• Obniżka
Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

ISBN: 978-83-8095-194-5
55,24 zł
45,24 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jest to książka nowatorska i bardzo potrzebna wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją pedagogów specjalnych, a zwłaszcza problemem budowania ich tożsamości zawodowej...

Ilość

Tytuł niniejszej pracy: Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – odwołuje się do pojęcia „polifonia”. Pragnąłbym w ten sposób zasugerować możliwość przeniesienia znaczeń, które gromadzi wokół siebie ten termin w obszarze muzyki, na opisywane zagadnienia, obudzić skojarzenia, tak aby mogły one stanowić punkt wyjścia do refleksji związanych z tymi znaczeniami. Nawiązanie do wielogłosowości, bardzo naturalnej, charakterystycznej dla ludzkiej kultury techniki „równoczesnego prowadzenia dwóch lub więcej głosów, z których każdy jest całkowicie niezależny od drugiego, choć pozostaje z nim w ściśle określonych relacjach harmonicznych” (Orawski 2010, s. 18), ma na celu nie tylko podkreślenie wielości, różnorodności tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych, lecz także zwrócenie uwagi na to, że wspomniana różnorodność jest w stanie tworzyć harmonię, a przy tym prowadzić do synergii działań i nie przeradzać się w kakofonię. Warunkiem do tego niezbędnym jest umiejętność słyszenia własnego głosu oraz głosów pozostałych śpiewających.

Kształtowanie bowiem tożsamości zawodowej może się okazać bezskuteczne, gdy będzie utożsamiane z bezrefleksyjnym dążeniem do autonomii zupełnej lub z nadmiernym krytycyzmem wobec zastanej rzeczywistości. Wymaga z jednej strony, jak podkreśla H. Kwiatkowska (2005, s. 166), uświadomienia „granic własnego sprawstwa, zrozumienia i przyjęcia do wiadomości, że są zaawansowane procesy rozwoju, wobec których należy wykazać pokorę”, z drugiej – niezbędnego zorientowania społecznego, osadzenia działań w orientacjach społecznych (por. Kwiatkowska 2005, s. 166–167), współdziałania – współbrzmienia z innymi ludźmi.

Zasygnalizowane zagadnienia znalazły swoją egzemplifikację w strukturze niniejszej książki. Tworzą ją cztery rozdziały. W pierwszych trzech autor starał się odtworzyć proces twórczy, który towarzyszył kształtowaniu koncepcji badań, stopniowemu dochodzeniu do stanowiących o niej rozwiązań. Pierwszy z wymienionych rozdziałów zawiera rozważania na temat tożsamości zawodowej, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Ukazanie sposobów rozumienia tożsamości zawodowej, mechanizmów i uwarunkowań rządzących jej rozwojem oraz jej funkcji poprzedzono odwołaniem się do terminu bazowego, którym jest „tożsamość”. W rozdziale tym przedstawiono także najbardziej charakterystyczne sposoby opisu tożsamości zawodowej na bazie podejmowanych działań empirycznych.

Drugi rozdział dotyczy tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych. Rozpoczyna się od poszukiwania odpowiedzi na pytania o zasadność stosowania terminu „pedagog specjalny” oraz o specyfikę tej profesji. Tożsamość zawodową w tym rozdziale ukazano jako czynnik wyznaczający funkcjonowanie pedagoga specjalnego, uwzględnione zostały przy tym zróżnicowane zakresy znaczeniowe omawianego pojęcia. W rozdziale tym przedstawiono również czynniki kształtujące zbiorową tożsamość zawodową pedagogów specjalnych. Opis zakresu i sposobu realizacji podjętych działań badawczych zawarto w rozdziale trzecim.

Natomiast w ostatnim rozdziale ukazano rezultaty badań – sposoby odnoszenia się pedagogów specjalnych do wymogów wykonywanej profesji przez identyfikowanie się z nią, reagowanie na wymagania i obciążenia zawodowe, przekonanie o możności wpływania na przestrzeń zawodową, a także o powodach trwania w zawodzie.

Wyniki badań dotyczących tożsamości zawodowej pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukazano w kontekście wybranych jej uwarunkowań wiążących się z dotychczasową drogą zawodową badanych oraz sposobem postrzegania własnej przestrzeni życiowej. Towarzyszą im próby podjęcia dyskusji z wynikami innych badań. Książkę kończy synteza uzyskanych wyników oraz zaproszenie do podjęcia refleksji nad nimi, do odkrywania możliwości konstruowania tożsamości zawodowej.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Olszewski Sławomir

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Olszewski Sławomir

ISBN druk

978-83-8095-194-5

ISBN e-book

 

Objętość

388 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie 

Rozdział pierwszy

Tożsamość zawodowa jako kategoria teoretyczno-badawcza

1. Tożsamość zawodowa w ujęciu teoretycznym   

1.1. Tożsamość jako kategoria pojęciowa   

1.2. Subsystemy tożsamości 

1.3. Tożsamość zawodowa – ujęcie definicyjne

1.4. Mechanizmy, uwarunkowania i przebieg rozwoju tożsamości zawodowej 

1.5. Funkcje tożsamości zawodowej   

2. Tożsamość zawodowa w badaniu i opisie 

 2.1. Niejednorodność terminologiczna

2.2. Sposoby operacjonalizowania tożsamości zawodowej 

2.3. Różnorodność procedur badawczych 

2.4. Źródła i implikacje różnorodności w badaniu i opisie tożsamości zawodowej – przyczynek do namysłu 

Rozdział drugi

TOŻSAMOŚCI ZAWODOWE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH – W DRODZE KU MODELOWI ANALIZY

1. Pedagog specjalny – refleksje dotyczące terminu i zasadności jego stosowania 

2. Poszukiwanie wyznaczników i specyfiki profesji pedagoga specjalnego 

3. Tożsamość zawodowa pedagoga specjalnego odpowiedzią na wyzwania profesji

  4. Propozycja trójpoziomowej hierarchii tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych 

5. Potencjalne czynniki kształtujące zbiorową tożsamość zawodową pedagogów specjalnych 

Rozdział trzeci

ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ BADAWCZYCH

1. Kierunek działań badawczych 

2. Problemy badawcze i hipotezy

  3. Instrumentarium badawcze 

4. Organizacja i przebieg badań   

5. Prezentacja badanej grupy 

Rozdział czwarty

PEDAGODZY SPECJALNI WOBEC WYZWAŃ PEŁNIONEJ PROFESJI – PRZEJAWY TOŻSAMOŚCI ZAWODOWEJ BADANYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ

1. Pedagodzy specjalni wobec identyfikowania się z pełnioną profesją

1.1. Identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 

1.2. Argumenty uzasadniające identyfikację z profesją pedagoga specjalnego 

1.2.1. Argumentacja towarzysząca całkowitej identyfikacji 

1.2.2. Argumentacja towarzysząca częściowej identyfikacji 

1.2.3. Argumentacja towarzysząca brakowi identyfikacji 

1.2.4. Zakresy zróżnicowania wypowiedzi badanych osób 

1.3. Wybrane uwarunkowania identyfikacji z profesją pedagoga specjalnego 

1.3.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej a identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 

1.3.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 

2. Pedagodzy specjalni wobec wymagań i obciążeń w pracy zawodowej 

2.1. Indywidualne typy zachowań i przeżyć związanych z pracą zawodową prezentowane przez badanych pedagogów specjalnych  2.2. Wybrane uwarunkowania zachowań i przeżyć związanych z pracą zawodową  

2.2.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej a zachowania i przeżycia związane z pracą zawodową 

2.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a zachowania i przeżycia związane z pracą zawodową 

3. Pedagodzy specjalni wobec możności wpływania na przestrzeń zawodową 

3.1. Akceptacja określonych poziomów tożsamości zawodowej 

3.2. Wybrane uwarunkowania poziomu tożsamości zawodowej 

3.2.1. Czynniki wyznaczające kształt dotychczasowej drogi zawodowej a poziom tożsamości zawodowej 

3.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a poziom tożsamości zawodowej 

4. Pedagodzy specjalni wobec trwania w zawodzie 

4.1. Motywy trwania w zawodzie zgłaszane przez pedagogów specjalnych 

4.2. Wybrane uwarunkowania motywów trwania w zawodzie 

4.2.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej a motywy trwania w zawodzie 

4.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a motywy trwania w zawodzie

W kierunku konkluzji

1. Tożsamość zawodowa – proponowany sposób rozumienia 

2. Syntetyczne ujęcie wyników badań własnych 

3. Odkrywanie możliwości konstruowania tożsamości zawodowej 

Bibliografia 

Aneks   

Wykaz schematów, tabel, wykresów 

fragment

Pedagodzy, którzy pracują z osobami z zaburzeniami w rozwoju, a zwłaszcza ci, którzy podejmują się opieki i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, należą do grupy zawodowej wymagającej wsparcia, pomocy i zrozumienia dla swej trudnej roli zawodowej. Nadal jest to zawód nie w pełni doceniany, a jednocześnie wymagający ogromnej wiedzy i umiejętności, które przekładają się na wszechstronne kompetencje zawodowe. Jest to zawód wymagający dużej odpowiedzialności, silnie obciążający. […]

Książka Sławomira Olszewskiego Usłyszeć polifonię – tożsamości pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest pozycją nowatorsko opisującą pedagogów specjalnych. Autor uznał, że najlepszą kategorią pojęciową opisującą wszechstronnie pedagoga będzie tożsamość zawodowa. Mimo że praca jest typowym przykładem badań ilościowych, zawarte w niej wypowiedzi stanowią bogate źródło wiedzy, które może być pomocne w zrozumieniu różnorodności postrzegania zawodowej roli pedagogów, a przede wszystkim wielości i zróżnicowania tożsamości zawodowej badanych.

Dr Sławomir Olszewski podjął się nie tylko trudnego zadania rzetelnego opisu wieloznacznych tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych, ale zrobił to niezwykle rzetelnie, wręcz drobiazgowo, co było bardzo trudne, pracochłonne i ryzykowne ze względu na wielkość materiału badawczego (716 badanych osób). […]

Książka składa się z czterech obszernych rozdziałów, poprzedzonych dobrze skonstruowanym wprowadzeniem, i uzupełnionych o bibliografię oraz wykaz schematów, tabel i wykresów. Uważam, że całość monografii jest spójna, a treści w niej zawarte przedstawiono logicznie i przekonująco. […]

Autor zaprezentował pedagogów specjalnych z wielu perspektyw, co jest nie tylko ciekawym zabiegiem, ale też porządkuje dotychczasową wiedzę i rozumienie istoty tej profesji. […]

Jest to książka nowatorska i bardzo potrzebna wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją pedagogów specjalnych, a zwłaszcza problemem budowania ich tożsamości zawodowej. … może być drogowskazem, jak kształcić przyszłych pedagogów specjalnych. Nie mam wątpliwości, że stanowi ona cenne źródło wiedzy – ważnej, a chyba nie do końca zauważanej, a może wręcz pomijanej przy rekrutacji nie tylko na studia, ale też w procesie rekrutacji do pracy. […]

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej Instytut Psychologii

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło