• Obniżka
Współczesne problemy resocjalizacji. W stronę integracji teorii z praktyką

Współczesne problemy resocjalizacji. W stronę integracji teorii z praktyką

ISBN: 978-83-8294-076-3
100,95 zł
76,19 zł Zniżka 24,53%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 80,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników. Ma ona za zadanie ukazanie zarówno współczesnego dorobku polskiej i zagranicznej refleksji resocjalizacyjnej wkomponowanej w przestrzeń pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i ukazanie na tym tle zaniechań, zaniedbań i niedoskonałości naszego rodzimego systemu resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej...

Wersja książki
Ilość

Wokół polskiego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji narosło wiele mitów, nieporozumień i przekłamań. Narosło też wiele emocji. Źródłem większości z nich są medialnie rozpowszechniane poglądy osób nie mających ani wiedzy ani kompetencji w opisywanym przedmiocie, a wypowiadających się z głębokim przekonaniem własnych i jedynych racji. Należą do nich zarówno politycy jak i różnego rodzaju „specjaliści od wszystkiego”, pochodzący często ze środowiska akademickiego, a głoszący często poglądy oparte na jednostkowych wydarzeniach społecznych i chcący się wkupić w łaskę decydentów, nie mówiąc już o medialnych celebrytach i innych „wieszczach” narodowych. To właśnie przez medialne wypowiedzi wspomnianych „specjalistów” ukształtowane zostały poglądy zwykłych „zjadaczy chleba”, obrócone w społeczne emocje. Owe, najczęściej negatywne emocje stają się ostatnio niestety coraz częściej politycznym pretekstem do tworzenia rozwiązań formalnoprawnych regulujących sferę działalności resocjalizacyjnej. Można nawet odnieść wrażenie, że niektóre media sprzyjające władzy, celowo prowadzą politykę medialną, która ma za zadanie stymulowanie kierunku zaostrzania kar i wykluczania osób podlegających penalizacji.

Środowisko uniwersyteckie a dokładniej mówiąc środowisko akademickich pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, kryminologów i socjologów zawodowo związanych od lat z przestrzenią resocjalizacyjną, jest pomijane w opiniowaniu i podejmowaniu decyzji przy tworzeniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących przestrzeni resocjalizacyjnej w naszym kraju, zarówno na poziomie administracji rządowej jak i prac parlamentarnych. Nasz głos jest także mało słyszalny w rozmaitego rodzaju mediach i na rozmaitych salonach władzy. Dlaczego tak się dzieje?

Dlatego też, tak ważna jest książka, którą oddajemy do rąk czytelników. Ma ona za zadanie ukazanie zarówno współczesnego dorobku polskiej i zagranicznej refleksji resocjalizacyjnej wkomponowanej w przestrzeń pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i ukazanie na tym tle zaniechań, zaniedbań i niedoskonałości naszego rodzimego systemu resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.

Zbiegło się kilka powodów, które legły u podstaw inicjatywy Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, aby przygotować tom ukazujący współczesne problemy rodzimego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, działającego zarówno wobec dorosłych, jak i nieletnich przestępców, czy też wobec osób tego typu wykolejeniem mniej lub bardziej zagrożonych. Istniejące bowiem różnice w postrzeganiu istoty i funkcji szeroko pojmowanego systemu opieki i wychowania pomiędzy akademicką pedagogiką, a codzienną działalnością praktyczną w tym względzie są czymś naturalnym, jako że wszelkie postulowane przez środowiska naukowe zmiany i innowacje wdrażają się do praktyki z naturalnym opóźnieniem.

[...] W publikacji zaprezentowane zostały szerokie perspektywy działalności resocjalizacyjnej w jej wymiarze teoretycznym, metodologicznym i metodycznym, a autorami opracowań są znani i uznani przedstawiciele nauk społecznych, reprezentujący wiodące uniwersytety i ośrodki akademickie w zakresie interdyscyplinarnych nauk o resocjalizacji. Mamy nadzieję, że książka ta okaże się przydatna zarówno dla adeptów naukowych awansów akademickich, jak i dla studentów oraz słuchaczy kierunków nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku – pedagogika resocjalizacyjna. Czas jednak pokaże, czy cel, jaki przypisaliśmy temu opracowaniu, zostanie osiągnięty...

Wiesław Ambrozik i Marek Konopczyński

________________________________________

Z recenzji Prof. dr hab. Jerzego Modrzewskiego

Od czasu opublikowania w Polsce pierwszego akademickiego podręcznika autorstwa Cz. Czapówa i S. Jedlewskiego, Pedagogika resocjalizacyjna minęło 50 lat. To znakomita okazja, nie przeoczona przez redaktorów recenzowanego tomu, by przypomnieć czytelnikom i instytucjom o stałej od tamtego czasu i dynamicznie rozwijanej żywotności pedagogicznych zainteresowań problematyką resocjalizacji, uprawianą już prawie we wszystkich krajowych ośrodkach uniwersyteckich, reprezentowanych w tomie przez autorów poszczególnych artykułów, wnoszących do rodzimej pedagogiki resocjalizacyjnej twórczy, niezwykle inspirujący wkład.

To trudna do przecenienie inicjatywa edytorska, znacząco wzbogacająca rodzimy dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej i po znacznej części pedagogiki społecznej, nie zaniedbująca a wręcz promująca prakseologiczną funkcję nauki pedagogicznej, orientując zawarte w nich propozycje optymalizacyjne ku praktyce, ku instytucjom i środowiskom podejmującym mniej lub bardziej skutecznie działania - wzmagające szanse życiowe młodzieży i osób dorosłych popadających w konflikty z normą obyczajową i stanowioną prawnie - poprzez zawarte w niej propozycje - korygujące dotychczas ujawniane dysfunkcje krajowego, środowiskowego i instytucjonalnego systemu resocjalizacyjnego.

219 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-076-3

Ambrozik Wiesław

Ambrozik Wiesławprofesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor, redaktor oraz współredaktor publikacji książkowych, a także autor licznych artykułów z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno-przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej oraz zachowań dewiacyjnych młodzieży i osób dorosłych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu systemu profilaktyki społecznej, resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców oraz dysfunkcjonalności systemu resocjalizacji i kryzysie koncepcji i idei społecznej readaptacji. Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w latach 2002–2008, wieloletni członek Senatu UAM, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012–2015, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN od 2011 r. i wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego w ramach KNP PAN, wiceprzewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości RP od 2010 r., członek rad naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych i wydawnictw ciągłych, takich jak: „Studia Edukacyjne”, „Pedagogika Społeczna”, „Resocjalizacja Polska”, „Probacja”, „Policja 997”, seria Resocjalizacja (PWN).


Konopczyński Marek

Konopczyński Marekprofesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu] i doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warszawski], Autor siedmiu monografii naukowych, współautor i redaktor naukowy jedenastu pozycji książkowych oraz ponad stu rozpraw i artykułów. Rektor i założyciel Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" od 2014 roku; redaktor naczelny rocznika „Resocjalizacja Polska" od 2012 r.; zastępca Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja"; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2011—2014), Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Rady Naukowej czasopisma „Studia Pedagogiczne", a także sekretarz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor naukowej koncepcji twórczej resocjalizacji, której badawcze i naukowe refleksje mieszczą się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikających z heurystycznej wizji rozwoju człowieka.

Autor

Ambrozik Wiesław, Marek Konopczyński
(redakcja naukowa)

ISBN druk

978-83-8294-076-3

ISBN e-book

978-83-8294-076-3

Objętość

542 stron

Wydanie

I, 2022. Kraków

Format

B5 (165x220). Wersja e-book: pdf

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie            


I. Teoretyczne konteksty procesu resocjalizacji

Marek Konopczyński
Wybrane konteksty współczesnej myśli resocjalizacyjnej           

Mariusz Sztuka
Potrzeby resocjalizacyjne a kryminologia pozytywna          

Marek Andrzejewski
Deinstytucjonalizacja w rozwiązywaniu problemów społecznych w środowisku lokalnym        

Wiesław Ambrozik
Funkcjonalność systemu resocjalizacji     

Anna Fidelus
Od socjalizacji do readaptacji społecznej – konceptualizacja i mechanizmy działania  

Sławomir Przybyliński
Podkulturowy nurt funkcjonowania osób pozbawionych wolności – rys „drugiego życia” więziennego  

Renata Szczepanik
Czy resocjalizacja recydywistów ma sens?   

Maciej Muskała
Nowy (stary) paradygmat w resocjalizacji       

Maciej Bernasiewicz
Resocjalizacja w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego     

Justyna Kusztal
Zasada dobra dziecka. Refleksje pedagoga po lekturze projektu ustawy
o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich        185

Justyna Siemionow
Resocjalizacja nieletnich w środowisku instytucjonalnym wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości    


II. Praktyczny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych

Beata Pastwa-Wojciechowska
Terapia czy izolacja? Rzecz o praktyce stosowania środków leczniczych w jednostkach penitencjarnych    

Małgorzata H. Kowalczyk
Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców zabójstw wielokrotnych    

Kazimierz Pierzchała
Znaczenie duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji skazanych   

Jana Chojecka
Praktyka resocjalizacyjna wobec czynników ryzyka przestępczości kobiet – wybrane aspekty     

Anna Chańko-Kraszewska
Modele (re)adaptacji skazanych kobiet do warunków izolacji więziennej    

Edyta Pindel
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim więziennictwie   

Angelika Cieślikowska-Ryczko
Rodzicielstwo naznaczone uwięzieniem dorosłego dziecka  

Anna Dąbrowska
Założenia psychologii pozytywnej w projektowaniu alternatywnych metod pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

Krzysztof Sawicki
Zakład poprawczy terapeutyczny w systemie resocjalizacji nieletnich    

Agnieszka Ewa Barczykowska
Współpraca z rodzinami dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie     

Hanna Karaszewska
Proces usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne   

Łukasz Kwadrans, Sławomir Stasiorowski
Zagrożenia i perspektywy kurateli sądowej w świetle współczesnych koncepcji probacji i metodyki resocjalizacji 

Robert Opora
Refleksje nad diagnostyczną funkcją rodzinnej kurateli sądowej     

Iwona Klonowska
Profilaktyczna funkcja Policji w działalności dzielnicowych    

Małgorzata Michel
Praca streetworkera w lokalnym systemie profilaktyki społecznej i resocjalizacji   

Joanna Rajewska de Mezer
Pomoc socjalna w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci  

Magdalena Staniaszek
Mediacja jako niewykorzystany środek wychowawczy i profilaktyczny   

Noty o autorach 

fragment

Od czasu opublikowania w Polsce pierwszego akademickiego podręcznika autorstwa Cz. Czapówa i S. Jedlewskiego, Pedagogika resocjalizacyjna minęło 50 lat. To znakomita okazja, nie przeoczona przez redaktorów recenzowanego tomu, by przypomnieć czytelnikom i instytucjom o stałej od tamtego czasu i dynamicznie rozwijanej żywotności pedagogicznych zainteresowań problematyką resocjalizacji, uprawianą już prawie we wszystkich krajowych ośrodkach uniwersyteckich, reprezentowanych w tomie przez autorów poszczególnych artykułów, wnoszących do rodzimej pedagogiki resocjalizacyjnej twórczy, niezwykle inspirujący wkład.

To trudna do przecenienie inicjatywa edytorska, znacząco wzbogacająca rodzimy dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej i po znacznej części pedagogiki społecznej, nie zaniedbująca a wręcz promująca prakseologiczną funkcję nauki pedagogicznej, orientując zawarte w nich propozycje optymalizacyjne ku praktyce, ku instytucjom i środowiskom podejmującym mniej lub bardziej skutecznie działania - wzmagające szanse życiowe młodzieży i osób dorosłych popadających w konflikty z normą obyczajową i stanowioną prawnie - poprzez zawarte w niej propozycje - korygujące dotychczas ujawniane dysfunkcje krajowego, środowiskowego i instytucjonalnego systemu resocjalizacyjnego.

Z recenzji Prof. dr hab. Jerzego ModrzewskiegoZobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło