• Nowy
Dyskursy (o) edukacji równościowej

ZAPOWIEDŹ: Dyskursy (o) edukacji równościowej

ISBN: 978-83-66990-91-3

0,00 zł

Zapowiedź wydawnicza 2024!

Konstrukcja tomu i fakt, że stanowi on pracę zbiorową, jest jego kluczowym wyznacznikiem. Zamiarem redaktora było zebranie głosów/narracji i uwypuklenie ich dyskursów wokół obszaru problemowego związanego z kategoriami równości-różnorodności- antydyskryminacji, a przez to jednocześnie stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni refleksji i wymiany doświadczeń nad podejmowanymi przez Autorki i Autorów zagadnieniami będącymi przedmiotem badań szeroko rozumianej edukacji równościowej lub z nią ściśle powiązanymi. Dyskurs wyznacza bowiem granicę tego, co da się powiedzieć na dany temat. Warunkuje także nasze tego tematu postrzeganie...

Wersja książki
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Monografia jest inspirującym i cennym wkładem w merytoryczną refleksję na temat roli i potencjału edukacji równościowej w zmianę społeczną. W obliczu braku spójnej narracji prorównościowej i antydyskryminacyjnej w polskich instytucjach edukacyjnych oraz sterowanych przez różne agendy polityczne szkodliwych panik moralnych wokół idei równości – potrzebujemy dobrych uzasadnień i światłych, otwartych na różnorodność pedagożek i pedagogów. Autorki i autorzy tekstów w monografii na wiele sposobów ilustrują, w jaki sposób mechanizmy dyskryminacji, niezrozumienie sensu idei równości oraz brak edukacji równościowej stają się źródłem indywidualnych barier rozwojowych i dramatów a także obszarem wielu napięć i kryzysów społecznych. 

(...) Monografię przenika myśl, że równość nie jest dla nikogo zagrożeniem. Polega na poszerzaniu przestrzeni możliwości i szans, a nie na ich odbieraniu. Równość to wolność i dostęp do cenionych społecznie wartości i dóbr: wiedzy, sprawczości, samorealizacji – dla wszystkich, a nie dla wybranych. Równość to bezpieczne, oparte na szacunku relacje, pozbawione uprzedzeń i lęku. (...) Praca wskazuje, jak bardzo wszyscy potrzebujemy pedagogiki emancypacyjnej, która jest strategią indywidualnego i zbiorowego wyzwalania się od dyskryminacji i opresji. Jest dowodem na to, że zmiana się toczy w wielu miejscach społecznego świata równocześnie: w bliskich związkach, w domach, szkołach, szpitalach, kościołach, więzieniach. Każda osoba ma w tej kwestii coś do przemyślenia i zrobienia, jednak współczesne pedagożki i pedagodzy biorą szczególną odpowiedzialność za moderowanie tego procesu.

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM 
(fragmentu recenzji)

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-91-3

Grzegorz Piekarski

doktor, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki edukacji społeczno-obywatelskiej (ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu), teorii pracy socjalnej, edukacji równościowej i pedagogiki pamięci.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grzegorz Piekarski (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-66990-91-3

ISBN e-book

Objętość

334 stron

Wydanie

I, 2024

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Noty o Autorkach i Autorach

 

Aleksandrovich Maria -doktorka, psycholożka, nauczycielka akademicka, adiunktka i kierowniczka Zakładu Psychologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwojowej, psychologii zdolności i psychologii tańca. 

Augustyniak Joanna -doktorka, pedagożka, anglistka, adiunktka w Zakładzie Edukacji
i Studiów nad Dzieciństwem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematykizwiązanej z nauczaniem na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym zwłaszcza języków obcych i przy wykorzystaniu alternatywnych, aktywizujących metod pracy w tym pedagogiką Marii Montessori czy Metody Dobrego Startu (Good Start Method). Poza tym zajmuje się szeroko rozumianą aktywnością międzykulturową i wielokulturową w wymiarze lokalnym i międzynarodowym.

Biela-Cywka Magdalena -sądowa kuratorka społeczna, pedagożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka pracy doktorskiej pt. ,,Konstrukcje tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.  Studium socjopedagogiczne na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu”. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zjawiska feminizacji przestępczości, resocjalizacji kobiet, wpływu feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, dylematach tożsamościowych kobiet, przemian w środowisku kibiców piłki nożnej w Polsce i Europie.

Caban Agnieszka -magistra,kulturoznawczymi, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. Romowie – Przewodnik. Historia i kultura (2009), Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu (2014), Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy (2014). Autorka działu Wielokulturowość magazynu „Kultura Enter” (2008−2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010−2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów Romano Waśt (2009 – 2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017−2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu.

Chrzanowski Maciej - magister fizjoterapii, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów, praktyk pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością oraz dolegliwościami zdrowotnymi które nierzadko uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie.

Czerwiakowska Jolanta – magistra, pedagożka, słuchaczka szkoły doktorskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w dyscyplinie historia.

Florczak Marta - absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; posiada ukończone studia menedżerskie EXECUTIVE MBA, a także Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w strukturach administracji państwowej w zakresie prawa postępowania administracyjnego, prawa mediów i reklamy. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym pod kierunkiem prof. Wojciecha Lisa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stanowisko prezentowane w publikacji stanowi własne przemyślenia autora, a nie oficjalne stanowisko urzędu państwowego, w którym autor jest zatrudniony.

Gajek Katarzyna –pedagożka społeczna, doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktka w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki „Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet”. Zainteresowania badawcze obejmują Gender Studies, zjawisko przemocy (przemoc w rodzinie, bullying, handel ludźmi), zjawisko wykluczenia społecznego i proces empowerment, metody badań jakościowych (w szczególności badania biograficzne i krytyczna analiza dyskursu).

Hartung-Wójciak Jakub - doktorant w dyscyplinie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwent psychologii tegoż Uniwersytetu. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tytuł magistra uzyskał broniąc pracy pt. “Satysfakcja seksualna a zadowolenie z obrazu ciała u mężczyzn homoseksualnych i heteroseksualnych w Polsce”. W swojej pracy badawczej skupia się na tematyce ciała oraz seksualności w perspektywie biopsychospołecznej.

Humeniuk Monika – adiunktka w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr. Ukończyła studia pedagogiczne i religioznawcze. Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika i magistra religioznawstwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pedagogiki ogólnej, religioznawstwa, hermeneutycznej i krytycznej pedagogiki religii i edukacji międzykulturowej. Fascynuje ją teoretyczny potencjał badawczy związany z fenomenem herezji. Publikuje m.in. w Przeglądzie Religioznawczym, Edukacji Międzykulturowej i Forum Pedagogicznym. Jest autorką monografii Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej (2014), a także współredaktorka prac Sukces jako zjawisko edukacyjne tom 1 i 2 (2017), Codzienność jako zjawisko edukacyjne tom 1 (2017), Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej (2017).

Kasprowicz Izabela - adiunkt w Zakładzie Edukacji i Studiów nad Dzieciństwem  w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Pedagożka, historyczka wychowania. Zainteresowania badawcze: pedagogika przedszkolna, edukacja ekologiczna, historia wychowania, pedagogika filozoficzna.

Klimasz Małgorzata - magistra, pedagożka, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ w dyscyplinie pedagogika. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zachowań seksualnych, edukacji seksualnej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.

Kmieciak Przemysław - magister politologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, publicysta specjalizujący się w historii polskiego ruchu socjalistycznego.

Kobierecka-Dziamska Anna - doktorka nauk społecznych, przewodnicząca bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholożka w trakcie specjalizacji klinicznej, psychoterapeutka. Jako psycholożka praktyczka posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Współpracuję z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Specjalizuję się w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzinami.

Kołodziej Kosma - doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, elektroradiolog, pielęgniarz i socjolog, asystent w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego CM, UMK, jego badania dotyczą wykluczenie społecznego oraz skutków tego zjawiska na zdrowie, edukator antydyskryminacyjny, Społecznik Roku 2021.

Koperska Magdalena - magistra, doktorantka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Teorii Wychowania i Opieki, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika teatru w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: pedagogika krytyczna i emancypacyjna, partycypacja i upełnomocnienie kobiet, edukacja antydyskryminacyjna, teatr zaangażowany społecznie, pedagogika społeczna, przemiany współczesnej rodziny.

Kowalczyk Jacek - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zainteresowania naukowe: psychokardiologia, psychologia sportu, edukacja równościowa, samoświadomość zdrowia psychicznego.

Liwo Helena - doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę zagadnień komunikacji językowej i jej zaburzeń oraz sytuacji osób z niepełnosprawnością w kontekście dyskursu społecznego. Czynnie zajmuje się terapią zaburzeń mowy, pracując jako surdologopeda w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.

Maraszkiewicz Maciej - magister,socjolog, psycholog. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ukończony całościowych kurs I i II stopnia), wykorzystując wiedzę z zakresu dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie uczestniczy w 4 – letnim procesie certyfikacji psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje stale superwizji. Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Psycholog szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego. W latach 2011 – 2019 pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Założyciel i pomysłodawca Koła Naukowego Psychologiczno–Socjologicznego „Kilka słów o człowieku…” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.

Michalik Marcin – magister, pedagog i społecznik, ur. w 1982 r. w Sosnowcu. W 2018 roku ukończył studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2020 r. uczestnik seminarium doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach 2013-2015 wolontariusz w Fundacji „Godne Życie” w Dąbrowie Górniczej, w której wspierał swoją pracą i działaniami wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych znajdujących się w Dąbrowie Górniczej. W latach 2015-2019 związany z Klubem Seniora i Juniora w Dąbrowie Górniczej. Przez okres 3 lat (2015-2018) wolontariusz w Szlachetnej Paczce. Od 2019 r. zatrudniony na stanowisku wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Sosnowcu. Jego prace publikowane są m.in. przez Wydawnictwo „Akapit” oraz przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uczestnik wielu Konferencji Naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z dziedziny Pedagogiki.

Modzelewski Piotr - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychotraumatolog, seksuolog. Pracuje w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu i prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Zainteresowania naukowe: psychologia pozytywna, psychologia kliniczna.

Ogrodnik Marcin - kulturoznawca i student Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku. Głównym polem jego zainteresowań badawczych jest wpływ różnic kulturowych na stosunki społeczne i biznesowe.

Rugała Hanna – magistra, pedagożka, nauczycielka akademicka, asystentka w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Od 2015 roku związana z Fundacją IRSE, w której zajmuje się działaniami edukacyjnymi na poziomie lokalnym i międzynarodowym realizując projekty poruszające tematykę praw człowieka, edukacji międzykulturowej i antydyskryminacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień wielokulturowości, Innego i Obcego, stereotypów i dyskryminacji oraz społecznej roli pedagoga we współczesnym świecie.

Sanecka Anna - doktorka nauk teologicznych (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), doktorantka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w dyscyplinie pedagogika. Autorka publikacji z zakresu gerontologii społecznej, teologii zdrowia, pedagogiki kultury.

Sowińska Danuta - dyplomowana suicydolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, słuchaczka szkoły dokorskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Szkoły Liderów i Liderek Politycznych. Założycielka i prezeska Fundacji DiversityPL. Producentka reportaży filmowych o prewencji suicydalnej młodzieży (Moje problemy nie są błahe) i seniorów (W tym wieku można być szczęśliwym). Dyplomowana coach z certyfikatem ACSTH. Trenerka antydyskryminacyjna i biznesowa. Trenerka w projekcie Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działaczka społeczna, ekspertka w temacie dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek oraz orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.  Przedsiębiorczyni. Wydawczyni i autorka książki o zarządzaniu innowacją. Była dziennikarka Magazynu Replika. Autorka artykułów w Onet.pl przy współpracy z Sukcesem Pisanym Szminką. Współtworzyła Model na Rzecz Równego Traktowania powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Była nominowana do nagrody Natwest LGBT+ Diamonds oraz do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.

Szkolak-Stępień Anna - doktorka habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesorka uczelniana w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Kierowniczka Katedry Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zagadnienia z pedagogiki wczesnoszkolnej, pedeutologii, metodologii badań jakościowych. Obszar badań stanowią kompetencje profesjonalne nauczycieli wczesnej edukacji, mistrzostwo pedagogiczne.

Zalewska-Meler Agnieszka - doktorka habilitowana nauk o kulturze fizycznej, profesorka Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, pracowniczka Instytutu Pedagogiki. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki kultury fizycznej, pedagogiki leczniczej, edukacji zdrowotnej, pedagogiki przedszkolnej, metodologii badań jakościowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół poszukiwań aktualnych tendencji kreujących rzeczywistość edukacyjną i społeczną w obszarze zdrowia człowieka w cyklu życia z wykorzystaniem jakościowej perspektywy badawczej.

Monografia jest inspirującym i cennym wkładem w merytoryczną refleksję na temat roli i potencjału edukacji równościowej w zmianę społeczną. W obliczu braku spójnej narracji prorównościowej i antydyskryminacyjnej w polskich instytucjach edukacyjnych oraz sterowanych przez różne agendy polityczne szkodliwych panik moralnych wokół idei równości – potrzebujemy dobrych uzasadnień i światłych, otwartych na różnorodność pedagożek i pedagogów. Autorki i autorzy tekstów w monografii na wiele sposobów ilustrują, w jaki sposób mechanizmy dyskryminacji, niezrozumienie sensu idei równości oraz brak edukacji równościowej stają się źródłem indywidualnych barier rozwojowych i dramatów a także obszarem wielu napięć i kryzysów społecznych. 

(...) Monografię przenika myśl, że równość nie jest dla nikogo zagrożeniem. Polega na poszerzaniu przestrzeni możliwości i szans, a nie na ich odbieraniu. Równość to wolność i dostęp do cenionych społecznie wartości i dóbr: wiedzy, sprawczości, samorealizacji – dla wszystkich, a nie dla wybranych. Równość to bezpieczne, oparte na szacunku relacje, pozbawione uprzedzeń i lęku. (...) Praca wskazuje, jak bardzo wszyscy potrzebujemy pedagogiki emancypacyjnej, która jest strategią indywidualnego i zbiorowego wyzwalania się od dyskryminacji i opresji. Jest dowodem na to, że zmiana się toczy w wielu miejscach społecznego świata równocześnie: w bliskich związkach, w domach, szkołach, szpitalach, kościołach, więzieniach. Każda osoba ma w tej kwestii coś do przemyślenia i zrobienia, jednak współczesne pedagożki i pedagodzy biorą szczególną odpowiedzialność za moderowanie tego procesu.

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM 
(fragmentu recenzji)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 3 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło