• Obniżka
Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu

Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu

Podtytuł: Wybrane zagadnienia
ISBN: 978-83-8095-927-9
66,67 zł
49,67 zł Oszczędzasz: 17,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 53,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[…] książka jest zwartym kompendium wiedzy o teoretycznych i praktycznych zagadnieniach związanych z terapią pedagogiczną. Połączenie teorii z praktyką pedagogiczną i diagnostyczno-terapeutyczną stanowi o wysokiej wartości tego opracowania. [...]

Wydanie II, 2022!

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Zapraszamy do wydania II, 2022.

Niniejsza publikacja wpisuje się w obszar poszukiwań i uzupełnia rynek wydawniczy o pozycję pedagogiczną, która adresowana jest do wielu różnych podmiotów: nauczycieli, studentów i kandydatów na nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów oraz wszystkich osób, które przygotowują się do zawodu terapeuty pedagogicznego lub chcą podjąć działania pomocowe wobec uczniów w ramach codziennej praktyki edukacyjno-wychowawczej. Szeroki zakres teoretyczny i praktyczny terapii pedagogicznej został świadomie ograniczony do wybranych zagadnień i połączony z kształtowaniem u Czytelnika postawy krytycznego myślenia i refleksyjności.

nagroda PTDNiniejsza książka powstała we współpracy dwóch autorek, których zainteresowania naukowe i długoletnia praktyka pedagogiczna koncentrują się wokół zagadnień związanych z pomocą psychopedagogiczną i wspomaganiem rozwoju dziecka – ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Autorki mają nadzieję, że Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia stanowić będzie źródło informacji i kształtowania umiejętności i postaw terapeutycznych, jak też namysłu nad codziennością terapeutyczną. Szczególnie pomocna może być krótka refleksja nad proponowanymi zagadnieniami po każdym rozdziale i zamieszczony tam wykaz literatury tematycznej. Niniejsza publikacja jest poszerzoną i zmienioną wersją pozycji autorek z roku 2015 Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria, praktyka, refleksja.

Struktura książki obejmuje dziewięć rozdziałów. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem czytelnika w obszar zagadnień związanych z terapią pedagogiczną, w którym podejmowane są próby wyjaśnienia podstawowych terminów i ich różnicowania, lokowania terapii w obszarze pedagogiki oraz pokazania relacji między terapią a wychowaniem. W tej części publikacji zdefiniowano terapię pedagogiczną w odniesieniu do pracy nauczyciela, a także zawarto przegląd opracowań z zakresu podjętej problematyki w ujęciu chronologicznym.

Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce trudności w uczeniu się rozumianych jako przedmiot oddziaływań terapeuty. Autorki ukazują szerokie spektrum ich definiowania i rozumienia, porządkują znaczenie i stosowanie pojęć tematycznych, ze szczególnym wyjaśnieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W tym miejscu podjęto analizę trudności w zachowaniu współwystępujących z dysleksją rozwojową, np. ADHD. Związek między problemami w uczeniu się a tymi zachowaniami wskazuje potrzebę podejmowania kompleksowych, holistycznych działań terapeutycznych, w których łączą się i przenikają cztery tory działań: psychoterapeutyczny, psychokorekcyjny, psychodydaktyczny i ogólnorozwojowy.

Skuteczność tego rodzaju pracy jest możliwa pod warunkiem współdziałania nauczyciela terapeuty z rodzicami ucznia, o czym traktuje jeden z podrozdziałów.

W rozdziale trzecim znajdują się treści dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych analizowane w kilku aspektach: organizacyjnym, prawnym, metodycznym, kompetencyjnym. Stanowi on kompendium wiedzy na temat tego, jak organizować zajęcia, jak kwalifikować do nich uczniów, w jaki sposób opracować program i plan terapii, jak zaplanować jednostkę metodyczną zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz jakie kompetencje winien posiadać nauczyciel prowadzący ten rodzaj specjalistycznych zajęć.

Kolejny rozdział niniejszej pracy to prezentacja metod, programów i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pogrupowanych w dwa bloki tematyczne: metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych oraz metody doskonalące umiejętność czytania i pisania. Nie jest to nowatorski element niniejszej publikacji, ale przypomina on i porządkuje materiał dotąd znany i stosowany, w skrótowej formie prezentuje jego główne założenia i przykładowe ćwiczenia oraz podaje ich źródła, do których czytelnik może sięgnąć w sytuacji większego zainteresowania danym tematem. W rozdziale piątym znajduje się prezentacja nowatorskich metod nauki czytania, co może pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej we właściwym ich doborze do potrzeb dziecka. Celem autorek jest rozwijanie świadomości nauczyciela co do tego, że nie należy kłaść dużego nacisku na metodę, gdyż dziecko często samo dokonuje wyboru, co należy tylko uszanować i rozwijać. Wśród opisywanych metod nauki czytania znajdują się m.in.: metoda czytania globalnego Glenna Domana, metoda wertykalna upowszechniona za sprawą Jadwigi Włodek-Chronowskiej, metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej oraz metoda nauki pisania Ireny Majchrzak.

Kolejny rozdział zawiera treści związane z technikami relaksacji adresowanymi do uczniów, u których współwystępują zaburzenia zachowania typu ADHD i agresja. Są tu przykłady rozwiązań wychowawczo-terapeutycznych, ćwiczeń relaksujących czy oddziaływań psychoterapeutycznych możliwych do stosowania przez nauczyciela. Zamieszczone przykłady dotyczą różnych rozwiązań terapeutycznych i wychowawczych wykorzystywanych w praktyce pedagogicznej.

Opis metod alternatywnych, wspomagających proces klasycznej terapii pedagogicznej, wypełnia siódmy rozdział. Znajdują się tu: metoda integracji sensorycznej A. Jean Ayres, metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, program korekty dysleksji Rona Davisa, program stymulacji półkul mózgowych Dirka Bakkera, metoda EEG biofeedback. Każda z opisanych metod ma swoich zwolenników i przeciwników. Zarówno związane z nimi kontrowersje, jak i ich zalety dopełniają treści tego rozdziału. Warto zaznaczyć szersze zastosowanie niektórych metod do pracy z uczniem niepełnosprawnym zgodnie z aktualnym rozumieniem i sposobem realizowania terapii pedagogicznej w obszarze pedagogiki specjalnej.

W rozdziale ósmym prezentowane są formy arteterapii, takie jak: biblioterapia, dramatoterapia, plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia. Włączenie tych technik terapeutycznych ma pokazać szerokie spektrum oddziaływań holistycznych na dziecko z problemami oraz utrudnieniami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Rozdział dziewiąty odwołuje się do terapii pedagogicznej w ocenie nauczycieli praktyków i studentów terapii pedagogicznej. Dyskusja w danym obszarze tematycznym toczy się wokół wybranych zagadnień inspirowanych praktyką, takich jak: warunki organizacji terapii pedagogicznej w szkole, stosowane w praktyce metody terapii, kwalifikacje nauczycieli terapeutów, motywacja do pracy terapeutycznej, problemy nauczycieli terapeutów i ich oczekiwania. W tym rozdziale zamieszczono pytania studentów dotyczące problematyki szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, na które odpowiadają autorki pracy, korzystając ze swojej wiedzy i własnych doświadczeń zawodowych.

Wydawać by się mogło, iż obszar terapii został dawno zagospodarowany i wnikliwie zanalizowany – istnieje wiele przewodników, opracowań metodycznych i pomocy. Rzeczywistość edukacyjna pozostaje jednak na marginesie tych zmian, nadal zanurzona jest w działaniach klasycznych, bazujących na treningach, kartach pracy, rutynowych działaniach w relacji terapeuta–dziecko. Współczesny świat atakuje wielością, różnorodnością, tempem oraz dynamiką zmian, co powoduje rodzaj napięcia między działaniem a myśleniem, teorią a praktyką oraz rodzi retoryczne pytania: „jak?”, „w jaki sposób?”, „po co?”, „dlaczego?”.

Wybrane zagadnienia
257 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-927-9

Barbara Skałbania

pedagog-terapeuta. Nauczyciel akademicki od 2003 roku (UMCS w Lublinie, UTH w Radomiu, WSP im. J. Korczaka w Warszawie). Aktywnie uczestniczy w pracach sekcji pedagogiki społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego we Wrocławiu.

Autorka siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów na temat pedagogiki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej oraz poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog-terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

 

Teresa Lewandowska-Kidoń

Teresa Lewandowska-Kidońdoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących zagadnień: edukacja i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychospołeczne funkcjonowanie dzieci chorych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Autorka i współautorka książek Drama w kształceniu pedagogicznym (2001, 2003), Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu (2015).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń 

ISBN druk

978-83-8294-017-6

ISBN e-book

978-83-8095-927-9

Objętość

288 stron

Wydanie

II, 2022

Format

B5 (160x235), E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie    

Rozdział 1

Zagadnienie terapii w literaturze – ujęcie interdyscyplinarne    


1.1. Podstawowe pojęcia – ich różnicowanie i rozumienie       
1.2. Terapia i wychowanie – relacja terminów      
1.3. Wybrane koncepcje pedagogiczne w rozwoju myśli terapeutycznej    
1.4. Terapia pedagogiczna – założenia i praktyka edukacyjna   
1.4.1. Rozwój działań terapeutycznych w ujęciu historycznym    
1.4.2. Analiza wybranych opracowań z terapii pedagogicznej       
Podsumowanie i uwagi praktyczne   
Bibliografia do rozdziału      


Rozdział 2
Trudności w uczeniu się – wybrane zagadnienia  


2.1. Trudności w uczeniu się – ujęcia definicyjne i orientacje teoretyczne      
2.2. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa       
2.2.1. Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne       
2.2.2. Przyczyny specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu      
2.3. Funkcjonowanie szkolne ucznia z zakłóceniami rozwoju psychoruchowego 
2.4. Trudności w uczeniu się a zaburzenia zachowania    
2.4.1. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej       
2.4.2. Zachowania agresywne – wybrane aspekty    
2.5. Współpraca z rodzicami w realizacji pomocy terapeutycznej uczniom       
Podsumowanie i uwagi praktyczne 
Bibliografia do rozdziału  


Rozdział 3
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – definiowanie i organizacja  


3.1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
3.2. Organizowanie i realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych    
3.2.1. Diagnozowanie pedagogiczne  
3.2.2. Kwalifikowanie uczniów    
3.2.3. Opracowanie programu      
3.2.4. Przygotowanie scenariusza i konspektu  
3.2.5. Konstruowanie karty terapeutycznej ucznia      
3.2.6. Miejsce realizacji zajęć i jego aranżacja   
3.2.7. Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych   
3.3. Kompetencje i cechy osobowe nauczyciela terapeuty      
3.4. Warsztat terapeutyczny nauczyciela  
3.4.1. Wybrane programy do terapii pedagogicznej    
Podsumowanie i uwagi praktyczne   
Bibliografia do rozdziału    


Rozdział 4
Programy, metody i ćwiczenia do pracy korekcyjno-kompensacyjnej     


4.1. Usprawnianie i korygowanie funkcji percepcyjno-motorycznych i językowych 
4.1.1. Praca korekcyjno-kompensacyjna – Helena Skibińska    
4.1.2. System percepcyjno-motoryczny – Newell C. Kephart      
4.1.3. Propozycje ćwiczeń – Jadwiga Jastrząb    
4.1.4. Metoda dobrego startu – Marta Bogdanowicz    
4.1.5. Program rozwijania świadomości fonologicznej – Alicja Maurer      
4.1.6. Postępowanie korekcyjno-wychowawcze wobec dzieci leworęcznych   
4.1.7. Program rozwijający percepcję wzrokową – Marianne Frostig i David Horne 
4.2. Usprawnianie i doskonalenie procesu czytania i pisania  
4.2.1. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – Irena Czajkowska i Kazimierz Herda 
4.2.2. Praca wyrównawcza – Teresa Gąsowska i Zofia Pietrzak-Stępkowska    
4.2.3. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania – Krystyna Grabałowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz i Maria Wojak
4.2.4. Koncepcja reedukacji – Barbara Zakrzewska    
4.2.5. Metoda 18 struktur wyrazowych – Ewa Kujawa i Maria Kurzyna      
Podsumowanie i uwagi praktyczne   
Bibliografia do rozdziału      


Rozdział 5
Nowatorskie metody nauki czytania i pisania    


5.1. Metoda nauki czytania globalnego – Glenn Doman    
5.2. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania – Jagoda Cieszyńska       
5.3. Wertykalna metoda czytania – Jadwiga Włodek-Chronowska      
5.4. Nauka czytania i pisania – Irena Majchrzak 
5.5. Metoda fonetyczno-literowo-barwna – Bronisław Rocławski   
5.6. Metoda barwno-dźwiękowa – Helena Metera    
Podsumowanie i uwagi praktyczne      
Bibliografia do rozdziału   


Rozdział 6
Działania wychowawczo-terapeutyczne w redukowaniu trudności uczniów  

6.1. Techniki relaksacji – rozwój i ich zastosowanie w praktyce szkolnej   
6.1.1. Relaksacja w terapii pedagogicznej – przegląd piśmiennictwa   
6.1.2. Wybrane techniki i ćwiczenia relaksacyjne    
6.1.3. Zasady stosowania relaksacji w pracy nauczyciela      
6.2. Praca wychowawczo-terapeutyczna z uczniem z ADHD      
6.3. Praca wychowawczo-terapeutyczna z uczniem agresywnym    
Podsumowanie i uwagi praktyczne    
Bibliografia do rozdziału   


Rozdział 7
Wybrane metody wspomagające terapię pedagogiczną    


7.1. Metoda integracji sensorycznej – Anna Jean Ayres    
7.2. Metoda ruchu rozwijającego – Weronika Sherborne      
7.3. Metoda EEG biofeedback   
7.4. Program korekty dysleksji – Ronald Davis   
7.5. Kinezjologia edukacyjna – Paul Dennison    
7.6. Program stymulacji półkul mózgowych – Dirk Bakker   
7.7. Metoda instrumental enrichment – Reuven Feuerstein  
7.8. Krytyczna analiza wybranych metod terapii wspomagającej      
Podsumowanie i uwagi praktyczne    
Bibliografia do rozdziału    


Rozdział 8
Arteterapia – wybrane metody pracy z dzieckiem   


8.1. Biblioterapia, bajkoterapia, filmoterapia      
8.2. Teatroterapia (dramatoterapia)   
8.3. Muzykoterapia  
8.4. Choreoterapia    
8.5. Plastykoterapia    
Podsumowanie i uwagi praktyczne      
Bibliografia do rozdziału  


Rozdział 9
Praktyczne aspekty terapii pedagogicznej   


9.1. Terapia pedagogiczna w opiniach praktyków   
9.2. Terapia pedagogiczna w poglądach studentów – uzasadnienie wyboru   
9.3. Tradycyjne i współczesne rozumienie terapii pedagogicznej – pytania i odpowiedzi   
Podsumowanie i uwagi praktyczne  
Zakończenie – dyskusja nad przyszłością terapii pedagogicznej    
Bibliografia do rozdziału  

Bibliografia do publikacji 

[…] książka jest zwartym kompendium wiedzy o teoretycznych i praktycznych zagadnieniach związanych z terapią pedagogiczną. Połączenie teorii z praktyką pedagogiczną i diagnostyczno-terapeutyczną stanowi o wysokiej wartości tego opracowania. Wybrane i omówione w publikacji zagadnienia są bardzo cenne, Autorki przekazały w niej bowiem własne praktyczne doświadczenia. Jest to przydatny materiał, szczególnie dla rozpoczynających swoją pracę terapeutów, dzięki któremu mogą się oni zorientować w nieprzebranej ilości koncepcji teoretycznych, a także metod i technik terapeutycznych z nich wyrosłych – dostępnych, lecz wymagających selekcji pod kątem potrzeb poszczególnych dzieci.

Z recenzji prof. dr hab. Marty BogdanowiczNajnowsza książka pt. "Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia" autorstwa Pań Barbary Skałbani, Teresy Lewandowskiej-Kidoń przedstawiają, w niej z jak ważnym do spełnienia zadaniem i misją ma zmierzyć się terapeuta, aby godnie być przygotowanym do swojego zawodu.

Terapeuta ma zadanie nie tylko uważnie wysłuchać, ale przy tym należycie dbać o dobre relacje z osobą, której udziela wsparcia z przy pomocy dobranych i opracowanych przez niego metod pracy.

Zdarzają się takie sytuacje, że większość osób nie ma ochoty w danym momencie skorzystać z pomocy terapeuty, gdyż z reguły nie wzbudza, on naszego zaufania nie potrafi przeprowadzić rozmowy, gdyż nie posiada odpowiedniego podejścia do wykonywanego przez siebie zawodu.

Abyśmy mogli, zaczerpnąć wiedzy na temat terapii pedagogicznej warto, jest zasięgnąć porady u osób, które miały więcej do czynienia związanego z główną tematyką podjętą w tej o to książce oraz możemy zaobserwować czy my sami stosujemy podobne metody ćwiczeń również omówione na bazie zilustrowanej przez autorki teorii.

Książka ta składa się z 9 rozdziałów, w których to autorki omówiły w nich warsztat pracy terapeuty, aby Czytelnik mógł poznać lepiej go od strony praktycznej, jak i teoretycznej.

Uważam, że podjęty główny temat terapii pedagogicznej przez autorki został trafnie i pomysłowo zanalizowany.

Tekst zamieszczony w tej oto książce napisany językiem barwnym językowo pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Każdy z zamieszczonych 9 rozdziałów zawiera posumowanie i uwagi praktyczne, zagadnienia do dyskusji oraz bibliografię do omówionego tematycznego zagadnienia rozdziału.

Zainteresowałam się szczególnie dwoma rozdziałami. Pierwszy z nich dotyczy arteterapii-wybranych metod pracy z dzieckiem, a drugi zawiera praktyczne aspekty terapii pedagogicznej.

Dzięki tym dwom rozdziałom mogłam przyjrzeć się z bliska, jak wygląda praca terapeuty w wybranych przez niego metodach pracy.

Zebrane przez autorki wypowiedzi nauczycieli i studentów w podjętym przez nie głównym temacie terapii pedagogicznej na podstawie wypełnionych przez nich ankiet pozwoliło im wywnioskować czy widzą, siebie realnie w tym zawodzie mając na uwadze wiele aspektów, które, na względzie współpracę z dziećmi bądź też z ich rodzicami.

Książka ta powinna być drogocenną wskazówką dla rodziców, nauczyciela, terapeuty, aby mogli oni w pełni zrozumieć słowo terapia pedagogiczna, która to z czasem zyskuje nowe spojrzenie w świecie pedagogiki, w nowym horyzoncie na gruncie różnego rodzaju sposobu wzajemnego porozumiewania się.

Oficynie Wydawniczej "Impuls" dziękuję za podarowanie mi do zrecenzowania książki pt. "Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia" autorstwa Pań Barbary Skałbani, Teresy Lewandowskiej-Kidoń.

Polecam przeczytać tę książkę.

źródło: Anna Sz.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło