• Obniżka
Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej

Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej

Podtytuł: Studium komparatywne
ISBN: 978-83-8095-860-9
37,90 zł
33,10 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Praca odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu i może stanowić cenne źródło wiedzy i inspiracji dla terapeutów, psychologów, pedagogów, opiekunów, rodziców. [...]

Ilość

W dobie postępu cywilizacyjnego czas wolny stał się jedną z najistotniejszych wartości w życiu człowieka. Jego umiejętne wykorzystanie pozwala nie tylko na regenerację sił psychofizycznych, ale przede wszystkim jest wyjątkową szansą rozwoju własnej osobowości. Niestety nieefektywnie spożytkowany czas wolny niesie ze sobą poważne zagrożenia dla młodego człowieka, które mogą prowadzić do wielu zachowań ryzykowanych lub dewiacyjnych (np. uzależnienia). Małgorzata Przybysz-Zaremba w swoim komparatywnym studium analizuje wolnoczasowe praktyki młodzieży polsko-litewskiej oraz ich dalekosiężne skutki. W swoich rozważaniach pochyla się również nad funkcją rodziny i jej wpływem na organizację czasu wolnego młodzieży.


Niniejsza praca ma charakter diagnostyczno-poznawczy oraz częściowo weryfikacyjny. Składa się ze wstępu oraz dwóch części.

W pierwszej części zatytułowanej Zachowania wolnoczasowe młodzieży – konceptualizacja badań własnych autorka analizuje podstawowe zagadnienia związane z problematyką czasu wolnego, eksplikuję pojęcie czasu wolnego w różnych ujęciach. Przedstawia funkcje, jakie pełni czas wolny, oraz na podstawie przeglądu wybranych badań dokonuje analizy sposobów i form spędzania czasu wolnego przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem formy biernej, do której zaliczyć należy oglądanie telewizji oraz surfowanie w sieci Internet. W prowadzonej analizie odnoszę się także do skutków nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z komputera/Internetu w czasie wolnym.
Istotnym zagadnieniem poruszanym w tej części jest badanie udziału rodziny w organizacji czasu wolnego młodzieży. Wskazuje tu między innymi na funkcje, jakie pełni względem młodzieży rodzina, pośród których istotne jest przygotowanie do pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego. Analizie poddaje także czynniki związane z rodziną, mające istotny wpływ na organizację czasu wolnego młodzieży. Część ta zawiera także zało­żenia metodologiczno-badawcze (cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze), zastosowane strategie badawcze (metoda, techniki oraz narzędzia badawcze), a także dobór próby oraz schemat organizacji i przebiegu badań.

Część druga monografii obejmuje opis, analizę i dyskusję wyników przeprowadzonych badań, które zostały uporządkowane i ujęte w trzech rozdziałach odnoszących się do czasu wolnego i sposobów jego spędzania przez młodzież polsko-litewską, telewizji i komputera/Internetu, jako głównych sposobów spędzania czasu wolnego, oraz udziału rodziców w organizacji czasu wolnego młodzieży. Każdy z rozdziałów został zakończony podsumowaniem uwzględniającym najważniejsze wyniki badań. Prace wieńczą wnioski i uogólnienia z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje i propozycje działań dla praktyki pedagogicznej, stanowiące ważny wymiar w procesie socjalizacyjno-wychowawczym młodzieży realizowanym przez rodziców. Są one swoistego rodzaju refleksją nad sposobami spędzania czasu wolnego przez młodzież ze szczególnym uwzględnieniem konieczności udziału rodziców. W prowadzonych konstatacjach autorka odnosi się do propagowania zdrowego stylu życia, który winien być ważnym czynnikiem w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Wysuwa propozycje działań i aktywności w czasie wolnym młodzieży (uczniów) i ich rodziców, włączając szkołę jako instytucję profesjonalną, powołaną i odpowiedzialną nie tylko za edukację uczniów, ale także za ich bezpieczeństwo i zdrowie. Dodatkowym obszarem prowadzonych refleksji jest rodzina, w odniesieniu do której przedstawia propozycje i konkretne działania związane z właściwą organizacją czasu wolnego młodzieży, uwzględniające realia życia i funkcjonowania rodziny w obecnej rzeczywistości cywilizacyjno-technologicznej. 

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia stanie się jedną z istotnych pozycji z obszaru pedagogiki czasu wolnego zaadresowanych do studentów kierunku pedagogika, nauczycieli oraz rodziców, którzy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat czasu wolnego jako istotnej wartości rzutującej na rozwój i kształtującej osobowość młodego człowieka.

Studium komparatywne
146 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Małgorzata Przybysz-Zaremba

Małgorzata Przybysz-Zaremba doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Profesor w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Zainteresowania naukowe osadzone są w pedagogice społecznej, pedagogice rodziny, resocjalizacji oraz pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych (problemowych) dzieci i młodzieży, zachowań suicydalnych, różnorakich problemów rodziny analizowanych w kontekście diagnozy, profilaktyki, pomocy, wsparcia oraz terapii.

Autorka licznych publikacji naukowych wydanych w kraju oraz za granicą a także monografii: Rodzina, praca, edukacja – obszary przestrzeni życia kobiet. Sukcesy, konflikty, problemy (Elbląg, 2013), Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów (Olsztyn 2008), Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym (Toruń 2006), oraz redaktorka i współredaktorka m.in. takich książek, jak: Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej (Warszawa 2020); Family. Tasks-Help-Support. Selected Aspects (Vilnius 2018), HEALTH an interdisciplinary study (Vilnius 2018); Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie – budowanie (zaburzanie) – wspieranie (Olsztyn 2018), Family Versus Post-Modernity Challengs. Upbringing. Problems. Assistance and Support (Warszawa 2016); Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych (Olsztyn 2015), Social education: current problems and perspectives (Vilnius 2014).

Członkini Rady naukowej, recenzenckiej i redakcyjnej polskich i zagranicznych czasopism naukowych: “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, “Education Sciences and Psychology”, Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, “Społeczeństwo i Rodzina”, “Wychowanie na Co Dzień”, “Forum Pedagogiczne”, “SOCIETAS/COMMUNITAS”, “Studia Warmińskie”, “Rocznik Lubuski”, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia”. Od 2018 roku Członkini Słowackiego Stowarzyszenia Pedagogicznego działającego przy Katedrze Pedagogiki i Andragogiki, Wydział Filozofii, Uniwersytetu Karola w Bratysławie.

Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym i zagranicznym (m.in. Litwa, Czechy, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Niemcy).

Dwukrotna stypendystka (stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej działające przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce (aktualnie NAWA). Realizatorka kilku zagranicznych staży naukowych (Włochy – 2019, 2018; Słowacja – 2018; Litwa – 2016) oraz wyjazdów dydaktyczno-szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Erasmus i Erasmus+ (Litwa – 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Włochy – 2018, 2019). Kierowała i współuczestniczyła w wielu projektach naukowo-badawczych w kraju oraz zagranicą, m.in. Preventive aspects of suicidal behavior of young people (2019 – Włochy); LoGaSET – Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning (2018 – Litwa); Free time, values and patterns of school-age youth – health aspect (2016 – Litwa); Competitive Funding for Short-Term Scholars' Visits (2013 – Litwa).

Ekspertka ds. projektów naukowych NCBR i NAWA.

Kontakt: malgorzata.p_z@interia.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Małgorzata Przybysz-Zaremba

ISBN druk

978-83-8095-860-9

ISBN e-book

 

Objętość

208 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Część pierwsza
Zachowania wolnoczasowe młodzieży – konceptualizacja badań własnych

1.    Wybrane zagadnienia z problematyki czasu wolnego        
1.1.    Czas wolny – wyjaśnienia podstawowych definicji i zagadnień        
1.2.    Funkcje czasu wolnego  
1.3.    Przegląd wybranych badań w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież     
1.3.1.  Telewizja   
1.3.2.  Internet     
1.4.    Rola rodziny w organizacji czasu wolnego młodzieży     

2.    Założenia metodologiczno-badawcze       
2.1.    Zarys problematyki badawczej (cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze)        
2.2.    Zastosowane strategie badawcze (metoda, techniki oraz narzędzia badawcze)       
2.3.    Charakterystyka próby badawczej, jej dobór oraz schemat organizacji i przebiegu badań  


Część druga
Opis, analiza i dyskusja wyników badań

3.    Czas wolny młodzieży polsko-litewskiej        
3.1.  Czas wolny i sposoby jego spędzania przez młodzież       
Podsumowanie  
4.     Komputer/Internet i telewizja w czasie wolnym młodzieży polsko-litewskiej            
4.1.   Ilość czasu wolnego przeznaczana przez młodzież na oglądanie telewizji i korzystanie z komputera/Internetu            
4.2.   Korzystanie z komputera/Internetu jako główny sposób spędzania czasu wolnego przez młodzież            
4.2.1. Płeć badanych a korzystanie przez młodzież z komputera/Internetu            
4.2.2. Wiek badanych a korzystanie przez młodzież z komputera/Internetu        
4.2.3. Miejsce zamieszkania a korzystanie przez młodzież z komputera/Internetu            
4.2.4. Sytuacja finansowa rodziny a korzystanie przez młodzież z komputera/Internetu         
4.3.    Oglądanie telewizji jako istotny sposób spędzania czasu wolnego przez młodzież            
4.3.1. Płeć badanych a oglądanie telewizji przez młodzież        
4.3.2. Wiek badanych a oglądanie telewizji przez młodzież            
4.3.3. Miejsce zamieszkania a oglądanie telewizji przez młodzież       
4.3.4. Sytuacja finansowa rodziny a oglądanie telewizji przez młodzież          
Podsumowanie        

5.    Udział rodziców w organizacji czasu wolnego młodzieży – na podstawie wypowiedzi rozmówców     
5.1.    Liczba dzieci w rodzinie, płeć i ich wiek a sposoby organizacji czasu wolnego        
5.2.    Zajęcia dodatkowe jako sposób organizacji czasu wolnego młodzieży        
5.3.    Oglądanie telewizji jako sposób organizacji czasu wolnego młodzieży        
5.4.    Korzystanie z Internetu jako sposób organizacji czasu wolnego młodzieży     
5.5.    Czas wolny młodzieży a doświadczanie poczucia nudy        
5.6.    Przebywanie z rówieśnikami jako sposób organizacji czasu wolnego       
Podsumowanie     

Wnioski z badań i uogólnienia         
Rekomendacje i propozycje działań dla praktyki pedagogicznej       

Bibliografia     

Indeks nazwisk        

Spis tabel    

Spis wykresów       

Załączniki        

Summary  

fagment

Rozważaniom naukowym prezentowanym w poszczególnych rozdziałach towarzyszą bogate, poparte praktyką pedagogiczną spostrzeżenia i doświadczenia oraz kompleksowy przegląd literatury przedmiotu z zakresu pedagogiki czasu wolnego. […] Przeprowadzone przez Autorkę dogłębne rozważania i badania, a także sformułowane wnioski noszą cechy kompetentnej i profesjonalnej refleksji naukowej. Monografia stanowi bogate i nowatorskie kompendium wiedzy w zakresie wciąż rozwijającej się pedagogiki i diagnozy. […] Pracę kończą cenne refleksje z badań własnych i propozycje rozwiązań praktycznych, które są bardzo istotne w procesie socjalizacyjno-wychowawczym młodzieży realizowanym przez rodziców. Autorka podkreśla znaczenie zdrowego stylu życia, który powinien funkcjonować w życiu każdego człowieka. Podaje propozycje różnych działań odnośnie do czasu wolnego organizowanego przez szkołę, instytucje profesjonalne, rodzinne. Sukcesem Autorki jest umiejętność porządkowania wiedzy, syntetycznego myślenia, precyzyjnego formułowania uogólnień, podsumowań i wniosków. […] Praca odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu i może stanowić cenne źródło wiedzy i inspiracji dla terapeutów, psychologów, pedagogów, opiekunów, rodziców.

z recenzji dr hab. Lidii Kataryńczuk-Mani, prof. UZ


Monografia jest przejrzystym i kompetentnym przewodnikiem po zagadnieniach związanych z czasem wolnym i jego uwarunkowaniami wśród młodzieży polsko-litewskiej. Na podstawie literatury i badań Autorka przeprowadziła wnikliwą analizę porównawczą. Wysoką wartość publikacji podnosi spójna i logiczna część badawcza, poparta licznymi przykładami z literatury. Całość zamyka oryginalne podsumowanie, zakończone dodatkowo rekomendacjami i propozycjami działań dla praktyki pedagogicznej. […] Publikacja jest cennym źródłem informacji nie tylko dla osób pracujących czy wychowujących młodzież, ale także dla wszystkich tych, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi, dla pracowników pomocy społecznej (np. asystentów rodziny), studentów, jak również dla osób zainteresowanych pedagogiką czasu wolnego.

z recenzji dr hab. Izabeli Bieńkowskiej, prof. PŚ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło