska
Polisensoryczne metody w nauczaniu czytania i pisania 

Wykaz literatury dla nauczycieli i rodziców 

Wybrane propozycje pomocy terapeutycznych 

Fragment

Nie jestem leniem!

Dysleksja jest definiowana jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Powodem tych kłopotów są zaburzenia funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. W praktyce oznacza to, że dzieci, które dysleksja dotyka, staja się pośmiewiskiem, są szykanowane nie tylko przez grupę, ale i nauczycieli. Traktowane jako leniwe, niedostatecznie zdolne, coraz bardziej wycofują się z kontaktów społecznych, zaś pobyt w szkolnych murach jest dla nich źródłem nieustannego stresu.

Czym tak naprawdę jest dysleksja i z jakimi dysfunkcjami się wiąże? Jak powinna przebiegać praca terapeutyczna? Jak wspomóc dziecko dyslektyczne w nauce? Na te wszystkie pytania odpowiada opublikowana przez Oficynę Wydawniczą IMPULS książka Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji pod redakcją Anety Rudzińskiej-Rogoży. Praktyczne podejście do tematu, czytelne wskazania dotyczące sposobów postępowania oraz nakreślenie trudnej szkolnej sytuacji dziecka z dysleksją sprawiają, że pozycja ta jest szczególnie cenna, zwraca bowiem uwagę na problem, który ma daleko idące konsekwencje i może rzutować na przyszłość dziecka. Sięgnąć po nią powinni nie tylko rodzice dzieci z takim problemem, nauczyciele, studenci studiów pedagogicznych, ale i sami dyslektycy, pragnący poznać źródło swoich kłopotów oraz zyskać skuteczne narzędzie do walki z nimi.

Biorąc pod uwagę fakt, że trudności w nauce spowodowane dysleksją nie mijają z upływem czasu, a nawet przeciwnie – pogłębiają się, konieczne jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej dysleksji i podjęcie działań zmierzających w kierunku wyrównywania szans takich dzieci i pracy z nimi.

Książka złożona jest z dwóch części, z których pierwsza skoncentrowana jest na teoretycznym ujęciu zagadnienia, zaś druga – na praktycznym podejściu do tematu, czyli na profilaktyce i terapii. Każda z części zawiera teksty dotyczące różnych aspektów omawianego zjawiska. I tak Aleksandra Maciarz przybliża zjawisko ryzyka dysleksji, zwracając uwagę, że wydłużanie okresu diagnozowania i działania świadczy o słabościach istniejącego systemu. Agnieszka Nowicka pisze natomiast o diagnozowaniu ryzyka dysleksji, czyli o samym pojęciu diagnozy, jej rodzajach i typach, a ponadto charakteryzuje dzieci ryzyka dysleksji. Urszula Konkol zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa w rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji przedszkole, zaś Jolanta Lipińska-Lokś omawia zasady oraz specyfikę pracy terapeutycznej.

Na drugą część książki składają się testy Anety Rudzińskiej-Rogoży, która pisze o zastosowaniu teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dziecka z ryzyka dysleksji, Edyty Ćwikły, która z pozycji terapeuty omawia pracę z dzieckiem dyslektycznym – na przykładzie chłopca, z którym pracowała tuż po zakończeniu studiów pedagogicznych. Urszula Konkol dzieli się z szerokim gronem czytelników działaniami Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, zaś Ewa Skorupka zwraca uwagę na znaczenie ćwiczeń ruchowych. Aleksandra Matusiak podkreśla wpływ muzyki na kształtowanie postaw i zachowań ludzkich, natomiast Urszula Kochanowska omawia zastosowanie glottodydaktyki, czyli wychowania językowego, w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Leokadia Wiatrowska przybliża natomiast polisensoryczne metody w nauczaniu czytania i pisania.

Mając na uwadze zakres tekstów zamieszczonych w książce Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, śmiało można publikację Impulsu nazwać kompendium wiedzy na temat tego zaburzenia. Mimo niewielkiej objętości, poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z dysleksją, otrzymujemy również szereg porad oraz propozycji działań terapeutycznych. Jestem przekonana, że książka będzie (a przynajmniej powinna być) często wykorzystywana w mojej pracy. Mam również nadzieję, że dzięki publikacji zmieni się postrzeganie ucznia z ryzyka dysleksji w szkole, co z pewnością przełoży się zarówno na wzrost samooceny dziecka, jego wyniki, a także interakcje społeczne.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-ryzyka-dysleksji,11591


 
W rzeczywistości szkolnej i wychowawczej w szerszym zasięgu zjawisko dysleksji jest zauważane i nastąpił etap rozumienia trudności w nauce z nim związanych oraz podejmowane są próby obniżenia progów tych trudności. Takich prac w ostatnich latach pojawia się coraz więcej. Wciąż jednak słabe jest ich przełożenie na możliwości działań nauczycielskich w codzienności edukacyjnej. Ta praca wpisuje się w nurt owych poszukiwań, ma jednak cechę specyficzną. Otóż przekracza krąg ogólnych wyjaśnień i rad i przechodzi na poziom wskazań zasad, możliwości i sposobów pracy.

[…] Przydatność zbioru widzę w trzech kręgach odbiorców: studentów, dla których będzie jasnym wyjaśnieniem i ukazaniem, iż związek między teorią i praktyką jest naturalny; nauczycieli – jako wzmocnienie ich działań; rodziców, dla których będzie to podpora w ich domowej pracy z dzieckiem. Każda z tych grup znajdzie tu inspirację do własnych rozwiązań.

fragment z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz (Uniwersytet Wrocławski)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło