• Obniżka
Doświadczenie parentyfikacji

Doświadczenie parentyfikacji

Podtytuł: Perspektywa biograficzna
ISBN: 978-83-66990-21-0
55,24 zł
42,24 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[...] Książka tchnie pasją, osobistym zaciekawieniem oraz pragnieniem zgłębiania ważnego i trudnego zarazem tematu [...]. Parentyfikacja to rodzaj doświadczenia, które znacząco zakłóca funkcjonowanie środowiska rodzinnego.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Parentyfikacja to rodzaj doświadczenia, które znacząco zakłóca funkcjonowanie środowiska rodzinnego. Opiera się ono bowiem na działaniach, często heroicznych, podejmowanych przez dzieci, które kosztem swojego poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych i wykorzystania możliwości rozwojowych oraz za cenę swoich osiągnięć edukacyjnych zabiegają o uratowanie i ochronę rodziny czy utrzymanie status quo – znanego i w ich mniemaniu stabilnego. [...]

Autorka polecanej publikacji za swój cel obrała poprowadzenie Czytelnika w głąb doświadczeń rozmówców i umożliwienie mu pełniejszego ich zrozumienia. Rozpoczyna więc od wyjaśnienia, czym jest zjawisko parentyfikacji występujące w rodzinach, prezentując dotychczasowe ustalenia naukowe na ten temat.

Następnie – w roz­dziale II – przedstawia teoretyczno-metodologiczną perspektywę badań: od namysłu nad doświadczeniami (w tym rodzinnymi) jako kategoriami biograficznymi w kontekście teorii ról oraz teorii systemowej po dokładny opis procedury badawczej. Opisuje przebieg badania, procedurę analityczną i grupę rozmówców. Na szczególną uwagę w jej opinii zasługuje ostatnia część rozdziału, zatytułowana: „Odpowiedzialność badacza – aspekty etyczne”. Podkreśla w niej kwestię szacunku badacza do uczestnika badań. Wskazuje, że badanego należy traktować nie tylko jako źródło danych empirycznych, ale przede wszystkim jako człowieka o konkretnej historii życia, którą nam powierza.
Doświadczenie parentyfikacji to proces odwróconej relacji między dzieciństwem jako takim a rodzicielstwem – między dziećmi a rodzicami. W kolejnych rozdziałach zatem Autorka przedstawia dokonaną przez nią rekonstrukcję doświadczenia parentyfikacji w ujęciu procesualnym.

Rozdział III stanowi zestawienie rozważań na temat istoty dzieciństwa oraz przemian społeczno-kulturowych w jego postrzeganiu. W dalszej części prezentuje wyniki analiz dotyczących doświadczanego przez narratorów dzieciństwa w kontekście odwróconego porządku ról w rodzinie, które nazywa tutaj dzieciństwem parentyfikowanym. Nakreśla sposób konstrukcji narracji o dzieciństwie, wyłaniając trzy jego fazy: dzieciństwo właściwe, fazę przejściową oraz dorosłe dzieciństwo.

Natomiast w rozdziale IV porusza zagadnienie obrazu rodziców, rodzicielstwa oraz roli rodzicielskiej, które najpierw omawia z teoretycznego punktu widzenia i w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Następnie na podstawie narracji odtwarza definicję rodzicielstwa oraz wizerunek rodziców parentyfikujących, z rozróżnieniem roli macierzyńskiej i ojcowskiej.

Rozdział V jest poświęcony prezentacji opisu oraz interpretacji przedstawionego w narracjach doświadczenia parentyfikacji. W toku analizy wyłania kategorie emocjonalnego i instrumentalnego odwrócenia ról w rodzinie, wyodrębnia przyjmowane przez rodziców postawy przyczyniające się do pełnienia przez dzieci określonych ról, które również zostają wyszczególnione. Rozdział ten stanowi znaczące poszerzenie wiedzy na temat parentyfikacji, prezentuje bowiem jej całościowe ujęcie. W jego ostatniej części Autorka koncentruje się na wskazaniu konsekwencji doświadczenia parentyfikacji na podstawie analizowanych narracji. Dzieli te następstwa na odczuwane zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości, i na mające negatywny lub pozytywny charakter. Odwołując się do struktur analitycznych Fritza Schützego (1983), ukazuje także biograficzne strategie radzenia sobie z przeżytym i przeżywanym cierpieniem wywołanym doświadczeniem parentyfikacji.


Z recenzji dr. hab. Andrzeja Ładyżyńskiego, prof. UWr

Autorka podjęła się zbadania zjawiska parentyfikacji w doświadczeniu biograficznym. Jest to zagadnienie niebywale istotne, lecz niewystarczająco opisane, zwłaszcza w pedagogice. […] Swoista zamiana ról społecznych, do której – jak można sądzić – dochodzi dość powszechnie, staje się codziennością rodziny niekiedy w sposób rewolucyjny, częściej ewolucyjny […].

Niezwykły fenomen zamiany ról w rodzinie został ukazany kompleksowo: w odniesieniu do dzieciństwa, rodzicielstwa, doświadczania parentyfikacji i jej konsekwencji, a także biograficznych strategii radzenia sobie z nimi przez badanych. Wyprowadzane z narracji kategorie analityczne mają walor nietuzinkowych wniosków wynikających z głębokiego namysłu oraz integrowania własnego myślenia z literaturą przedmiotu. […]

Barbara Chojnacka łączy zacięcie badawcze z wrażliwością i ze swobodą poruszania się w obszarze skomplikowanych badań jakościowych nad delikatną materią, jaką stanowi doświadczenie parentyfikacji. […] Autorka musiała się zanurzyć w świecie niełatwych przeżyć oraz uczuć osób badanych i temu zadaniu podołała, a to oznacza, że posiada kompetencje niezbędne nie tylko w realizacji badań, ale również w budowaniu relacji. 

Książka tchnie pasją, osobistym zaciekawieniem oraz pragnieniem zgłębiania ważnego i trudnego zarazem tematu.

Perspektywa biograficzna
298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-21-0

Barbara Chojnacka

Chojnackadoktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna i szkolna) oraz socjolog (socjologia stosowana). Uczestniczka Polskiej Sieci Badawczej „Rodzice w Edukacji” (ENARPE-PL). Opiekunka Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego US. Założycielka i prezes Fundacji „Akcja Serducho” (www.akcjaserducho.pl), wieloletni wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlice, klub młodzieżowy). Pracuje z młodymi ludźmi i ich rodzinami w obszarze wzmacniania kompetencji społecznych, rozwoju oraz aktywizacji. Koordynatorka młodzieżowych projektów artystycznych i festynów rodzinnych w centrum Szczecina. W latach 2006–2009 współorganizatorka międzynarodowych obozów dla dzieci w Zinnowitz. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki rodziny, doświadczeń rodzinnych, ról realizowanych w systemie rodzinnym, a także sytuacji dziecka w rodzinie w kontekście przemian społecznych oraz pracy środowiskowej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

  

Autor

Barbara Chojnacka

ISBN druk

978-83-8095-968-2

ISBN e-book

978-83-66990-21-0

Objętość

242 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

 

 

Wprowadzenie      

Rozdział I. O parentyfikacji      

1. Czym jest parentyfikacja?      
2. Okoliczności zwiększające ryzyko odwrócenia ról w rodzinie    
2.1. Choroba w rodzinie (psychiczna lub fizyczna, niepełnosprawność rodzica bądź rodzeństwa)   
2.2. Uzależnienie rodzica/rodziców (na przykładzie rodziny alkoholowej)   
2.3. Rodzina imigrancka      
2.4. Rodzice skonfliktowani, rozwiedzeni lub rozwodzący się   
2.5. Samotne (niepełne) rodzicielstwo   
3. Konsekwencje odwrócenia ról w rodzinie    

Rozdział II. Narracja autobiograficzna jako przestrzeń poznawania (indywidualnych) doświadczeń (rodzinnych)
Perspektywa teoretyczno-metodologiczna      

1. Rodzinne doświadczenia biograficzne w perspektywie teoretycznej    
1.1. Doświadczenie jako kategoria biograficzna      
1.2. Rodzina i role rodzinne – ujęcie systemowe   
2. Doświadczenie parentyfikacji w perspektywie badań własnych    
2.1. Doświadczenie parentyfikacji: przedmiot badań      
2.2. Narracja autobiograficzna: metoda i technika    
2.3. Przebieg badania: dobór narratorów, realizacja wywiadów, procedura analityczna    
2.4. Odpowiedzialność badacza – aspekty etyczne   

Rozdział III. Narracje o dzieciństwie parentyfikowanym   

1. Dziecko i dzieciństwo jako fenomen społeczno-kulturowy   
1.1. Kim jest dziecko?      
1.2. Dzieciństwo jako istotny etap rozwojowy w życiu człowieka    
1.3. Rola dziecka jako fenomen społeczno-kulturowy      
2. Dzieciństwo z doświadczeniem parentyfikacji      
2.1. Narracja o dzieciństwie i jej konstruowanie   
2.2. Obraz dzieciństwa parentyfikowanego      
2.3. Osoby znaczące w dzieciństwie parentyfikowanym   

Rozdział IV. Narracje o rodzicielstwie parentyfikującym    

1. Współczesne rodzicielstwo    
1.1. Rodzicielstwo i rola rodzicielska      
1.2. Przemiany roli rodzicielskiej    
2. Rodzicielstwo parentyfikujące w narracjach      
2.1. Konstruowanie narracji o rodzicielstwie      
2.2. Narracyjny obraz rodziców i ich rodzicielstwa      
2.3. Rodzicielstwo parentyfikujące   

Rozdział V. Doświadczenie parentyfikacji i jego konsekwencje w narracjach    

1. Postawy rodziców parentyfikujących   
2. Parentyfikacja instrumentalna i emocjonalna      
3. Role dzieci parentyfikowanych w rodzinie   
3.1. Dziecko jako opiekun      
3.2. Dziecko jako wychowawca    
3.3. Dziecko jako służący      
3.4. Dziecko jako obrońca      
3.5. Dziecko jako doradca    
3.6. Dziecko jako decydent      
3.7. Dziecko jako partner      
3.8. Dziecko jako powiernik (spowiednik/pocieszyciel)      
3.9. Dziecko jako pośrednik w przekazie informacji    
3.10. Dziecko jako winny zdarzeń w rodzinie    
3.11. Dziecko jako organizator życia rodzinnego    
3.12. Dziecko jako zarabiający    
4. Konsekwencje doświadczenia parentyfikacji w perspektywie biograficznej    
4.1. Pozytywne konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie      
4.2. Negatywne konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie      
4.3. Pozytywne konsekwencje parentyfikacji w dorosłości      
4.4. Negatywne konsekwencje parentyfikacji w dorosłości      
5. Biograficzne strategie radzenia sobie z doświadczeniem parentyfikacji i jego konsekwencjami  

Podsumowanie    
Bibliografia 

fragment

Autorka podjęła się zbadania zjawiska parentyfikacji w doświadczeniu biograficznym. Jest to zagadnienie niebywale istotne, lecz niewystarczająco opisane, zwłaszcza w pedagogice. […] Swoista zamiana ról społecznych, do której – jak można sądzić – dochodzi dość powszechnie, staje się codziennością rodziny niekiedy w sposób rewolucyjny, częściej ewolucyjny […].

Niezwykły fenomen zamiany ról w rodzinie został ukazany kompleksowo: w odniesieniu do dzieciństwa, rodzicielstwa, doświadczania parentyfikacji i jej konsekwencji, a także biograficznych strategii radzenia sobie z nimi przez badanych. Wyprowadzane z narracji kategorie analityczne mają walor nietuzinkowych wniosków wynikających z głębokiego namysłu oraz integrowania własnego myślenia z literaturą przedmiotu. […]

Barbara Chojnacka łączy zacięcie badawcze z wrażliwością i ze swobodą poruszania się w obszarze skomplikowanych badań jakościowych nad delikatną materią, jaką stanowi doświadczenie parentyfikacji. […] Autorka musiała się zanurzyć w świecie niełatwych przeżyć oraz uczuć osób badanych i temu zadaniu podołała, a to oznacza, że posiada kompetencje niezbędne nie tylko w realizacji badań, ale również w budowaniu relacji. 

Książka tchnie pasją, osobistym zaciekawieniem oraz pragnieniem zgłębiania ważnego i trudnego zarazem tematu.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Ładyżyńskiego, prof. UWr

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło