Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Podtytuł: Teoria i praktyka
ISBN: 978-83-7587-193-7
33,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Dużo miejsca w niniejszej publikacji zajmuje prezentacja badań, szcze­gólnie prowadzonych za granicą, mających na celu przedstawienie zacho­wania dzieci z perspektywy uczestników ruchu drogowego. Informacje na ten temat pochodzą przede wszystkim z materiałów źródłowych.

Ilość

Adresatem oddziaływania wychowawczego jest przede wszystkim młody człowiek. Z formalnego punktu widzenia ma on bowiem prawo, od siódmego roku życia, do samodzielnego korzystania z dróg publicznych w charakterze pieszego czy pasażera. Jak dalece jest on w stanie sprostać temu zadaniu, pozostaje troską rodziców i wychowawców?

Wiek wczesnoszkolny rodzi nowe wyzwania dla dziecka, a zarazem oczekiwania ze strony dorosłych. Pomimo ograniczeń rozwojowych sprzyja kształtowaniu właściwych nawyków niepodejmowania zachowań ryzykow­nych, wyzwala zdolność podporządkowania się regułom (np. szkolnym) na­rzucanym przez dorosłych. Wszystko to czyni tę grupę dzieci interesującą z punktu widzenia oceny ich dojrzałości – gotowości do przestrzegania zasad w ruchu drogowym.

Od uczestnika ruchu drogowego wymaga się postępowania zgodne­go z normą, podobnie jak od ucznia uczestniczącego w życiu szkolnym wymaga się odpowiedzialnego postępowania. Dlatego w tej pracy starano się przedstawić znaczenie kształcenia postaw moralnych w wychowaniu komunikacyjnym.

Dużo miejsca w niniejszej publikacji zajmuje prezentacja badań, szcze­gólnie prowadzonych za granicą, mających na celu przedstawienie zacho­wania dzieci z perspektywy uczestników ruchu drogowego. Informacje na ten temat pochodzą przede wszystkim z materiałów źródłowych. W polskiej literaturze fachowej jest niewiele pozycji na temat funkcjonowania dzieci w ruchu drogowym.

Przedstawiona została również strategia szkoły wobec zadań wychowa­nia komunikacyjnego w ujęciu historycznym, od okresu międzywojennego poczynając. W rozdziale trzecim zawarte są także propozycje celów i treści wychowania komunikacyjnego, charakterystyka wybranych programów nauczania z tej dziedziny. Poza tym została omówiona rola rodziny, szkoły i nauczycieli w procesie oddziaływania wychowawczego oraz podzielono się spostrzeżeniami z badań własnych.

Druga część pracy ma praktyczny wymiar. Przedstawiono w niej zapisy dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ­cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i propozycję materiałów wspomagających warsztat pracy nauczyciela w odniesieniu do: diagnozo­wania zagrożeń z udziałem najmłodszych użytkowników dróg, doskona­lenia form współpracy z rodzicami (seminaria, spotkania z ekspertem, wywiadówki), aranżowania w przestrzeni sali klasowej miejsca na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przygotowano propozycję sce­nariusza zajęć z tej tematyki. Dodatkowo do publikacji dołączono płytę CD z potrzebnymi formularzami dla prowadzenia diagnozy i obserwacji oraz informacjami dotyczącymi zasad przechodzenia przez jezdnię.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielu autorów rozważało, jakie elementy nauki o bezpieczeństwie w zakresie ruchu drogowego należy włą­czyć do programu szkolnego, a także w jaki sposób powinno się rozmawiać o tym z uczniami. Jednak w polskiej literaturze fachowej, w charakterystyce zachowania się dziecka w ruchu drogowym, rzadko kto powołuje się na ba­dania, które dają podstawę do formułowania takich czy innych wniosków.

Z perspektywy postępu motoryzacyjnego charakterystycznego dla na­szej cywilizacji potrzebna jest wiedza kompleksowa, żeby można było po­dejmować bardziej skuteczne działania, rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na drogach.

Teoria i praktyka
99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bogacka-Osińska Bogumiła

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracuje w Komendzie Stołecznej Policji, jest młodszym inspektorem – upowszechnia standardy ochrony praw i wolności człowieka w działaniu Policji, również w odniesieniu do przestrzegania praw dziecka. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji: programów nauczania, podręczników dla uczniów i nauczycieli, pomocy dydaktycznych, także gier edukacyjnych – komputerowych przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym z problematyki wychowania komunikacyjnego.

W latach 90-tych była członkiem komitetu redakcyjnego „Wychowanie techniczne w szkole”. Przez wiele lat aktywnie pełniła funkcję rzeczoznawcy w Ministerstwie Edukacji Narodowej ds. podręczników do kształcenia ogólnego. W 2006 roku została zaproszona przez Ministerstwo, jako ekspert zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, zwłaszcza wychowaniem komunikacyjnym, do prac nad zmianami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Wprowadzenie do problematyki wychowania komunikacyjnego

1.1. Wychowanie jako zjawisko społeczne

1.2. Moralność w wychowaniu

1.3. Istota wychowania komunikacyjnego

1.4. Kierunek rozwoju wychowania komunikacyjnego

ROZDZIAŁ II

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

2.1. Wypadki drogowe w Polsce i za granicą

2.2. Analiza zdarzeń drogowych z udziałem dzieci

2.3. Wpływ cech rozwojowych na zachowanie dziecka w ruchu drogowym

2.4. Przegląd badań nad zachowaniem dzieci na drodze

2.5. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego w Polsce

ROZDZIAŁ III

Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej

3.1. Wychowanie komunikacyjne na tle polityki oświatowej

3.2. Cele i treści edukacji komunikacyjnej

3.3. Charakterystyka wybranych programów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kształceniu zintegrowanym

3.4. Rola rodziny, szkoły i nauczycieli w wychowaniu komunikacyjnym

ROZDZIAŁ IV

Refleksje z badań własnych

4.1. Stosunek dzieci do przestrzegania reguł szkolnych i drogowych

4.2. Znaczenie edukacji komunikacyjnej w systemie oświatowym

ROZDZIAŁ V

Wybrane propozycje wspierania warsztatu pracy nauczyciela

5.1. Podejście do bezpieczeństwa w nowej podstawie programowej

5.2. Pozycja problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w podstawowych dokumentach szkolnych

5.3. Pomysł na aranżację kącika ruchu drogowego

5.4. Propozycja tematów seminaryjnych

5.5. Przykładowy scenariusz zajęć

5.6. Przygotowywanie diagnozy zagrożenia dzieci klas młodszych w ruchu drogowym

5.7. Przykładowe arkusze obserwacji zachowań dzieci w ruchu drogowym

Bibliografia

Aneks

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło