• Obniżka
Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków

Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków

ISBN: 978-83-8095-946-0
36,19 zł
33,19 zł Oszczędzasz: 3,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autorki problematykę twórczości odniosły do kształtowania się zintegrowanej osobowości młodzieży w wieku od 13 do 16 lat i ich autonomicznego rozwoju.[...]

Ilość

Monografia pt. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13–16-latków autorstwa Marzenny Adamowicz i Alicji Ostrowskiej jest interesującą i ważną pracą w pedagogice szkolnej. Podjęto w niej trud uporządkowania i ujęcia całościowego różnych podejść teoretycznych i badawczych w odniesieniu do twórczości. Autorki problematykę twórczości odniosły do kształtowania się zintegrowanej osobowości młodzieży w wieku od 13 do 16 lat i ich autonomicznego rozwoju. Istnieje wąska grupa badań w tym temacie, dlatego prezentacja ich w niniejszej publikacji zasługuje na szczególne uznanie i wypełnia lukę w tym obszarze badań.

Fragment z recenzji prof. dr hab. Urszuli SzuścikW związku z przedmiotem badań za kluczowe w monografii dla podjętych eksploracji są następujące pojęcia: „twórczość”, „orientacje życiowe”, „twórcze orientacje życiowe”, które są zinterpretowane w pierwszych dwóch rozdziałach.

Aby scharakteryzować orientacje życiowe twórczych 13–16-latków, Autorki wzięły pod uwagę ich cechy osobowe (myślenie twórcze, marzenia i postawy twórcze), dzieło i jego właściwości (wypowiedzi na temat swojej przyszłości). W pracy pedagoga możliwe jest określenie cech w stanie potencjalnym oraz w stanie realizacyjnym. Stan potencjalny dotyczy myślenia i postaw twórczych, realizacyjny zaś wypowiedzi pisemnych na temat przyszłości oraz wytworów, które mogą zostać nam udostępnione. Należy podkreślić fakt, iż jeśli cechy w stanie potencjalnym nie zostaną wykryte przez środowisko szkolne, rodzinne, to mogą, ale nie muszą, przerodzić się w negatywne zachowania ucznia. Teza niniejsza nie jest potwierdzona badaniami. O niej traktują psycholodzy w swoich wywodach teoretycznych.

Niniejsze wskazuje, że Autorki preferują tutaj interakcyjną teorię twórczości, co oznacza, że interakcja poszczególnych jej elementów może przyczynić się do rozwoju twórczości. Należy też zauważyć, że to samo środowisko u jednych może stymulować, a u innych hamować rozwój twórczości. Dla potrzeb tej monografii przyjęły egalitarną koncepcję twórczości, czyli jej sens subiektywny, powszechny, codzienny, co oznacza, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci i rasy, jest twórczy w różnym stopniu i zakresie, co przejawia się w życiu codziennym.

Omówiły także właściwości (tj. wyobraźnia, marzenia, zachowania i postawy) twórczych 13–16-latków. W drugim rozdziale skupiły uwagę na orientacjach życiowych i ich klasyfikacji. Część trzecia została poświęcona założeniom metodologicznym i organizacyjnym badań własnych. Kolejny rozdział przedstawia analizę i interpretację wyników tych badań. Zawarły w nim wyniki badań testów: twórczego myślenia i postaw oraz orientacji życiowych. Następnie dokonały interpretacji tych wyników. Opracowanie zamykają: zakończenie z wnioskami z badań wraz z postulatami dla praktyki pedagogicznej.

Celem poznawczym monografii jest wzbogacenie teorii dzięki analizie i interpretacji wyników badań własnych. Na ich podstawie Autorki spróbowały sprecyzować postulaty do dalszych badań oraz dla praktyki pedagogicznej, co jest celem praktycznym. Kolejny z celów pracy – społeczny – jest rezultatem współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych, które czekają jednostki o twórczych orientacjach życiowych, a także postawach: twórczych, krytycznych.

126 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2021-06-07

Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków

Pojęcie twórczości posiada szeroki zakres i wiele znaczeń. Początkowo było ono zarezerwowane dla działalności boskiej, następnie dla jednostek wybitnych, a obecnie odnosi się do wszystkich osób podejmujących działalność zmierzającą do przekształcenia otaczającej rzeczywistości. Wśród specjalistów zajmujących się problemem twórczości dominuje opinia, że do czynów twórczych zdolny jest każdy człowiek. Czy musza istnieć jednak specjalne warunki do rozwoju twórczości? Jak wygląda twórczość nastolatków? Rozwija się pod wpływem szkoły czy może przechodzi kryzys?

O orientacjach życiowych nastolatków, a także o ich twórczości i twórczych postawach piszą w swojej książce Marzena Adamowicz i Alicja Ostrowska. Monografia pt. „Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS, to pozycja poruszająca istotny nie tylko dla pedagogiki temat twórczości, związanej z nim postawy, a nawet sensu istnienia. Badaczki podjęły się analizy zagadnienia dotychczas niezgłębianego i traktowanego nieco marginalnie – obecne na ryku pozycje omawiają twórczość dzieci, czy osób niepełnosprawnych, pomijając grupę zbadaną przez autorki książki. Tymczasem analizowany wiek przypada na okres jednego kryzysów twórczości, kiedy to występuje zainteresowanie płcią przeciwną. Dlatego też tak intrygująca jest to praca, pozwalająca wprowadzić odpowiednie zmiany w programie szkolnym, ale też w postawach nauczycieli, a nawet rodziców. Zresztą książka, choć w głównej mierze zaciekawi nauczycieli, może zmienić także zachowania rodziców.

Książka składa się z czterech rozdziałów, z czego dwa pierwsze dotyczą pojęcia twórczości, orientacji życiowych oraz twórczych orientacji. Poznamy różne spojrzenia na twórczość, charakterystykę osoby kreatywnej, definicję dzieła twórczego oraz koncepcję twórczości. Przekonamy się ponadto, jak wygląda kwestia marzeń oraz wyobraźni, ukierunkowujących orientacje życiowe. Dowiemy się też, czemu służy myślenie twórcze i jakie związane z tym nurty funkcjonują, a także jak kształtuje się typologia postaw twórczych. W rozdziale drugim autorki poruszają temat orientacji życiowych 13-16-latków, piszą o roli wartości w ich funkcjonowaniu oraz o poszukiwaniu sensu życia. Te dwa rozdziały składają się na część teoretyczną książki – kolejne stanowią omówienie procedury oraz wyników badań.

W rozdziale trzecim znajdziemy opis metodologiczny badań własnych. Celem poznawczym badaczek stało się scharakteryzowanie orientacji życiowych twórczych i odtwórczych 13-16- latków. Rozdział czwarty stanowi omówienie wyników, uzupełnione również o obszerne przedstawienie sylwetek twórczych adolescentów.

Konkluzje i postulaty wynikające z badań są niezmiernie istotne nie tylko dla kierunków działań polskiej szkoły, ale tak naprawdę dla wszystkich zainteresowanych. Dotychczas prowadzone badania dotyczyły innych grup wiekowych, nie adolescentów, dlatego też monografia ma wielką wartość dla praktyki pedagogicznej szczególnie, że autorki zalecają konkretne działania mające na celu podtrzymanie pozytywnej motywacji poznawczej dzieci, a takie jej pobudzania i ukierunkowania.

Napisz recenzje

Marzena Adamowicz

Marzena Adamowicz pedagog, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Zielonogórskiego, jej specjalności naukowe obejmują: pedeutologię, pedagogikę twórczości i zdolności, twórczość pedagogiczną nauczycieli, innowacje pedagogiczne, indywidualizację w edukacji dziecka, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz dydaktykę i pedagogikę rodzin

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzenna_Magda-Adamowicz)


Alicja Ostrowska

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marzena Adamowicz, Alicja Ostrowska

ISBN druk

978-83-8095-946-0

ISBN e-book

Objętość

190 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie       

1. Fenomen twórczości      

1.1. Polisemia terminu „twórczość”   
1.2. Interakcyjna teoria twórczości       
1.3. Wyobraźnia i marzenia w osobistych doświadczeniach    
1.4. Myślenie twórcze        
1.5. Twórcze postawy       

2. Orientacje życiowe 13–16-latków     

2.1. Rola wartości w funkcjonowaniu młodego pokolenia      
2.2. Poszukiwanie sensu życia w okresie adolescencji     
2.3. Orientacje rodzinne, personalistyczne       
2.4. Orientacje obserwacyjne i hedonistyczne      
2.5. Orientacje przywódcze i zawodowe     
2.6. Orientacje społeczne i twórcze     

3. Opis metodologiczny badań własnych  

3.1. Problematyka badań    
3.2. Procedura badawcza      
3.3. Organizacja, teren i próba badawcza    

4. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13–16-latków w empirycznych poszukiwaniach      

4.1. Myślenie twórcze adolescentów       
4.2. Postawy twórcze badanych     
4.3. Osoby twórcze i odtwórcze      
4.4. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych respondentów   
4.5. Orientacje życiowe w percepcji adolescentów   
4.6. Twórcze orientacje życiowe twórczych i odtwórczych badanych   
4.7. Sylwetki twórczych adolescentów   

Podsumowanie, konkluzje i postulaty      

Literatura cytowana      

Aneksy

fragment

Monografia pt. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13–16-latków autorstwa Marzenny Adamowicz i Alicji Ostrowskiej jest interesującą i ważną pracą w pedagogice szkolnej. Podjęto w niej trud uporządkowania i ujęcia całościowego różnych podejść teoretycznych i badawczych w odniesieniu do twórczości. Autorki problematykę twórczości odniosły do kształtowania się zintegrowanej osobowości młodzieży w wieku od 13 do 16 lat i ich autonomicznego rozwoju. Istnieje wąska grupa badań w tym temacie, dlatego prezentacja ich w niniejszej publikacji zasługuje na szczególne uznanie i wypełnia lukę w tym obszarze badań.

Fragment z recenzji prof. dr hab. Urszuli SzuścikProblem podjęty przez Badaczki wydaje się istotny, gdyż jak stwierdza Bożena Kanclerz: „Współczesne pokolenie młodych jest szczególnie narażone na fluktuacje w ponowoczesnej rzeczywistości. Młody człowiek będący na etapie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością poszukuje sensu swojego istnienia, koncentrując swoje działania wokół określonych celów. Młodzież doświadcza świata i dokonuje wyborów, kierując się określonymi wartościami, orientując się na świat w określony sposób. Będąc na etapie »pomiędzy«, próbuje dookreślać siebie i definiować własne cele, które zamierza realizować”.

Autorki monografii już na wstępie swoich rozważań zaznaczają wyraźnie, że problematyka dotycząca istnienia i sensu istnienia staje się przedmiotem studiów „[...] badaczy różnych dziedzin nauki, przy czym w ostatnich dekadach zainteresowanie to się intensyfikuje”, staje się powszechne zdecydowanie bardziej, niż miało to miejsce w przeszłości, i co istotne – „zarówno w wymiarze globalnym, jak i jednostkowym”. Przyczyną tej intensyfikacji są „[...] zagrożenia i wstrząsy, wytrącające człowieka z codziennego, uporządkowanego, powszedniego, spokojnego życia i zmuszające do krytycznej refleksji”. Na owe „wstrząsy” i „zagrożenia” narażony jest szczególnie młody niedoświadczony, dorastający człowiek, który w świecie poddawanym ciągłym fluktuacjom, „[...] zmuszany jest do ciągłych wyborów, eksperymentowania między dobrem a złem, prawdą – fałszem, pięknem – brzydotą”. W tej sytuacji – jak zaznaczają Marzena Adamowicz i Alicja Ostrowska – pewnym odpowiadającym na potrzeby młodego człowieka przemianom powinna poddać się także szkoła, ta jednak, pomimo wielu postulatów oraz prób reformowania, nadal funkcjonuje bardziej jako miejsce „usztywnione”, „promujące” postawy odtwórcze, miejsce, w którym spontaniczne i zmotywowane na początku swej drogi edukacyjnej dziecko staje się stopniowo osobą pasywną i pozbawioną wyraźnego rysu własnej tożsamości, niż miejsce sprzyjające „otwartości” i „elastyczności”.

Fragment z recenzji dr hab. Katarzyny Sadowskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło