Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów

ISBN: 978-83-8294-198-2
24,76 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 26,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[...] Autorzy wykorzystali nie tylko swoją głęboką wiedzę i bogate doświadczenie, ale również odwołali się do przykładowych rozwiązań autorstwa innych metodyków lub nauczycieli. To sprawia, że lekturę książki warto polecić każdemu, kto próbuje zrozumieć specyfikę współczesnej metodyki wychowania fizycznego.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.

Książka obejmuje bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej i zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane bezpośrednio w praktyce. Treść trzeciego wydania książki została opracowana w taki sposób, aby po wprowadzeniu nowej reformy programowej ułatwić nauczycielom konstruowanie programów autorskich, planowanie pracy, organizowanie zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym, badanie jakości szkolnej kultury fizycznej oraz ocenianie uczniów z wychowania fizycznego.

Książka jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo nauczycieli, jak i studentów kierunku wychowanie fizyczne. Mamy nadzieję, że studentom pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale inaczej spojrzeć na problemy współczesnej edukacji fizycznej, a nauczycielom umożliwi w pracy pedagogicznej poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

297 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-198-2

Madejski Eligiusz

Madejski Eligiusz Prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Madejski – wykładowca w Instytucie Nauk Społecznych AWF w Krakowie oraz w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. programów nauczania oraz kwalifikowania środków dydaktycznych do wychowania fizycznego; członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2004 r. do opracowania ekspertyzy dotyczącej „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012”; członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2008 r. do prac nad reformą programową wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej kształcenia ogólnego; członek zespołu ekspertów MSiT powołanego w 2013 r.; od 2005 r. członek Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia. Autor, współautor i redaktor ponad 80 publikacji, w tym 8 książek.

Wydał m.in.: Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej (2000), Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym (2013), a także jako współautor: ABC Hapkido (1999); Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego (2001); Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego (2007, 2008, 2013, 2014); Identity of Polish Physical Education – European background (2012).

 

Węglarz Józef

Węglarz Józef Doc. dr Józef Węglarz – emerytowany nauczyciel akademicki PWSZ w Tarnowie, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. Ponad 30 lat był związany ze szkołami kształcącymi nauczycieli wychowania fizycznego. Był także nauczycielem doradcą metodycznym w WOM w Tarnowie dla tej specjalności nauczycielskiej. Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach związanych z aksjologią ciała i na ich wdrażaniu do procesu fizycznej edukacji. Wygłaszając referaty na konferencjach naukowo-metodycznych, dzielił się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Jest autorem wielu publikacji, m.in. na łamach czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, i współautorem dwóch książek: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego (2007, 2008, 2013, 2014) oraz Identity of Polish Physical Education – European background (2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Madejski Eligiusz, Węglarz Józef

ISBN druk

978-83-7850-198-5

ISBN e-book

978-83-8294-198-2

Objętość

224 stron

Wydanie

V zmienione i uzupełnione, Kraków 2018

Format

e-book: epub, mobi, pdf

Oprawa

Wstęp

Rozdział I

Programowanie, planowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego

1.1. Tworzenie programów autorskich  

1.2. Planowanie pracy

1.3. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego  

1.4. Propozycja organizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru  

Bibliografia

Rozdział II

Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego

2.1. U źródeł pedeutologii  

2.2. Kwalifikacje i kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego  

2.3. Sylwetka absolwenta wyższej uczelni wychowania fizycznego

2.3.1. Dobór na studia i kształcenie wychowawców fizycznych – analiza aktualnego stanu  

2.3.2. Postulowany model kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

2.4. Działalność innowacyjno-badawcza i publicystyczna nauczyciela wychowania fizycznego  

2.4.1. Homo incontentus  

2.4.2. Innowacja pedagogiczna w wychowaniu fizycznym

2.4.3. Aktywność badawcza i publikacyjno-wydawnicza nauczyciela  

2.5. Wykorzystanie technologii informatycznej w wychowaniu fizycznym  

2.6. Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego  

Bibliografia  

Rozdział III

Uczeń w nowym systemie fizycznej edukacji

3.1. Istota procesu fizycznego kształcenia i wychowania  

3.2. Fizyczne kształcenie  

3.3. Fizyczne wychowanie  

3.4. Istota i rozumienie nowoczesności w wychowaniu fizycznym  

3.4.1. Edukacja permanentna  

3.4.2. Autoedukacja  

3.4.3. Prospekcja, czyli wychowanie dla przyszłości  

3.4.4. Intelektualizacja w wychowaniu fizycznym

3.4.5. Humanizacja procesu fizycznej edukacji  

3.4.6. Indywidualizacja w fizycznym kształceniu i wychowaniu

3.4.7. Szkoła przedłużona i środowiskowa  

3.4.8. Autokreacja  

3.5. Uczniowskie dylematy  

Bibliografia  

Rozdział IV

Badanie jakości pracy zreformowanej szkoły w zakresie kultury fizycznej  

4.1. Badania ilościowe i jakościowe w procesie szkolnego kształcenia i wychowania  

4.2. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej  

4.3. Ocena jakości szkolnego wychowania fizycznego  

4.4. Przykład narzędzia do badania jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej  

Bibliografia

Rozdział V

Ocena jakości pracy ucznia w zakresie wychowania fizycznego  

5.1. Pomiar i ocena szkolna w wychowaniu fizycznym  

5.2. Ocena z wychowania fizycznego na tle jej funkcji  

5.3. Ocena postaw uczniów wobec kultury fizycznej  

5.4. Wpływ oceny na motywowanie uczniów do aktywności na lekcji

5.5. Samoocena i samokontrola w ocenie osiągnięć ucznia  

5.6. Ewolucja kryteriów oceny a badania nad oceną z wychowania fizycznego  

5.7. Zadania nauczyciela w systemie kontroli i oceny  

5.8. Propozycje oceny ucznia z wychowania fizycznego w zreformowanej szkole

Bibliografia  

fragment

Zdrowie człowieka w dużej mierze zależy od jego sprawności fizycznej. Im większe posiada on umiejętności w tej dziedzinie, tym lepsze jest jego samopoczucie oraz ogólne nastawienie do życia. By osiągnąć odpowiednie rezultaty, konieczną staje się dbałość o rozwój fizycznej sprawności od najmłodszych lat. W wieku przedszkolnym i szkolnym o właściwy dobór ćwiczeń dbają głównie wychowawcy i nauczyciele, czego rezultaty widoczne będą w kolejnych latach życia.

Książkę Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego charakteryzuje dwojakie przeznaczenie: ogólna teoria wychowania oraz jej szczegółowe zagadnienia splatają się w całość, przy czym najbardziej zaakcentowana jest edukacja dzieci i młodzieży.

Przeznaczona dla nauczycieli i studentów publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls doskonale łączy wiedzę z doświadczeniem. Świadomi nowego kształtu procesu edukacji fizycznej, a także troszczący się o prawidłowy poziom aktywności dzieci i młodzieży Eligiusz Madejski oraz Józef Węglarz podają zweryfikowane przykłady, nadające się do zastosowania w praktyce. W oddanej do rąk czytelnika publikacji dowodzą, że w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwie dobrany program i jak najdokładniej zaplanować pracę. W kwestii wymagań stawianych współczesnemu nauczycielowi wychowania fizycznego autorzy analizują zależności zachodzące pomiędzy kwalifikacjami a kompetencjami, podają konkretne rozwiązania dotyczące modelu kształcenia oraz rozwoju zawodowego, uczulają na konieczność nieustannej aktywności pedagogicznej, a także stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych w postaci edukacji multimedialnej.

Ponieważ w procesie kształcenia nie może zabraknąć osoby ucznia, wiele uwagi poświęcono istocie procesu fizycznego kształcenia oraz wychowania, kładąc nacisk na usprawnianie ciała i rozwijanie umiejętności ruchowych przy równoczesnej trosce o rozwój postaw prospołecznych. W celu ułatwienia poszukiwania nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań uwaga czytelnika została skupiona również na problematyce mierzenia jakości pracy zreformowanej szkoły oraz ucznia. Ze względu na ukierunkowanie niniejszej publikacji w zakresie kultury fizycznej zaproponowano określone kryteria, konkretne obszary oraz przykładowe narzędzia.

W swoich przemyśleniach autorzy wielokrotnie odwołują się do opinii specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, terapii oraz medycyny. Cytują fragmenty ich dzieł, ogólnie przyjęte definicje i klasyfikacje.

W tekście znalazły się ryciny, wykresy, zestawienia, przykładowe konspekty, arkusze i plany, a także tabelki z danymi, których źródłem są własne opracowania, materiały naukowe, rozporządzenia i powszechnie stosowane testy. Na początku każdego rozdziału znalazła się myśl, zaczerpnięta z bogactwa przeżyć i doświadczeń ludzi znanych a fragmenty wyjaśniające oraz warte zapamiętania zamieszczono w ramkach. Bogata bibliografia (polsko- i obcojęzyczna) wskazuje nie tylko na ogrom pracy włożonej przez autorów, ale przede wszystkim nadaje lekturze charakteru naukowego.

Książka Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów pedagogiki, trenerów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego. Wiedza, którą pogłębią oni w oparciu o zaproponowaną publikację, z pewnością zaowocuje rozwojem sprawności fizycznej uczniów.

Danuta Szelejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wybrane-zagadnienia-wspolczesnej-metodyki-wychowania-fizycznego--podrecznik-dla-nauczycieli-i-studentow,6583Lektura tekstu daje podstawy do stwierdzenia, że Autorzy wywiązali się z podjętego zadania należycie i umiejętnie powiązali współczesne tendencje dydaktyczne, edukacyjne z nowoczesną praktyką szkolną. [...] praca ma walory nowoczesnego opracowania z dziedziny dydaktyki przedmiotowej, przydatnego i dla studentów kierunku wychowania fizycznego, i dla nauczycieli wychowania fizycznego na różnych szczeblach szkolnych, i dla pracowników naukowych katedr wychowania fizycznego uczelni wyższych.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki


[...] Autorzy wykorzystali nie tylko swoją głęboką wiedzę i bogate doświadczenie, ale również odwołali się do przykładowych rozwiązań autorstwa innych metodyków lub nauczycieli. To sprawia, że lekturę książki warto polecić każdemu, kto próbuje zrozumieć specyfikę współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Będąc o tym przekonanym, wyrażam słowa zadowolenia, że recenzowana publikacja zostanie wydana drukiem oraz że ja już dołączyłem do grona jej czytelników.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Tomasza Frołowicza

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło