• Obniżka
Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań

Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań

ISBN: 83-7308-320-0
38,00 zł
30,00 zł Zniżka 8,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Książka jest przeznaczona nie tylko dla studentów psychologii społecznej, poznawczej, studentów filozofii czy pedagogiki. Sięgnąć po nią powinni wszyscy ci, którzy chcą posiąść wiedzę o innych ludziach i o sobie; którzy chcą wiedzieć, kiedy mają oni rację

Ilość

Książka jest przeznaczona nie tylko dla studentów psychologii społecznej, poznawczej, studentów filozofii czy pedagogiki. Sięgnąć po nią powinni wszyscy ci, którzy chcą posiąść wiedzę o innych ludziach i o sobie; którzy chcą wiedzieć, kiedy mają oni rację, a kiedy inni ludzie. Autorka książki najwięcej uwagi poświęca trafności spostrzegania interpersonalnego, trafności spostrzegania własnej osoby oraz tendencyjności (deformacjom) spostrzegania społecznego w ogóle. Publikacja zawiera opis najnowszych, rzetelnych i oryginalnych badań z zakresu trafności spostrzegania społecznego. Prezentuje wiele badań autorskich, wskazujących na nietrafność oceny własnych zachowań i wysoką analogiczną trafność w ocenie innych ludzi.

8 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Brycz Hanna

dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 r. kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, od 2008 r. dyrektor Instytutu Psychologii UG. Główne obszary zainteresowań: wpływ wiedzy o sobie na zdolności samoregulacji, system wartości a uleganie pokusom przeciw wartościom, perspektywa atrybucyjna w kontekście sprawności i moralności. Hobby: ogród, literatura piękna, film.

Hanna Brycz brała udział w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych, między innymi w Gdańsku w 1999 roku. Jest autorką jednej książki oraz wielu artykułów w czasopismach.


Wybrana bibliografia:

Hanna Brycz (2006). Strategie samoregulacji w obliczu doznanej porażki. Przegląd Psychologiczny, tom 49, nr.4, 173-192.

Hanna Brycz (2007). „Seksualni kłusownicy”, Charaktery, nr 7 (126), lipiec, s. 32-35.

Hanna Brycz (2007). „Ofiary kusicielki”, Charaktery, nr 10 (129), październik, s. 24-26.

Hanna Brycz (2008). Gender and Culture as Determinants of Self- regulation, and Reactions to Temptation in Poland. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow; pp. 167-183.

Hanna Brycz (2008). Gender Differences in Perception of Temptation. Resistance and Actual Resistance to Tempting Situations among Polish Students. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow, pp. 185-211.

Hanna Brycz (2008). Kto szuka – ten błądzi. Charaktery, nr 8 (139), sierpień. Hanna Brycz (2008). Samoregulacja i pokusy przeciw wartościom. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2, s. 145-154.

Hanna Brycz, Anna Zawadzka (2008). (red.) Samoregulacja i jej uwarunkowania. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2.

Hanna Brycz (2009). „Drapieżcy seksualni w pogoni za zdobyczą” w: Aneta Chybicka, Beata Pastwa-Wojciechowska (red.). Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Karków: Impuls, s. 13-31.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Brycz Hanna

ISBN druk

83-7308-320-0

ISBN e-book

 

Objętość

402 stron

Wydanie

I, 2004

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wstęp

 

Rozdział 1

Spostrzeganie siebie i innych, czyli o perspektywie atrybucyjnej

1.1. Procesy atrybucji

1.1.1. Poklasyczne kierunki badań procesów atrybucji.

1.2. Podstawowy błąd atrybucji

1.2.1. Podstawowy błąd atrybucji a przecenianie własnego wpływu. Badanie 1

1.3. Asymetria atrybucyjna aktora i obserwatora zdarzeń

1.3.1. Przyczyny asymetrii aktor – obserwator

1.3.2. Rozumienie przyczyn w asymetrii aktor – obserwator jako zewnętrznych – wewnętrznych

1.3.3. Rola kontekstu

1.3.4. Aktor, a obserwator: podsumowanie

1.4. Implikacje asymetrii dla procesów spostrzegania samego siebie

1.4.1. Samowiedza a wiedza o innych

1.4.2. Motywy związane z ja

1.4.3. Struktura ja a spostrzeganie innych ludzi

1.4.4. Spostrzeganie innych a samoocena

1.4.5. Wspólny obszar ja – inni

 

Rozdział 2

Trafność spostrzeżeń i ocen

2.1. Historia badań nad trafnością spostrzeżeń

2.2. Sposoby rozumienia trafności spostrzeżeń

2.2.1. Trafność jako zdolność spostrzegania cech i zachowań

2.2.2. Trafność jako spostrzeganie prawidłowości psychologicznych. Badanie 2.

                   2.2.3. Trafność empatyczna

2.3.4. Metatrafność

2.2.5. Rola stopnia znajomości osoby spostrzeganej

2.2.6. Trafność stereotypowa

2.3. Nastrój a trafność spostrzeżeń

2.4. Trafność a subiektywna pewność sądów

2.4.1. Trafność a pewność w spostrzeganiu osób bliskich.

2.4.2. Trafnością a pewność spostrzeżeń naocznych świadków przestępstw

2.4.3. Trafność, a pewność – teoria Gigerenzera

2.5. Wzbudzanie motywacji do uzasadniania sądów jako strategia podwyższania trafności spostrzeń

2.5.1. Podstawowe konsekwencje konieczności uzasadniania sądów

2.5.2. Dostępność wiedzy: asymilacja i kontrast

2.5.3. Systematyczne i heurystyczne przetwarzanie informacji

 

Rozdział 3

Tendencyjność poznania społecznego

3.1. Sposoby pojmowania odchyleń od racjonalizacji

3.2. Klasyczne badania nad odchyleniami od racjonalności

3.3. Przyczyny odchyleń od racjonalności

3.3.1. Przyczyny intrapsychiczne

3.3.2. Przyczyny sytuacyjne

3.4. Pożytki z odchyleń od racjonalności

3.5. Potoczne koncepcje tendencyjności poznania społecznego

 

Rozdział 4

Rozpoznawanie własnej i cudzej tendencyjności

4.1. Zdolność do rozpoznawania własnej tendencyjności

4.2. Kto jest trafniejszy: aktor czy obserwator?

4.3. Idea programu badań nad trafnością spostrzegania prawidłowości psychologicznych

4.4. Trafność spostrzegania prawidłowości psychologicznych u siebie i innych. Badanie 3.

4.5. Wyznaczniki różnic w trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych u siebie i innych

4.5.1. Wartościowość, logiczność i zagrożenie. Badanie 4.

4.5.2. Determinizm. Badanie 5.

4.5.3. Korzystność. Badanie 6.

4.5.4. Prośba o trafność. Badanie 7.

4.6. Dyskusja wyników

4.6.1. Potoczne teorie własnej i cudzej tendencyjności

4.6.2. Rola własności prawidłowości psychologicznych

 

Rozdział 5

Nasilanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu

5.1. Potoczne teorie wpływu kontekstu, a korygowanie własnej tendencyjności

5.2. Nabywanie wiedzy i umiejętności a trafność spostrzegania własnych zachowań

5.2.1. Sposoby nabywania nowych umiejętności społecznych

5.2.2. Rola pamięci semantycznej i epizodycznej

5.2.3. Rola wartościowości informacji

5.3. Eksperymentalne podwyższanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu

5.3.1. Zmiana perspektywy i nabywanie wiedzy. Badanie 8.

5.3.2. Angażowanie pamięci semantycznej i epizodycznej.
Badanie 9.

5.3.3. Dyskusja wyników badania 8 i 9.

5.3.4. Bezpośrednie doświadczenia. Badanie 10.

5.3.5. Lęk a pamięć semantyczna i epizodyczna. Badanie 11.

5.3.6. Nagradzanie za trafność. Badanie 12.

5.3.7. Autorytet odkrywcy prawidłowości. Badanie 13.

5.4. Uwagi końcowe

 

Rozdział 6

Spostrzeganie przyczyn własnej i cudzej sprawności i moralności

6.1. Asymetrie w spostrzeganiu przyczyn zachowań moralnych i sprawnościowych

6.1.1. Różnice w spostrzeganiu zachowań własnych i cudzych

6.1.2. Rola samooceny

6.1.3. Rola zasobów poznawczych

6.2. Atrybucje własnych i cudzych zachowań w dziedzinie moralności

6.2.1. Atrybucja własnych i cudzych sukcesów i porażek. Badanie 14

6.2.2. Atrybucja własnych i cudzych cnót i grzechów. Badanie 15.

6.2.3. Spostrzeganie zachowań własnych i cudzych – dyskusja wyników badań 14 i 15.

6.3. Spostrzeganie własnych i cudzych grzesznych sukcesów i cnotliwych porażek

6.3.1. Dostępność kategorii moralnej i sprawnościowej

6.3.2. Spostrzeganie grzesznych sukcesów. Badanie 16.

6.3.3. Własny i cudzy grzeszny sukces

6.3.4. Własna i cudza cnotliwa porażka

.3.5. Grzeszne sukcesy i cnotliwe porażki oceniane w kategorii dobry – zły: Badanie 19.

6.3.6. Dyskusja wyników badań: 16, 17, 18, 19.

6.4. Potoczne teorie sprawności i moralności

6.4.1. Potoczne teorie sprawności

6.4.2. Potoczne teorie moralności

 

Rozdział 7

Tytuł ???

3.3. Podsumowanie badań opisanych w rozdziałach IV, V oraz VI

 

Bibliografia

„Jak długo człowiek nie docenia wpływu sytuacji na zachowanie aktora? Wydaje się, że tak długo, dopóki sam nie zostanie elementem owej sytuacji”.

Każdy z nas poświęca co dzień mnóstwo energii na odgadnięcie tego, co myślą, planują i czują inni ludzie. W jakim stopniu nasza wiedza o innych ludziach i o nas samych przystaje do naszej rzeczywistości?

Niestety, często mamy mylne przeświadczenie o dużej wiedzy na temat innych ludzi oraz silnej kontroli biegu zdarzeń. Podstawowe błędy, jakie popełniamy w ocenie, to pomijanie i niedowartościowanie wpływu sytuacji na zachowanie. Czynnikami, które mogą warunkować określone błędy, są: kontekst określonej sytuacji, cel spostrzegania, skupienie uwagi na swoim zachowaniu, które zmniejsza szansę na równoczesnym skupieniu się na drugiej osobie.

Monografia Hanny Brycz poświęcona jest zagadnieniu trafności społecznego spostrzegania - wiedzy, jaką posiadamy o innych ludziach. W rozdziale pierwszym czytelnik znajdzie informacje o procesie atrybucji, czyli o przypisywaniu przyczyn własnym i cudzym zachowaniom. Rozdział drugi przedstawia badania dotyczące trafności spostrzegania. W trzecim czytelnik przyjrzy się tendencyjności spostrzegania człowieka. Następne rozdziały prezentują szereg analiz pod kątem różnic w spostrzeganiu, atrybucji własnych i cudzych zachowań w dziedzinie moralności.

Książka stanowi kompleksowe i fachowe źródło wiedzy dotyczące trafności spostrzegania społecznego oraz tendencyjności w spostrzeganiu. Dokładne zapoznanie się z tą pozycję stworzy szansę zminimalizowania błędów w ocenie różnych sytuacji społecznych.

Katarzyna Maruszewska

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło