Edukacja małego dziecka. Tom 15

Edukacja małego dziecka. Tom 15

ISBN: 978-83-8095-950-7
28,57 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Oddajemy w ręce Państwa kolejny tom z serii „Edukacja małego dziec­ka”. Dzielimy się pedagogiczną refleksją nad koniecznością zmiany myślenia o warunkach edukacji. Zmiany, która pozwoli na poszanowanie rytmu rozwojowego dziecka w procesie kształcenia i wychowania...

Ilość

Tom 15 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Pedagogika zmiany w edukacji dziecka, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

Oddajemy w ręce Państwa kolejny tom z serii „Edukacja małego dziec­ka”. Dzielimy się pedagogiczną refleksją nad koniecznością zmiany myślenia o warunkach edukacji. Zmiany, która pozwoli na poszanowanie rytmu rozwojowego dziecka w procesie kształcenia i wychowania. Dzięki tej zmianie edukacja dziecka nabierze autentycznego wymiaru humanistycznego. Jest to wymiar, który wspiera dziecko, ale zgodnie z jego możliwościami i rytmem rozwojowym. Strefa najbliższego rozwoju dziecka powinna być bardziej uwzględniona w ogólnych założeniach dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz realizowana w praktyce pedagogicznej. Stąd opracowania przedstawiamy w dwóch częściach tomu.


Książka, dzięki szerokiemu zakresowi merytorycznemu, trafić powinna do różnych środowisk związanych z rozwojem i wspomaganiem rozwoju małego dziecka, w tym do rodziców i nauczycieli. Poszczególni autorzy, prezentując tak dalece odmienne zagadnienia dają możliwość refleksji nad tym, jak złożoną kwestią jest edukacja i zmiany w jej zakresie, a także rozwój dziecka. Jednocześnie lektura daje wymierne korzyści, nie tylko w formie refleksji, ale i modyfikacji własnych działań i lepszego zrozumienia dziecka.
(fragment recenzji)


Część pierwsza, zatytułowana: Progi zmian w edukacji dziecka, obejmuje teksty:

Jolanty Karbowniczek, która w artykule pt. Wczesna edukacja w perspektywie zmian i przeobrażeń paradygmatycznych wskazuje na rzeczywisty i interdyscyplinarny wymiar edukacji wczesnoszkolnej oraz dynamicznie dokonujące się zmiany. Autorka ukazuje wieloparadygmatyczność w ujęciu eklektycznym – wartościowym dla rozwiązań teoretyczno-praktycznych w nauczaniu uczniów krytycznego myślenia oraz aktywnego uczenia się. Świadomość zmienności i wielości paradygmatów, jako koncepcji określających strategie analizowania rzeczywistości szkolnej, wyjaśniających obserwowalne oraz rejestrowane badawczo procesy, fakty, zjawiska, daje szansę na kształtowanie sposobów myślenia o konstruktywnej edukacji i pojawienie się refleksji pedagogicznej nad nauczaniem i uczeniem się;

Bożeny Pawlak, która w opracowaniu pt. Neuroedukacja w klasach początkowych – wiedza i opinie nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego zwraca uwagę na ważność badań ludzkiego mózgu, które zaowocowały intensywnym rozwojem tzw. neuronauki, lokującej się na pograniczu wiedzy medycznej, biologicznej, biochemicznej, biofizycznej, informatycznej, psychologicznej. W prowadzonych eksploracjach wykorzystywane są metody i technologie umożliwiające monitorowanie aktywności mózgu w toku jego pracy. Dzięki temu udało się wykazać, że taka aktywność ma kluczowe znaczenie, np. dla procesu uczenia się, albowiem jedynie w pobudzonych obszarach mózgu osoby uczącej się zachodzą zmiany w sile połączeń między neuronami. Jedną z konsekwencji popularyzacji wyników badań z obszaru neuronauk są pytania o możliwości ich wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej; Bożeny Marzec, która w opracowaniu pt. Nauczyciel w obliczu zmieniających się przepisów prawa – refleksje zastanawia się nad tym, w jakim zakresie ciągłe zmiany w prawie oddziałują na pracę przedszkoli i szkół wszystkich typów, tym samym na pracę nauczycieli. Wdrożone w ostatnich latach zmiany wprowadziły sporo zamieszania. Dyrektorzy modyfikowali procedury wewnętrzne w sferze oceny zarówno pracy, jak i dorobku zawodowego nauczycieli. Autorka omawia problemy, z jakimi borykają się nauczyciele w swojej pracy, związane zarówno z obowiązkami, jak i rozwojem zawodowym;

Elżbiety Marek, która w artykule pt. Ocena własnej kreatywności studentek pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej przedstawiła wyniki oceny swojej kreatywności dokonanej przez kandydatki na nauczy­cieli. Celem opisanych badań było poznanie opinii studentek pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na temat ich kreatywności w zakresie otwartości, niezależności, wytrwałości, elastyczności, wyobraźni i oryginalności;

Barbary Nawolskiej, która w opracowaniu pt. Ile waży beczka? Czyli jak zadanie matematyczne rozwiązywali adepci zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wskazuje na znaczenie i celowość kształcenia ludzi myślących logicznie i krytycznie. Ważne jest, by szkoły opuszczali ludzie dojrzali, myślący, którzy będą w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny i przyszły świat. Czy osiągnięcie takiego celu jest możliwe? Tak, pod warunkiem że nauczyciel sam jest osobą myślącą logicznie i krytycznie. Autorka szuka odpowiedzi na pytanie: Jak adepci zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej radzą sobie z prostym rozumowaniem?

Część druga tomu, pod tytułem: Warunki do rozwoju i edukacji dziecka, obejmuje artykuły:

Bożeny Grzeszkiewicz, która w tekście pt. Socjalizująca wartość zabawy pisze o znaczeniu zabawy w socjalizacji dziecka. Jednym z najwcześniej rozpoczynających się procesów socjalizujących w życiu dziecka jest socjalizacja ról społecznych związanych z płcią. Pod wpływem interakcji z rodzicami i innymi osobami (początkowo z najbliższego, z czasem dalszego otoczenia), w drodze naśladownictwa, modelowania, identyfikacji, dziecko uczy się wzorów zachowań, wartościowania, oceniania. Dzięki zabawie przyswaja społeczne reguły zachowania, aż do jej internalizacji;

Karin Fodorovej, która w opracowaniu pt. Diagnostic activities of nursery school teachers as a factor in meeting preschool education ­goals opisuje działania diagnostyczne wychowawców przedszkoli w ich codziennej praktyce pedagogicznej. Wyniki badań wykazały, że dyrektorzy przedszkoli postrzegają diagnostykę jako przydatną w osiąganiu celów edukacyjnych określonych w programie edukacji przedszkolnej i szkolnej;

Danieli Kilduff, która w tekście pt. Selected specifics of speech therapy for children with visual impairments or blindness przedstawia propozycje terapii logopedycznej dzieci z dysfunkcją wzroku lub niewidomych oraz badania na ten temat przeprowadzone wśród logopedów na terenie Czech;

Małgorzaty Przybysz-Zaremby, która porusza ważny problem społeczny w opracowaniu pt. Wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i poalkoholowym spectrum zaburzeń rozwojowych (FASD) – kilka propozycji, uwag i wskazówek w tle. Autorka przedstawia „portret” dziecka doświadczającego owych zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych objawów oraz problemów. Zwraca uwagę na wybrane metody czy techniki terapeutyczne, które oddziałują na dziecko i wspomagają jego rozwój; 

Tomasza Szurmika, Piotra Kurzeji, Teresy Friediger i Karola Bibrowicza, którzy w tekście pt. Rola aktywności ruchowej w rozwoju psychoruchowym dzieci z dysleksją oraz propozycja ćwiczeń równoważnych jako wspomaganie terapii akcentują znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu dzieci z problemem dysleksji oraz przedstawiają propozycję ćwiczeń równoważnych jako wspomaganie terapii. Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna ma wpływ na funkcję móżdżku, jakość ruchu oraz umiejętność utrzymywania równowagi ciała ludzkiego i dlatego stanowi nieodłączny element profilaktyki i leczenia opisywanego zaburzenia.

Wydanie tego tomu stało się możliwe dzięki niezmiennej przychylności i pomocy władz akademickich Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji, pragniemy wyrazić uznanie i podziękować.

Ewa Ogrodzka-Mazur , Urszula Szuścik Beata  i Oelszlaeger-Kosturek

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka
127 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2021-07-01

Qultura Słowa

O tym, że zmiany w systemie edukacji i to na wszystkich jej szczeblach są niezbędne, zdają sobie sprawę wszyscy. Jednak zakres tych zmian jest bardzo szeroki i uzależniony od danego środowiska, choć bardzo często pomysły te nie są oparte o rzetelną analizę sytuacji. Dlatego też, przed wdrożeniem tych zmian, warto jest przyjrzeć się edukacji pod różnym kątem, rozpatrując różne możliwości, modele, porównując systemy różnych krajów. Dobrze też do dyskusji zaprosić nauczycieli, specjalistów, bowiem to oni na co dzień mają do czynienia z dziećmi, to oni też, tak samo jak dzieci, ponoszą konsekwencje eksperymentów, jakimi w istocie są przemiany w edukacji.

Tymczasem zmiany rzeczywiście są konieczne, ale takie, które pozwolą na poszanowanie procesu rozwojowego dziecka i uwzględnienie go w procesie kształcenia i wychowania. Zwraca bowiem uwagę fakt, iż sfera rozwojowa jest niesłusznie marginalizowana w założeniach dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego też tak cenna jest publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, która w piętnastym już tomie książki „Edukacja małego dziecka”, omawia najważniejsze kwestie związane z dzieckiem i jego rozwojem w kontekście edukacyjnej rzeczywistości. Publikacja adresowana jest nie tylko do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodziców i terapeutów, ale również do zajmujących różne szczeble władzy i mających realny wpływ na kształt systemu edukacji.

Książka składa się z dwóch części – pierwsza, „Progi zmian e edukacji” obejmuje teksty związane z systemem edukacji i jego pochodnymi, druga „Warunki do rozwoju i edukacji dziecka” pozwala spojrzeć na system z perspektywy rozwoju. Zapoznamy się z tekstem Jolanty Karbowniczek pt. „Wczesna edukacja w perspektywie zmian i przeobrażeń paradygmatycznych” w którym autorka zwraca uwagę na zmiany dokonujące się w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej, podkreślając rolę paradygmatów, prezentujących różne podejścia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań wynika też, że stopniowo próbujemy odchodzić od koncepcji behawiorystycznej na rzecz orientacji humanistycznej, propagującej nauczanie wspierające dziecięcy rozwój. Kolejny tekst, Bożeny Pawlak, traktuje o neuroedukacji w klasach początkowych, zwracając naszą uwagę na istotność badań ludzkiego mózgu.

Tekst Bożeny Marzec, pt. „Nauczyciel w obliczu zmieniających się przepisów prawa – refleksje”, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak nieustanne zmiany w edukacji wpływają na pracę przedszkoli i szkół, w tym – na samych nauczycieli. Z kolei Elżbieta Marek przedstawia wyniki badań skoncentrowanych na ocenie kreatywności dokonanej przez kandydatki na nauczycielki. Ostatni tekst części pierwszej skupia się na znaczeniu oraz celowości kształcenia umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Część drugą książki rozpoczyna tekst Bożeny Grzeszkiewicz pt. „Socjalizująca wartość zabawy”, podkreślający znaczenie zabawy w procesie socjalizacji. Następnie Karin Fodorová opisuje działania diagnostyczne wychowawców przedszkoli w ich codziennej praktyce pedagogicznej. Z kolei Daniela Kilduff przedstawia propozycję terapii logopedycznej dzieci z dysfunkcją wzroku lub niewidomych. Dwa ostatnie teksty: Małgorzaty Przybysz-Zaremby oraz Tomasza Szurmika, Piotra Kurzeji, Teresy Friediger i Karola Bibrowicza, traktują odpowiednio o: wspomaganiu rozwoju dzieci z FAS i FASD oraz o znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu dzieci z problemem dysleksji.

Książka, dzięki szerokiemu zakresowi merytorycznemu, trafić powinna do różnych środowisk związanych z rozwojem i wspomaganiem rozwoju małego dziecka, w tym do rodziców i nauczycieli. Poszczególni autorzy, prezentując tak dalece odmienne zagadnienia dają możliwość refleksji nad tym, jak złożoną kwestią jest edukacja i zmiany w jej zakresie, a także rozwój dziecka. Jednocześnie lektura daje wymierne korzyści, nie tylko w formie refleksji, ale i modyfikacji własnych działań i lepszego zrozumienia dziecka.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2021/06/od-redeogrodzkiej-mazur-urszuli-szuscik.html

Napisz recenzje

Urszula Szuścik

Szuścik Urszulaadiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.


Ewa Ogrodzka-Mazur

prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie


Beata Oelszlaeger-Kosturek

Oelszlaeger BeataDoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji na uniwersytecie Śląskim, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Przez 13 lat pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, prowadząc klasy freinetowskie. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z podmiotowością uczniów klas młodszych w edukacji.

Opublikowała liczne artykuły na temat praktycznych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej oraz problemu aktywnego uczenia się.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Szuścik, Ewa Ogrodzka-Mazur, Beata Oelszlaeger-Kosturek

ISBN druk

978-83-8095-950-7

ISBN e-book

Objętość

156 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie       


PROGI ZMIAN W EDUKACJI DZIECKA

Jolanta Karbowniczek
Wczesna edukacja w perspektywie przeobrażeń paradygmatycznych       

Bożena Pawlak
Neuroedukacja w klasach początkowych – wiedza i opinie nauczycieli pierwszego etapu kształcenia   

Bożena Marzec
Nauczyciel w obliczu zmieniających się przepisów prawa – refleksje    

Elżbieta Marek
Ocena własnej kreatywności studentek  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej       

Barbara Nawolska
Ile waży beczka? Czyli jak zadanie matematyczne rozwiązywali adepci zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej       


WARUNKI DO ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA

Bożena Grzeszkiewicz
Socjalizująca wartość zabawy    

Karin Fodorová
Diagnostic activities of nursery school teachers as a factor in meeting preschool education goals      

Daniela Kilduff
Selected specifics of speech therapy for children with visual impairments or blindness   

Małgorzata Przybysz-Zaremba
Wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD) – kilka propozycji, uwag i wskazówek w tle    

Tomasz Szurmik, Piotr Kurzeja, Teresa Friediger, Karol Bibrowicz
Rola aktywności ruchowej w rozwoju psychoruchowym dzieci z dysleksją oraz propozycja ćwiczeń równoważnych jako wspomaganie terapii 

Informacja o autorach

Informacja o autorach

Karol Bibrowicz, dr n. k. f., Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. K. Milanowskiej w Poznaniu, Centrum Naukowo-Badawcze Postawy Ciała

Karin Fodorová, PhDr.Bc. PhD., Pedagogical Faculty, Department of Primary and Pre-Primary Education, University of Ostrava

Teresa   Friediger,   dr,   Podhalańska   Państwowa   Uczelnia   Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu

Bożena Grzeszkiewicz, dr, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki

Jolanta Karbowniczek, dr hab., prof. AI, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

Daniela   Kilduff,   Mgr   Ph.D.,   Pedagogical   Faculty,   Department   of ­Special Education, University of Ostrava

Piotr Kurzeja, dr, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu

Elżbieta Marek, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki

Bożena Marzec, dr hab., prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Pedagogiki

Barbara Nawolska, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Beata   Oelszlaeger-Kosturek,   dr   hab.,   prof.   UŚ,   Uniwersytet   Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki

Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki

Bożena Pawlak, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr hab., prof. PUZ, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Tomasz Szurmik, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki

Urszula Szuścik, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki

fragment

O tym, że zmiany w systemie edukacji i to na wszystkich jej szczeblach są niezbędne, zdają sobie sprawę wszyscy. Jednak zakres tych zmian jest bardzo szeroki i uzależniony od danego środowiska, choć bardzo często pomysły te nie są oparte o rzetelną analizę sytuacji. Dlatego też, przed wdrożeniem tych zmian, warto jest przyjrzeć się edukacji pod różnym kątem, rozpatrując różne możliwości, modele, porównując systemy różnych krajów. Dobrze też do dyskusji zaprosić nauczycieli, specjalistów, bowiem to oni na co dzień mają do czynienia z dziećmi, to oni też, tak samo jak dzieci, ponoszą konsekwencje eksperymentów, jakimi w istocie są przemiany w edukacji.

Tymczasem zmiany rzeczywiście są konieczne, ale takie, które pozwolą na poszanowanie procesu rozwojowego dziecka i uwzględnienie go w procesie kształcenia i wychowania. Zwraca bowiem uwagę fakt, iż sfera rozwojowa jest niesłusznie marginalizowana w założeniach dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego też tak cenna jest publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, która w piętnastym już tomie książki „Edukacja małego dziecka”, omawia najważniejsze kwestie związane z dzieckiem i jego rozwojem w kontekście edukacyjnej rzeczywistości. Publikacja adresowana jest nie tylko do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodziców i terapeutów, ale również do zajmujących różne szczeble władzy i mających realny wpływ na kształt systemu edukacji.

Książka składa się z dwóch części – pierwsza, „Progi zmian e edukacji” obejmuje teksty związane z systemem edukacji i jego pochodnymi, druga „Warunki do rozwoju i edukacji dziecka” pozwala spojrzeć na system z perspektywy rozwoju. Zapoznamy się z tekstem Jolanty Karbowniczek pt. „Wczesna edukacja w perspektywie zmian i przeobrażeń paradygmatycznych” w którym autorka zwraca uwagę na zmiany dokonujące się w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej, podkreślając rolę paradygmatów, prezentujących różne podejścia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań wynika też, że stopniowo próbujemy odchodzić od koncepcji behawiorystycznej na rzecz orientacji humanistycznej, propagującej nauczanie wspierające dziecięcy rozwój. Kolejny tekst, Bożeny Pawlak, traktuje o neuroedukacji w klasach początkowych, zwracając naszą uwagę na istotność badań ludzkiego mózgu.

Tekst Bożeny Marzec, pt. „Nauczyciel w obliczu zmieniających się przepisów prawa – refleksje”, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak nieustanne zmiany w edukacji wpływają na pracę przedszkoli i szkół, w tym – na samych nauczycieli. Z kolei Elżbieta Marek przedstawia wyniki badań skoncentrowanych na ocenie kreatywności dokonanej przez kandydatki na nauczycielki. Ostatni tekst części pierwszej skupia się na znaczeniu oraz celowości kształcenia umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Część drugą książki rozpoczyna tekst Bożeny Grzeszkiewicz pt. „Socjalizująca wartość zabawy”, podkreślający znaczenie zabawy w procesie socjalizacji. Następnie Karin Fodorová opisuje działania diagnostyczne wychowawców przedszkoli w ich codziennej praktyce pedagogicznej. Z kolei Daniela Kilduff przedstawia propozycję terapii logopedycznej dzieci z dysfunkcją wzroku lub niewidomych. Dwa ostatnie teksty: Małgorzaty Przybysz-Zaremby oraz Tomasza Szurmika, Piotra Kurzeji, Teresy Friediger i Karola Bibrowicza, traktują odpowiednio o: wspomaganiu rozwoju dzieci z FAS i FASD oraz o znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu dzieci z problemem dysleksji.

Książka, dzięki szerokiemu zakresowi merytorycznemu, trafić powinna do różnych środowisk związanych z rozwojem i wspomaganiem rozwoju małego dziecka, w tym do rodziców i nauczycieli. Poszczególni autorzy, prezentując tak dalece odmienne zagadnienia dają możliwość refleksji nad tym, jak złożoną kwestią jest edukacja i zmiany w jej zakresie, a także rozwój dziecka. Jednocześnie lektura daje wymierne korzyści, nie tylko w formie refleksji, ale i modyfikacji własnych działań i lepszego zrozumienia dziecka.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2021/06/od-redeogrodzkiej-mazur-urszuli-szuscik.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło