Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum

Podtytuł: Gimnazjum
ISBN: 978-83-7850-818-2
4,76 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 5,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową, wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania...

Wersja książki
Ilość

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania.

Podstawa programowa określa siedem głównych działów kształcenia: diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego, trening zdrowotny, sporty całego życia i wypoczynek, bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista, sport, taniec, edukacja zdrowotna. Tak posegregowane treści nauczania pozwalają nauczycielowi na precyzyjne zaplanowanie swojej pracy i jednocześnie są czytelną prognozą podejmowanych działań w zakresie edukacji fizycznej.

Proponowany materiał należy traktować jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania.

Polecamy koncepcja edukacji fizycznej do wszystkich etapów edukacji w wersji papierowej oraz elektroniczne (ePub, MOBI czy PDF):

1. Edukacja wczesnoszkolna
2. Gimnazjum
3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
5. Metoda projektów w pracy nauczyciela WF

Gimnazjum
100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-818-2

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.


Janota Janusz

Notka biograficzna w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula, Janota Janusz

ISBN druk

978-83-7850-818-2

ISBN e-book

978-83-7587-843-1

Objętość

210 stron

Wydanie

III, 2015

Format

B5 (235x160)

Oprawamiękka, klejona

WPROWADZENIE


PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - GIMNAZJUM

DIAGNOZA I PROGNOZA

Wstęp

Diagnoza stanu zdrowia i rozwoju fizycznego

Diagnoza sprawności fizycznej

Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości

Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego


SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANYPRACY

Uwagi organizacyjne

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie I gimnazjum

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie II gimnazjum

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie III gimnazjum


PROPOZYCJE ZAJĘĆ W RAMACH FAKULTETÓW

Fakultety sportowe

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – narciarstwo biegowe

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka siatkowa

Fakultet turystyczny

Fakultet rekreacyjny


OCENIANIE

Wstęp

Zasady oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum

Samoocena


EWALUACJA

Ewaluacja jednostek lekcyjnych

Ewaluacja programu nauczania


WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW PRAWNYCH

OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE


BIBLIOGRAFIA  

Fragment

Recenzja programu wychowania fizycznego wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych lll-go etapu edukacyjnego kl. l-lll (Gimnazjum) Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja
pt. „Rusz się człowieku" opracowanego przez Panią mgr Urszulą Kierczak

 
Zaprezentowany program mgr Urszuli Kierczak zawiera:
 1. Założenia wstępne;
 2. Cel główny realizacji wychowania fizycznego;
 3. Ogólne cele kształcenia;
 4. Cele edukacyjne i materiał nauczania z zakresu:   
  1. obligatoryjnych zajęć lekcyjnych w systemie klasowym
  2. edukacji zdrowotnej oraz
  3. zajęć fakultatywnych
 5. Podstawowe osiągnięcia uczniów w zakresie edukacji fizycznej po zakończeniu lll-go etapu edukacyjnego.
 
Część główna realizacji zajęć wychowania fizycznego w programie pt. „ Rusz się człowieku" ma na celu wdrożenie ucznia do dbałości o sprawność fizyczną, rozwój fizyczny, troski o zdrowie swoje i innych oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie.
 
Cele edukacyjne i materiał nauczania obligatoryjnych zajęć lekcyjnych autorka opracowała z podziałem na moduły (obszary edukacyjne) i przedstawiła je na tle wymagań ogólnych.
 
Moduł pierwszy dotyczy „Diagnozy sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego", który to autorka zatytułowała „JAKI JESTEM? CO POTRAFIĘ?".
 
Moduł drugi „Trening zdrowotny" zatytułowała „KSZTAŁTUJ SIEBIE I SWOJE CIAŁO".
 
Moduł trzeci „Sporty całego życia i wypoczynek" to „BAWMY SIĘ RUCHEM".
 
Moduł czwarty „Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista" zatytułowany został słusznie „RUCH TO ZDROWIE".
 
Moduł piąty dotyczący „Sportu" to „UCZCIWA RYWALIZACJA".
 
Moduł szósty „Taniec", który wg autorki nosi tytuł „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE", gdyż został poszerzony o elementy muzyki.
 
Moduł siódmy „Edukacja zdrowotna", której przypisała hasło „SZLACHETNE ZDROWIE NIKT SIĘ NIE DOWIE JAKO SMAKUJESZ AŻ SIĘ ZEPSUJESZ".
 
Zaproponowane przez autorkę nazewnictwo poszczególnych obszarów edukacyjnych w pełni odzwierciedla materiał nauczania w relacji do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 
Każdy obszar edukacyjny (moduł) zawiera treści kształcenia z podziałem na:
- Cele kształcenia - wymagania ogólne;
- Treści nauczania -wymagania szczegółowe;
- Efekty   kształcenia - przewidywane   osiągnięcia   uczniów w zakresie :
        umiejętności
        postaw i
        wiadomości
 - Uwagi o realizacji
co stwarza, iż program (w układzie poziomym) jest przejrzysty i treści jednego działu ściśle wynikają
z treści poprzedniego.
Tak zaproponowane treści ułatwiają zastosowanie ich w praktyce każdemu nauczycielowi, a zwłaszcza początkującemu.
Wg mnie treści kształcenia i wychowania w zaproponowanym (opracowanym) programie obejmują całokształt podstaw programowych z zakresu wymagań ogólnych i szczegółowy, a w wielu przypadkach są znacznie rozszerzone np. tańce, gdzie autorka poszerzyła umiejętności i wiedzę o elementy ćwiczeń muzyczno-ruchowych takich jak: gry i zabawy rytmiczne, improwizację ruchowa oraz elementy gimnastyki artystycznej - ćwiczenia z przyborami.
Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, która w recenzowanym programie oparta jest o głęboką wiedzę problemu o czym świadczą zamieszczone treści kształcenia ogólnego i szczegółowego z podstaw programowych uzupełniając o własne przemyślenia.
W moim odczuciu brak danych z zakresu wiedzy, umiejętności i podstaw zaproponowanych przez autorkę podstaw programowych Panią prof. dr hab. Wojnarowską ustalonych w czasie roboczego spotkania „Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej" 'Warszawa 15 i 16.10.2008 r.(Załączam z możliwością do wykorzystania).
Brak zamieszczenia powyższych danych, nie pomniejsza wartości treści kształcenia i wychowania z zakresu edukacji zdrowotnej. Są one przemyślane i dostosowane do potrzeb kształcenia postaw prozdrowotnych oraz umiejętności dbania o zdrowie własne i innych na tym etapie edukacyjnym.
 
Drugi dział programu jest poświęcony obowiązkowym zajęciom fakultatywnym, które to powinny służyć poszerzeniu i pogłębieniu umiejętności oraz wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, higieny i zdrowia.
W uwagach wstępnych autorka programu pisze „Treści poszczególnych fakultetów należy urozmaicać i poszerzać tak, by uczniowie nie byli jedynie kształceni w wąskiej specjalności". Zajęcia te mają być kreatywne, nastawione na zabawę, przygodę z rekreacją i sportem, z jednoczesnym stworzeniem warunków do rozbudzania zainteresowań, pasji, zapewnić wewnętrzną motywację, eksponować wewnętrzna inwencję ucznia, upodobania i zainteresowania i spełniać oczekiwania uczniów.
 
Profesor Tischner ujmuje to w następujący sposób „Człowiek jest osobą, to znaczy między innymi naturą zindywidualizowaną. Nie ma i nie może być dwóch identycznych jednostek ludzkich, każda jest osobą, żadna nie jest sobą i jednocześnie kimś innym i żadna, będąc w najbardziej pierwotnym znaczeniu sobą, nie może się stać kimś innym."
Tym postulatem Pani Urszula Kierczak stawiła czoło i zaproponowała sporty całego życia takie jak:
       tenis stołowy
       kometka
♦    ringo
       tenis ziemny
       koszykówka na jeden kosz
       futsal
       łyżworolki
       kolarstwo
       podchody, patrolowanie, tropienie
       zajęcia zimowe - gry i zabawy na śniegu, saneczkarstwo, narciarstwo,
łyżwiarstwo.
W zaprezentowanym fakultecie rekreacyjnym brak form taneczno-gimnastycznych takich jak:
aerobic, fitness, streching i inne, które to wg mnie zostały błędnie przypisane fakultetowi tanecznemu, który to zgodnie z podstawami programowymi winien umożliwić młodzieży udział w tanecznych formach aktywności fizycznej z  elementami wiedzy o muzyce i obejmować jedną lub kilka form tańca.
 
Opracowana oferta zajęć fakultatywnych jest bardzo bogata i każdy nauczyciel, który będzie chciał realizować proces dydaktyczny wg recenzowanego programu znajdzie w nim treści, które może realizować w swojej szkole dostosowując je do umiejętności, możliwości i zainteresowań wychowanków.
 
W części końcowej programu autorka wskazuje co uczeń powinien wiedzieć, umieć i potrafić w zakresie edukacji fizycznej po III-cim etapie kształcenia.
Pamiętać należy, iż siłą napędową rozwoju człowieka jest niezawisła motywacja wewnętrzna wyrastająca z poczucia odpowiedzialności za siebie.
 
Autorka programu w sposób wręcz drobiazgowy prezentuje treści nauczania z poszczególnych fakultetów.
 
W fakultecie sportowym przedstawia propozycje treści z zakresu:
       piłki siatkowej
       koszykówki (zmienić w nazewnictwie zaprezentowanym w treściach z piłki koszykowej jest Polski Związek Koszykówki)
       piłki ręcznej
       piłki nożnej
       pływania
       lekkoatletyki
       narciarstwa (ze względu na region).
 
Opracowane treści kształcenia i nauczania są ustrukturyzowane i zhierarchizowane, zgodnie ze specyfiką dojrzewania dziecka, zwięzłe w ujęciu treści oraz przejrzyste w układzie co stwarza łatwość zastosowania w określonych warunkach pracy szkoły.
 
Fakultet rekreacyjny, którego zadaniem zgodnie z podstawą programową jest umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie oraz udziału uczniów w systemie rozgrywek wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej.
Realizacja tego fakultetu winna być nastawiona na przygotowanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym jak pisze M. Demel „Nie ważne co uczeń robi w szkole, lecz co będzie robić po jej ukończeniu".
Ponadto prezentuje procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, założenia dydaktyczne i wychowawcze w relacji do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wskazuje również na wartość pedagogiczną oceniania ucznia, które jest trudnym ale koniecznym elementem całego procesu dydaktycznego.
Wg autorki „zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji, oceny postępów, poznanie własnej sprawności, a także mobilizacja do podjęcia wysiłku na drodze samodoskonalenia".
Tak pojęte ocenianie z wychowania fizycznego wskazuje, iż autorka w opracowaniu programu miała na uwadze współczesne znamiona edukacji fizycznej, a przede wszystkim autoedukację, indywidualizację, intelektualizację, humanizację i prospekcję.
Reasumując ocenę programu lll-go etapu edukacyjnego opracowanego przez Panią Urszulę Kierczak stwierdzam, iż jest to program skuteczny, kreatywny, przemyślany dający się do realizacji w różnych warunkach szkoły oraz dostosowany do nowoczesnych trendów edukacyjnych i w pełni zasługuje do opublikowania i wdrożenia do realizacji lll-go etapu (Gimnazjum).
Po zaprezentowanej formie opracowania należy stwierdzić, iż autorka zna doskonale warsztat pracy nauczyciela - „warsztat z najwyższej półki" oraz posiada bogatą wiedze ogólną z zakresu kultury fizycznej pod względem teoretycznym i metodycznym.
 
 
profesor Wyższej Szkoły „Edukacja w Sporcie”
dr Czesława Tukiendorf

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło