Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie

Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie

ISBN: 978-83-7587-264-4
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytania o uwarunkowania dobrego zdrowia: zachowania dotyczące zdrowia, czynniki ryzyka zachorowań, profilaktyka i promocja zdrowia, skuteczne leczenie i rehabilitacja, poprawa jakości życia. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane w tych obszarach wpływa na kształtowanie czynników poznawczych, a także na podejmowanie zachowań dotyczących zdrowia, które z kolei oddziałują na stan zdrowia i przebieg choroby...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytania o uwarunkowania dobrego zdrowia: zachowania dotyczące zdrowia, czynniki ryzyka zachorowań, profilaktyka i promocja zdrowia, skuteczne leczenie i rehabilitacja, poprawa jakości życia. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane w tych obszarach wpływa na kształtowanie czynników poznawczych, a także na podejmowanie zachowań dotyczących zdrowia, które z kolei oddziałują na stan zdrowia i przebieg choroby. W psychologii zdrowia i psychologii klinicznej od wielu lat podkreśla się znaczenie reprezentacji poznawczej dla zdrowia i choroby. Istotne wydają się podmiotowe przekonania o możliwości wpływu na stan zdrowia: poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia, określające źródła wpływu na stan zdrowia (działanie własne, oraz innych osób znaczących, lub przypadek) oraz przekonania o własnej skuteczności działań związanych ze zdrowiem. To one właśnie, jak wskazują dane z literatury mogą decydować o przezwyciężeniu choroby. Własna skuteczność uznawana jest bezspornie jako predykator zachowań zdrowotnych. W książce poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia oraz przekonania o własnej skuteczności traktowane są jako wymiary indywidualnych zasobów zdrowia.

Mimo, że uwarunkowania poznawcze stanowią pewien fragment systemu czynników wpływających na zachowania dotyczące zdrowia, można przytoczyć zaobserwowane i opisane w literaturze dowody zbawiennego wpływu przekonań o własnej skuteczności w sytuacjach krytycznego zagrożenia zdrowia, jakim jest na przykład rak. Warto więc poszerzyć wiedzę i podjąć analizę roli, jaką odgrywają w przypisywanym im zakresie.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów; cztery pierwsze mają charakter teoretyczny, poglądowy. Rozdział pierwszy poświęcony jest problemom zdrowia i choroby, które stanowią punkt wyjścia i punkt odniesienia dla omawianych zagadnień w dalszej części książki. Znajdujemy w nim wyjaśnienia i charakterystykę podstawowych pojęć dotyczących zdrowia i choroby, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyjęty w książce nurt poznawczy. Z szerokiego obszaru zagadnień dotyczących omawianej w pracy problematyki autor wybrał te, które wydawały się najistotniejsze, a zatem sporo miejsca zajmują zachowania oraz zasoby dotyczące zdrowia. Podmiotowe, indywidualne, poznawcze zasoby zdrowia, którymi są analizowane w książce poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności omówiono w rozdziałach: drugim i trzecim. Nieco więcej miejsca poświęcono poczuciu umiejscowienia kontroli, wokół którego koncentrowały się wieloletnie zainteresowania badawcze autora.

Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonanie o własnej skuteczności są w dużym stopniu powiązane z uczeniem się zaradności lub bezradności w toku socjalizacji; dotyczy to również zachowań zdrowotnych. Z tego też względu w rozdziale czwartym omówiono zespół wyuczonej bezradności, głównie w aspekcie mechanizmów jej uwarunkowań.

Kolejne rozdziały zawierają analizę popartą wynikami badań własnych poczucia kontroli i skuteczności własnej w przebiegu takich wybranych chorób przewlekłych, jak: choroba nowotworowa (rozdział V), przewlekła obturacyjna choroba płuc (rozdział VI), ból przewlekły (rozdział VII), choroba alkoholowa (rozdział VIII).

196 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-264-4

Kościelak Ryszard

Kościelak Ryszard profesor zwyczajny doktor habilitowany - psycholog kliniczny, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi American Association on Mental Retardation (AAMR), New York Academy of Sciences (NYAS), Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia psychologiczne ukończył w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1974 roku jest nauczycielem akademickim. W okresie swej długoletniej pracy pełnił wiele funkcji: był dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prorektorem w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Posiada bogate doświadczenie kliniczne zdobyte w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w klinikach, szpitalach, poradniach oraz ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie pełni funkcję prodziekana. Jest autorem dziewięciu książek i około dziewięćdziesięciu prac naukowych. Wypromował 7 doktorów i około 400 magistrów. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą funkcjonowania psychospołecznego osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W ostatnich latach badania koncentrują się na podmiotowych zasobach zdrowia oraz uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych osób zdrowych i przewlekle chorych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kościelak Ryszard

ISBN druk

978-83-7587-264-4

ISBN e-book

978-83-7587-264-4

Objętość

234 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ZDROWIE I CHOROBA

1. Pojęcie zdrowia i choroby

2.Zdrowie i choroba w nurcie poznawczym

3.Zachowania dotyczące zdrowia

3.1 Pojęcie i rodzaje zachowań dotyczących zdrowia

3.2 Rozwój i zmiana zachowań dotyczących zdrowia

4. Zasoby zdrowia

ROZDZIAŁ II. POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI JAKO WYMIAR INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW ZDROWIA

1. Pojęcie i pomiar poczucia umiejscowienia kontroli

2. Rozwój poczucia umiejscowienia kontroli

3. Obszary badań nad poczuciem umiejscowienia kontroli

4. Poczucie umiejscowienia kontroli a stan zdrowia

ROZDZIAŁ III. PRZEKONANIA O WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI JAKO WYMIAR INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW ZDROWIA

1. Pojęcie i pomiar

2. Przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie

ROZDZIAŁ IV. ZESPÓŁ WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI

1.Pojęcie wyuczonej bezradności

2.Rozwój wyuczonej bezradności 3.Badania nad wyuczoną bezradnością

ROZDZIAŁ V. POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI I PRZEKONANIA O WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI U KOBIET Z NOWOTWOREM PIERSI

1. Nowotwory piersi

1.1 Nowotwory piersi w aspekcie medycznym

1.1.1 Obraz choroby i czynniki ryzyka

1.1.2 Wykrywanie i diagnoza raka piersi

1.1.3 Leczenie i rehabilitacja

1.2 Nowotwory w aspekcie psychologicznym

1.2.1 Zachowania dotyczące zdrowia w profilaktyce raka piersi

2. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u kobiet z nowotworem piersi

2.1 Materiał badawczy

2.2 Wyniki

2.3 Dyskusja wyników

ROZDZIAŁ VI. POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI I PRZEKONANIA O WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI U OSÓB CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC

1.Obturacyjna przewlekła choroba płuc (POChP

1.1 POChP w aspekcie medycznym

1.1.1 Obraz choroby i czynniki ryzyka

1.1.2 Wykrywanie i diagnoza POChP

1.1.3 Leczenie i rehabilitacja

1.2 POCHP w aspekcie psychologicznym

2. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u osób z POChP

2.1 Materiał badawczy

2.2 Wyniki

2.3 Dyskusja wyników

ROZDZIAŁ VII. POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI U OSÓB Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM

1.Ból

1.1 Ból w aspekcie medycznym

1.1.1 Obraz bólu

1.1.2 Leczenie i rehabilitacja

1.2 Ból w aspekcie psychologicznym

2. Poczucie umiejscowienia kontroli u osób z bólem przewlekłym

2.1 Materiał badawczy

2.2 Wyniki

2.3 Dyskusja wyników

ROZDZIAŁ VIII. PRZEKONANIA O WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI U OSÓB Z CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ

1.Choroba alkoholowa

1.1 Choroba alkoholowa w aspekcie medycznym

1.1.1 Obraz choroby i czynniki ryzyka

1.1.2 Wykrywanie i diagnoza choroby alkoholowej

1.1.3 Leczenie i rehabilitacja

1.2 Choroba alkoholowa w aspekcie psychologicznym

2. Przekonania o własnej skuteczności u osób z chorobą alkoholową

2.1 Materiał badawczy

2.2 Wyniki

2.3 Dyskusja wyników

Bibliografia

fragment

Książka, ” Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie”, wpisuje się w aktualny i bardzo ważny nurt badań realizowany w obszarze psychologii zdrowia. Stanowi dzieło nowe, oryginalne, w którym Autor, z perspektywy poznawczej, w sposób nowatorski, wielostronnie i krytycznie prezentuje zagadnienia zdrowia i choroby w powiązaniu z poczuciem lokalizacji kontroli i przekonaniami o własnej skuteczności. Należy podkreślić, że problematyka pracy ukazana jest w odniesieniu do bardzo obszernego, światowego piśmiennictwa.

Autor, w sposób wielostronny i usystematyzowany dostarcza czytelnikowi wiadomości na temat różnego rozumienia zdrowia i choroby ujętego w definicjach i modelach. Zapoznaje także z wnikliwą charakterystyką zachowania dotyczącego zdrowia oraz jego zasobów.

Znaczna część monografii przybliża problematykę zachowania, które podejmuje człowiek w związku ze zdrowiem, będąc zdrowym lub chorym. Autor podaje bardzo interesujące, własne ujecie tego rodzaju zachowania.

To nowe ukazanie problematyki zachowania dotyczącego zdrowia, w powiązaniu z poczuciem kontroli i przekonaniami o własnej skuteczności, nie było dotąd obecne w literaturze specjalistycznej. Autor, jako znany Autorytet również w tej dziedzinie badań, dokonał tego wielkiego, oryginalnego dzieła, którego znaczenie trudno przecenić.

Wraz z pojawieniem się tej monografii, czytelnik zyska także obszerną a zarazem usystematyzowaną, wiedzę dotyczącą wzajemnych zależności zdrowia i choroby, poczucia lokalizacji kontroli oraz przekonań o własnej skuteczności, a charakterystyką licznych narzędzi badań, zarówno dzieci, adolescentów jak i osób dorosłych, stanowić może inspirację dla dalszych poszukiwań badawczych.

Do niezwykle cennych należy zaliczyć treści dotyczące rozwojowego ujęcia poczucia umiejscowienia kontroli, z bogatym tłem badań różnych jej aspektów, a co szczególnie ważne, związków poczucia lokalizacji kontroli ze zdrowiem i przekonaniami o własnej skuteczności, jako indywidualnych wymiarów zdrowia. Autor zwraca także uwagę na negatywne następstwa dla zdrowia wynikające z wyuczonej bezradności.

Zilustrowanie zagadnień teoretycznych licznymi wynikami badań Autora, niezwykle wzbogaca tę monografię. Zilustrowano tutaj rezultaty badań dotyczące związku lokalizacji poczucia kontroli z przekonaniami o własnej skuteczności z zachowaniami dotyczącymi zdrowia, wśród zdrowych, zagrożonych jedną z najczęstszych chorób przewlekłych, niosących w określonych warunkach ryzyko śmierci, do których należy rak piersi. Wieloaspektowo ujęte zagadnienia medyczne i psychologiczne dotyczące raka piersi, ilustruje szeroki obraz „ zysków i strat” wobec kobiet wykonujących lub nie kontrolnych badań, mających na celu zdiagnozowanie ewentualnej choroby w najwcześniejszych fazach jej klinicznego zaawansowania, w których możliwe jest pełne wyleczenie.

Wielkim osiągnięciem badawczym Autora jest również ukazanie znaczenia lokalizacji poczucia kontroli, wśród chorych na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekły ból, czy choroba alkoholowa.

Monografia autorstwa Ryszarda Kościelaka plasuje się jako niewątpliwie bardzo cenne i potrzebne źródło bardzo rzetelnej wiedzy, które bez modyfikacji powinno ukazać się w formie książkowej. Podsumowując, wyrażam przekonanie, że wielu zainteresowanych specjalistów, takich jak lekarze, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści zatrudnieni w ochronie zdrowia, a także studenci psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki, nauk o zdrowiu, znajdzie w tej monografii ważne i cenne treści, umożliwiające spojrzenie w perspektywie uwarunkowań poznawczych na funkcjonowanie w zdrowiu i chorobie, w zależności od lokalizacji poczucia kontroli czy stopnia przekonań dotyczących własnej skuteczności.

Prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło