• Obniżka
Otwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych

Otwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych

ISBN: 978-83-8095-999-6
74,29 zł
57,14 zł Zniżka 23,08%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia dotyczy zagadnienia otwartych form uczenia się i nauczania, któremu w Polsce nie poświęcono dotąd poważniejszych przekrojowych publikacji. Pracę uważam za wartościową, ponieważ opiera się na skomplikowanych, długofalowych i bardzo starannie przeprowadzonych badaniach – zarówno grupowych, jak i indywidualnych – i to w odniesieniu do kwestii istotnych, a mimo to w dydaktyce nazbyt rzadko podejmowanych. (z recenzji prof. dr hab. Hanna Komorowska)

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Celem monografii są analiza i interpretacja problemu otwartych form uczenia się i nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem autonomii ucznia. Jest to zagadnienie wyjątkowo ważne, gdyż stanowi jeden z głównych postulatów kolejnych reform edukacji w Polsce. W niniejszej książce poszukuje się odpowiedzi na pytania o to, jak otwarte formy pracy wpływają na uczniów, jeśli są stosowane systematycznie i celowo, a także w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju autonomicznej postawy uczniów, charakteryzującej się samodzielnością planowania, organizowania i oceny własnej pracy oraz odpowiedzialnością za jej wyniki i proces uczenia się.

Osiągnięciu tego celu służą analiza zagadnień teoretycznych i własne badania. Dotychczas nie prowadzono pogłębionych badań empirycznych dotyczących otwartych form uczenia się i nauczania w odniesieniu do lekcji języka obcego. Koncentrowano się na sprawozdaniach pedagogów stosu­jących te formy uczenia się i nauczania na lekcjach innych przedmiotów, przy czym w większości były to zajęcia z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Publikacja składa się z części teoretycznej (rozdziały 1–3) oraz empirycznej (rozdział 4). Rozdział 1 wprowadza w problematykę otwartych form uczenia się i nauczania. Do wyjaśnienia podstawowych pojęć stosowanych w monografii wykorzystano wiele istniejących obecnie definicji roboczych określających otwarte formy pracy, pracę swobodną, pracę w formie przystanków uczenia się, pracę według planu tygodniowego oraz pracę projektową...

Rozdział 2 poświęcony jest charakterystyce poszczególnych otwartych form pracy, takich jak: praca niesterowana (swobodna), jej odmiana – praca w formie przystanków uczenia się (zwana popularnie „stacjami”), praca według planów tygodniowych i praca projektowa. Na podstawie przedstawionego rysu historycznego omówione zostaną główne założenia realizacji danej otwartej formy pracy. Następnie zaprezentowane będą jej cechy charakterystyczne oraz zadania nauczyciela i uczniów, a w związku z tym struktura lekcji uwzględniających daną otwartą formę, jej dynamika oraz cechy wykorzystywanych materiałów. Podsumowanie rozważań nad każdą otwartą formą pracy stanowi wynikający z literatury fachowej opis jej zalet, trudności z nią związanych oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom.

Analizę porównawczą otwartych form pracy stosowanych na lekcjach języków obcych zawiera rozdział 3. Naukowej dedukcji poddane zostaną cztery aspekty otwartych form pracy: osobowy (a więc funkcje nauczyciela i zadania uczniów), strukturalny (czyli fazy dydaktyczne), dynamiczny (zasady ogólno- i glottodydaktyczne) oraz materialny (środowisko dydaktyczne, materiały, typy zadań, plany pracy samodzielnej). Rozważania rozpoczną informacje na temat danego aspektu w poszczególnych otwartych formach pracy (niesterowanej, w formie przystanków uczenia się, według planów tygodniowych i projektowej)...

Część empiryczną niniejszej monografii stanowi rozdział 4, poświęcony badaniom własnym dotyczącym czterech otwartych form uczenia się i nauczania na lekcjach języków obcych. Przeprowadzone badania należą do praktycznych badań edukacyjnych i mają charakter ilościowo-jakościowy. Zastosowano w nich przede wszystkim metodę biograficzną, obejmującą metodę obserwacji (nieskategoryzowanej i skategoryzowanej) oraz metodę sondażu (z zastosowaniem pisemnej ankiety i wywiadu ustnego). Badania przeprowadzone zostały w jednej klasie ponadpodstawowej uczącej się języka niemieckiego w ciągu trzech lat. Obraz całości badań własnych współtworzą wyniki badań grupowych (dotyczących całej klasy), uporządkowanych według otwartych form pracy, oraz wyniki badań indywidualnych, uwzględniających studium indywidualnych przypadków czterech uczniów badanej klasy.

Książkę zamyka rozdział podsumowujący, który zawiera wnioski płynące z rozważań teoretycznych dokonanych na podstawie literatury przedmiotu oraz praktyczne wnioski z badań grupowych i indywidualnych. Formułując wnioski z badań własnych, nawiązano też do innych praktycznych badań edukacyjnych, zrealizowanych w ramach kształcenia akademickiego, i ukazano możliwości zarówno naukowej, jak i praktycznej implikacji ich wyników. Monografię kończy przedstawienie aktualnych i potencjalnych perspektyw badawczych i edukacyjnych.

93 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-999-6

Beata Anna Peć

adiunkt dydaktyczny na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; opiekun praktyk pedagogicznych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca z zakresu glottodydaktyki, dydaktyki ogólnej i psycho­pedagogiki dla nauczycieli języków obcych; pracownik prowadzący badania naukowe.

Kwalifikacje: edukator (teacher trainer oraz trainer trainer); moderator form doskonalenia zawodowego nauczycieli; nauczyciel dyplomowany; uczestniczka i organizatorka konferencji naukowo-dydaktycznych; autorka referatów, sprawozdań naukowo-badawczych, artykułów, monografii, podręcznika do nauki języka niemieckiego Fantastisch!; promotor ponad stu prac dyplomowych.

Zainteresowania: glottopsychopedagogika personalistyczna; wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela języków obcych; autonomia ucznia, studenta, nauczyciela, wykładowcy; otwarte formy uczenia się i nauczania w edukacji szkolnej i akademickiej; innowacyjny, spersonalizowany model kształcenia nauczycieli języków obcych; praktyczne badania edukacyjne.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Beata Anna Peć

ISBN druk

978-83-8095-999-6

ISBN e-book

978-83-8294-006-0

Objętość

340 strony

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Przedmowa        

Podziękowania      

Wstęp      

1. Otwarte formy uczenia się i nauczania jako problem glottodydaktyczny       

1.1. Pojęcie i rys historyczny otwartych form uczenia się i nauczania (otwartych form pracy)   
1.2. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy otwartych form uczenia się i nauczania    
1.3. Ogólno- i glottodydaktyczne podstawy otwartych form uczenia się i nauczania   
1.4. Problem autonomii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych    
1.5. Stan badań nad otwartymi formami uczenia się i nauczania  

2. Charakterystyka otwartych form uczenia się i nauczania       

2.1. Charakterystyka pracy niesterowanej (pracy swobodnej)    
2.2. Charakterystyka pracy w formie przystanków uczenia się      
2.3. Charakterystyka pracy według planów tygodniowych      
2.4. Charakterystyka pracy projektowej    

3. Analiza porównawcza otwartych form pracy stosowanych na lekcjach języków obcych       

3.1. Aspekt osobowy w otwartych formach pracy na lekcjach języków obcych    
3.2. Aspekt strukturalny w otwartych formach pracy na lekcjach języków obcych   
3.3. Aspekt dynamiczny w otwartych formach pracy na lekcjach języków obcych   
3.4. Aspekt materialny w otwartych formach pracy na lekcjach języków obcych 
3.5. Zestawienie otwartych form uczenia się i nauczania języków obcych   

4. Otwarte formy pracy na lekcjach języków obcych – badania własne    

4.1. Podstawy metodologiczne badań nad otwartymi formami pracy      
4.2. Charakterystyka badanej populacji oraz przebieg badań własnych      
4.3. Wyniki badań grupowych nad otwartymi formami uczenia się i nauczania  
4.4. Wyniki badań indywidualnych nad otwartymi formami pracy    

Zakończenie. Wnioski i perspektywy badawcze   

Podsumowanie   

Aneks    

Bibliografia      

Wykaz skrótów i oznaczeń literowych   

Spis schematów i tabel 

fragment

Monografia dotyczy zagadnienia otwartych form uczenia się i nauczania, któremu w Polsce nie poświęcono dotąd poważniejszych przekrojowych publikacji. Pracę uważam za wartościową, ponieważ opiera się na skomplikowanych, długofalowych i bardzo starannie przeprowadzonych badaniach – zarówno grupowych, jak i indywidualnych – i to w odniesieniu do kwestii istotnych, a mimo to w dydaktyce nazbyt rzadko podejmowanych.

prof. dr hab. Hanna Komorowska


Wiele mówi się i pisze o edukacji alternatywnej, edukacji elastycznej, pedagogice humanistycznej itp. U podstaw tych koncepcji leży pedagogiczna orientacja na uczącego się, promująca otwarte formy kształcenia. Takie rozwiązania pedagogiczne powinny sprzyjać wielostronnemu rozwojowi uczących się także w obszarze kształcenia językowego. Nauka języka przy wykorzystaniu otwartych form pracy może być realizowana na wiele sposobów i przynosić wiele korzyści, jak to wykazała Autorka. Książka jest przykładem efektywnego poszukiwania nowych rozwiązań w glottodydaktyce. Zadziwia konsekwencja, z jaką Beata Anna Peć buduje swój warsztat badawczy i konstruuje narzędzia, dzięki którym jest w stanie dokonać szczegółowej ewaluacji otwartych form uczenia się i nauczania, coraz częściej stosowanych na lekcjach języka niemieckiego.

prof. dr hab. Roman Lewicki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło