• Obniżka
Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

ISBN: 978-83-7587-208-8
34,00 zł
29,00 zł Zniżka 5,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Rozważania podjęte w tej publikacji zmierzają do odpowiedzi na pytanie jak we współczesnym społeczeństwie polskim „mówiona” jest niepełnosprawność intelektualna w dyskursach uruchamianych w sytuacjach publicznych i prywatnych oraz ukazują konfrontację indywidualnej i społecznej wizji niepełnosprawności. W swoich rozważaniach autorka kwestionuje istniejącą w społecznych konstrukcjach „oczywistość” niepełnosprawności intelektualnej i pewną „naturalność” sytuac

Ilość

Rozważania podjęte w tej publikacji zmierzają do odpowiedzi na pytanie jak we współczesnym społeczeństwie polskim „mówiona” jest niepełnosprawność intelektualna w dyskursach uruchamianych w sytuacjach publicznych i prywatnych oraz ukazują konfrontację indywidualnej i społecznej wizji niepełnosprawności. W swoich rozważaniach autorka kwestionuje istniejącą w społecznych konstrukcjach „oczywistość” niepełnosprawności intelektualnej i pewną „naturalność” sytuacji egzystencjalnej w jakiej są owe osoby i ich rodziny społecznie lokowane. Ta „oczywistość” niepełnosprawności intelektualnej i „naturalność” miejsc świata życia tych osób jest ukazana w książce jako efekt dyskursywnej konstrukcji. Postawiona w publikacji teza, że rzeczywistość społeczna jest konstruowana przez dyskurs (rozumiany jako użycie języka i działanie społeczne), który jest kluczowym czynnikiem w społecznej konstrukcji życia społecznego i ważnym elementem relacji władzy, pozwala autorce spojrzeć na język i jego zniewalającą moc, jako na narzędzie dominacji i wykluczania lub emancypacji. W części teoretycznej niepełnosprawność intelektualna została osadzona w kontekście szeroko rozumianej inności, ukazane zostały również mechanizmy wykluczania Obcego (m.in. koncepcje Z. Baumana, M. Foucaulta, E. Goffmana). Pojęcie dyskursu autorka umiejscowiła w perspektywie poststrukturalnych teorii (m.in. M. Foucaulta, P. Bourdieu, E. Laclau). Zaprezentowany w książce projekt badawczy osadzono w jakościowej strategii badań, zastosowana została krytyczna analiza dyskursu i metoda biograficzna. Krytycznej analizie dyskursu autorka poddała m.in. treści wypowiedzi osób publicznych, zawartość popularnych periodyków, które potraktowała jako nośniki i jednocześnie narzędzia konstruowania dyskursu publicznego. Analizom poddane zostały także narracje rodziców, terapeutów i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Poruszane w książce problemy, dotyczące konfrontacji osobistej i społecznej wizji niepełnosprawności intelektualnej są niezwykle ważne w pedagogice specjalnej, zwłaszcza gdy odnosi się je do aktualnego kontekstu społecznego, aktualnej sytuacji zmiany ponowoczesnej, globalizacyjnej, systemowej. Ważnymi elementami książki są także: ukazanie interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę ról społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wyszczególnienie nurtów dyskursu niepełnosprawności intelektualnej, przyjęte metody badawcze (krytyczna analiza dyskursu i metoda biograficzna) i zwrócenie uwagi na społeczno-kulturową konstrukcję niepełnosprawności, na fakt konstruowania niepełnosprawności intelektualnej przez dyskurs publiczny.

49 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Woynarowska Agnieszka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki, Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej pracowała jako terapeutka w szwajcarskiej, antropozoficznej wspólnocie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: Camphill „Humanus- Haus”, oraz jako nauczyciel-terapeuta w gdańskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie społeczno - kulturowych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, jej dyskursywnych i biograficznych konstrukcji, analizy dyskursu, oraz problemów dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną.

Ważniejsze publikacje:

1. Borzyszkowska H., Dąbrowska A., Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo w Szwajcarii. /w:/ Polska młodzież- zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.(red.) Karwowska M., Sołtysiak T. Bydgoszcz 2001.

2. Dąbrowska A., Wspólnota integracyjna jedną z możliwości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną- doświadczenia szwajcarskie./w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności.(red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2002.

3 .Dąbrowska A., Szulc A., Drogi wyjścia z niepełnosprawności w kontekście filozofii spotkania i ponowoczesnego obrazu rzeczywistości. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Konteksty teoretyczne. (red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2003.

4. Dąbrowska A., Pytania o możliwość bycia dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie. /w:/ Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej.(red.) Rzedziecka K., Kobylańska A. Kraków 2003. S.253-261.

5. Dąbrowska A., Kampert K., Włączanie dziecka autystycznego do edukacji masowej- możliwości i ograniczenia./w:/ Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej starości.(red.) Głodkowska J., Giryński A. warszawa 2004 S. 112-116

6. Dąbrowska A., Doświadczenie niepełnosprawności intelektualnej spotkaniem Innego- w trosce o normalizację kontaktów społecznych./w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych.(red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2005.

7. Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna jako codzienność w dyskursach osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. (red.) Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. Olsztyn 2007.

8. Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie publicznym. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. (red.) Bartnikowska U., Kosakowski Cz., Krause A. Olsztyn 2008.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Woynarowska Agnieszka

ISBN druk

978-83-7587-208-8

ISBN e-book

 

Objętość

320 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

ROZDZIAŁ I

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA I SPOŁECZEŃSTWO

1.1 Różnica/ Inność/ Obcość

1.1.1 Kolonizowanie Innego – foucaultowski szkic z historii szaleństwa

1.1.2 Społeczne rozpoznanie Inności – niepełnosprawność intelektualna jako stygmat

1.1.3 Inność i różnica w dyskursie postmodernistycznym i pedagogiki krytycznej.

1.1.4 Niepełnosprawność intelektualna jako różnica w polskiej współczesności i dyskursie pedagogiki specjalnej

1.2 Niepełnosprawność intelektualna jako „fakt społeczny”

1.2.1 Społeczne i osobiste znaczenia niepełnosprawności intelektualnej

ROZDZIAŁ II

DYSKURS JAKO PŁASZCZYZNA KONSTRUOWANIA I ODTWARZANIA PORZĄDKU SPOŁECZNEGO

2.1 Pojęcie dyskursu-język, władza, dominacja

2.2 Dyskurs publiczny 2.3 Przemoc symboliczna i habitus w teorii społecznej P. Bourdieu

ROZDZIAŁ III

ZAŁOŻENIA METODOLOGII BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Projekt badawczy-przedmiot, cel i problemy badawcze

3.2 Metody badawcze

3.2.1 Charakterystyka badań jakościowych

3.2.2 Strategia biograficzna w rekonstrukcjach egzystencjalnych doświadczeń

3.2.2.1 Kontekst hermeneutyczny

3.2.2.2 Kontekst interakcjonizmu symbolicznego

3.2.3 Krytyczna analiza dyskursu w badaniach nad społeczną konstrukcją niepełnosprawności intelektualnej

3.3 Przebieg badań i tok postępowania badawczego

3.3.1 Analiza dyskursu publicznego

3.3.2 Analiza doświadczenia indywidualnego niepełnosprawności intelektualnej

ROZDZIAŁ IV

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA W DYSKURSIE PUBLICZNYM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

4.1 Dyskurs medyczny. Choroba/ brak/ zaburzenie/ cierpienie

4.2 Dyskurs rodziców. Pomiędzy bólem, dramatem, a radością, miłością i zwyczajnością. Dyskurs osobistej tragedii i adaptacyjno-emancypacyjny.

4.3 Dyskurs romantyczno- emancypacyjny, dla różnic. W inności tkwi potencjał

4.4 Dyskurs sakralizujący osoby z niepełnosprawnością intelektualną

4.5 Dyskurs eksterminacji. Nieszczęście/ cierpienie/ bezwartościowe życie

4.6 Dyskurs zwyczajności. Człowiek i świat życia

4.7 Dyskurs publiczny o niepełnosprawności intelektualnej – zderzenia znaczeń.

ROZDZIAŁ V

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA W DOŚWIADCZENIACH BIOGRAFICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

5.1. Niepełnosprawność intelektualna jako codzienność w doświadczeniach biograficznych człowieka z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziców

5.1.2 Doświadczenia, narracje, dyskursy- próba syntezy

5.2 Niepełnosprawność intelektualna jako doświadczana codzienność w dyskursach terapeutów

5.2.1 Dyskurs emancypacyjny

5.2.2 Dyskurs korekcyjno-opiekuńczy

5.2.3 Dyskurs opiekuńczy

5.2.4 Dyskurs normalizacyjno-adaptacyjny

ROZDZIAŁ VI

WŚRÓD DYSKURSÓW I ZNACZEŃ – MIĘDZY PRZEMOCĄ, ADAPTACJĄ A EMANCYPACJĄ

SPIS ARTYKUŁÓW

BIBLIOGRAFIA

Rozwój każdego człowieka ma wiele wymiarów: biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny. Osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności w każdym z tych obszarów funkcjonowania. Książka Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości może służyć całościowemu spojrzeniu na dorosłość takiej osoby. W tym celu redaktor opracowania, dr Remigiusz Kijak, wyodrębnił poszczególne perspektywy życia człowieka. Dotyczą one podmiotowości, wartości, seksualności, rodzicielstwa, pracy, okresu starości i śmierci.

Człowiek od urodzenia nawiązuje interakcje społeczne, wchodząc ze środowiskiem w aktywny kontakt. Ta dyspozycja powinna być stale rozwijana. Autorzy poszczególnych rozdziałów książki wskazują na możliwości realizacji tych zadań jako źródła społecznej refleksji związanej z podjęciem odpowiedzialności za planowanie działania w tym okresie.

Zamierzenie redakcyjne należy uznać za niezmiernie cenne z uwagi na oryginalność ujęcia książki, dostarczenie wielu cennych informacji, które wzbogacają wiedzę na temat dorosłości osób niepełnosprawnych w różnych aspektach ich funkcjonowania. Walorem książki jest zgromadzenie autorów poszczególnych rozdziałów, znanych specjalistów problematyki niepełnosprawności z różnych dziedzin (psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, medycyny). Przedstawione propozycje poszczególnych autorów stanowią splot różnych czynników warunkujących dorosłość człowieka niepełnosprawnego, do których możemy zaliczyć: funkcjonowanie w rolach macierzyńskich, rolę wartości w życiu człowieka, seksualność, kompetencje społeczne, autonomię, podmiotowość. Problematyka ta została umiejscowiona na tle obszernej literatury. Redaktor konsekwentnie dobrał tematykę poszczególnych rozdziałów, wskazując, że dorosłość osób z niepełnosprawnością zależy od wielu czynników o podłożu kulturowym, społecznym i możliwy jest do analizy przy zastosowaniu badań interdyscyplinarnych. Książka odpowiada na aktualne zapotrzebowanie teoretyków i praktyków związanych z edukacją i opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Janiny Wyczesany Wstecz

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło