Marginalizacja na rynku pracy. Teorie i implikacje praktyczne

Marginalizacja na rynku pracy. Teorie i implikacje praktyczne

ISBN: 978-83-7850-962-2
14,29 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 15,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka w naszj księgarni dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - e-book.

Książka w wersji papierowej w wydaniu II 2019 dostępna w księgarni internetowej: zinamon.pl

Prezentowana publikacja składa się z trzech głównych części, poprzedzonych artykułami wprowadzającymi w zagadnienie etosu pracy i jej wartości. Autorzy problematykę pracy ujmują z perspektywy nauki Jana Pawła II.

Wersja książki
Ilość

Etos pracy w dobie kapitalizmu

Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czasu, chrześcijański etos pracy od stuleci nie ulegał większym zmianom; praca była nie tylko źródłem utrzymania, nie tylko – poprzez rodzaj – określała status społeczny, lecz również, a może przede wszystkim, stanowiła jedyną akceptowalną formę egzystencji, wywodzącą się ze starotestamentowych przykazów. Ten raz na zawsze ustalony porządek uległ w ciągu zaledwie kilku ostatnich dekad gwałtownemu rozbiciu i przeobrażeniu, „etos pracy” zamieniając na „rynek pracy”. Rewolucji, która wstrząsnęła współczesną ekonomią, poświęcona jest Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, pod red. profesora Norberta G. Pikuły. W kilkunastu rozdziałach, zgrupowanych w trzech częściach, Autorzy nie tylko pokazują, jakim przeobrażeniom uległa współczesna definicja pracy, ale i poddają analizie trzy z wielu problemów, z jakimi borykają się uczestnicy (często mimowolni) ekonomicznego „wyścigu szczurów”; i tak część pierwsza poświęcona jest dyskryminacji seniorów na rynku pracy, część druga omawia bariery, z jakimi zmierzyć się musi czynna zawodowo kobieta, wreszcie – część trzecia koncentruje się na kreowaniu lepszej przyszłości dla młodych ludzi, pochodzących z rodzin, dotkniętych tytułową marginalizacją.

Prezentowana publikacja składa się z trzech głównych części, poprzedzonych artykułami wprowadzającymi w zagadnienie etosu pracy i jej wartości. Autorzy problematykę pracy ujmują z perspektywy nauki Jana Pawła II.

W pierwszej części, zatytułowanej Dyskryminacja na rynku pracy, autorzy skoncentrowali się na trudnościach z zatrudnianiem osób starszych. Zwrócono również uwagę na indywidualne i społeczne konsekwencje bezrobocia. Druga część – Kobieta na rynku pracy – jest zbiorem artykułów traktujących o wartościach, możliwościach i pozytywnych efektach wynikających z zatrudniania kobiet, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na czynniki płynące z rynku pracy, które uniemożliwiają ich zatrudnienie, rozwój zawodowy, karierę zawodową. Natomiast ostatnia, trzecia część, nosząca tytuł Młodzież – edukacja – praca, dotyczy możliwości zapobiegania zjawisku marginalizowania młodzieży wywodzącej się z rodzin doświadczających wykluczenia oraz osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich strategii edukacyjnych, wychowawczych, a także adekwatnych do potrzeb form wsparcia.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-962-2

Pikuła G. Norbert

Wprowadzenie (Norbert G. Pikuła)    

Andrzej Zwoliński

Jana Pawła II wkład w naukę o pracy   

Zygmunt Kowalczuk

Etyczny wymiar pracy człowieka w nauczaniu Jana Pawła II    

Część I. Dyskryminacja na rynku pracy

Norbert G. Pikuła

Senior na rynku pracy    

Katarzyna Jagielska

Wartość pracy w życiu seniora    

Katarzyna Białożyt

Produktywność osób starszych – czy produktywny jest tylko aktywny zawodowo senior?    

Adam Szwedzik

Bezrobocie przyczyną problemów człowieka i jego rodziny 

Część II. Kobieta na rynku pracy

Paweł Ulman

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce   

Elżbieta Sałata

Rola pracy zawodowej w życiu kobiet   

Aleksandra Jakubik

Aktywizacja i wsparcie bezrobotnych mieszkańców powiatu brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ludzi młodych   

Część III. Młodzież – edukacja – praca

Anna M. Mróz

Wsparcie młodzieży zagrożonej marginalizacją w procesie samorozwoju 

Katarzyna Zielińska-Król

Edukacja a szanse osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 

Maria Szymańska

Bezrobocie – materialno-niematerialne koło biedy polskich rodzin 

Norbert G. Pikuła

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Senior na rynku pracy

Senior in the labour market

Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy,

a nie tylko to, na co wyglądamy.

Joseph Conrad

Wstęp 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznych, globalnych zmian zachodzących nie tylko w wymiarze postępu naukowego, lecz również w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Zmiany te w istotny sposób wpływają na obraz świata. Zauważa to Anthony Giddens, dodając, że globalizacja zmienia także spojrzenie na świat.

Przyjmując globalny punkt widzenia, stajemy się bardziej świadomi wielu problemów, w obliczu których stoi świat na początku XXI wieku. Perspektywa globalna pozwala nam dostrzec, że wskutek zacieśniania się naszych powiązań z resztą świata skutki naszych działań są odczuwalne dla innych i że problemy światowe dotyczą także nas. 

Jedną z zaobserwowanych zmian społecznych XXI wieku jest starzejące się społeczeństwo. Podkreśla to Virpi Timonen i zwraca uwagę na fakt, że „starzenie się społeczeństwa jest obecnie jednym z najważniejszych zjawisk globalnych”. Zjawisko starzenia się określa on jako „wszechobecne”, „bezprecedensowe”, „trwałe”, „nieodwracalne”, którego granic nie da się ustalić. Ponadto – jego zdaniem – jest raczej „mało prawdopodobne, aby powrócić do sytuacji, w której ludzie umierają wcześniej i mają więcej dzieci”, a my „wciąż zbyt mało wiemy o większości aspektów starzenia się” i skutkach i konsekwencjach, jakie ono niesie. W swoich rozważaniach Timonen słusznie zauważa, że proces starzenia się społeczeństwa „wpływa na każdego z nas, nie tylko na starszą część populacji, a globalnie dotyczy wszystkich regionów świata”. Należy więc nim się zajmować z kilku powodów. Do najważniejszych należy zaliczyć fakt, że po pierwsze, starzenie się społeczeństwa ma istotne znaczenie dla międzypokoleniowego, wewnątrzpokoleniowego oraz międzynarodowego kapitału społecznego, po drugie, wpływa na gospodarkę, społeczeństwo i politykę, a pośrednio także na rynek pracy. Dostrzega jednak, że „starzejące się społeczeństwo nie musi mieć ujemnego wpływu na gospodarkę i nie musi prowadzić do spowolnienia gospodarki”. Trzeba zgodzić się z tym stwierdzeniem, gdyż odpowiednio wykorzystany kapitał ludzki i społeczny seniorów może przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Należy spojrzeć na starszego pracownika nie tylko z perspektywy generowania kosztów, wolniejszego przyswajania nowoczesnych technologii czy też zajmowania miejsc pracy osobom młodym, kreatywnym, ale przede wszystkim przez pryzmat ogromnego doświadczenia zdobywanego przez wiele lat pracy. Można zauważyć, że starzenie się społeczeństwa dostarcza nam bardzo wielu ciekawych materiałów do badań naukowych. Dają nam one możliwość odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami świat społeczny. W związku z tym, że narasta problem starzejących się społeczeństw, pojawia się potrzeba zgłębienia ich w wymiarze teoretycznym i empirycznym. Można zaliczyć do nich problem zbyt krótkiej aktywności zawodowej, który jest tak duży, że warto zastanowić się nad powodem wczesnej dezaktywizacji osób na rynku pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest między innymi pokazanie czynników decydujących o aktywności lub bierności zawodowej seniorów.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło