• Obniżka
Przemoc seksualna

Przemoc seksualna

ISBN: 978-83-66990-06-7
67,81 zł
52,38 zł Zniżka 22,75%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 55,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Interdyscyplinarne studium zjawiska

Premiera!

[…] monografia stanowi niezwykle interesujący materiał na temat przemocy seksualnej. Zamieszczone w niej teksty przedstawiają omawiane zagadnienie w wymiarze interdyscyplinarnym, co tym samym pozwala Czytelnikowi spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Podjęta w książce problematyka, trafnie sygnalizowana przez jej tytuł, należy z pewnością do niezwykle ważnych dla zrozumienia istoty przemocy seksualnej. […] praca ta nie tylko przyczyni się do pogłębienia wiedzy, lecz także umożliwi Czytelnikowi lepsze zrozumienie złożonych problemów związanych ze zjawiskiem przemocy seksualnej. Pozycja będzie istotnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona Czytelników: zarówno teoretyków (pedagogów, socjologów, prawników), studentów, jak i praktyków, zajmujących się zawodowo m.in. problemami patologii społecznych, resocjalizacji oraz pomocy ofiarom przestępstw (z recenzji dr Elżbiety Bieleckiej).

 

Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i teoretyków, a także praktyków. Składa się z ośmiu artykułów, które – mam nadzieję – przyczynią się do głębszej refleksji i lepszego zrozumienia zjawiska przemocy seksualnej.

Monografię otwiera artykuł Renaty Gardian-Miałkowskiej pt. Pornografia w świetle przepisów prawnych, w którym są omówione regulacje prawne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed treściami o charakterze pornograficznym, zarówno w przepisach krajowych, jak i międzynarodowych. Zamykają go rozważania na temat potrzeby wprowadzenia narzędzi weryfikujących wiek osób korzystających z treści pornograficznych i spójnej jurysdykcji terytorialnej, aby chronić dzieci i młodzież przed takimi treściami.1

rękaNastępny artykuł, Pornografia i jej szkodliwy wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, który również jest autorstwa Renaty Gardian-Miałkowskiej, koresponduje z poprzednim. Autorka koncentruje się w nim na negatywnych skutkach oglądania pornografii dla rozwoju dzieci i młodzieży. Przedstawia też różnice i podobieństwa między materiałami pornograficznymi i erotycznymi, pomiędzy którymi granica jest płynna i trudna do uchwycenia, także pod względem definicyjnym, tym bardziej że do tej pory nie udało się opracować jednolitej i pełnej definicji obydwu przywołanych rodzajów materiałów. W artykule tym ponadto omówiono etiologię negatywnych konsekwencji oglądania i konsumpcji treści pornograficznych, które też uznaje się za formę komercyjnego seksualnego wykorzystania dziecka. Rozdział zamyka propozycja zintegrowanych działań prewencyjnych w tym zakresie.

W artykule pt. Pedofilia i inne zagrożenia związane z czynnościami pedofilskimi Renata Gardian-Miałkowska zwraca szczególną uwagę na seksualne krzywdzenie dziecka i niepokojące, rozwijające się zjawisko „pozytywnej pedofilii”, która również ma temu służyć. Autorka omawia także inne czynności osób z zaburzeniami pedofilnymi i podejmowane przez nie strategie związane z przemocą seksualną, tj. uwodzenie dziecka (tzw. child grooming) oraz jego szantaż (sextoring), do którego sprawcy wykorzystują Internet i inne technologie informacyjne. Artykuł nawiązuje również do zjawiska pedofilii księży. Autorka przedstawiła też działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu seksualnemu dzieci.

Ciekawym wkładem w interdyscyplinarne ujęcie rozwijającej się seksualności młodych dziewcząt w konsumpcyjnym świecie, ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego przez osoby dorosłe jest artykuł Justyny Ratkowskiej-Pasikowskiej Lolitki, nimfetki i inne „demoniczne” dziewczęta na przykładzie Lolity Vladimira Nabokova, Galerianek Katarzyny Rosłaniec, Ślicznotki Louisa Mallego i Leona zawodowca Luca Bessona. Autorka dokonała w nim analizy znanych dzieł literackich i filmowych, w których główne bohaterki przedstawiono dwuznacznie. Z jednej strony są to dziewczęta pragnące zrozumieć swoją rozwijającą się seksualność, z drugiej zaś otaczająca je brutalna, zniekształcona i złożona rzeczywistość kobiecego świata popycha je do założenia maski nimfetki, by mogły zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Autorka zwraca uwagę na dramaturgię dorastania młodych dziewcząt, których seksualność może być m.in. pokłosiem pornografii. Osoby dorosłe wykorzystują je seksualnie, zamiast chronić i edukować. W świetle tych rozważań autorka tekstu przekonuje, że warto sięgać po filmy, które przekraczają granice moralności, ale mogą w ramach działalności edukacyjnej posłużyć do pogłębionej refleksji i dyskusji.

W następnym artykule, pt. „Pigułka gwałtu” jako (nie)rozwiązany problem?, Patrycja Zalewska-Blechar przybliża wieloznaczność pojęcia „pigułki gwałtu”, którą najczęściej podaje się ofierze podstępem w celu jej wykorzystania seksualnego. Autorka omawia możliwe scenariusze stosowania tej substancji chemicznej, której skład może być bardzo zróżnicowany. Walorem tego artykułu jest szczegółowe opisanie krok po kroku sposobu postępowania personelu medycznego z osobą pokrzywdzoną na tle seksualnym, a także przedstawienie możliwości zgłaszania takich spraw do organów ścigania.

Izabela Ślęzak w artykule pt. Wyznaczanie i egzekwowanie granic przez kobiety świadczące usługi seksualne jako sposób ograniczania ryzyka związanego z pracą seksualną omawia zagadnienia dotyczące (nie)bezpieczeństwa i świadczenia usług seksualnych. Autorka na podstawie badań własnych ukazuje, jak pracownice seksualne dbają o swoje seksualne granice. W przeprowadzonej analizie badawczej wykorzystuje również publikację Doświadczalnik, opracowaną i wydaną przez Nieformalną Grupę Pracownic Seksualnych, w której głos zabierają właśnie kobiety świadczące usługi seksualne. W niej także zawarły praktyczne strategie wyznaczania granic w odpłatnych relacjach seksualnych, wpisujące się w profilaktykę harm reduction. Autorka zwróciła szczególną uwagę na następujące zagadnienia związane z przemocą seksualną stosowaną w związku ze świadczeniem usług seksualnych: nieznajomość swoich granic, odmawianie sobie prawa do stawiania granic w pracy seksualnej, nieznajomość realiów pracy seksualnej, brak wiedzy o swoich granicach w pracy seksualnej oraz nieumiejętność ustanawiania lub egzekwowania granic. To ważny głos, zwracający uwagę, że podjęcie decyzji o świadczeniu usług seksualnych nie jest równoznaczne z umiejętnością wykazywania asertywności, świadomością swoich granic w relacji z klientami i radzeniem sobie z ich przemocowymi zachowaniami.

Autorzy kolejnego artykułu, Anna Tulej i Kamil Miszewski, dokonali przeglądu licznych badań (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) dotyczących zachowań seksualnych kobiet w zakładach karnych oraz istniejących przypadków przemocy na tle seksualnym. Zaprezentowali w nim typologię tych zachowań, wśród których można wymienić: stłumioną seksualność, masturbację, związki lesbijskie, a także przemoc seksualną i świadczenie usług seksualnych. Autorzy zwrócili również uwagę na rolę strażników więziennych w egzekwowaniu obowiązujących regulaminów, jak też wynikającego z nich obowiązku zgłaszania przypadków przemocy seksualnej, co jednak wymaga wiedzy w tym zakresie, poczucia empatii i właściwej postawy wobec przemocy. Niewątpliwie to, jaką postawę i zachowania prezentują strażnicy więzienni, jest decydujące w kwestii skutecznego reagowania na tę przemoc.

Niniejszą monografię zamyka artykuł Zachowania seksualne mężczyzn w zakładach karnych i ich postrzeganie. Przegląd badań i analiz przeprowadzonych w więzieniach USA, w którym autorzy, Kamil Miszewski i Andrzej Kacprzak, nakreślili obraz dokonującej się w warunkach izolacji więziennej deprywacji seksualnej, przybierającej niepokojące i niebezpieczne formy przemocy na tle seksualnym. Autorzy wykorzystali w tym celu również badania własne, przytoczyli sytuacje z punktu widzenia zarówno osób dotkniętych przemocą seksualną, jak i osób ją stosujących. Zwrócili także uwagę na postawę służby więziennej, od której dużo zależy w zakresie udzielania pomocy, składania zawiadomień, ale też przeciwdziałania przemocy seksualnej w warunkach więziennych.

140 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-06-7

Renata Gardian-Miałkowska

doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. ­Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Doświadczony pedagog szkolny z kilkuletnią praktyką, wykorzystujący w swojej pracy wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagogiki, ART, TSR i terapii pedagogicznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą seksualnych zachowań ryzykownych, przemocy seksualnej, zachowań suicydalnych, zaburzeń zachowania, profilaktyki uzależnień oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.


Kacprzak Andrzej

doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę wykluczenia społecznego i reintegracji społecznej, resocjalizacji, polityki karnej. Zajmuje się kryminologią, socjologią dewiacji i kontroli społecznej, socjologią przestępczości i kryminalistyczną. Specjalizuje się w badaniach z zastosowaniem metody biograficznej.

Miszewski Kamil

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Zainteresowany metodologią badań społecznych, zdecydowany zwolennik badań jakościowych. Interesuje się też przemianami polskiego więzienia po roku ‘89. Autor kilkudziesięciu artykułów o więzieniu i sposobach jego badania.

Ratkowska-Pasikowska Justyna

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczyciel akademicki, zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z inicjacją w obszarach sacrum, śmierci i seksu. Autorka wielu artykułów poświęconych seksualności. Uwielbia literaturę i twórczość Zdzisława Beksińskiego.

Ślęzak Izabela

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania dotyczące różnych aspektów pracy seksualnej kobiet w Polsce. Autorka książki Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich.

Tulej Anna

magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pedagog współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej nr 61 w Warszawie i doktorantka w Szkole Doktorskiej APS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą readaptacji społecznej skazanych, rodziny i dzieci osadzonych, seniorów w izolacji więziennej oraz diagnozy pedagogicznej w kontekście nieprzystosowania społecznego.

Zalewska-Blechar Patrycja

tytuł magistra położnictwa uzyskała w 2015 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantką na kierunku socjologia medycyny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zawodowo zajmuje się edukacją pacjentek w ciąży. Jej zainteresowania naukowe obejmują wielokulturowość w opiece pielęgniarskiej, lecznictwo niemedyczne oraz rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Renata Gardian-Miałkowska (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-66990-06-7

ISBN e-book

978-83-66990-36-4

Objętość

158 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie (Renata Gardian-Miałkowska)           

Renata Gardian-Miałkowska
Pornografia w świetle przepisów prawnych       

Renata Gardian-Miałkowska
Pornografia i jej szkodliwy wpływ na rozwój dzieci i młodzieży           

Renata Gardian-Miałkowska
Pedofilia i inne zagrożenia związane z czynnościami pedofilskimi          

Justyna Ratkowska-Pasikowska
Lolitki, nimfetki i inne „demoniczne” dziewczęta na przykładzie Lolity Vladimira Nabokova, Galerianek Katarzyny Rosłaniec, Ślicznotki Louisa Mallego i Leona zawodowca Luca Bessona      

Patrycja Zalewska-Blechar
„Pigułka gwałtu” jako (nie)rozwiązany problem?         

Izabela Ślęzak
Wyznaczanie i egzekwowanie granic przez kobiety świadczące usługi seksualne jako sposób ograniczania ryzyka związanego z pracą seksualną   

Anna Tulej, Kamil Miszewski
Zachowania seksualne kobiet w zakładach karnych – przegląd wybranych badań    

Kamil Miszewski, Andrzej Kacprzak
Zachowania seksualne mężczyzn w zakładach karnych i ich postrzeganie. Przegląd badań i analiz przeprowadzonych w więzieniach USA     

Noty o autorach

fragment

Podjęta w książce problematyka, trafnie sygnalizowana przez jej tytuł, należy z pewnością do niezwykle ważnych dla zrozumienia istoty przemocy seksualnej. […] praca ta nie tylko przyczyni się do pogłębienia wiedzy, lecz także umożliwi Czytelnikowi lepsze zrozumienie złożonych problemów związanych ze zjawiskiem przemocy seksualnej. Pozycja będzie istotnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona Czytelników: zarówno teoretyków (pedagogów, socjologów, prawników), studentów, jak i praktyków, zajmujących się zawodowo m.in. problemami patologii społecznych, resocjalizacji oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Z recenzji dr Elżbiety BieleckiejPrzemoc seksualna to problem społeczny, który dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także kobiet i mężczyzn. Mimo że ten rodzaj przemocy jest powszechnie potępiany i wywołuje społeczne oburzenie, to jednak ma stale wzrastający charakter. […] monografia stanowi niezwykle interesujący materiał na temat przemocy seksualnej. Zamieszczone w niej teksty przedstawiają omawiane zagadnienie w wymiarze interdyscyplinarnym, co tym samym pozwala Czytelnikowi spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Przybysz-Zaremby

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło