• Obniżka
  • Nowy
Obowiązki ucznia

Obowiązki ucznia

ISBN: 978-83-66990-59-3
41,90 zł
33,33 zł Zniżka 20,45%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Premiera wydawnicza!

W ostatnich dniach 2021 roku na ręce Drogiej Czytelniczki lub Drogiego Czytelnika autor oddaje swoją drugą książkową publikację – Obowiązki ucznia.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

O oryginalności recenzowanej monografii świadczy przede wszystkim to, że napisał ją maturzysta, który od kilku lat zajmuje się prawami i obowiązkami ucznia nie tylko naukowo, ale także społecznie. Książka stanowi opracowanie rzadko poruszanego dotychczas w naukach prawnych tematu, a oprócz enumeratywnego wyliczenia uczniowskich obowiązków i opisania ich, autor podejmuje także zagadnienia istotne dla całej koncepcji obowiązków człowieka, takie jak ich pochodzenie, charakter czy podział. Obowiązki ucznia należy zatem oceniać pozytywnie, w szczególności biorąc pod uwagę wiek i wiedzę jej autora.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW


W 2020 roku w Oficynie Wydawniczej „Impuls” została opublikowana pierwsza monografia autora zatytułowana Prawa ucznia. W ostatnich dniach 2021 roku na ręce Drogiej Czytelniczki lub Drogiego Czytelnika autor oddaje natomiast swoją drugą książkową publikację – Obowiązki ucznia.

Niniejsza publikacja jest swoistym przejawem ciągłości badań nad tematyką praw i obowiązków osób uczących się, co sprawia, że Obowiązki ucznia są niejako kontynuacją Praw ucznia. Książka powstaje z uwagi na lukę na rynku naukowo-wydawniczym w tym zakresie. Do momentu wydania Praw ucznia nie było żadnego monograficznego (w rozumieniu definicji pochodzącej z właściwego rozporządzenia) opracowania tematu praw osób uczących się, podobnie jest z Obowiązkami ucznia. Autor ma zatem nadzieję, że udało mu się sporządzić w niniejszej publikacji kompletny oraz oparty na przepisach prawnych katalog obowiązków osób uczących się i tym samym przyczynić się – chociażby w najmniejszym stopniu – do rozwoju nauki w tej dziedzinie.

Monografia adresowana jest przede wszystkim do samych zainteresowanych – do osób uczących się (choć z uwagi na język publikacji raczej dla tych nieco starszych), a także ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli, dyrekcji szkół oraz innych osób (w tym naukowczyń i naukowców), którzy zajmują się podejmowaną tematyką. Autor ufa, że książka pozwoli poszerzyć swoją wiedzę osobom, które zawodowo lub ze względu na swój status (np. ucznia/uczennicy) uczestniczą w działalności polskiego systemu edukacji.

W publikacji konsekwentnie skorzystano z obowiązującego we wrześniu 2021 roku porządku prawnego, choć – w miejscach, gdzie to stosowne – znajdują się także odwołania do regulacji już nieobowiązujących albo takich, które mają dopiero wejść w życie. Zapoznający się z publikacją mają natomiast możliwość weryfikacji treści zapisanych w kolejnych rozdziałach dzięki wskazywaniu na końcu danych wypowiedzeń, akapitów lub zespołów akapitów odpowiednich przepisów prawnych regulujących tematykę podejmowaną w danym fragmencie tekstu. Dzięki temu niniejsza monografia będzie publikacją czerpiącą z prawa, opartą na nim, analizującą je i – autor ma nadzieję – stanowiącą wkład do nauk prawnych.

W niektórych miejscach znajdują się dygresje dotyczące np. obowiązków rodziny czy rodziców (opiekunek i opiekunów prawnych, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem…), które mają swoje uzasadnienie w analizie konkretnego obowiązującego na danym terytorium aktu prawnego czy deklaracji. Zabieg ten zastosowano z zamiarem dokonania szerokiej analizy, a nie tylko takiej skupiającej się wyłącznie na osobach uczących się. Nieprzywołanie takiego obowiązku mogłoby bowiem sprawić, że pewne ważne kwestie zostałyby pominięte, co z całą pewnością nie byłoby zarówno przez osoby zapoznające się z tą publikacją, jak i autora pożądane.

Celem niniejszej monografii jest natomiast odpowiedź na następujące pytania:

1.    Jaka jest istota obowiązku w systemie praw człowieka (naturalnym i pozytywnym)?
2.    Jak zdefiniować obowiązki osób uczących się?
3.    Jakie (konkretnie) obowiązki mają osoby uczące się?
4.    Jaki charakter mają te obowiązki, kto może je ustanawiać i czy są one powiązane z prawami człowieka w zakresie pochodzenia?
5.    Czy istnieje obligatoryjność wypełniania obowiązków oraz korelacja pomiędzy wywiązywaniem się z nich a korzystaniem z praw?
6.    Co w przypadku niewywiązywania się z własnych obowiązków?

Do odpowiedzi na te pytania posłużą natomiast... po więcej zapraszamy do publikacji..

144 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-59-3
Stopień 
2022-02-22

Obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia są ujęte przede wszystkim w szkolnym statucie, ale także w Konstytucji RP, prawie oświatowym, a także międzynarodowych dokumentach. Mimo iż większość, tak rodziców, jak i uczniów, zwykle się z dokumentami tymi nie zapoznaje, to jednak warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, chociażby w myśl powiedzenia, że nieznajomość prawa szkodzi.

Sytuację uczniów i rodziców (a nawet w niektórych przypadkach, także nauczycieli) utrudniał brak zwartej publikacji na temat praw i obowiązków, przedstawionej w czytelny i odpowiedni do każdej z grup odbiorców. Teraz jednak pojawiła się pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. To pozycja wyjątkowa nie tylko z uwagi na to, że wypełnia istniejącą na rynku lukę, ale również dlatego, że autor, w trakcie jej pisania, był maturzystą, który już wówczas od kilku lat zajmował się prawami i obowiązkami ucznia. Zresztą książka to to już kolejna po „Prawach ucznia” książka autorstwa Mikołaja Wolanin. Pozycja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców – zarówno do uczniów i rodziców, ale też nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych tematem, w tym do instytucji pomocowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką dzieci.

Z uwagi na zmieniające się na przestrzeni czasu przepisy prawne, dużym ułatwieniem, umożliwiającym śledzenie zmian na bieżąco, jest odwoływanie się w tekście do bieżących aktów prawnych z podaniem aktu prawnego, dziennika ustaw i konkretnych artykułów. Czytelny sposób podziału książki na część związaną z definicjami- zarówno definicjami osoby uczącej się, jak i podziału i prawnego charakteru obowiązków, jak i z prawnymi uregulowaniami obowiązków osób uczących się, bez problemu możemy znaleźć interesujący nas akt prawny i zawarte w nim przepisy oraz ich interpretację.

Na tę drugą część, związaną właśnie z aktami prawnymi, składają się akty uniwersalne, tj. Powszechna deklaracja praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także przykłady deklaracji dotyczących obowiązków człowieka, a część ta zakończona jest interpretacją Konwencji o prawach dziecka, która co prawda nie wypowiada się w bezpośredni sposób na temat obowiązków ucznia, lecz podkreśla istnienie pewnych obowiązków rodziny. Kolejną, po prawach uniwersalnych częścią, jest przytoczenie aktów regionalnych – m.in. aktów związanych z Radą Europy oraz z Unią Europejską. Autor poglądowo przywołuje równie kwestie obowiązków człowieka w innych regionalnych systemach prawnych. Część związaną z aktami prawnymi kończy omówienie aktów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej – to Konstytucja, odpowiednie ustawy (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe), a także Rozporządzenia. Część trzecia stanowi analizę poszczególnych obowiązków osób uczących się, poczynając od obowiązku przestrzegania prawa, po obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Opracowanie nie tylko zasługuje na uznanie z uwagi na kompleksowość podejścia do tematu, ale przede wszystkim ma wymiar praktyczny publikacji, która staje się możliwą do wykorzystania na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ułatwia poruszanie się w gąszczu aktów prawnych, systematyzuje zarówno akty prawne, jak i naszą wiedzę na ten temat. Co więcej, opracowanie wyraźnie pokazuje istniejące luki w polskim systemie prawnym, co stanowi sygnał, do dalszej pracy nad aktami prawnymi. To wszystko sprawia, że pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, szczególnie w komplecie z pierwszym tomem, pozwala niejako „oswoić” prawne uregulowania w tych zakresach.

Napisz recenzje

Mikołaj Wolanin

Wolanin MIkołajurodzony w lipcu 2002 roku. W czasie pisania książki był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, a w chwili jej wydania – studentem pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim i prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obowiązki ucznia to jego druga monografia. Pierwszą napisał zaś i wydał w wieku 17 lat (Prawa ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020). Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, członek grupy organizacyjnej Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej (od samego początku jego istnienia). Fundator i prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia, na której ustanowienie otrzymał w 2019 roku, z racji swej ówczesnej niepełnoletności, specjalne zezwolenie sądu rodzinnego. ORCID: 0000-0003-3574-6999.

Kontakt: mikolaj@mwolanin.pl.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Mikołaj Wolanin

ISBN druk

978-83-66990-59-3

ISBN e-book

978-83-8294-012-1

Objętość

146 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie    

Pryncypia    
Definicje      
Osoby uczące się   
Obowiązki – podział i prawny charakter    
Relacja praw z obowiązkami    

Prawne uregulowania obowiązków osób uczących się   

Akty uniwersalne    
Powszechna deklaracja praw człowieka      
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych  
Preambuła – z mocą prawną czy tylko jako uroczysty wstęp?    
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  
Przykłady deklaracji dotyczących obowiązków człowieka      
Konwencja o prawach dziecka   
Akty regionalne      
Rada Europy    
Unia Europejska      
Obowiązki człowieka w innych regionalnych systemach prawnych – zarys tematu      
Akty krajowe      
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej      
Ustawy    
Kodeks rodzinny i opiekuńczy     
Ustawa o systemie oświaty   
Prawo oświatowe    
Rozporządzenia      

Analiza poszczególnych obowiązków osób uczących się       

Obowiązek przestrzegania prawa       
Karanie za niewywiązywanie się z obowiązków    
Obowiązek poszanowania praw innych osób       
Obowiązki szkolny i nauki   
Wychowanie przedszkolne   
Obowiązek szkolny – szczegółowe aspekty    
Obowiązek nauki – szczegółowe aspekty   
Niewypełnianie obowiązków szkolnego i nauki    
Obowiązek właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych      
Właściwe zachowanie się poza szkołą?    
Obowiązek właściwego zachowania się wobec pracowników szkoły oraz pozostałych osób uczących się      
Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych   
Obowiązek przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły   
Jednolity strój (mundurki)     
Obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły      
Zarekwirowanie urządzenia elektronicznego      
Całkowity zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych   

Podsumowanie    

Bibliografia

Fragment

O oryginalności recenzowanej monografii świadczy przede wszystkim to, że napisał ją maturzysta, który od kilku lat zajmuje się prawami i obowiązkami ucznia nie tylko naukowo, ale także społecznie. Książka stanowi opracowanie rzadko poruszanego dotychczas w naukach prawnych tematu, a oprócz enumeratywnego wyliczenia uczniowskich obowiązków i opisania ich, autor podejmuje także zagadnienia istotne dla całej koncepcji obowiązków człowieka, takie jak ich pochodzenie, charakter czy podział. Obowiązki ucznia należy zatem oceniać pozytywnie, w szczególności biorąc pod uwagę wiek i wiedzę jej autora.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSWPublikacja dotyka niezwykle istotnej, a jednocześnie w niewielkim stopniu opracowanej naukowo kwestii obowiązków uczniowskich. Wielkim walorem pracy jest wnikliwość autora i chęć dogłębnej weryfikacji postawionych tez (problemów szczegółowych). Nade wszystko z pracy przebija wielka wrażliwość na godność człowieka i personalistyczne jego pojmowanie, co w obecnych czasach wcale nie jest takie powszechne. Na uznanie zasługuje także krytyczne podejście autora oraz samodzielność konstruowania wniosków de lege ferenda.

Z recenzji dr Elżbiety Maj

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło