• Obniżka
Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa

Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa

ISBN: 978-83-66990-58-6
83,81 zł
62,86 zł Zniżka 25%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 66,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice

Niniejsza rozprawa jest pierwszą taką pozycją naukową w Polsce, w której zarówno ukazano aspekty teoretyczne uprawiania krytyki naukowej, jak i opisano przypadki niewłaściwej krytyki, quasi-krytyki lub wręcz braku krytyki w postępowaniach awansowych, w działalności publicystycznej czy w polityce wydawniczej [...]

Wersja książki
Ilość

Monografia dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Monografia naukowa Bogusława Śliwerskiego jest napisana zgodnie z zasadami przyjętymi w naukach społecznych, zwłaszcza w sferze twórczości pedagogicznej. Autor swobodnie porusza się na wielu płaszczyznach refleksji naukowej, przywołując co jakiś czas adekwatne do podjętej problematyki cytaty z pism wybitnych znawców wielu dyscyplin akademickich. Sięga nie tylko do przebogatej skarbnicy wiedzy filozoficznej, ale także do nauk przyrodniczych i ścisłych. Tekst pracy nasycony jest zarówno ideami głoszonymi przez badacza, jak i casusami praktyki z krytyki naukowej. Ale praca ta jest pod wieloma względami pierwsza, a zatem oryginalna, w ramach podjętej problematyki, jej głębi i znaczenia społecznego. Jednym z najistotniejszych problemów współczesnej nauki jest zachowanie w praktyce badawczej wysokiej jakości prowadzonych studiów i dociekań naukowych. [...]

Niniejsza rozprawa jest pierwszą taką pozycją naukową w Polsce, w której zarówno ukazano aspekty teoretyczne uprawiania krytyki naukowej, jak i opisano przypadki niewłaściwej krytyki, quasi-krytyki lub wręcz braku krytyki w postępowaniach awansowych, w działalności publicystycznej czy w polityce wydawniczej. Autor buduje teorię krytykoznawstwa jako niezbędnego obszaru wiedzy w naukach społecznych, które nieustannie poszukują uzasadnienia swojego akademickiego statusu, z zazdrością spoglądając na dokonania przedstawicieli nauk „rzekomo bardziej rozwiniętych w tym zakresie”, bo ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Profesor Bogusław Śliwerski nie uznaje postawy usłużnej wobec „nauk rozwiniętych” jako właściwej. Sam podaje w wątpliwość wiele przełomowych odkryć i dokonań w obrębie szczególnie nauk technicznych i przyrodniczych. I tam zdarzają się oszustwa, nieuzasadnione, szybkie kariery akademickie, plagiaty, działania nieetyczne. I tam występują podobne „choroby” jak u przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Stąd nieustanne uzasadnianie swojego akademickiego statusu przez przedstawicieli pedagogiki wydaje się nieco żałosną praktyką, jednak ciągle obecną na konferencjach naukowych i w publikacjach. Książka łączy kilka płaszczyzn uprawiania nauki i promowania wartości naukowych w społeczeństwie. Jest studium teoretycznym z wiedzy o krytykoznawstwie, jest kompendium wiedzy na podstawie zarchiwizowanych licznych przypadków niewłaściwego podejścia do krytyki naukowej. Zawiera przepisy prawne regulujące dzisiaj procedury uzyskiwania stopni i tytułu naukowego, opis szczególnych przypadków złamania przepisów w zakresie opiniowania tekstów naukowych, swoisty katalog niewłaściwych praktyk recenzenckich, patologicznej wręcz motywacji krytyków, a także charakterystykę odnotowanego i nazwanego przez autora zjawiska ekstyrpacji etosu akademickiego. [...]

W niniejszej monografii jest też podjęty aspekt psychologiczny. Autor opisuje stany emocjonalne osób, które poddają się procedurze habilitacyjnej. Niekiedy habilitanci doznają uczucia rozczarowania spowodowanego tym, że uzyskali negatywne opinie swojej twórczości naukowej. Profesor Bogusław Śliwerski analizuje motywacje krytyków, formułowane przez nich oceny. Wskazuje na niuanse procesu opiniowania tekstów naukowych i całego dorobku kandydatów do uzyskania stopnia doktora habilitowanego czy tytułu profesora. Ukazuje postawy patologiczne przedstawicieli obu stron tegoż postępowania.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Górniewicza

92 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-58-6

prof. Bogusław Śliwerski

Bogusłąw Śliwerski(ORCID: 0000-0002-3875-8154) – pedagog; profesor Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017), UKSW w Warszawie (2020), Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie (2019); profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020; b. przewodniczący 2013–2016) oraz członek Rady Doskonałości Naukowej (od 2019).

Z naukoznawstwa wydał: Klinika akademickiej pedagogiki (Kraków 2011); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa, 2020).

Pozostałe: Kontr-rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych, (Łódź 2020); Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...”, czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna.

Blog: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bogusław Śliwerski

ISBN druk

978-83-66990-58-6

ISBN e-book

978-83-66990-82-1

Objętość

260 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Słowo wstępne prof. Józef Górniewicz    

Wprowadzenie autora      

Teoretyczne podstawy krytykoznawstwa      

Podejście filozoficzne       
Podejście socjologiczne       
Podejście psychologiczne       
Habilitant jako ofiara z psychologicznego punktu widzenia      
Podejście językoznawcze i krytycznoliterackie      
Podejście bibliologiczne i informatologiczne       

Krytyka naukowa w świetle prawa       

Podejście dogmatyczno-prawne      
Sytuacja prawna pracowników naukowych po 2018 roku      
Kategorie recenzentów      
Wymagania formalne      
Problematyczność recenzowania osiągnięć naukowych      
Spór o kryteria oceny       
Podejście ilościowe    
Podejście jakościowe    
Ekstyrpacja etosu pracy naukowej w pedagogice     2
Nieuzasadnione obawy wobec krytyki naukowej   
Recenzje monografii i artykułów w czasopismach naukowych    

Krytyka naukowa w praktyce akademickiej   

Badania krytykowania jako kompleksowego działania językowego w perspektywie dyskursologicznej    
Wskaźniki pseudonaukowego recenzowania  
Zmiany w postrzeganiu roli naukowca   
Perspektywa etyczna recenzowania osiągnięć naukowych   
Język recenzji   
Wolność krytyki wobec krytyki krytyka    

Niewłaściwe praktyki recenzenckie    

Metoda selekcji   
Metoda streszczania      
Metoda zakleszczenia    
Metoda negatywnych grup odniesienia      
Amoralny familizm    
Metoda powtarzania sloganów   
Ośmieszanie    
Metoda przemilczania błędów      
Hiperkrytycyzm    
Stronniczość recenzenta    
Korupcja   
Metoda kopiuj-wklej   
Nieuczciwa walka z krytyką    
Schizoidalność recenzenta filantropijno-altruistycznego 
Sposoby argumentowania w recenzjach 
Krytyka badań naukowych i pseudonaukowych   
Błąd intencjonalności    
Lęk przed skutkami opublikowania krytycznej recenzji   
Jedenaste przykazanie – nie bądźmy obojętni    
Jak dawniej spierali się ze sobą profesorowie nauk  
Krytyka w przestrzeni publicznej      

Odwołania od odmowy nadania stopnia i tytułu naukowego.
Podstawy prawne i praktyka    

Procedura prawna odwołania od odmowy nadania stopnia naukowego    
Pozytywna rola organu wyższej instancji w rozpatrywaniu wniosków odwoławczych w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego czy rekomendowania do tytułu profesora   
Umorzenia postępowania habilitacyjnego w pedagogice i odwołania w związku z odmową nadania stopnia doktora habilitowanego   
Wnioski o nadanie tytułu profesora z dziedziny nauk społecznych na podstawie osiągnięć naukowych w dyscyplinie pedagogika 
Taktyki odwoławcze oraz „anomia uczciwości”    
Jurydyzacja odwoławcza  
Podkultura usprawiedliwionych korzyści jako „subkultura donosu”    
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zamiast odwołania    
Semantyczne podważanie formy konkluzji recenzentów   
Polemika z sądami oceniającymi dorobek naukowy   
Odwoływanie się do pozytywnych fragmentów recenzji wydawniczych monografii   
Krytyka recenzentów ad personam   
Taktyka „salami” w wykluczaniu specjalistów jako recenzentów wniosku habilitacyjnego czy profesorskiego 
Donos anonimowy i jawny (petycja)  

Zakończenie 

Aneks   
Członkowie Centralnej Komisji w latach 1973–1990 (PRL) i 1991–2020 (III RP)   
List otwarty w sprawie słabości krytyki naukowej i negatywnych zjawisk w postępowaniach awansowych    
Apel o walkę z nieuczciwością w nauce   

Bibliografia

fragment

Monografia naukowa Bogusława Śliwerskiego jest napisana zgodnie z zasadami przyjętymi w naukach społecznych, zwłaszcza w sferze twórczości pedagogicznej. Autor swobodnie porusza się na wielu płaszczyznach refleksji naukowej, przywołując co jakiś czas adekwatne do podjętej problematyki cytaty z pism wybitnych znawców wielu dyscyplin akademickich. Sięga nie tylko do przebogatej skarbnicy wiedzy filozoficznej, ale także do nauk przyrodniczych i ścisłych. Tekst pracy nasycony jest zarówno ideami głoszonymi przez badacza, jak i casusami praktyki z krytyki naukowej. Ale praca ta jest pod wieloma względami pierwsza, a zatem oryginalna, w ramach podjętej problematyki, jej głębi i znaczenia społecznego. Jednym z najistotniejszych problemów współczesnej nauki jest zachowanie w praktyce badawczej wysokiej jakości prowadzonych studiów i dociekań naukowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Górniewicza

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło